Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție împotriva băncilor (textul complet)

Decizia nr. 3864/2014 de la 4 decembrie 2014 (teoria impreviziunii, limbaj clar), Decizia nr. 310/2016 de la 11 februarie 2016 (rata dobânzii, comisioane), Decizia nr. 3661/2014 de la 20 noiembrie 2014 (rata dobânzii, comisioane, scadența anticipată, alte clauze), Decizia nr. 990/2014 de la 13 martie 2014 (rata dobânzii, scadența anticipată), Decizia nr. 2875/2013 de la 26 septembrie 2013 (rata dobânzii, comisioane), Decizia nr. 4094/2013 de la 21 noiembrie 2013 (rata dobânzii), Decizia nr. 3913/2013 de la 13 noiembrie 2013 (rata dobânzii, comisioane), Decizia nr. 2186/2014 de la 12 iunie 2014 (rata dobânzii), Decizia nr. 1724/2016 de la 19 octombrie 2016 (rata dobânzii, comisioane, scadența anticipată, daune morale, raportarea nelegală la 360, asigurator impus ilegal).

 

Decizia nr. 3864/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ședința publică din 4 decembrie 2014: 

 

Legea nr. 193/2000, art. 4 alin. (3)

Directiva nr. 93/13/CEE

Caracterul negociat al unui contract de credit nu poate fi apreciat doar prin simpla semnare a contractului, deoarece părţile nu se află pe poziţii de egalitate, nici în ceea ce priveşte cunoştinţele de specialitate, nici în ceea ce priveşte puterea de negociere, banca fiind un profesionist care se ocupă cu acordarea de credite, iar consumatorii fiind simple persoane fizice care nu au avut posibilitatea să negocieze, în cunoştinţă de cauză, contractul, ci doar   să-l semneze sau nu.

Astfel, simpla informare a consumatorilor în legătură cu prevederile contractului nu echivalează, în nici un fel, cu negocierea contractului, în cazul contractelor de acest tip, jurisprudenţa CJUE şi a instanţei supreme fiind în concordanţă cu ideea că acest tip de contracte, de adeziune, sunt prezumate a fi nenegociate, cât timp, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2000, clauza a fost prestabilită unilateral de profesionist, fiind de datoria acestuia de a prezenta probe în sensul negocierii clauzei.

 

Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3864 din 4 decembrie 2014

 

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții C.M.V. şi C.A.M. împotriva pârâtelor C.E.I. IFN SA şi C.E.B. NV prin mandatar C.E.I. IFN SA, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI-a civilă, sub nr. XX099/3/2012/20 mai 2013, s-a solicitat, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună adaptarea clauzelor contractului de facilitate de credit şi de garanţie nr. 103252/24 ianuarie 2008 privind împrumutul în sumă de 212,313 CHF, pentru achiziţie locuinţă, urmare intervenirii impreviziunii contractuale, conform propunerii adresată pârâtei în data de 9 iulie 2012, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 4094 din data de 20 mai 2013 pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a civilă, în dosarul nr. xx099/3/2012 s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei C.E.I. IFN SA, ca neîntemeiată.

S-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii C.M.V. şi C.A.M., în contradictoriu cu pârâţii C.E.I. IFN SA  şi C.E.B. NV, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că la data de 24 ianuarie 2008 s-a încheiat între pârâta C.E.I. IFN SA, în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi reclamanţii C.M.V. şi F. (în prezent, C.) A.M., în calitate de împrumutaţi, contractul de facilitate de credit şi de garanţie nr. 103252/24 ianuarie 2008, având ca obiect suma împrumutată de 212.313 CHF (franci elveţieni), durata de creditare fiind de 360 de luni.

Conform art. 6.1 din convenţia părţilor, rambursarea ratelor de credit se va face în valuta în care s-a acordat creditul, lunar, în rate ce includ, în conformitate cu graficul de rambursare care este parte integrantă din contract, astfel: începând cu luna a 7-a de la acordarea creditului, dobânda lunară şi comisionul lunar de administrare la soldul facilităţii de credit; începând cu luna a 49-a de la acordarea creditului, dobânda lunară şi comisionul de administrare calculate la soldul facilităţii de credit.

Prin cererea din data de 26 august 2011 adresată C.E.B. (România) SA – Sucursala Militari, reclamanţii au solicitat extinderea perioadei de rambursare a creditului, astfel încât rata lunară să atingă o valoare medie de 2.000 lei lunar, precizându-se de către reclamanţi că aceasta este suma pe care o pot plăti la momentul respectiv. Solicitarea s-a bazat pe următoarele argumente: creşterea valorii sumei împrumutate şi, implicit, a ratelor de credit, urmare a evoluţiei cursului francului elveţian; scăderea veniturilor reclamanţilor cu peste 50% în ultimii doi ani, pe fondul crizei financiare globale; intervenţia cheltuielilor generate de naşterea unui copil.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei C.E.I. IFN SA, prima instanţă a reţinut că la data de 31 martie 2009 s-a încheiat între pârâta C.E.I. IFN SA, în calitate de cedent şi C.E.B. NV (Olanda), în calitate de cesionar, un contract de cesiune de creanţă, inclusiv pentru creanţa izvorâtă din contractul de credit încheiat de cedent cu reclamanţii.

În cadrul unui litigiu declanşat în scopul sancţionării nerespectării dispoziţiilor legale edictate pentru încheierea contractului prin care s-a născut creanța – acţiune în nulitate – dar şi în cazul litigiilor prin care se solicită adaptarea contractului, cedentul din cesiunea de creanţă, în calitate de parte contractantă, are calitate procesuală pasivă.

Asupra fondului, prima instanţă a reţinut că pentru contractul de credit dedus judecăţii nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 1271 din noul Cod civil, acestea fiind incidente exclusiv în cazul convenţiilor încheiate după intrarea în vigoare a actului normativ, astfel cum dispune expres art. 107 din Legea nr. 71/2011.

Împrumutându-se pentru o perioadă considerabilă de timp într-o monedă străină, diferită de cea în care obţineau veniturile din salariu, împrumutaţii şi-au asumat implicit şi riscul fluctuaţiilor monedei, ceea ce echivalează cu asumarea riscului schimbării împrejurărilor existente la data încheierii contractului.

În acest context, modificarea circumstanţelor invocate de către reclamanţi – respectiv fluctuaţia monetară – a fost integrată în contract, cu consecinţe asupra executării obligaţiei contractuale astfel asumate, riscul creşterii cursului de schimb fiind suportat, pe cale de consecinţă, de către debitor, în lipsă de dispoziţie contrară.

De altfel, în materia contractului de împrumut, legiuitorul a consacrat principiul nominalismului monetar, fără ca evoluţiile economice să influenţeze obligaţiile asumate de împrumutat.

Executarea obligaţiilor reclamanţilor, afectată de variaţia cursului de schimb, îşi găseşte suportul atât în conţinutul clauzelor contractuale, cât şi în dispoziţiile legale din materia contractului de împrumut, teoria impreviziunii negăsindu-şi, astfel, aplicarea în speţă.

Nici reducerea veniturilor reclamanţilor – împrejurare nedovedită în cauză – nu conduce la aplicarea teoriei impreviziunii, imposibilitatea de executare a obligaţiei asumate fiind suportată în cadrul riscului contractual de către debitor. De asemenea, naşterea unui copil, cu consecinţa creşterii cheltuielilor necesare întreţinerii familiei, nu poate fi privită ca un element care să determine adaptarea clauzelor contractuale, o astfel de împrejurare nefiind exterioară voinței reclamanților.

Astfel cum rezultă din corespondenţa părţilor, purtată în cursul anului 2012, pârâta C.E.B. NV, prin mandatarul C.E.I. IFN SA, a propus reclamanţilor o variantă de reeşalonare a plăţilor ratelor de credit, ofertă ce nu a fost acceptată, pentru că, în opinia împrumutaţilor, aceasta nu a corespuns posibilităţilor lor financiare şi pentru că impunea obligaţii noi cu privire la garanţii.

Clauza prevăzută de art. 2.4 este criticată de către reclamanţi, conform cererii completatoare depuse la dosar, la data de 24 februarie 2013, deoarece prevede că rambursarea creditului se face în franci elveţieni, iar cursul CHF a crescut în mod considerabil, această creştere fiind imprevizibilă pentru debitor, clauza fiind şi inechitabilă, precum şi contrară bunei-credinţe.

Art. 2.4 din contractul de credit nu face referire la rambursarea creditului, cum susţin reclamanţii, ci la utilizarea acestuia. Ca atare, argumentele reclamanţilor expuse în cererea completatoare, care se referă, exclusiv, la obligaţia de rambursare a sumei împrumutate, nu pot fi analizate prin raportare la clauza 2.4.

În realitate, clauzele prin care reclamanţii s-au obligat la rambursarea creditului în CHF se regăsesc în cap. VI al convenţiei de credit. Aceste clauze transpun, însă, principiul nominalismului monetar, reglementat de art. 1578 C. civ. din 1864 , fără a fi întrunite cele trei cerinţe cumulative impuse de art. 4 din Legea nr. 193/2000.

Astfel, chiar dacă în speţă contractul este preformulat, cu consecinţa prezumţiei caracterului nenegociat, clauzele prin care s-a instituit obligaţia împrumutaţilor de a rambursa ratele de credit în CHF nu creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, nefiind stipulate, exclusiv, în favoarea instituţiei de credit. Astfel, în baza aceloraşi clauze, în cazul variaţiilor cursului de schimb sub valoarea de la data încheierii contractului, diferenţa în minus este suportată de împrumutător, nefiind, astfel, întrunită cerința dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Pentru acelaşi considerent, nu a fost reținută ca fiind îndeplinită nici cerinţa relei-credinţe a instituţiei financiare, nerezultând că aceasta le-a impus reclamanţilor produsul financiar astfel contractat, respectiv în CHF.

Susţinerile reclamanţilor, în sensul că instituţia financiară nu a procedat la o informare corespunzătoare cu privire la riscul valutar, nu au fost primite, din calitatea de profesionist a împrumutătorului în domeniul financiar bancar neputându-se trage prezumţia cunoaşterii ori a posibilităţii de prevedere a evoluţiei cursului de schimb al CHF. Fluctuaţia cursului de schimb nu constituie prin sine însăşi o împrejurare care să determine a se reține caracterul abuziv al clauzelor privind rambursarea sumei împrumutate, nefiind îndeplinite, numai pentru acest considerent, condiţiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 193/2000, astfel cum s-a reţinut anterior.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii C.M.V. şi C.A.M., solicitând  admiterea apelului, schimbarea sentinţei şi admiterea cererii de adaptare a clauzelor contractuale, în sensul plăţii sumei de 400 CHF, debit şi accesorii, pe o durată de 10 ani, în baza intervenirii teoriei impreviziunii, pe fondul unor clauze contractuale abuzive.

Prin decizia civilă nr. 39 din 21 ianuarie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a civilă, a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr. 4094 din 20 mai 2013 pronunțată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a civilă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/2000, (1) o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

    (2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

(3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

    (4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

    (5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de:

    a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia;

    b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;

    c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

În mod corect a reţinut prima instanţă că executarea obligaţiilor reclamanţilor, afectată de variaţia cursului de schimb, îşi găseşte suportul atât în conţinutul clauzelor contractuale, cât şi în dispoziţiile legale din materia contractului de împrumut, teoria impreviziunii negăsindu-şi astfel aplicarea în speţă.

Părţile sunt libere să stabilească clauze prin care să se ţină seama de fluctuaţia valorică în timp a bunurilor împrumutate, astfel că împrumutătorul va primi la scadenţă bunuri echivalente în termeni reali celor împrumutate, iar nu doar nominal.

Reducerea veniturilor reclamanţilor – împrejurare nedovedită în cauză – nu poate conduce la aplicarea teoriei impreviziunii, imposibilitatea de executare a obligaţiei asumate fiind suportată în cadrul riscului contractual de către debitor. De asemenea, naşterea unui copil nu poate fi privită ca un element care să determine adaptarea clauzelor contractuale, o astfel de împrejurare nefiind exterioară voinţei reclamanţilor.

Riscul valutar exprimă o probabilitate de a înregistra pierderi din contractele  de credit  din cauza modificării cursului de schimb al valutei în perioada dintre încheierea contractului şi scadenţa acestuia.

Cei care sunt supuşi riscului valutar sunt clienții, atunci când în momentul încasării contravalorii mărfurilor, valuta de contract se depreciază faţă de momentul încheierii contractului comercial internaţional, dar şi banca, în eventualitatea în care valuta de contract se apreciază în perioada dintre încheierea contractului şi scadenţa acestuia.

Oricare dintre cele doua fenomene poate avea loc pe o piaţă liberă.

Prin urmare, condiţia dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor şi reaua-credinţă a băncii nu sunt  îndeplinite în speţă.

În ce priveşte critica referitoare la neaplicarea principiului nominalismului monetar, instanţa de apel a reţinut că în materia contractului de împrumut legiuitorul a consacrat principiul nominalismului monetar, astfel cum rezultă din prevederile art. 1578 C. civ.

Legea înţelege prin clauza clară şi inteligibilă acea clauză contractuală pentru a cărei înţelegere nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Este obligatorie redactarea clară şi fără echivoc a clauzelor astfel încât să nu fie necesare cunoştinţe de specialitate pentru înţelegerea lor.

Din redactarea clauzelor declarate ca fiind abuzive de către apelanţi  rezultă că  banca pârâtă a explicat, la încheierea contractului, că rambursarea creditului se face în franci elveţieni, având în vedere că reclamanţilor li s-a acordat un credit în sumă de 212.313CHF.

Pe de altă parte, instanţa de apel a reţinut că un contract de adeziune nu este, în mod automat, unul abuziv, ci pentru a fi declarat abuziv trebuie verificate următoarele condiţii: existenţa negocierii şi dezechilibrul semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Sub aspectul puterii de negociere a clauzelor contractului, instanţa de apel a arătat că  efectele nedorite ale riscului valutar pot fi contracarate de clienţii băncii sau, cel puţin, atenuate prin aplicarea unor măsuri contractuale, precum alegerea valutei de contract.

O altă metodă prin care se pot evita astfel de efecte este reprezentată de reeşalonarea plăţilor ratelor de credit, astfel cum s-a şi propus de către bancă, ofertă ce a fost refuzată de apelanţi, întrucât nu a corespuns intereselor acestora.

În privinţa caracterului nenegociat al contractului de credit, instanţa de apel a arătat că astfel de contracte sunt contracte de adeziune, care presupun redactarea unilaterală a contractului, la care se adaugă, din partea clientului, adeziunea sau nu la propunerea făcută, fiind de esenţa contractului nemodificarea contractului de către potenţialul cocontractant.

Prin urmare, pentru a fi în prezenţa unui contract de adeziune trebuie să lipsească negocierea.

Clientul poate opta sau nu pentru încheierea acestuia, apelanţii neputând susţine  şi nici dovedi că li s-a impus semnarea acestuia în condiţii de presiune.

Cu privire la faptul că prima instanţă ar fi omis să ia în considerare şi celelalte clauze aflate în strânsă legătură cu clauza de la art. 2.4 din contract, instanţa de apel nu a reţinut această critică, având în vedere că reclamanţii nu au indicat care sunt acele clauze pretins a fi abuzive şi în legătură cu clauza reclamată, pentru aprecierea obiectului cererii nefiind suficientă sintagma „celelalte clauze aflate în strânsă legătură cu aceasta”.

Şi oricum, atât timp cât clauza principală cuprinsă în art. 2.4 din contract nu a fost declarată abuzivă, cu atât mai puţin puteau fi apreciate ca fiind abuzive „celelalte clauze aflate în legătură…”, clauze accesorii în raport cu cea principală.

În ce priveşte obligaţia de informare de către bancă cu privire la riscurile contractului, în speţă, riscul valutar, instanţa de apel a reţinut că pentru a proteja consimţământul consumatorului, clauzele trebuie prezentate într-o formă clară şi comprehensibilă.

În speţă, nu se poate susţine că reclamanţi nu au putut să înţeleagă că rambursarea creditului se face în franci elveţieni, având în vedere că reclamanţilor li s-a acordat un credit în sumă de 212.313CHF.

Nu există caracterul abuziv al unei prevederi contractuale care ar obliga împrumutaţii să ramburseze creditul în moneda în care acesta a fost contractat.

Consumatorul este o persoană mediu avizată şi mediu diligentă care nu poate face abstracţie de faptul că fluctuaţiile cursului valutar afectează participanţii unei pieţe libere.

Pe de altă parte, însăşi jurisprudenţa CJUE statuează că obligaţia de informare are nişte limite reprezentate de condiţiile unei bune funcţionări a pieţei. Cantitatea şi conţinutul informaţiilor furnizate de profesionist consumatorului nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar pentru reglarea optimă a mecanismelor pieţei (Hotărârea CJCE din 4 martie 2004, Cauza Cofinoga Merignac SA/Sylvain Sachithanathan).

Tot din perspectiva obligaţiei de informare, dar şi a puterii de negociere, instanţa de apel a reţinut că consumatorul a avut posibilitatea să aleagă între oferte în raport de interesele sale şi de posibilitatea de a-şi asuma obligaţiile contractuale, în raport cu prevederile art. 18 din O.G. nr. 21/1992, potrivit cărora „Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

S-a  reţinut că ultima plată a fost efectuată de către apelanţi în luna februarie 2012, iar în cursul lunii decembrie 2012, în conformitate cu prevederile contractuale şi legale în vigoare, a fost declarată exigibilitatea anticipată a creditului nr. 103252/24 ianuarie 2008, înaintând Biroului Executorului Judecătoresc C.B. cererea de executare nr. 42392/13 decembrie 2012, în vederea efectuării demersurilor necesare în vederea recuperării întregii creanţe.

În ce priveşte pretenţia apelanţilor cu privire la adaptarea contractului, pe fondul constatării unor clauze abuzive, instanţa de apel a constatat că reclamanţii solicită instanţei să se substituie voinţei părţilor în raporturile juridice dintre acestea, ceea ce nu e permis, raporturile contractuale se nasc prin acordul de voinţă al părţilor, care reprezintă legea părţilor, potrivit art. 969 C. civ.

Părţile au libertatea de a negocia o eventuală modificare a clauzelor contractuale şi, în ipoteza în care voinţa reclamantei coincide cu cea a pârâtei, contractul poate fi modificat.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii C.M.V. şi C.A.M., aducându-i următoarele critici:

1. Instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, schimbând natura ori înţelesul vădit lămurit şi neîndoielnic al acesteia.

Astfel, reclamanţii-recurenţi au arătat că prin cererea de chemare în judecată au solicitat şi constatarea caracterului abuziv al clauzei de la art. 2 pct. 4 din contractul de facilitare de credit şi de garanţie nr. 103252/24 ianuarie 2008, precum şi a clauzelor aflate în strânsă legătură cu acesta, privind operaţiunile de tragere şi rambursare a creditului acordat în CHF, care determină o suportare a riscului valutar, exclusiv, de către debitor.

Din probele administrate în cauză rezultă că pârâta-intimată şi-a asigurat o poziţie dominantă şi abuzivă, atât la momentul încheierii contractului, dar şi pe parcursul încheierii acestora.

S-a mai susţinut că în ce priveşte clauzele privind suportarea riscului valutar, acestea sunt lipsite de claritate şi necesită cunoştinţe de specialitate pentru a le înţelege, încadrându-se, astfel, în cerințele art. 1 din Legea nr. 193/2000.

Aceste clauze au mai fost criticate atât sub aspectul caracterului imprevizibil pentru debitor, la momentul semnării contractului, dar şi sub aspectul caracterului inechitabil şi contrar principiului bunei-credinţe ca riscul valutar să fie suportat doar de către debitor.

Creditoarea şi-a asumat o poziţie favorabilă, deoarece a continuat să încaseze, integral, dobânzile şi comisioanele, iar riscul fluctuaţiilor de curs valutar, care este considerabil în cazul CHF, a fost suportat doar de către recurenţii-reclamanţi.

S-a mai susţinut că o astfel de variaţie de curs valutar nu era, în mod rezonabil, previzibilă la momentul contractului şi nici nu a avut posibilitatea negocierii vreunei clauze contractuale, contractul fiind unul de adeziune.

Deşi banca nu i-a informat cu privire la riscul fluctuaţiilor de curs valutar, pretinde de la reclamanţi plata unor sume disproporţional de mari comparativ cu suma acordată în 2008, asigurându-şi un profit nejustificat, fondat pe un dezechilibru contractual.

Recurenţii au mai susţinut că, în mod greşit, a reţinut instanţa de apel că ei sunt persoane mediu avansate şi mediu diligente care nu puteau face abstracţie de faptul că fluctuaţiile cursului valutar afectează participanţii unei pieţe libere în cazul contractului de împrumut bancar.

S-a apreciat că sunt îndeplinite condițiile cerute de art. 4 din Legea nr. 193/2000, art. 78 din Legea nr. 296/2004 şi art. 2 pct. 16 din O.G. nr. 21/1992, în sensul că acea clauză invocată de către reclamanţi este una abuzivă, deoarece nu a fost negociată direct cu ei şi a creat un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea lor, contrar cerinţelor bunei-credinţe.

S-a mai arătat că, în mod greşit, instanţa de apel s-a referit în considerentele deciziei recurate, în mod exclusiv, la principiul „pacta sunt servanda”, prevăzut de art. 969 C. civ., în condiţiile în care apărarea reclamanţilor s-a fondat pe o excepţie de la acest principiu, impreviziunea contractuală.

2. Hotărârea pronunţată de instanţa de apel a fost dată cu aplicarea greşită a legii, atunci când a apreciat că este inaplicabilă teoria impreviziunii şi când a concluzionat că instanţa nu se poate substitui voinţei părţilor, deşi tocmai aceasta este voinţa instituţiei.

3. Hotărârea instanţei de apel cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii.

În motivarea suportării riscului valutar de către reclamanţi instanţa de apel a făcut referire la momentul încheierii contractului comercial internaţional, deşi din actele depuse la dosar rezultă că reclamanţii au încheiat acest contract de credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, şi nu pentru a desfăşura acte de comerţ internaţional.

Analizând decizia recurată, prin raportare la criticile formulate, Înalta Curte a constatat că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

 1. În primul rând, criticile formulate la pct. 1 din motivele de recurs nu pot fi încadrate în prevederile art. 304 pct. 8 C. proc. civ., recurenţii-reclamanţi nearătând în ce constă interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii, care e acesta şi în ce sens s-a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, însă, criticile de la acest punct, ca de altfel şi cele de la pct. 2 pot fi analizate în baza art. 304 pct. 9 C. proc. civ., prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 193/2000 şi ale Directivei nr. 93/13/CEE.

2. În ce priveşte fondul cauzei, s-au constatat următoarele:

a) Instanţa de apel a tratat, cu precădere, problema dedusă judecăţii, din perspectiva prevederilor de drept comun, or, în cauza de faţă avem de a face cu o cerere de constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract de credit, contract care, deşi trebuie să respecte condiţiile de validitate ale oricărui contract, din punct de vedere al caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în el, trebuie analizat, cu precădere din perspectiva Legii nr. 193/2000, a Directivei nr. 93/13/CEE, a jurisprudenței CJUE şi a jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în această materie.

b) Din această perspectivă, caracterul negociat al contractelor nu poate fi apreciat doar prin simpla semnare a contractului, deoarece părţile nu se află pe poziţii de egalitate, nici în ce priveşte cunoştinţele de specialitate, nici în ce priveşte puterea de negociere, pârâta fiind un profesionist care se ocupă cu acordarea de credite, iar reclamanţii fiind simple persoane fizice care nu au avut posibilitatea să negocieze, în cunoştinţă de cauză, contractul, ci doar să-l semneze sau nu.

Simpla informare a reclamanţilor în legătură cu prevederile contractului nu echivalează, în nici un fel, cu negocierea contractului, în cazul contractelor de acest tip, jurisprudenţa  CJUE şi a Instanţei Supreme, fiind în concordanţă cu ideea că acest tip de contracte, de adeziune, sunt prezumate a fi nenegociate, cât timp, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2000, clauza a fost prestabilită unilateral de comercianţi, fiind de datoria comerciantului (în prezent profesionistului) de a prezenta probe în sensul negocierii clauzei, ceea ce în speţa de faţă nu s-a petrecut.

Instanţa de apel a reţinut, în mod greşit, jurisprudenţa CJUE privind limitele obligaţiei de informare, aceasta făcând referire la o clauză ce privea un litigiu între doi comercianţi, or, în speţa de faţă este aplicabilă legislaţia şi jurisprudenţa privind protecţia consumatorilor.

c) În ce privește posibilitatea ca instanțele să analizeze caracterul abuziv al clauzelor ce ţin de caracterul adecvat al preţului.

Există o practică constantă, atât a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cât şi a CJUE, cu privire la faptul că o instanţă poate analiza o clauză ce se referă la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al preţului sau al renumeraţiei, cât timp acestea nu au fost redactate în mod clar şi inteligibil.

Această problemă a fost tranşată în jurisprudenţa CJUE, jurisprudenţă ce este obligatorie pentru instanţele din România.

Astfel, în cauza C-484/08 se arată că: „dispozițiile art. 4 alin. 2 şi art. 8 din Directiva nr. 93/13/CEE trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări… care autorizează un control jurisdicţional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al preţului sau a remuneraţiei, pe de o parte, faţă de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar şi inteligibil”.  

 Mai mult, în cauza C-241/98, CJUE a arătat că recunoaşte judecătorului puterea de a declara, din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract, arătând, totodată, că această putere „se încadrează pe deplin în contextul general al protecţiei speciale pe care directiva tinde să o recunoască interesului colectivităţii, care, făcând parte din ordinea publică economică, depăşeşte interesele specifice ale unor părţi. Există, cu alte cuvinte, un interes public că aceste clauze prejudiciabile pentru consumator să nu-şi producă efectele”.

Ca atare, instanţele au dreptul să examineze caracterul abuziv al clauzelor privind preţul chiar dacă acestea sunt redactate în mod clar şi inteligibil, cu atât mai mult având acest drept atunci când aceste clauze nu sunt redactate într-un limbaj clar şi inteligibil, astfel încât se poate afirma că instanţele nu au doar dreptul, ci au, chiar, această obligaţie.

d) Instanţa de apel a concluzionat, în mod greşit, că este clară şi inteligibilă acea clauză contractuală pentru a cărei înţelegere nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate, în domeniul protecţiei consumatorilor lucrurile stând altfel.

În acest context, trebuie analizat ce înseamnă sintagma „redactarea clauzelor într-un limbaj clar şi inteligibil”, dar această analiză trebuie făcută nu din perspectiva dreptului comun, ci din perspectiva legislaţiei speciale, privind protecţia consumatorului.

Limbaj clar înseamnă, în primul rând, exprimarea corectă din punct de vedere gramatical, însă, sub acest aspect, chiar dacă respectivele clauze au fost exprimate clar din punct de vedere gramatical, trebuie ţinut seama de faptul că ele nu au fost negociate, aşa după cum s-a arătat mai sus, contractul fiind unul de adeziune, iar faptul că banca a informat pe reclamanţi în legătură cu conţinutul contractului şi că le-a lăsat timp de analiză şi gândire nu înseamnă că a şi negociat aceste clauze cu reclamanţii.

 În ce priveşte limbajul inteligibil, Înalta Curte apreciază că acest caracter înseamnă mai mult, respectiv, înseamnă posibilitatea pentru consumatori să prevadă consecinţele ce decurg din cuprinsul clauzelor contractului, mai ales sub aspectul consecinţelor economice care rezultă din acesta, în ceea ce-i priveşte.

 În acest sens, sunt relevante concluziile la care a ajuns CJUE în cauza C-26/13 (Arpad Kasler împotriva OTP Jelzalogbank Zrt), expuse în paragrafele 67, 72, 73, 74 şi mai ales 75.

CJUE a arătat următoarele: „Art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE, trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce priveşte o clauză contractuală…, cerinţa potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar şi inteligibil trebuie înţeleasă ca impunând nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere gramatical, ci şi ca contractul să expună în mod transparent funcţionarea concretă a mecanismului… la care se referă clauza respectivă, precum şi relaţia dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin alte clauze…., astfel încât consumatorul să poată să evalueze pe baza unor criterii clare şi inteligibile consecinţele economice care rezultă în ceea ce-l priveşte”.

Or, instanţa de apel nu a procedat în acest fel, nefăcând o analiză asupra caracterului clar şi inteligibil al clauzei de la art. 2.4 în ce priveşte consecinţele economice ale acesteia, din punctul de vedere al producerii unui dezechilibru, vădit şi semnificativ, între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorilor, situaţie ce pune în discuţie buna-credinţă a băncii la încheierea acestui contract, în ce priveşte clauza respectivă.

Aceasta înseamnă că instanţa de apel nu a lămurit, pe deplin, situaţia de fapt, astfel că se impune admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel, aceasta urmând să ţină seama, în stabilirea situaţiei de fapt, de cele arătate mai sus.

 Totodată, instanţa de apel va analiza şi celelalte clauze arătate de către reclamanţi ca abuzive, inclusiv clauza referitoare la declararea scadenţei anticipate a creditului, dar în lumina legislaţiei şi jurisprudenţei speciale privind protecţia consumatorilor.

Având în vedere cele de mai sus, în baza art. 312 alin. (1), (3) şi (5) C. proc. civ., raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ. şi la dispoziţiile Legii nr. 193/2000 şi ale Directivei 93/13/CEE, Înalta Curte a admis recursul, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecarea apelului la aceeaşi instanţă de apel.

 

 

Decizia nr. 310/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ședința publică din 11 februarie 2016 

 

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 310/2016

Şedinţa publică de la 11 februarie 2016

Decizia nr. 310/2016

Asupra recursurilor de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti la data de 17 decembrie 2012, sub numărul 47084/301/2010 din 17 decembrie 2010, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta B. SA a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună următoarele:

- obligarea pârâtei să modifice modul de calcul al dobânzii curente în cadrul Contractului de credit pentru persoane fizice nr. 11533 din 17 decembrie 2007 potrivit formulei Euribor + 1,5%, comunicarea graficelor de rambursare aferente acestei formule şi eliminarea acestor clauze abuzive din contract;

- rambursarea sumelor percepute cu titlu de dobândă în mod abuziv sau luarea acestora în considerare în contul unor rate viitoare;

- obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

A mai precizat reclamantul că şi clauza prevăzută la art. 9 din contract este abuzivă, deoarece stipulează un comision de administrare care este o dobândă mascată. Sunt evidenţiate ca abuzive şi clauzele care permit băncii modificarea unilaterală a dobânzii fără informarea imediată a reclamantului-împrumutat.

În ceea ce priveşte clauza prevăzută la art. 2.10 a din condiţiile generale de creditare, reclamantul a arătat că pune probleme sub aspectul echilibrului contractual, în sensul că oferă pârâtei dreptul de a revizui rata dobânzii curente, fără ca noul nivel să fie negociat cu reclamantul.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Codului civil, Codului de procedură civilă, Legea nr. 58/1998, O.U.G. nr. 99/2006, O.G. nr. 21/1992, Legea nr. 193/2000, Legea nr. 363/2007, O.U.G. nr. 174/2008.

La termenul de judecată de la data de 1 aprilie 2011 pârâta a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

La acelaşi termen de judecată pârâta a depus cerere reconvenţională, prin care a solicitat ca instanţa să stabilească modul de calcul al dobânzii conform algoritmului Euribor + marja fixă existentă în contract + diferenţa dintre valoarea dobânzii de referinţă şi valoarea indicelui de referinţă.

La termenul de judecată de la 13 mai 2011 pârâta a depus la dosar concluzii scrise prin care a invocat excepţia nulităţii capetelor 1, 2 şi 3 ale cererii de chemare în judecată, pentru neprecizarea obiectului, conform art. 112 C. proc. civ. şi art. 133 alin. (1) C. proc. civ.

La acelaşi termen de judecată reclamantul a depus la dosar cerere modificatoare şi răspuns la întâmpinare.

Prin cererea modificatoare reclamantul a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: constatarea caracterului abuziv al clauzei prevăzute de art. 5 din contractul de credit bancar, în sensul interpretării sintagmei „dobândă de referinţă variabilă" ca fiind indicele de referinţă Euribor, singurul aplicabil unui credit contractat în moneda euro; constatarea caracterului abuziv al clauzei stipulate la art. 9 lit. c) din contractul de credit bancar şi modificarea acesteia, în sensul calculării comisionului de administrare prin aplicarea unei valori procentuale la soldul creditului şi nu la valoarea iniţială a creditului; constatarea caracterului abuziv şi eliminarea clauzei stipulate la art. 2.10 a din contractul de credit bancar - condiţii generale de creditare care permit pârâtei să majoreze nivelul dobânzii unilateral, fără consimţământul debitorului şi fără a preciza un motiv întemeiat în acest sens; obligarea pârâtei la emiterea unui nou grafic de rambursare bazat pe calculul corect al dobânzii şi comisioanelor şi restituirea sumelor încasate abuziv cu titlu de dobândă; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată şi executare.

La acelaşi termen de judecată reclamantul a depus răspuns la întâmpinare.

La termenul din 10 iunie 2012 reclamantul a depus precizări, iar pârâta a depus precizare a cererii reconvenţionale, în sensul că solicită ca formula de calcul a dobânzii ce urmează să fie stabilită de instanţă în cauză, în ipoteza admiterii acţiunii reclamantului, să fie Euribor + 9,26 p.a. De asemenea, a depus la dosar întâmpinare la cererea modificatoare, prin care a invocat excepţia necompetenţei materiale a instanţei, având în vedere caracterul comercial al litigiului dintre părţi şi valoarea acţiunii.

Prin Sentinţa civilă nr. 8863 din 10 iunie 2011 pronunţată în Dosarul nr. x/301/2010 al Judecătoarei Sectorului 3 Bucureşti a fost admisă excepţia necompetenţei materiale şi a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti, secţia comercială.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a VI-a civilă la data de 6 septembrie 2011 sub nr. x/3/2011.

Reclamantul a depus note de şedinţă la termenul din 17 mai 2012.

Prin încheierea din 29 martie 2012 tribunalul a respins excepţia netimbrării, iar în ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, a apreciat că sunt invocate apărări de fond ce urmează a fi avute în vedere la soluţionarea pe fond a cauzei.

Prin Sentinţa civilă nr. 8049 din 6 iunie 2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VI-a civilă, în Dosarul nr. x/3/2011 a fost admisă în parte cererea astfel cum a fost modificată şi precizată, formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta B. SA, s-a constatat nulitatea absolută a clauzei prevăzute de art. 9 lit. c) din Contractul nr. 11533 din 17 decembrie 2007, a fost obligată pârâta să emită un nou grafic de rambursare a creditului, au fost respinse celelalte pretenţii ale reclamantului, ca nefondate, a fost respinsă cererea reconvenţională formulată de pârâta C. SA în contradictoriu cu reclamantul A., ca neîntemeiată, şi a fost obligat reclamantul la plata sumei de 1.500 RON cheltuieli de judecată către pârâtă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

Părţile au încheiat la data de 17 decembrie 2007 contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 11533 din 17 decembrie 2007, prin care pârâta B. SA a acordat reclamantului A. un împrumut în sumă de 28.000 Euro pe o perioadă de 300 de luni.

După intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 50/2010 pârâta a aliniat clauzele din contractul de credit încheiat cu reclamantul în ceea ce priveşte dobânda în raport de prevederile acestei ordonanţe, modul de clacul al dobânzii fiind explicitat în Adresa nr. 12014 din 23 septembrie 2010 comunicată reclamantului.

Prima instanţă a apreciat că nu au caracter abuziv clauzele prevăzute de art. 5 din contractul de credit încheiat de părţi şi art. 2.10 lit. a) din condiţiile generale - anexa a contractului de credit.

Conform art. 5 din contract, la data încheierii contractului dobânda curentă era de 6,95% pe an, fixă în primele 12 luni şi variabilă, ulterior, după perioada de 12 luni, dobânda curentă fiind formată din dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile B., la care se adaugă 1,5 pp.

Din contractul de credit face parte integrantă anexa la contractul de credit bancar, intitulată „Condiţii generale de creditare". În cuprinsul condiţiilor generale sunt prevederi referitoare la „creditele cu dobânda variabilă" (art. 2.10 a, 2.10 b, 2.10 d) şi „creditele cu dobânda fixă" (art. 2.10 c).

Potrivit art. 2.10 a din condiţiile generale, pentru creditele cu dobândă variabilă pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobânzii curente conduce la recalcularea dobânzii datorate.

Conform art. 2.10 b din condiţiile generale pentru creditele cu dobândă variabilă, stabilită în funcţie de un indice de referinţă Robor/Euribor, nivelul dobânzii se poate modifica în funcţie de evoluţia acestuia, iar potrivit art. 2.10 c, pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda de referinţă revizuibilă semestrial, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, doar la datele de 30 septembrie şi 31 martie ale anului, noul procent de dobândă aplicându-se de la 1 octombrie, respectiv 1 aprilie, la soldul creditului existent.

Pentru creditele cu dobânda fixă sunt aplicabile dispoziţiile clauzei 2.10 c potrivit căreia „Dobânda se menţine constantă pe toată perioada de creditare, cu excepţiile prevăzute în contract".

Având în vedere dispoziţiile contractuale menţionate, s-a concluzionat că la momentul încheierii contractului de credit al reclamantului existau în oferta băncii mai multe tipuri de contracte de credit, respectiv contracte de credit cu dobânda fixă (în monedă naţională sau în euro) şi contracte de credit cu dobânda variabilă (stabilită fie în funcţie de dobânda de referinţă B., fie în funcţie de indicele de referinţă Euribor/Robor).

Deşi reclamantul nu a avut posibilitatea de a negocia conţinutul clauzelor privind dobânda (clauzele prevăzute de art. 5 din contractul de credit şi art. 2.10 a din condiţiile generale), acesta a avut posibilitatea de a opta între trei tipuri de credite, respectiv: cu dobânda fixă în monedă naţională sau în euro, cu dobânda variabilă calculată în funcţie de indicele Euribor/Libor/Robor; cu dobânda variabilă calculată în funcţie de dobânda de referinţă variabilă afişată la sediile B.

Reclamantul şi-a exercitat opţiunea în sensul că a ales varianta în care dobânda era variabilă calculată în raport de dobânda de referinţă variabilă afişată la sediile B. şi nu variantele în care dobânda era fixă, respectiv calculată în funcţie de indicele Euribor/Libor/Robor, astfel încât şi-a asumat şi riscurile legate de creşterea dobânzii, respectiv riscul existenţei unui dezechilibru între drepturile şi obligaţiile contractuale, astfel încât cerinţa existenţei relei credinţe a pârâtei nu este îndeplinită în cauză.

Prin stabilirea cuantumului dobânzii variabile nu se modifică unilateral contractul, astfel cum susţine reclamantul. Acesta a fost de acord cu stabilirea dobânzii de către bancă în condiţiile menţionate în contract, iar dobânda de referinţă variabilă este aceeaşi pentru toţi clienţii care au contractat în aceleaşi condiţii de dobândă variabilă ca şi reclamantul. Condiţiile în care se poate modifica dobânda sunt cuprinse şi în graficul de rambursare.

Clauza prevăzută de art. 5 privind dobânda nu prevede dreptul pârâtei de a majora dobânda, ci dreptul de a percepe o dobândă la un anumit nivel, care poate fi chiar mai redus decât nivelul iniţial. Modul de calcul al dobânzii are la bază elemente obiective, ce ţin de situaţia pieţei financiar bancare.

Reclamantului i s-au propus soluţii de re finanţare, cu dobândă mai mică, dar le-a refuzat, din cauza veniturilor realizate, apreciind că soluţiile prezentate îi sunt dezavantajoase.

Şi în răspunsurile la interogatoriul propus de pârâtă, reclamantul a recunoscut că anterior semnării contractului de credit în cauză a consultat şi ofertele altor bănci, i s-a prezentat un grafic de rambursare şi i s-a comunicat ca dobânda este fixă un an, apoi poate creşte sau scădea, la momentul semnării contractului a declarat în faţa reprezentanţilor băncii că a înţeles, i-au fost explicate şi şi-a asumat clauzele contractului încheiat, iar la semnarea contractului era mulţumit de condiţiile agreate.

Reclamantul s-a adresat la data de 7 septembrie 2012 ANPC, solicitând constatarea caracterului abuziv al clauzelor prevăzute de art. 5 şi art. 2.10 a din contract şi, raportat la dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 193/2000, să se încheie proces-verbal prin care să se constate existenţa clauzelor abuzive din contract şi să se transmită procesul-verbal instanţei competente în vederea stabilirii realităţii existenţei clauzelor abuzive.

Conform Adresei nr. 13538 din 30 noiembrie 2010 emise de ANPC, aceasta a comunicat reclamantului că referitor la dobândă, pentru contractele de credit aflate în derulare, în care dobânda variabilă era compusă din dobânda de referinţă a băncii + o marjă fixă sau în care nu era stipulată o formulă de variaţie în funcţie de un indice de referinţă, noua formulă de clacul trebuie să includă indicele de referinţă aferent valutei în care a fost acordat creditul +o marjă fixă compusă din marja fixă existentă în contractul iniţial, valabilă la data semnării contractului şi diferenţa dintre valoarea dobânzii de referinţă practicată de bancă şi valoarea indicelui de referinţă, valabile la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 50/2010, respectiv 21 iunie 2010. Prin urmare, va fi respectat nivelul de dobândă practicat de bancă până la data intrării în vigoare a actului normativ menţionat anterior, aceasta urmând să varieze în funcţie doar de variaţia indicelui de referinţă. ANPC a concluzionat în adresa menţionată că cele reclamate sunt neîntemeiate.

Faţă de aceste considerente, prima instanţă a reţinut că în ceea ce priveşte clauzele prevăzute de art. 5 din contractul de credit şi art. 2.10 a din condiţiile generale, în cauză nu sunt incidente prevederile art. 5 din Legea nr. 363/2007, art. 1 lit. a) şi lit. g) din Anexa Legii nr. 193/2000, art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 193/2000.

În ceea ce priveşte prevederile O.U.G. nr. 174/2008 şi ale Legii nr. 363/2007 invocate de reclamant în cerere, acestea sunt ulterioare încheierii contractului de credit, astfel încât nu sunt aplicabile în cauză, având în vedere principiul neretroactivităţii legii civile consacrat de art. 1 C. civ. forma în vigoare la data naşterii raportului de drept dedus judecăţii şi de art. 15 alin. (2) din Constituţie.

Cu privire la prevederile art. 9 lit. c) din Contractul nr. 11533 din 17 decembrie 2007 prima instanţă a apreciat că acestea sunt abuzive.

Conform clauzei contractuale menţionate, pentru creditul pus la dispoziţie banca percepe comisioane variabile în funcţie de evoluţia pieţei financiar bancare, comisionul de administrare de 14 euro lunar, reprezentând un procent de 0,05% din valoarea creditului contractat prevăzut la pct. 1.

Clauza contractuală prin care se stabileşte un comision de administrare a creditului nu este în sine abuzivă, în raport de scopul acestui comision recunoscut de ambele părţi - monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operaţiuni în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului.

În cauză însă, s-a apreciat de către prima instanţă, s-a creat un dezechilibru major între drepturile şi obligaţiile părţilor, întrucât comisionul plătit lunar se raportează la valoarea întregului credit contractat, iar nu la valoarea soldului la data plăţii comisionului.

Dezechilibrul semnificativ există, întrucât valoarea comisionului nu se corelează cu valoarea soldului rămas de plată, în condiţiile în care scopul comisionului, declarat de pârâtă, este acela de a acoperi cheltuieli de monitorizare a creditului care scade progresiv cu fiecare rată lunară achitată.

Din scadenţarul depus la dosar rezultă ca în cursul derulării contractului valoarea comisionului de administrare a creditului poate depăşi în anumite luni valoarea dobânzii.

Clauza prevăzută de art. 9 lit. c) are caracter abuziv, fiind astfel lovită de nulitate absolută.

Prima instanţă a reţinut că nu poate modifica cuprinsul clauzelor convenite de părţi în sensul solicitat de reclamant sau de pârâtă prin cererea reconvenţională.

Pe temeiul Legii nr. 193/2000 instanţa sesizată direct de consumator (iar nu în temeiul dispoziţiilor art. 8 - 13 din Lege) nu poate interveni în acordul de voinţă al părţilor în sensul adaptării contractului potrivit solicitărilor făcute de acestea, instanţa putând doar să constate caracterul abuziv al unor clauze contractuale. Astfel, fie se derulează contractul în continuare, cu acordul consumatorului, dacă după eliminarea clauzei mai poate continua, fie, dacă acesta nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezoluţiunea contractului (cu daune interese, dacă este cazul).

Prima instanţă a apreciat că nu poate interveni să suplinească acordul de voinţă al unei părţi obligând-o împotriva voinţei sale la acceptarea unei anume formule de calcul a dobânzii, agreate de cealaltă parte contractantă şi neprevăzută în contract. Nu există nicio dispoziţie legală sau contractuală în vigoare la data naşterii raportului de drept dedus judecăţii care să permită instanţei să intervină în contract în sensul modificării unor clauze contractuale.

A fost invocată şi practica CJUE. Astfel, în Hotărârea Curţii din data de 14 iunie 2012, în cauza C - 618/10, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul art. 267 TFUE de Audiencia Provincial de Barcelona (Spania), prin Decizia din 29 noiembrie 2010 în procedura Banco Espanol de Credito SA împotriva Joaquin Calderon Camino, CJUE a hotărât că atunci când constată existenţa unei clauze abuzive, instanţele au numai obligaţia de a exclude aplicarea unei astfel de clauze pentru ca aceasta să nu mai producă efecte obligatorii în ceea ce priveşte consumatorul, fără a avea posibilitatea să modifice conţinutul acesteia. Astfel, contractul în care este inclusă clauza trebuie să continue să existe, în principiu, fără nicio altă modificare decât cea rezultată din eliminarea clauzelor abuzive, în măsura în care, în conformitate cu normele dreptului intern, o astfel de menţinere a contractului este posibilă din punct de vedere juridic.

Având în vedere caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 9 lit. c) prima instanţă a constatat această clauză ca fiind lovită de nulitate absolută.

Pe cale de consecinţă, a obligat pârâta să emită un nou grafic de rambursare.

În ceea ce priveşte cererea reclamantului de restituire a sumelor încasate abuziv cu titlu de dobândă (reclamantul solicitând prin cererea astfel cum a fost modificată şi precizată doar restituirea sumelor încasate abuziv cu titlu de dobândă, nu şi a altor sume), prima instanţă a reţinut că aceasta este neîntemeiată, având în vedere că ambele clauze invocate de reclamant referitoare la dobândă au fost apreciate ca nefiind abuzive.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel motivat pârâta C. şi reclamantul A., cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, sub nr. x/3/2011.

Pârâta, în drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 282 şi următoare C. proc. civ.

Prin Decizia civilă nr. 167 din 29 aprilie 2013, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a, a respins apelul declarat de apelanta pârâta C., ca nefondat, a admis apelul declarat de apelantul reclamant A., a schimbat, în parte, sentinţa apelată în sensul ca: a admis, în tot, cererea principală; a constatat caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 5 din contractul de credit bancar nr. 11533 din 17 decembrie 2007 în sensul interpretării sintagmei „dobânda de referinţă variabilă" ca fiind indicele Euribor/Lună; a obligat pârâta la restituirea sumelor reţinute în plus, în temeiul celor două clauze abuzive; a obligat pârâta la emiterea unui nou grafic de rambursare, conform noului algoritm de calcul al dobânzii la credit (1,5% + Euribor); a obligat intimata pârâtă la plata sumei de 4.000 RON cheltuieli de judecată neacordate de prima instanţă; a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Pentru a se pronunţa astfel, au fost reţinute următoarele:

Cu privire la apelul pârâtei-reclamante B., criticile au fost găsite nefondate:

Susţinerea apelantei în sensul că instanţei nu îi era permis să analizeze caracterul abuziv al clauzelor invocate de reclamant, deoarece acestea făceau parte din obiectul principal al contractului, a fost găsită nefondată deoarece tinde la o limitare a accesului reclamantului la justiţie din perspectiva legislaţiei protecţiei consumatorului, ceea ce nu poate fi primit. De asemenea, apelanta-pârâtă a propus un fine de neprimire a cererii reclamantului, pornind de la susţinerea că această clauză (cuprinsă în art. 9 c din contractul de credit) nu poate fi supusă cenzurii instanţei, însă, în raport cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 193/2000, o atare concluzie nu a putut fi acceptată.

Astfel, instanţa de apel a reţinut că, în mod corect, s-a apreciat de către prima instanţă că sunt îndeplinite condiţiile textului de lege mai sus evocat, reţinând că există acel dezechilibru semnificativ dat de faptul că acel comision de administrare se raportează la valoarea întregului credit, iar nu la valoarea soldului la data plăţii comisionului. Faptul că prima instanţă a apreciat că o atare clauză nu este prin ea însăşi abuzivă nu conferă un caracter contradictoriu al hotărârii, ci conferă logică şi coerenţă raţionamentului expus de instanţă în considerente, fără a fi necesară reformarea hotărârii cu privire la acest aspect.

Referitor la modul cum a fost soluţionat aspectul caracterului abuziv al clauzei menţionate, din perspectiva dreptului european, al jurisprudenţei UE şi al legislaţiei naţionale, de asemenea, critica a fost găsită nefondată, prima instanţă aplicând în mod direct şi echitabil Directiva nr. 93/13/CEE, ţinând seama şi de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în sensul necesităţii restabilirii echilibrului real între clauzele contractuale, chiar de către instanţele naţionale.

De asemenea, instanţa de apel a apreciat că acea clauză referitoare la comisionul de administrare nu constituie nicidecum un element care conturează „obiectul principal al contractului de credit", acesta constând în suma de bani împrumutată ce urmează a fi restituită, plus dobânda convenită, dar cunoscută şi predictibilă şi din perspectiva consumatorului, deoarece acestea apar ca accesorii ale creditului principal, ceea ce face ca susţinerea apelantei-pârâte în sensul că aceasta nu putea fi supusă cenzurii instanţei de judecată să fie cu atât mai nefondată.

Pe de altă parte, s-a mai reţinut că soluţia primei instanţe nu afectează obiectul principal al contractului, ci restabileşte echilibrul prestaţiilor reciproce, în urma constatării dezechilibrului contractual decurgând din clauza abuzivă, declarată astfel prin aplicarea judicioasă a art. 4 din Legea nr. 193/2000, efectul soluţiei primei instanţe fiind acela de a înlătura caracterul mult prea oneros al clauzei, în raport cu natura contractului, dar şi cu intenţia părţilor de la data încheierii contractului.

Reiterarea de către apelanta-pârâtă a susţinerilor sale formulate în cadrul apărărilor din întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe şi a susţinerilor din cererea reconvenţională nu a fost găsită aptă de a conduce la reformarea hotărârii, în condiţiile în care instanţa de apel are obligaţia de a verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă (art. 295 alin. (1) C. proc. civ.), astfel că acestea au fost analizate doar din perspectiva calificării lor drept critici aduse hotărârii apelate.

Susţinerile apelantei în sensul că prestaţiile băncii decurgând din necesitatea monitorizării creditului trebuie recompensate tocmai cu acest comision de administrare, sunt contrare dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 193/2000, iar împrejurarea că reclamantul nu a invocat vicii de consimţământ cu privire la aceste clauze nu este de natură a înlătura caracterul abuziv al acestei clauze, deoarece efectele nulităţii decurg din dispoziţiile legii speciale în materia protecţiei consumatorilor, iar nu din vicierea propriu-zisă a consimţământului său la încheierea contractului, neinvocarea viciului de consimţământ pe cale de acţiune nefiind un motiv de excludere a aplicării legislaţiei în materia protecţiei consumatorului.

În ce priveşte apelul reclamantului, instanţa de apel a apreciat că acesta este fondat, pentru următoarele motive:

Critica privind soluţia dată de către prima instanţă aspectului privind caracterul abuziv al clauzei cuprinse în art. 5 din Contractul de credit bancar nr. 11533 din 17 decembrie 2007 a fost găsită întemeiată, deoarece dobânda variabilă este de bancă şi nu la indici de referinţă obiectivi, verificabili, exteriori voinţei băncii.

Din acest punct de vedere, o atare clauză apare ca fiind izvorul unei obligaţii pur potestative din partea celui care se obligă, deoarece „dobânda afişată la sediile B. .." nu se cunoaşte în funcţie de ce criterii va fi stabilită de către furnizorul de servicii bancare, astfel că în temeiul art. 4 din Legea nr. 193/2000 raportat la art. 1010 din vechiul C. civ. - 1864 (în vigoare la data încheierii contractului) a fost constatat caracterul abuziv şi al acestei clauze.

Chiar dacă ulterior, banca a procedat la o modificare a clauzei cuprinse în art. 5, sub pretextul adaptării contractului la noile dispoziţii ale O.U.G. nr. 50/2010, favorabile consumatorului, în realitate, printr-o atare modificare, s-a produs efectul invers decât cel consacrat prin ordonanţă, respectiv posibilitatea băncii ca, indiferent de creşterea sau diminuarea indicelui Euribor, dobânda datorată de consumator să nu scadă, deoarece aceasta urma a fi adaptată prin creşterea marjei fixe, astfel încât cuantumul dobânzii datorate să nu fie micşorat niciodată.

Or, în atare condiţiuni, clauza cuprinsă în art. 5 denotă un dezechilibru semnificativ între prestaţiile băncii şi prestaţiile consumatorului, deoarece acesta, deşi ar putea beneficia de o diminuare a dobânzii, în condiţiile scăderii Euribor, indice de referinţă obiectiv, verificabil şi care nu depinde de voinţa băncii contractante, nu beneficiază de aceasta, deoarece banca intervine şi majorează marja fixă ce se adaugă la indicele Euribor, astfel încât efectul final este acelaşi cu cel ce decurgea anterior din clauza ce cuprindea o condiţie pur potestativă.

Aşadar, soluţia primei instanţe cu privire la caracterul abuziv al clauzei privind dobânda, a fost găsită criticabilă, fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor legale reţinute mai sus, astfel că, instanţa de apel, a dispus schimbarea, în parte, a sentinţei în sensul admiterii şi a acestui capăt de cerere formulat de reclamant, cu consecinţa, pentru restabilirea echilibrului prestaţiilor şi contraprestaţiilor părţilor, a înlocuirii clauzei modificate cu clauza stabilită iniţial de părţi, potrivit căreia dobânda contractuală va fi formată din marja fixă de 1,5 % la care se adaugă Euribor/lună, ceea ce implică obligarea intimatei-pârâte la a emite un nou grafic de rambursare a creditului ca urmare a recalculării dobânzii conform celor dispuse, precum şi la obligarea intimatei la restituirea sumelor reţinute în plus potrivit celor două clauze abuzive declarate prin sentinţa apelată şi respectiv decizia de faţă.

Împotriva Deciziei civile nr. 167 din 29 aprilie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, în termen legal a declarat recurs pârâta C. SA Bucureşti, criticând-o din perspectiva motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 8 şi 9 C. proc. civ.

În cuprinsul memoriului depus la dosar, pârâta a dezvoltat o serie amplă de critici referitoare la hotărârea atacată.

Înalta Curte, din oficiu, în baza dispoziţiilor art. 306 alin. (2) C. proc. civ., a invocat lipsa încheierii de amânare a pronunţării din 22 aprilie 2013 ca motiv de ordine publică, subsumat dispoziţiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ., coroborat cu art. 261 şi art. 105 alin. (2) din acelaşi cod.

Prin Decizia nr. 1499 din 11 aprilie 2014 ICCJ a admis recursul şi a dispus casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Înalta Curte a constatat că instanţa de apel a rămas în pronunţare la termenul din 15 aprilie 2013, când a amânat pronunţarea la 22 aprilie 2013 şi apoi la 29 aprilie 2014, precum şi că la dosar nu se regăseşte încheierea de amânare de pronunţare din 22 aprilie 2013.

Orice măsură, dispoziţie a instanţei trebuie să se regăsească într-o încheiere, care constituie o hotărâre relativ la cele petrecute la fiecare dintre termenele de judecată, aşa cum statuează dispoziţiile art. 255 alin. (2) raportat la art. 147 C. proc. civ., potrivit cărora toate celelalte hotărâri date de instanţă în cursul judecăţii, cu excepţia celor care soluţionează fondul cauzei în primă instanţă, apelul şi recursul, se numesc încheieri şi cuprind dezbaterile urmate în şedinţă.

În speţă, instanţa de apel, rămânând în pronunţare la termenul din 15 aprilie 2013, în încheierea de şedinţă de la acea dată a consemnat susţinerile părţilor şi, având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 260 C. proc. civ., a amânat pronunţarea la 22 aprilie 2013.

Dispoziţiile art. 260 C. proc. civ. prevăd, pentru situaţia în care instanţa nu poate hotărî de îndată, posibilitatea amânării pronunţării pentru un termen ce va fi anunţat de preşedinte şi care nu va putea fi mai mare de 7 zile.

La termenul din 22 aprilie 2013, instanţa trebuia ori să soluţioneze cauza, ori, aşa cum s-a întâmplat în speţă, având nevoie în continuare de timp pentru a delibera, în aplicarea art. 260 C. proc. civ., să amâne pronunţarea pentru alte cel mult 7 zile.

Această amânare de pronunţare trebuia să se concretizeze într-o încheiere de şedinţă care să respecte condiţiile impuse de art. 261 C. proc. civ.

Textul legal anterior evocat este o normă imperativă, de ordine publică, potrivit căreia hotărârea şi, implicit, încheierea, ca varietate a acesteia, se dă în numele legii şi trebuie să cuprindă: arătarea instanţei care a pronunţat-o şi numele judecătorilor care au luat parte la judecată; numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau reprezentanţilor legali şi al avocaţilor; obiectul cererii şi susţinerile în prescurtare ale părţilor cu arătarea dovezilor; arătarea concluziilor procurorului; motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor; dispozitivul; calea de atac şi termenul în care se poate exercita; menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică, precum şi semnăturile judecătorilor şi grefierului.

Toate aceste menţiuni sunt de natură să asigure transparenţa actului de justiţie şi desfăşurarea procesului cu garanţiile date de art. 6.1 din Convenţia Europeană privind Drepturile Omului, creând părţilor convingerea că au beneficiat de un proces echitabil, în faţa unei instanţe competente, precum şi posibilitatea verificării legalităţii şi temeiniciei hotărârii în căile de atac.

Cum încheierea de amânare de pronunţare face parte integrantă din hotărârea pronunţată, Înalta Curte a reţinut că lipsa încheierii de amânare de pronunţare de la 22 aprilie 2013 nu permite părţilor să cunoască ce s-a întâmplat la acea dată şi nici instanţei învestite cu soluţionarea căii de atac exercitate împotriva Deciziei civile nr. 167 din 29 aprilie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, din care face parte integrantă, să cenzureze legalitatea compunerii instanţei şi alcătuirii completului de judecată, precum şi măsura adoptată.

Motivarea unei hotărâri este înţeleasă ca un silogism logic, de natură a explica inteligibil hotărârea luată, ceea ce nu înseamnă un răspuns exhaustiv al tuturor argumentelor aduse de parte - dar nici ignorarea lor -, ci un răspuns al argumentelor fundamentale, al acelora care sunt susceptibile, prin conţinutul lor, să influenţeze soluţia.

Or, instanţa de apel, prin omisiunea pronunţării încheierii de amânare, a fracturat cursul procesual al litigiului prin aceea că nu a explicat raţionamentul juridic adoptat, aşa încât hotărârea sa nu creează transparenţa asupra silogismului judiciar care trebuie să explice şi să justifice dispozitivul şi graţie căreia să poată fi realizat controlul judiciar.

În aceste condiţii, Înalta Curte a apreciat că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 105 alin. (2) C. proc. civ., potrivit cărora actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale se vor declara nule dacă prin aceasta s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor.

În cauză, vătămarea produsă părţilor este evidentă, în condiţiile în care această omisiune nu permite cenzura legalităţii hotărârii în faza procesuală a recursului.

Prin Decizia civilă nr. 195 din 10 februarie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă au fost admise apelurile formulate de apelantul-reclamant A. şi apelanta-pârâtă B. SA împotriva Sentinţei civile nr. 8049 din data de 6 iunie 2012, pronunţată de secţia a VI-a civilă a Tribunalului Bucureşti în Dosarul nr. x/3/2011 având ca obiect anulare clauze abuzive şi pretenţii, după casare.

A fost schimbată sentinţa de fond în sensul că:

S-a constatat nulitatea absolută a clauzei prevăzute de art. 2.10 lit. a) din condiţiile generale ale contractului de credit.

Au fost respinse celelalte pretenţii ale reclamantului, ca neîntemeiate.

A fost respinsă cererea reconvenţională a pârâtei, ca neîntemeiată.

Au fost compensate cheltuielile de judecată efectuate de părţi.

Pentru a se pronunţa astfel, în rejudecare după casare, instanţa de apel a reţinut următoarele:

În ceea ce priveşte apelul formulat de pârâta B. SA, în ce priveşte constatarea eronată drept abuzivă a clauzei de la art. 9 lit. c) din contractul nr. 11533 din 17 decembrie 2007, instanţa de apel 1-a considerat întemeiat.

Astfel, prin cererea formulată, aşa cum a fost ea modificată, reclamantul a solicitat calcularea comisionului de administrare prin aplicarea unei valori procentuale la soldul creditului. Sub acest aspect, raţionamentul primei instanţe, prin care s-a indicat practica instanţei europene (cauza C - 618/10), în sensul că instanţa are posibilitatea de a constata nulitatea unei clauze, dar nu şi de a o modifica, ar fi trebuit să se aplice şi în această situaţie, din moment ce legala învestire a instanţei, în limitele principiului disponibilităţii, viza, de fapt, o modificare a clauzei de la art. 9 lit. c) din contract. Or, prima instanţă fiind învestită, în limitele principiului disponibilităţii, cu o astfel de solicitare, trebuia să analizeze în ce măsură o astfel de solicitare se poate încadra în regimul juridic al nulităţii clauzelor abuzive, pentru ca ulterior sa analizeze dacă ea îndeplinea condiţiile impuse de lege în acest sens.

Jurisprudenţa CJUE preindicată arată expres că Directiva nr. 93/13 (preluată integral de Legea nr. 193/2000 şi căreia aceasta din urmă trebuie să se conformeze, inclusiv sub aspectul interpretării sale) trebuie interpretată în sensul că „instanţele naţionale au numai obligaţia de a exclude aplicarea unei clauze contractuale abuzive pentru ca aceasta să nu producă efecte obligatorii în ceea ce priveşte consumatorul, fără a avea posibilitatea să modifice conţinutul acesteia" (parag. 66 şi 67). Sub acest aspect, în speţă, apreciind în limitele învestirii, nu se putea aprecia nici că ar fi vorba de o nulitate parţială a unei clauze (deci numai a unei teze a acesteia, eventual a tezei finale privind aplicarea procentului „la valoarea creditului", iar nu „la valoarea soldului"), din moment ce ceea ce se cerea era evident modificarea structurii ei. Aceasta deoarece clauza, prin modul, de altfel, foarte explicit, inteligibil de redactare, solicita plata lunară a 14 euro, acesta fiind obiectul său sub aspectul preţului administrării, teza sa finală doar explicitând la ce corespund cei 14 euro (0,05% din valoare credit). Practic preţul contraprestaţiei era stabilit mai întâi şi expres de o manieră perfect determinată, prin raportare la o sumă fixă, iar nu procentuală, astfel încât stabilirea lui prin calcularea procentului la diverse alte sume nu poate reprezenta o nulitate (fie şi parţială) a clauzei, ci o veritabilă modificare a acordului de voinţă al părţilor.

S-a mai reţinut, prin raportare la art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, caracterul eminamente inteligibil al clauzei, determinat de indicarea sumei fixe/lunare, care nu ar putea indica un comportament de rea-credinţă al băncii, cerut inclusiv de norma generală de apreciere a condiţiilor clauzelor abuzive, altele decât cele care vizează direct preţul contractului (art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000).

În ceea ce priveşte apelul formulat de reclamant referitor la constatarea drept abuzivă a clauzelor de la art. 5 din Contractul nr. 11533 din 17 decembrie 2007, precum şi art. 2.10 lit. a) din condiţiile generale, instanţa de apel l-a considerat întemeiat pentru cea din urmă clauză.

Astfel, deşi reclamantul a înţeles să critice cu argumente comune soluţia pentru cele două clauze şi deşi şi prima instanţă a (acut o analiză comună, din punctul de vedere al instanţei de apel o analiză corectă nu poate fi făcută decât stabilind corect situaţia juridică dedusă judecăţii a ambelor clauze atacate.

S-a considerat că reclamantul a solicitat, practic, pentru clauza de la art. 5 din contractul nr. 11533 din 17 decembrie 2007, înlocuirea acesteia cu o cu totul altă prevedere, deci modificarea contractului sub haina juridică a nulităţii pentru acte abuzive. Simpla raportare a solicitării sale la cele 1,5 p.p (puncte procentuale) menţionate în teza finală a art. 5 nu infirmă cele indicate mai sus, din moment ce dobânda curentă, aşa cum este ea definită la art. 5 din contract nu avea legătură, nici în partea de perioadă în care era fixă, nici ulterior, cu dobânda Euribor (Euro Interbank Offered Rate) solicitată de reclamant a lua locul acesteia. Acest lucru este evident din punct de vedere economic faţă de diferenţa de valoare faţă de aceasta (practic, nici în trecut, nici acum, nicio bancă din România nu-şi permite să acorde clienţilor persoane fizice credite în euro ce ar depăşi doar cu 1,5 p.p Euribor-ul întrucât, de cele mai multe ori, ele nu se pot refinanţa la nivelul Euribor, ci la niveluri mult mai mari), dar în speţă este evident şi strict juridic, prin interpretarea voinţei părţilor, din moment ce creditul se încadra în categoria generală de la art. 2.10 lit. a), iar nu la art. 2.10 lit. b) (deci la cele raportabile strict la Euribor/Libor), care, probabil, aveau adăugate mult mai multe puncte procentuale faţă de elementul variabil.

Dacă s-ar putea accepta teoretic că instanţele pot anula doar teza a doua a unei clauze contractuale - în cazul de faţă posibilitatea de variaţie a dobânzii faţă de cea iniţială de 6,95% (urmând a se analiza în concret, în funcţie de condiţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, aplicabile fiecărei speţe în parte), nu se poate accepta că nulitatea parţială a unei clauze înseamnă, de fapt, modificarea ei totală, fără nicio legătură cu acordul iniţial al părţilor, deci transformarea unui acord bilateral de voinţă în expresia voinţei doar a unuia dintre contractanţi.

În acest sens, de această dată a fost corect aplicată de prima instanţă jurisprudenţa CJUE (Cauza C - 618/10) care indica faptul că, într-un litigiu de drept privat, instanţele nu ar putea modifica efectiv contractul, ci doar să constate o nulitate, fie şi parţială, a clauzelor lui. Însă, dacă această concluzie poate privi solicitarea reclamantului aşa cum aceasta a fost formulată sub aspectul art. 5 din condiţiile speciale ale contractului, această singură motivare nu ar putea privi şi art. 2.10 lit. a) din condiţiile generale, din moment ce pentru aceasta se solicită practic înlăturarea ei cu totul din contract, ca efect al nulităţii sale (similar cu regimul nulităţilor absolute) cauzată de abuzivitate. Din acest motiv această clauză trebuia analizată separat (cu atât mai mult cu cât contractul poate funcţiona şi dacă aceasta ar fi fost înlăturată, în baza celorlalte clauze din condiţiile speciale, ce se completează cu condiţiile generale ce nu ar fi fost constatate drept abuzive, ea reprezentând practic o prevedere prin care banca îşi rezervă un drept de modificare a dobânzii).

Analizând respectiva clauză instanţa de apel a constatat că aceasta întruneşte condiţiile impuse de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 pentru constatarea ei drept abuzivă; astfel, ea nu a fost dovedită ca negociată cu consumatorul (este preformulată în condiţiile generale de contractare, iar banca, căreia îi revenea sarcina probei negocierii individuale, conform art. 3 teza finală din Legea nr. 193/2000, nu a făcut o astfel de probă), creează în detrimentul acestuia posibilitatea unei modificări neexplicitate concret a dobânzii practicate şi dă posibilitatea dezechilibrării drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Deşi posibilitatea de modificare a dobânzii nu ar putea fi considerată drept abuzivă per se, faptul că prezenta clauză este vagă, lăsând la simpla apreciere a băncii aceasta posibilitate, creează premisele unui dezechilibru juridic semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Din formularea acestei clauze rezultă o rezervare de către bancă a dreptului modificării unilaterale, de o manieră subiectivă, a preţului contractului.

Dacă se apreciază clauza şi din perspectiva art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, deci ţinând cont de faptul că ea priveşte preţul contractului, deci obiectul său principal, ceea ce reduce marja de protecţie aplicabilă consumatorului, s-a reţinut că aceasta nu îndeplineşte condiţia esenţială a exprimării într-un limbaj uşor inteligibil, din moment ce nu este explicitat în ce ar consta costul resurselor de creditare şi cum ar avea loc această modificare a dobânzii în funcţie de acestea (direct proporţional sau doar în sensul modificării lor).

Faţă de precizările făcute cu privire la apelul reclamantului, instanţa de apel a constatat că şi cererea reconvenţională a pârâtei (reconvenţională subsidiară, în cazul în care s-ar fi admis solicitarea de stabilire a dobânzii de către instanţa de apel) trebuie respinsă în speţă pentru aceleaşi considerente, întrucât eventuala nulitate a unei clauze nu poate avea drept consecinţă modificarea ei prin acordarea unei prevalente unei voinţe juridice a uneia dintre părţi, în sensul modului în care ar fi trebuit calculată aceasta.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs recurentul-reclamant A. şi recurenta-pârâtă B. SA Bucureşti.

I. În recursul său, recurentul-reclamant A. a adus următoarele critici deciziei recurate:

1. În ce priveşte clauza de la art. 9 lit. c) din contractul de credit, instanţa de apel a analizat cererea sa doar din punctul de vedere al cerinţei privind calcularea comisionului de administrare prin aplicarea unei valori comerciale la soldul creditului şi nu la valoarea iniţială a creditului, neţinând seama de faptul că a solicitat, în primul rând, constatarea caracterului abuziv al acestei clauze.

Dacă se face analiza cererii din perspectiva solicitării constatării caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de administrare, ca urmare a admiterii cererii, nu ar interveni o modificare a acestei clauze, ci s-ar constata doar nulitatea acesteia, urmând a nu-şi mai produce efectele juridice.

Recurentul-reclamant a susţinut că instanţa era datoare se analizeze din oficiu această clauză, conform jurisprudenţei CJUE, indicând în acest sens hotărârile pronunţate în cauzele C-484/2008 şi C-76/2010.

Această clauză este abuzivă şi din perspectiva faptului că pentru acelaşi serviciu sunt percepute doua costuri, respectiv dobânda şi comisionul de administrare, punându-se în discuţie problema lipsei contraprestaţiei în ce priveşte comisionul de administrare, aspect ce trebuie avut în vedere atunci când se examinează buna credinţă a băncii în stipularea acestei clauze.

S-a mai susţinut de către recurentul-reclamant că analiza acestei clauze contractuale trebuie făcută şi din perspectiva lipsei unor criterii obiective de stabilirea a cuantumului comisionului de administrare dar şi din perspectiva existenţei unui dezechilibru major între drepturile şi obligaţiile părţilor, motivat de faptul că acest comision se raportează la valoarea întregului credit contractat, iar nu la valoarea soldului la data plăţii sale, deşi el se plăteşte lunar.

Recurentul-reclamant a mai susţinut faptul că în cursul derulării contractului, valoarea comisionului de administrare, în anumite luni, poate depăşi valoarea dobânzii.

2. În mod greşit instanţa de apel nu a pus semnul egalităţii în ce priveşte interpretarea clauzei prevăzută de art. 2.10 din contract - Condiţii generale şi interpretarea clauzei prevăzută de art. 5 din contract, deoarece nu există nicio diferenţă între sintagmele folosite în ambele articole din contract, respectiv dobânda de referinţă valabilă afişată la sediile B..

Dacă nu există un limbaj inteligibil în ce priveşte clauza de la art. 2.10 - Condiţii generale, atunci nu există un limbaj inteligibil nici în ce priveşte dobânda de referinţă variabilă care, oricum, nu a fost niciodată afişată la sediile B..

Recurentul-reclamant a susţinut că nu a considerat marja băncii de 1,5 pp ca fiind abuzivă, deoarece a crezut că aceasta este marja de profit a băncii, însă clauza contractuală referitoare la dobândă trebuie analizată din punct de vedere al caracterului amintit în ce priveşte a doua componentă a dobânzii şi, anume, dobânda de referinţă a B..

Această clauză nu este definită într-un mod inteligibil, fiind încălcate dispoziţiile art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 193/2000, rata dobânzii, aşa cum rezultă din art. 5 din contract, era dependentă de voinţa băncii.

S-a mai invocat de către recurentul-reclamant că, deşi Legea nr. 193/2000 nu prevede decât inopozabilitatea clauzelor abuzive în raport cu consumatorul, regimul juridic al aceste sancţiuni este identic cu cel al nulităţii absolute, indicându-se în acest sens Decizia nr. 686 din 21 februarie 2013 a ICCJ.

II. În recursul său, recurenta-pârâtă B. SA a adus următoarele critici deciziei recurate.

1. Instanţa de apel a interpretat greşit contractul iniţial, schimbând înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al clauzei de la art. 2.10 a din Condiţiile generale, situaţie ce se încadrează în prevederile art. 304 pct. 8 C. proc. civ.

Această greşeală de interpretare iese la iveală atunci când se raportează motivarea deciziei recurate la conţinutul propriu zis al acestor clauze în lumina prevederilor art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 193/2000, art. 126 din O.G. nr. 99/2006 raportat la art. 3 alin. (1) lit. g) din Normele BNR, nr. 17 din 18 decembrie 2003 şi cu art. 175 din Regulamentul BNR nr. 18 din 17 septembrie 2009, art. 3 şi art. 4 parag. 1 din Directiva 93/13/CEE, art. 2 lit. m) din Legea nr. 363/2007, art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE.

Recurenta pârâtă a susţinut că a încheiat cu reclamantul contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 11533 din 17 decembrie 2007, care are natura unui contract real cu prestaţii succesive pentru împrumutat, preţul creditului fiind format atât din dobândă cât şi din comisioane.

Acest preţ al creditului, reprezintă un cost, care este determinat sau determinabil, atunci când părţile stabilesc împreună un mecanism de determinare a valorilor viitoare.

În opinia recurentei-pârâte obligaţiile de plată asumate de împrumutat reprezintă drepturi de creanţă pentru împrumutător, iar fixarea preţului de către creditor, în funcţie de elemente exterioare voinţei sale, duce la stabilirea întinderii obligaţiei de plată a împrumutatului.

Instanţa de apel a interpretat greşit aceste clauze atunci când a constatat că banca ar avea o obligaţie pur protestativă, transformând clauzele de la art. 2.10 a dintr-unele înţelese şi lămurite, în clauze abuzive, neînţelese şi neacceptate de împrumutat.

Această interpretare încalcă prevederile art. 4 din Legea nr. 193/2000, nefiind îndeplinite condiţiile pentru ca o clauză să poată fi considerată abuzivă, respectiv: a) să nu se refere la o componentă ce face parte din preţul contractului (atât timp cât redactarea clauzei analizate este clară şi neechivocă); b) să nu fi fost negociată direct cu profesionistul; c) să fi fost introdusă în contract contrar cerinţelor bunei credinţe; d) să creeze un dezechilibru contractual semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorului.

Clauza respectivă exprimă în mod clar şi neechivoc componente de cost/preţ, determinând mecanismul de formare al dobânzii, uşor de înţeles şi de verificat de către orice client al băncii cu înţelegere şi diligentă medie.

Deşi clauza respectivă este clară, instanţa de apel, ignorând contextul legislativ în care banca îşi desfăşoară activitatea economică, a judecat în echitate, neţinând seama de faptul că activitatea bancară este una reglementată, pe o piaţă foarte tehnicizată, în care marja de acţiune a profesionistului este încadrată în anumiţi parametrii, astfel încât ea nu poate inventa câte un produs financiar unicat pentru fiecare dintre clienţii săi, tipurile de credit fiind prestabilite pe piaţă/reglementate de legiuitor în mod obiectiv, fiecare având caracteristicile sale definitorii, care nu pot fi suprimate, ori câtă apetenţă la negociere ar avea viitoarele părţi contractante.

În opinia recurentei, dispoziţiile legale ce reglementează activitatea bancară, dau anumită marjă de acţiune băncii.

În altă ordine de ideii, instanţa de apel a pronunţat o soluţie greşită, neobservând faptul că reclamantul nu a invocat vreo cauză care să afecteze validitatea consimţământului său.

Prin urmare, împrumutatul a avut reprezentarea corectă a tuturor componentelor de cost ale creditului, contractul reprezentând legea părţilor, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 969 C. civ.

Prin urmare, pentru a modifica termenii şi condiţiile agreate la început, ar fi trebuit ca ambele părţi să cadă de acord, cât timp niciuna dintre ele nu a avut consimţământul viciat la data semnării contractului.

Recurenta-pârâtă a susţinut că dispoziţiile din Legea nr. 193/2000 aduc o serie de criterii suplimentare, care nu vin să înlăture elementele de care depinde validitatea unui contract.

Dintre criteriile cuprinse în art. 4 din Legea nr. 193/2000, unul trebuia analizat cu prioritate şi anume existenţa unui preţ al creditului şi că acesta este compus din dobândă şi comisioane, precum şi faptul că părţile au semnat, de comun acord, respectivul contract, plata acestui preţ reprezentând voinţa comună a părţilor.

Ca atare, instanţa de apel a interpretat greşit clauza de la art. 2.10 a - Condiţii generale, ca fiind dobândă unilaterală stabilită de către prestatorul de servicii financiare, când de fapt, era o componentă distinctă de preţ, concluzionând, tot greşit, că redactarea acestei clauze reprezintă o modalitate de modificare unilaterală a dobânzii.

Instanţa de apel a schimbat înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al clauzei de la art. 2.10 a din Condiţiile generale şi în sensul că modificarea dobânzii variabile ar fi un aspect lăsat la simpla apreciere a băncii.

Mai mult, instanţa de apel nu a determinat în ce constă dezechilibrul între drepturile şi obligaţiile părţilor şi nici cum ar putea banca să influenţeze modificarea dobânzii prin manipularea costului resurselor de creditare, tăcând şi o apreciere greşită cu privire la o aşa zisă lipsă de informare a consumatorului datorită pretinsei exprimări neclare a respectivei clauze.

2. Hotărârea instanţei de apel a fost pronunţată cu greşita aplicare a legii.

Recurenta-pârâtă a învederat instanţei faptul că reclamantul a fost cel care a avut iniţiativa încheierii contractului, a avut timp de gândire şi de analiză a acestuia, clauzele contractului nu au fost contestate ca nefiind clare, la data semnării contractului, reclamantul nu a solicitat retractarea acestuia, deşi a avut la dispoziţie un timp pentru acest scop, nu a existat nici un viciu de consimţământ la semnarea contractului.

Abia după derularea parţială a contractului, reclamantul a încercat să distorsioneze realităţile contractului.

Recurenta-pârâtă a arătat că în aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu trebuie avută în vedere nici definirea obiectului contractului, nici justeţea preţului sau a remuneraţiei, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar şi inteligibil.

În sprijinul susţinerilor sale, recurenta-pârâtă a invocat concluziile avocatului general al CJUE în cauza C-484/08.

În opinia recurentei-pârâte, din concluziile acestuia se desprinde faptul că intenţia legiuitorului european a fost aceea ca obiectul unui contract, descrierea acestuia, precum şi raportul calitate/preţ să fie excluse de la aprecierea caracterului abuziv.

În acelaşi sens au fost apreciate intenţiile privind prestaţia şi descrierea acesteia, ca fiind excluse de la controlul caracterului abuziv.

A fost invocată hotărârea pronunţată în cauza C-76/2010, opinându-se în sensul că, potrivit acestei hotărâri, un contract de credit trebuie să cuprindă menţiunea DAE (dobânda anuală efectivă), aceasta reprezentând costul global al creditului, rostul acestei menţionări a DAE, constând în a da posibilitatea consumatorului să aprecieze întinderea obligaţiei sale.

Recurenta-pârâtă a învederat instanţei că o interpretare directă a noţiunii de obiect şi preţ, în cazul contractelor bancare a fost efectuată de Curtea Supremă a Marii Britanii, în cauza The Office of Faire v Abbey National pic & Others precum şi de Curtea Supremă a Germaniei în Decizia nr. XI ZR167/96, din ambele hotărâri rezultând faptul că nu poate fi analizat caracterul abuziv al clauzelor ce privesc obiectul contractului.

Ca parte a preţului contractului dobânda nu este stabilită de bancă după simpla apreciere sau voinţă, ci sub un dublu control, al reglementărilor BNR şi al pieţei relevante, utilizând perspectiva concurenţială.

Au fost invocate în acest sens, dispoziţiile art. 9 lit. g) pct. 1 şi 3 din O.G. nr. 21/1992 şi ale art. 1 lit. a) parag. 2 şi 3 din Anexa I la Legea nr. 193/2000, care rezervă băncii dreptul de creştere a preţului în relaţie de dependenţă cu rata de pe piaţa financiară, dacă există o motivaţie întemeiată.

În opinia recurentei-pârâte, reclamantul a încercat să determine instanţele să dea o altă calificare juridică faptelor decât cea care i se impune cu rigoare ştiinţifică.

S-a apreciat că nu poate fi criticat un contract, în privinţa anumitor clauze pe care le conţine, în virtutea unor dispoziţii din Legea nr. 193/2000, pentru a se cere intervenţia judecătorului, care este terţ la respectivul contract, în sensul stabilirii unui nou preţ al creditului, cu nesocotirea voinţei comune a părţilor.

A scoate din contractele de credit clauzele care privesc mecanismul de formare al dobânzii contractuale variabile, ar echivala cu lăsarea fără cauză juridică a acestei obligaţii de plată, de esenţa oricărui contract de credit.

În acest sens a evidenţiat faptul că respectivul contract de credit încheiat cu reclamantul cuprinde în Condiţiile generale explicaţii cu privire la elementele de cost obiective, exterioare voinţei băncii, în funcţie de care va evolua dobânda de referinţă a acesteia, între aceste elemente regăsindu-se costurile de creditare ale băncii, care nu ţin de voinţa acesteia ci de piaţa financiar bancară în care aceasta activează.

Pentru a exista pe piaţă, mai ales în condiţii economico-financiare dificile, trebuie ca toate costurile suportate de bancă cu împrumuturile pe care le ia din piaţă, să fie mai mici decât cele cu care împrumută alte subiecte de drept.

Recurenta-pârâtă afirmă că a depus la dosarul cauzei situaţiile sintetice la care a fost actualizată cotaţia dobânzii variabile de referinţă, din care ar rezulta faptul că aceasta nu a crescut decât cu 0,40% în perioada 2007 - 2008 şi a stagnat în perioada 2009 - 2010, banca absorbind impactul economic al pieţei fără a mai repercuta creşterea nivelului costurilor de creditare, în costurile propriilor împrumutaţi.

S-a mai afirmat că până la apariţia O.U.G. nr. 50/2010, nivelul dobânzii de referinţă al B. era stabilit în funcţie de o serie de factori care se luau în considerare la calcularea acestuia, fiecare factor fiind un cost de creditare al băncii, factori care au o evoluţie exterioară voinţei băncii şi care, luat fiecare în parte, dar cu atât mai mult împreună, reprezintă o motivaţie întemeiată, în sensul art. 1 lit. a) din Anexa I la Legea nr. 193/2000.

Analizând decizia recurată, prin raportare la criticile formulate, Înalta Curte, constată următoarele:

I. Recursul formulat de recurentul-reclamant A. este fondat, pentru următoarele considerente:

1. Clauza prevăzută de art. 9 lit. c) din Contractul de credit este abuzivă, hotărârea instanţei de apel fiind dată cu aplicarea greşită a art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000.

Analizând cuprinsul cererii de chemare în judecată rezultă faptul că recurentul-reclamant a solicitat constatarea caracterului abuziv al acestei clauze, în primul rând, chiar dacă a indicat drept motiv al dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor faptul că respectivul comision se calculează lună de lună raportat la întregul împrumut şi nu la soldul rămas de plată.

Trebuie arătat că, potrivit practicii CJUE, aşa după cum rezultă din hotărârea pronunţată în cauza C-241/98, judecătorul naţional are puterea de a declara, din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract, arătând că această putere se încadrează pe deplin în contextul general al protecţiei speciale pe care Directiva 93/13/CEE tinde să o recunoască interesului colectivităţii, care, făcând parte din ordinea publică economică, depăşeşte interesele specifice ale unor părţi, reţinându-se că există un interes public ca aceste clauze prejudiciabile pentru consumator să nu-şi producă efectele.

Tot în acest sens, sunt şi hotărârile pronunţate de CJUE în cauzele C-484/2008, C-164/2013, C-279/2014 şi C-76/2010.

Sub acest aspect, motivarea instanţei de apel este greşită, în sensul că nu se poate considera că reclamantul ar fi cerut modificarea respectivei clauze, în sensul aplicării comisionului de administrare la soldul rămas de plată, iar nu la întregul credit, acesta încercând doar, pe această cale, să justifice existenţa dezechilibrului contractual între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Aşa după cum s-a arătat mai sus, instanţa era obligată, din oficiu, să analizeze caracterul abuziv al acestei clauze, sub aspectul dezechilibrului contractual invocat.

Contractele preformulate, cum este şi cazul contractului din speţa de faţă, nu sunt, prin ele însele, contracte abuzive, însă acest contract nu a fost negociat, iar faptul că banca a informat pe reclamant în legătură cu conţinutul contractului şi că i-a lăsat timp de gândire, nu echivalează cu faptul negocierii clauzelor contractului.

Nici existenţa, la data încheierii contractului, a unei varietăţi de produse de creditare, nu semnifică faptul că acesta a fost negociat, reclamantul nefăcând altceva decât să adere la un tip de contract preformulat, dar ale cărui clauze au fost grefate pe condiţiile de eligibilitate ale reclamantului.

De altfel, din simpla observare a clauzei respective, rezultă că în cuprinsul ei nu se enumera prestaţiile efective în schimbul cărora s-a perceput acest comision, această enumerare reprezentând o cerinţă esenţială a contractelor de împrumut bancar, lipsa contraprestaţiilor fiind de natură să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea reclamantului.

Chiar dacă prin O.U.G. nr. 50/2010 s-a permis băncilor posibilitatea de a percepe un comision de administrare, aceasta nu înseamnă că în cazul fiecărui contract nu trebuie să se arate care sunt contraprestaţiile efective în baza cărora se percepe acest comision, lipsa acestora echivalând cu redactarea clauzelor într-un limbaj care nu este uşor inteligibil, mai ales sub aspectul consecinţelor economice care rezultă din această clauză, în ceea ce-l priveşte pe împrumutat, astfel încât se poate vorbi despre reaua-credinţă a băncii în ce priveşte includerea acestei clauze în contract, rezultând că instanţa de apel, în mod nelegal, nu a reţinut caracterul abuziv al acestei clauze.

Monitorizarea situaţiei creditului face parte din firescul activităţii bancare, iar costurile cu această monitorizare ar putea fi acoperite prin perceperea dobânzii, banca nejustificând, în mod credibil, de ce mai era necesar şi comisionul de administrare. În plus, susţinerea acesteia că acest comision trebuie suportat doar de împrumutat, nu face decât să întărească ideea că această clauză, care nu prevede contraprestaţiile în baza căruia este perceput acest comision, creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea împrumutatului, caracterul semnificativ al dezechilibrului rezultând dintr-un simplu calcul economic, comisionul de administrare fiind plătit lunar de-a lungul derulării contractului.

Pentru aceste considerente, hotărârea instanţei de apel urmează a fi modificată, în sensul admiterii apelului reclamantului, schimbării sentinţei apelate şi admiterii cererii reclamantului sub aspectul constatării ca abuzive a clauzei prevăzute de art. 9 lit. c) din contractul de creditare.

2. Hotărârea instanţei de apel este dată cu greşita aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Legea nr. 193/2000 în ce priveşte clauza prevăzută de art. 5 din contract.

Această clauză are următorul cuprins: „La data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de 6,95% pe an şi este fixă în primele 12 luni şi variabilă ulterior. Dobânda fixă se menţine constantă pe o perioadă de 12 luni, începând cu data primei trageri, cu excepţiile prevăzute la pct. 7 şi 8. După această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile B., la care se adaugă 1,5 pp".

Conţinutul acestei clauze este abuziv, cu referire la sintagma „dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile B.", deoarece această sintagmă nu este exprimată într-un limbaj uşor inteligibil.

Art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 se referă la limbaj uşor inteligibil, iar art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE, a cărei transpunere s-a făcut în legislaţia românească prin Legea nr. 193/2000, se referă la un limbaj clar şi inteligibil.

În contextul speţei trebuie analizat ce înseamnă redactarea clauzelor într-un limbaj uşor inteligibil respectiv un limbaj clar şi inteligibil.

Limbaj clar înseamnă exprimarea corectă din punct de vedere gramatical, însă în analiza acestei clauze, din punct de vedere al caracterului abuziv, trebuie ţinut cont şi de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 193/2000, în sensul că respectivul contract de împrumut bancar este unul de adeziune, în care se prezumă caracterul nenegociat al clauzelor, informarea reclamantului în legătură cu conţinutul contractului şi acordarea unui răgaz de gândire în vederea semnării acestuia nu echivalează cu negocierea contractului şi mai ales a acestei clauze cu reclamantul.

În ce priveşte limbajul inteligibil, acesta înseamnă posibilitatea pentru consumator de a prevedea consecinţele ce decurg din cuprinsul clauzelor contractului, mai ales sub aspectul consecinţelor economice din care rezultă din acesta, în ceea ce-l priveşte.

Astfel, CJUE, în hotărârea pronunţată în cauza C-26/13, par. 75, a arătat următoarele: art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce priveşte o clauză contractuală .., cerinţa potrivit căreia aceasta trebuie redactată în mod clar şi inteligibil, trebuie înţeleasă ca impunând nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere gramatical, ci şi ca contractul să expună în mod transparent funcţionarea concretă a mecanismului .. la care se referă clauza respectivă, precum şi relaţia dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin alte clauze, astfel încât consumatorul să poată se evalueze pe baza unor criterii clare şi inteligibile consecinţele economice care rezultă în ceea ce-l priveşte".

Or, sub acest aspect, modul de redactare al clauzei de la art. 5 din contractul bancar se înscrie în prevederile alin. (1) lit. a), b) şi g) din Anexa la Legea nr. 193/2000, cât şi în prevederile art. 4 alin. (1) şi (6) din aceeaşi lege.

Sintagma „dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile B." nu respectă exigenţele legii, nepermiţând consumatorului să determine mecanismul prin care banca ar putea să determine rata dobânzii, după expirarea celor 12 luni de început, în orice caz, această sintagmă lasă la liberul arbitru al băncii cuantumul părţii variabile a dobânzii, din moment ce se permite acesteia calculul dobânzii în care partea variabilă este stabilită prin simpla voinţă a băncii, neexistând, explicitat, un mecanism de stabilire şi de evoluţie a acestei părţi variabile a dobânzii.

Prin modul de redactare al acestei clauze, împrumutatul nu poate cunoaşte, în mod real, la încheierea contractului, care este mecanismul referitor la modificarea ratei dobânzii, aceasta însemnând că respectiva prevedere contractuală este astfel formulată încât sfera sa de incidenţă poate fi stabilită, exclusiv, de către profesionist.

Datorită acestui mod neclar şi neinteligibil în care a fost redactată respectiva clauză, ţinând cont şi de caracterul nenegociat al acesteia, aceasta este de natură să creeze, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea împrumutatului.

Totodată, în analiza clauzelor contractului ce face obiectul speţei de faţă, trebuie pornit chiar de la prevederile art. 1 din Legea nr. 193/2000, care, în alin. (2) arată că „în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului".

Sub acest aspect, trebuie observat că la art. 1 din Contractul de credit nr. 11533 din 17 decembrie 2007 se prevede faptul că banca a acordat împrumutatului un credit în moneda Euro.

În acest sens, în opinia instanţei de recurs, este rezonabil a se interpreta că voinţa reală a părţilor a fost aceea ca partea variabilă a dobânzii, după primele 12 luni de la acordarea împrumutului, să fie indicele Euribor/Lună, cum de altfel, a interpretat şi instanţa de apel în primul ciclu procesual.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) este rata de referinţă pentru piaţa monetară în Euro, fiind rata la care o bancă de prim ordin oferă altei bănci de prim ordin (cum este şi cazul în speţa de faţă) depozite în zona Euro.

Cum împrumutul a fost acordat în moneda Euro, este rezonabil a se interpreta că prin „dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile B.", părţile s-au referit la indicele Euribor/Lună.

Prin urmare, nu este vorba de o modificare a clauzelor contractuale, deci de o ingerinţă în voinţa părţilor, ci de o interpretare a clauzelor contractuale, plecând de la analiza ansamblului clauzelor, dar ţinând seama şi de faptul că sintagma care se referă la partea variabilă a dobânzii, după primele 12 luni de la încheierea contractului, are caracter abuziv.

Ca atare, instanţa de recurs va admite şi sub acest aspect recursul reclamantului-recurent, va modifica decizia recurată, va admite apelul reclamantului în sensul schimbării sentinţei şi va constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute la art. 5 din contract, în sensul interpretării sintagmei „dobânda de referinţă" variabilă, ca fiind indicele Euribor/Lună.

II. În ce priveşte recursul formulat de recurenta-pârâtă B. SA Bucureşti constată că acesta este nefondat, pentru următoarele considerente:

1. Critica privind greşita interpretare şi schimbare a înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic a clauzei prevăzute de art. 2.10 a din Condiţiile generale ale contractului, critică încadrată de către recurenta-pârâtă în prevederile art. 304 pct. 8 C. proc. civ., nu poate fi reţinută, din cuprinsul criticilor formulate rezultând că recurenta-pârâtă a criticat nelegala interpretare şi aplicare a acestora de către instanţa de apel, critică ce poate fi încadrată în prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., clauza de la art. 2.10 a neputând fi interpretată ca „un act juridic" de sine stătător, această critică urmând a fi analizată împreună cu cele ce vizează greşita aplicare a legii.

2. Hotărârea instanţei de apel a fost dată cu corecta aplicare a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Legea nr. 193/2000, art. 4 alin. (2)) din Directiva 93/13/CEE şi a Regulamentelor BNR, dispoziţiile Legii nr. 363/2007 nefiind aplicabile speţei de faţă, contractul bancar analizat fiind încheiat înainte de promulgarea acestei legi.

Din analiza criticilor formulate de către recurenta-pârâtă, rezultă că aceasta susţine faptul că art. 2.10 a din Condiţiile generale ale contractului de împrumut bancar se referă la o componentă de cost/preţ a contractului, respectiv la mecanismul de formare a dobânzii şi, ca atare, instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală, cu încălcarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 193/2000, în cauză nefiind îndeplinite condiţiile cerute de acest articol pentru ca o clauză să poată fi considerată abuzivă, cât timp aceasta este exprimată într-un limbaj uşor de înţeles şi de verificat de către orice client al băncii cu înţelegere şi diligenţă medie.

Sub un prim aspect trebuie arătat faptul că, aşa după cum s-a arătat mai sus, în cazul analizei recursului recurentului-reclamant cu privire la comisionul de administrare, CJUE recunoaşte judecătorului naţional puterea de a declara, din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract, deoarece această putere se încadrează pe deplin în contextul general al protecţiei speciale pe care Directiva 93/13/CEE tinde să o recunoască interesului colectivităţii, care, făcând parte din ordinea publică economică, depăşeşte interesele specifice ale unor părţi, reţinându-se că există un interes public ca aceste clauze prejudiciabile pentru consumator să nu-şi producă efectele.

În altă ordine de idei, art. 4 alin. (6)) din Legea nr. 193/2000 şi art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE, se referă la necesitatea exprimării clauzelor privind componente de cost/preţ, într-un limbaj uşor inteligibil, respectiv într-un limbaj clar şi inteligibil, or, sub acest aspect instanţa de apel a arătat, în mod clar, de ce clauza constatată abuzivă nu respectă aceste condiţii, recurenta-pârâtă nearătând de ce această constatare a instanţei de apel ar fi greşită.

Nu se poate reţine nici susţinerea recurentei-pârâte că instanţa de apel, în ce priveşte clauza analizată, a judecat în echitate, când de fapt, a analizat respectiva clauză prin prisma cerinţelor legale prevăzute de legislaţia referitoare la protecţia consumatorilor, precum şi ţinând cont de practica CJUE în acest domeniu. Sub acest aspect, nu se poate reţine nici susţinerea că împrumutatul nu a invocat vreo cauză care să afecteze validitatea consimţământului său.

Contractul de împrumut bancar, ca orice tip de contract, trebuie să respecte condiţiile de validitate cerute de lege, însă, în plus, el trebuie să respecte şi legislaţia privind protecţia consumatorilor, respectiv să cuprindă clauze care să fie uşor de înţeles pentru consumatori, plecându-se tocmai de la ideea că aceştia nu se află pe picior de egalitate cu profesionistul, atât din punct de vedere al posibilităţii de negociere al contractului, cât şi al pregătirii de specialitate.

Nimeni nu a împiedicat unitatea bancară să formuleze clauza privind evoluţia dobânzii într-un limbaj clar şi accesibil, în sensul legislaţiei şi jurisprudenţei privind protecţia consumatorului, astfel încât împrumutatul să poată prevedea, mai ales, consecinţele economice în timp ale aplicării clauzei respective, sub acest aspect fiind relevante cele arătate la analiza recursului reclamantului-recurent cu referire la comisionul de administrare.

Recurenta-pârâtă încearcă să acrediteze ideea că orice contract de împrumut bancar, inclusiv cel ce face obiectul cauzei de faţă, ar cuprinde clauze esenţiale, care îl caracterizează, precum şi alte clauze, care sunt neesenţiale, iar clauza privind plata dobânzii ar fi una esenţială, care nu ar putea face obiectul analizei de către o instanţă de judecată, în ce priveşte caracterul lor abuziv, în susţinerea acestei idei invocând hotărârea CJUE pronunţată în cauza C-484/08.

Această susţinere nu poate fi reţinută, deoarece, pe de o parte, recurenta-pârâtă a invocat susţinerile avocatului general, iar nu concluziile instanţei, iar pe de altă parte, există alte hotărâri ale CJUE, precum cea pronunţată în cauza C-26/13, din care rezultă că cerinţa potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar şi inteligibil, trebuie înţeleasă ca impunând contractului condiţia de a expune în mod transparent funcţionarea concretă a mecanismului la care se referă clauza respectivă, precum şi relaţia dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin alte clauze, astfel încât consumatorul să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, consecinţele economice care rezultă în ceea ce-l priveşte, însă tocmai aceste cerinţe nu sunt îndeplinite de clauzele analizate.

Potrivit hotărârii pronunţată de CJUE în cauza C-76/2010, instanţelor naţionale li s-a recunoscut posibilitatea de a efectua analiza caracterului abuziv, chiar din oficiu, al unor clauze încheiate între profesionişti şi consumatori, dar nu li s-a dictat rezultatul la care trebuie să ajungă în urma acestei analize, fiind evident că doar dacă în urma analizei efectuate, în spiritul practicii CJUE, ar rezulta că unele clauze au caracter abuziv, acestea vor fi declarate ca atare.

Este adevărată susţinere recurentei-pârâte în sensul că, potrivit hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C-76/2010, un contract de împrumut bancar trebuie să cuprindă menţiunea DAE (dobânda anuală efectivă) însă, CJUE a specificat faptul că această dobândă ar trebui exprimată sub forma unei dobânzi calculate potrivit unei formule matematice unice, subliniind faptul că numai dacă această formulă nu ar fi redactată într-un mod clar şi inteligibil o instanţă naţională ar putea să analizeze caracterul său abuziv, or, în speţa de faţă, instanţa de apel a analizat conţinutul clauzei şi a constatat că aceasta nu este exprimată într-un limbaj uşor inteligibil.

În speţa analizată, nu are relevanţă jurisprudenţa curţilor supreme din Marea Britanie şi Germania, ci doar jurisprudenţa CJUE, de care, însă, s-a ţinut seama în analiza motivelor de recurs formulate de către recurenta-pârâtă.

Nu pot fi reţinute criticile formulate de către recurenta-pârâtă cu privire la faptul că atât reglementările BNR cât şi evoluţia băncilor pe o piaţă concurenţială permit băncilor să reglementeze mecanismul de formare al dobânzii contractuale variabile, cu atât mai mult cu cât a fost obţinut şi acordul împrumutatului.

Este adevărată susţinerea recurentei-pârâte sub acest aspect, legislaţia şi practica jurisprudenţială în materie neinterzicând băncilor să încheie cu împrumutaţii contracte care să prevadă o evoluţie în timp a nivelurilor dobânzilor, numai că această evoluţie trebuie să fie surprinsă printr-un mecanism clar, iar clauzele care reglementează respectivul mecanism trebuie să fie exprimate într-un limbaj uşor inteligibil, care să permită consumatorului să întrevadă consecinţele economice ale clauzei respective, în ceea ce-l priveşte, însă tocmai sub acest aspect, clauzele declarate drept abuzive nu întrunesc cerinţele legislaţiei privind protecţia consumatorilor, aşa cum s-au conturat atât din practica OUE cât şi a ICCJ.

Având în vedere cele de mai sus, Înalta Curte, în baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta B. SA Bucureşti împotriva Deciziei civile nr. 195/2015 din 10 februarie 2015, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă.

În baza art. 312 alin. (1) şi (3) C. proc. civ., va admite recursul declarat de A. împotriva aceleiaşi decizii.

Va modifica, în parte, decizia recurată, în sensul că va admite apelul declarat de reclamantul A. împotriva Sentinţei civile nr. 8049 din 6 iunie 2012 a Tribunalului Bucureşti, secţia a VI-a civilă şi va schimba, în parte, sentinţa apelată în sensul că va admite cererea, modificată şi precizată, formulată de reclamantul A.

Va constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 5 din Contractul nr. 11533 din 17 decembrie 2007 în sensul interpretării sintagmei „dobânda de referinţă" variabilă, ca fiind indicele Euribor/Lună şi va constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 9 lit. c) din acelaşi contract.

Având în vedere soluţia pronunţată cu privire la aspectele analizate, va obliga pârâta să restituie reclamantului sumele reţinute în plus în temeiul clauzelor declarate abuzive.

Totodată, va obliga pârâta să emită un nou grafic de rambursare, ţinând cont de clauzele constatate ca fiind abuzive.

De asemenea, va menţine dispoziţia din Sentinţa nr. 8049 din 6 iunie 2012 a Tribunalului Bucureşti, secţia a VI-a civilă, în ce priveşte respingerea cererii reconvenţionale formulată de pârâta B. SA.

Având în vedere considerentele prezentei decizii, va menţine dispoziţiile deciziei recurate în ce priveşte constatarea caracterului abuziv al clauzei prevăzute de art. 2.10 a din Condiţiile generale ale contractului de credit.

În baza art. 274 C. proc. civ., va obliga recurenta-pârâtă B. SA la 1.500 RON cheltuieli de judecată către reclamantul-recurent A.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta B. SA Bucureşti împotriva Deciziei civile nr. 195/2015 din 10 februarie 2015, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă.

Admite recursul declarat de reclamantul A. împotriva aceleiaşi decizii.

Modifică, în parte, decizia recurată.

Admite apelul declarat de reclamantul A. împotriva Sentinţei civile nr. 8049 din 6 iunie 2012 a Tribunalului Bucureşti, secţia a VI-a civilă.

Schimbă, în parte, sentinţa apelată în sensul că:

Admite cererea, modificată şi precizată, formulată de reclamantul A.

Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 5 din Contractul nr. 11533 din 17 decembrie 2007 în sensul interpretării sintagmei „dobânda de referinţă" variabilă, ca fiind indicele Euribor/Lună.

Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 9 lit. c) din acelaşi contract.

Obligă pârâta să restituie sumele reţinute în plus, în temeiul clauzelor abuzive.

Obligă pârâta să emită un nou grafic de rambursare, având în vedere clauzele constatate ca fiind abuzive.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei recurate.

Obligă recurenta-pârâtă B. SA Bucureşti la plata sumei de 1.500 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantul A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 11 februarie 2016.

Procesat de GGC - LM

 

 

Decizia nr. 3661/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ședința publică de la 20 noiembrie 2014 

 

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 3661/2014

Pronunţată, în şedinţa publică, astăzi, 20 noiembrie 2014.

Asupra recursului de faţă;

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a Vl-a civilă, sub nr. 76330/3/2011, reclamanţii F.M., D.A.V., T.E.A., T.P.M., M.C.E., D.B., G.J.I.S., H.M., H.C.F., I.D.M., I.A.M., U.M., V.L.V., V.N., F.A.F., F.C., I.A.E., I.A.M.F., P.L., P.I.V., G.C., O.C.I., S.M.I., S.N., S.C.M.C., V.R.M., P.E.C., P.D., S.A., S.D.C., N.A., N.M.C., S.O.M., S.M., E.M., E.A., N.M.C., N.M.S., G.R.C., G.E.O., M.C., M.M.C., M.R.M., S.M.I., S.M.C., C.S.M., C.C.G., G. (P.) R.M., O.M., O.A., P.A., P.E. C., B.C.M., P.D.G., P.I., V.C., F.V.O.N., C.B.G., C.G., C.M., C.V.B., A.A., B.R.V., B.P.M., C.M., C.L.I., D. (S.) M., M.A., M.G.M., T.C.C., T.D.L., C.A.A., C.M., C.V., T.I.M., .C.J., D.C.S., D.A.A., I.B.C., I.A.F., C.F., E.C.A., E.D.M., P.I.M., S.L.M., P.N.A., L.C., L.V.A., S.D., S.M.M., P.C.M., P.S.C., M.D.E., M.M.N., R.Ş., R.M., V.C.I., B.A., C.A., C.I.T., G.D., O.M.E., B.I.M. B.I.A., B.A.G., B.Z., S.C.L., S.M.C., P.M.D., P.A.C., C.N.C., C.A.R., G.A., G.V., G. (S.) G., D.M.R., D.C.G., I.G., I.N., N.C., N.A., F.P.F., F.E., D. (H.) M.L., D.M., A.D.M., G.V., G.E.M., F.S.C., F.D., E.A., T.C., P.C., P.D., P. A.M., D.C., D.F.G. O.L., O.L., C.I.L., B.N.D., B.M., P.A.R., P.B.G., C.E., C.A.M., J.O., J.G.S., P.C., P.P., V.A.T., V.I.G., B.B.A., R.A.T., B.M., M.G.C., M.G.M., P.C., P.Ş., T.C.L., T.S., T.E., T. (C.) A.I., M.M.M., P.E., P.E.L., M.D., M.D. P.Ş.R., P.L.I., C.M.S., T. (fostă T.) E. C., P.B., M.M.Ş., B.C., B.T.M., C.A.A., B.A., G.S.M., F.E., F.V., D. (N.) C.A., B.C.V., B.E.D., N.R.Ş., N.C., P.N., P.E.M., P.S.C., P.M.R., S.I.A., H.B., R.C.S., R.A.L., D.A.V., D.A., G.I., G. (C.) M., I. C., E.M., G.R., G.L., C.F., C.R.I., C. (I.) L., T.S.M., T.M.A., M.D.I., M.A., B.A., B.C., D.S.C., V.R.C., O.C.I., B.C.R., B.N.A., M.T.I., B.B., B.A., C.E.G., G.D., G.D., M.G.D., D.L.D., R.B.C., R.C. E., O.B.E., O.M., D.M.P., A.R.I., D.A.L., D.B.G., B.I., B.M., B.L.G., B.T.M., C.C., C.M., J.F.C., J.E.S., I.N.I., S.N.O., G.R.O., G.D., C.C., C.A.C., S.I.G., S.C., T.R., V.L., V.E., N.S.P., N.C., C.I., C.S.M., M.P., M.G.D., S.I.G., S.L., C.I.A., C.I.C., P.P.M., D.B., Z.M., S.C., C.T.M., C.G.L., S.N.A., S.A.I., C.S., C.A., T.M., T.B.S., Z.L., T.R.M., T.E.V., B.D., B.M.D., A.D., A.E., F.I., F.S.E., T.V., T.P.N., G.C.L., G.F., P.M.C., P.A., T.F.M., T.M.C., G.A.J., R.V., R.D.E., P. (D.) R.F., S.L.F., C.T.D., C.E., Z.F.T., Z.I.V., M.C., M.A.L., C.L.G., C.C., G,I,D,, G.A., B. (T.) I., F.C., F.I., S.G.M., S.C.R., G.I.L., G.I.S., A.G.L., A.G.R., B.S., B.I.A., L.F., L.D.O., M.E.A., M.D.I., T.A.D., V.C.R., V.O.C., B.T.P.A., G.C., P.I.C., M.D.N., M.C., D.M.M., D.I.T., Z.E.D., C.I.C., C.D., P.F.N., P.A.M., D.V., C.M., C.I., C.C., D. (G.) B.A., P.I., P.M.D., B.V., B.M. au chemat în judecată pe pârâta SC V.R. SA pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate: I.- caracterul abuziv al clauzelor indicate, respectiv: I.1.- clauzele referitoare la dobândă, şi anume: a) clauzele care permit băncii modificarea ratei dobânzii în mod unilateral; b) clauzele din actele adiţionale, notificările sau comunicările care au modificat rata dobânzii sau tipul acesteia din fixă în variabilă, c) clauzele referitoare la calculul dobânzii anuale raportat la o perioadă de 360 de zile;

1.2.- clauzele referitoare la comisionul de risc, inclusiv după redenumirea acestuia în comision de administrare;

1.3.- clauzele referitoare la alte comisioane abuzive, aşa cum sunt enumerate în cuprinsul cererii şi identificate în Anexa 1;

1.4.- clauzele referitoare la a) alegerea societăţii de asigurări, b) debitarea automată a conturilor reclamanţilor, c) D.A.E., d) aducerea unui alt debitor, pe parcursul derulării creditului, e) declararea scadenţei anticipate a creditului în situaţia în care reclamanţii nu îşi achită obligaţiile din alte contracta de credit, f) declararea scadenţei anticipate a creditului în cazul încălcării oricărei alte obligaţii din convenţia de credit în afara celei de rambursare a creditului, g) declararea scadenţei anticipate a creditului în cazul apariţiei unor evenimente care în opinia băncii ar putea afecta capacitatea de rambursare a reclamanţilor sau garantarea creditului, h) exonerarea de răspundere a băncii în cazul declarării creditului scadent anticipat şi a executării silite, i) modificarea costurilor creditului potrivit Secţiunii 10 din Condiţiile Generale ale Convenţiilor de credit.

II.- Ca o consecinţă a constatării caracterului abuziv a clauzelor arătate la 1.1 - 1.4., să se constate nulitatea absolută a acestora;

III.- Să se dispună obligarea pârâtei la rambursarea către reclamanţi a sumelor plătite nedatorat în temeiul - clauzelor nule;

IV.- Să se dispună obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 19649 din 18 decembrie 2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a Vl-a civilă, în Dosarul nr. 76330/3/2011, prima instanţă a hotărât următoarele: a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, ca neîntemeiată. A admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC V. SA I. A.G. A respins cererea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâta SC V. SA I. A.G., fiind formulate împotriva unei persoane fără calitate procesuala pasivă. A luat act de renunţarea la judecată a reclamanţilor: D.M.P., T.R., O.B.E., O.M., V.E.C., V.A., G.C., F.A.F., F.C., D.I.T., D.M.M., D.M.R., D.C.G., S.L.F., B.T.M. şi B.L.G. A luat act de tranzacţii şi a consfinţit învoiala părţilor, aşa cum a fost redată în dispozitivul hotărârii, în cazul reclamanţilor: D.A.V., N.C. şi N.A.O.. A admis, în parte, cererea de chemare în judecată precizată formulată de reclamanţi şi a constatat caracterul abuziv al pct. 3 lit. d) Condiţii speciale, prin care banca îşi rezervă dreptul de a revii ui rata dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară şi cele referitoare la obligaţia împrumutatului de a achita eventualele sume datorate ca urmare a ajustării dobânzii de către bancă şi modificarea automată a graficului de rambursare ca urmare a ajustării ratei dobânzii - pct. 6 alin. (2) şi (3) pct. 6 lit. b), c) alin. (2) şi (3); clauzelor referitoare la comisionul de risc - pct. 5 lit. a) Condiţii speciale şi art. 3.5 Condiţii generale; clauzelor referitoare la comision administrare garanţii - pct. 5 lit. c), d) Condiţiile speciale şi art. 3.10 Condiţii Generale, comision de rezervă minimă obligatorie, pct. 5 lit. e), f), Condiţiile speciale ale Convenţiei art. 3.11/3.12 comision monitorizare poliţe de asigurare şi de la pct. 11, menţiune a valoarii comisionului monitorizare poliţe de asigurare, pct. 5 lit. f), g) Condiţiile speciale şi art. 3.9 Condiţii Generale, comision de neutilizare - art. 3.8 din Condiţiile Generale ale Convenţiei; clauzelor referitoare la alegerea societăţii de asigurări - art. 7.1 lit. d) din Condiţii Generale şi art. 7 lit. b) din Condiţii Speciale, declararea scadenţei anticipate a creditului în situaţia în care reclamanţii nu îşi achită obligaţiile din alte contracte de credit - art. 8.1 lit. a) liniuţa a doua şi liniuţa a treia Condiţii generale, declararea scadenţei anticipate a creditului în cazul încălcării oricărei alte obligaţii din convenţia de credit în afara celei de rambursare a creditului - art. 8.1 lit. b) Condiţii generale, declararea scaden :ei anticipate a creditului în cazul apariţiei unor evenimente care, m opinia băncii, ar putea afecta capacitatea de rambursare a reclamanţilor sau garantarea creditului - art. 8.1 lit. c) şi d Condiţii generale, modificarea costurilor creditului potrivit Secţiunii 10 din Condiţiile Generale ale Convenţiilor de credit. A constatat nulitatea absolută a clauzelor menţionate şi, în consecinţă, a clauzelor din actele adiţionale la convenţiile de credit, inclusiv din notificări sau din comunicări emise în lipsa acordului împrumutatului. A obligat pârâta să restituie reclamanţilor sumele încasate cu titlu de comision de risc, redenumit, după caz, comision de administrare credit, de dobândă majorată şi de comision rezervă minimă obligatorie, de la data încheierii convenţiei de credit la zi. A respins celelalte capete de cerere, ca neîntemeiate. A obligat pârâta la plata către fiecare reclamant faţă de care s-a admis cererea, a sumei de 220 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Referitor la excepţiile invocate în cursul judecăţii, prima instanţă a apreciat că pârâta SC V. SA I. A.G. nu are calitate procesuală pasivă, având în vedere că pârâta SC V.R. SA nu are, potrivit legii române (art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 31/1990 republicată) statut de filială a SC V. SA I. A.G.

În ceea ce priveşte Excepţia dreptului material la acţiune, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată din care rezultă că prin constatarea caracterului abuziv al unor clauze reclamanta solicită aplicarea sancţiunii nulităţii absolute, observând că prin dispoziţiile Legii nr. 193/2000 şi ale O.U.G. nr. 50/2010, invocate în susţinerea cererii, se protejează nu doar un interes personal, individual, ci şi un interes public, general, obştesc, a constatat că cererea vizează aplicarea sancţiunii nulităţii absolute şi este imprescriptibilă extinctiv, motiv pentru care a respins, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de către pârâta SC V.R. SA prin întâmpinare.

Pe fondul cauzei, a reţinut că toate contractele de credit sunt contracte de adeziune, întrucât clauzele nu au fost negociate direct cu consumatorul, ci au fost preformulate de către bancă, în condiţiile generale de creditare practicate de aceasta, ceea ce atrage incidenţa prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, prima instanţă analizând fiecare clauză criticată de reclamanţi, pentru a se constata caracterul abuziv.

Prima instanţă a analizat fiecare clauză criticată de reclamanţi (filele 34-39 din sentinţă) apreciind, în esenţă, că acele clauze referitoare la modificarea dobânzii,în mod unilateral, clauzele referitoare la comisioanele de risc/de administrare şi alte comisioane, precum şi unele dintre clauzele referitoare la alegerea societăţii de asigurare şi clauzele referitoare la declararea scadenţei anticipate a creditului, sunt abuzive pentru că s-a creat un dezechilibru contractual semnificativ prin prisma sumelor ce trebuie achitate, respectiv rambursate, că aceste clauze nu au făcut obiectul negocierii (fiind preformulate) şi că sunt contrare cerinţelor bunei-credinţe, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 193/2000.

Ca o consecinţă a constatării caracterului abuziv al clauzelor arătate la 1.1 - I.4. şi potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prima instanţă a constatat nulitatea absolută a respectivelor clauze, care, în temeiul art. 6 din Legea nr. 193/2000, nu mai produc efecte asupra consumatorilor, contractul de credit putând continua şi în absenţa clauzelor considerate abuzive.

Cu privire la actele juridice subsecvente convenţiei de credit, care fac obiectul cererii de chemare în judecată, prima instanţă a constatat că nulitatea acestora este fundamentată prin aplicarea principiului resoluto iure dantis resolvitur jus accipientis, constatarea nulităţii actele juridice subsecvente convenţiei de credit fiind, în primul rând, consecinţa nulităţii clauzelor care permiteau modificarea unilaterală a contractelor de credit de către bancă şi în al doilea rând, fiind consecinţa aplicării principiului potrivit căruia contractele pot fi modificate doar prin acordul părţilor, prevăzut în art. 969 alin. (2) C. civ.

Prima instanţă a constatat nulitatea absolută a clauzelor abuzive şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzelor din actele adiţionale la convenţiile de credit, din notificări sau din comunicările care au'modificat tipul dobânzii din fixă în variabilă, în lipsa acordului împrumutatului în acest sens sau care au modificat rata dobânzii în temeiul art. 3 lit. d) din Condiţiile speciale.

În ceea ce priveşte petitul referitor la rambursarea către reclamanţi a sumelor plătite nedatorat în temeiul - clauzelor nule, s-a reţinut că principiul restituito in integrum impune ca tot ceea ce s-a executat în temeiul unui act juridic inexistent sau lovit de nulitate să fie restituit, acest principiu decurgând din cel al retroactivităţii efectelor nulităţii, numai prin revenirea la situaţia anterioară emiterii actului nul, părţii vătămate îi este reparat întreg prejudicial.

Astfel, dată fiind sancţiunea ce intervine în urma constatări caracterului abuziv al clauzelor indicate anterior, respectiv nulitatea absolută, ce operează cu efect retroactiv şi are drept consecinţă punerea părţilor în situaţia în care acele clauze nu ar fi fost inserate în contract, prima instanţă a apreciat că reclamanţii au dreptul la restituirea prestaţiilor efectuate în baza clauzelor nule absolut şi, în consecinţă, a obligat societatea pârâtă la restituirea către reclamanţi a sumelor plătite nedatorat în baza clauzelor constatate ca abuzive, cu excepţia celor care au fost deja restituite.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel apelanţii-reclamanţi B.I.A., B.I.M., O.M. şi O.A. precum şi apel anta-pârâtă SC V.R. SA.

Prin Decizia civilă nr. 175 din 5 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, a fost admis apelul declarat de apelanţii reclamanţi B.I.A., B.I.M., O.M. şi O.A. împotriva sentinţei civile nr. 19649 din 18 decembrie 2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Civilă, în Dosarul nr. 76330/3/2011, în contradictoriu cu apelanta pârâtă SC V.R. SA.

A fost schimbă, în parte, sentinţa apelată în sensul că:

S-a luat act că reclamanţii B.I.A., B.I.M., O.M. şi O.A. au precizat că solicită cheltuieli de judecată pe cale separată.

A fost admis apelul declarat de apelanta pârâtă SC V.R. SA, împotriva sentinţei civile nr. 19649 din 18 decembrie 2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a Vl-a civilă, în Dosarul nr. 76330/3/2011, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi V.R.M., N.M.S., O.V.E. successor al decedatului O.M.E., O.D.E. succesor al decedatului O.M.E., F.Ş.E., Z.F.T., T.A.D., P.I., P.M.D., B.V., B.M., D. (H.) M.L., P. A.M., F.M., T.E.A., T.P.M., M.C.E., D.B., G.J.I.S., H.M., H.C.F., I.D.M., I.A.M., U.M., V.L.V., V.N., I.A.E., I.A.M.F., E.M., E.A., P.L., P.I.V., O.C.I., N.M.C., S.M.I., S.N., G.R.C., G.E.O., S.C.M.C., P.E.C., P.D., S.A., S.D.C., N.A., N.M.C., S.O.M., S.M., M.C., M.M.C., M.R.M., S.M.I., S.M.C., C.S., C.C.G., G. (P.) R.M., P.A., P.E.C., B.C.M., P.D.G., P.I., V.C., F.V.O.N., C.B.G., C.G., C.M., C.O.B., A.A., B.R.V., B.P.M., C.M., C.L.I., D. (S.) M., M.A., M.G.M., T.C.C., T.D.L., C.A.A. C.M., C.V., T.I.M., .C.J., D.C.S., D.A.A., I.B.C., I.A.F., C.F., E.C.A., E.D.M., P.I.M., S.L.M., P.N.A., L.C., L.V.A., S.D., S.M.M., P.C.M., P.S.C., M.D.E., M.M.N., R.Ş., R.M., V.C.I., B.A., C.A., C.I.T., G.D., O.M. succesor al decedatului O.M.E., B.A.G., B.Z., S.C.L., S.M.C., P.M.D., P.A.C., C.N.C., C.A.R., G.A., G.V., G. (S.) G., I.G., I.N., F.P.F., F.E., D.M., A.D.M., G.V., G.E.M., F.S.C., F.D., E.A., T.C., P.D., P.C., D.C., D.F.G., O.L., O.L., C.I.L., B.N.D., B.M., P.A.R., P.B.G., C.E., C.A.M., J.O., J.G.S., P.C., P.P., V.A.T., V.I.G., B.B.A., R.A.T., B.M., M.G.C., M.G.M., P.C., P.S., T.C.L., T.S., T.E., T. (C.) A.I., M.M.M., P.E., P.E.L., M.D., intimat M.D., P.Ş.R., P.L.I., C.M.S., T. (T.) E.C., P.B., M.M.Ş., B.C., B.T.M., C.A.A., B.A., G.S.M., F.E., F.V., D. (N.) C.A., B.C.V., B.E.D., N.R.Ş., N.C., P.N., P.E.M., P.S.C., P.M.R., S.I.A., H.B., R.C.S., R.A.L., D.A.V., D.A., G.I., G. (C.) M., I. C., E.M., G.R., G.L., C.F., C.R.I., C. (I.) L., T.S.M., T.M.A., M.D.I., M.A., B.A.B.C., D.S.C., V.R.C., O.C.I., B.C.R., B.N.A., M.T.I., B.B., B.A., C.E.G., G.D., G.D., M.G.D., D.L.D., R.B.C., R.C.E., A.R.I., D.A.L., D.B.G., B.I., B.M., C.C., C.M., J.F.C., J.E.S., I.N.I., S.N.O., G.R.O., G.D., C.C., C.A.C., S.I.G., S.C., V.L., V.E., N.S.P., N.C., C.I., C.S.M., M.P., M.G.D., S.I.G., S.L., C.I.A., C.I.C., P.P.M., D.B., Z.M., S.C., C.T.M., C.G.L., S.N.A., S.A.I., C.Ş., C.A., T.M., T.B.S., Z.L., T.R.M., T.E.V., B.D., B.M.D., A.D., A.E., F.I., F.Ş.E., T.V., T.P.N., GC.L., G.F., P.M.C., P.A., T.F.M., T.M.C., G.A.J., R.V., R.D.E., P. (D.) R.F., C.D., C.E., Z.I.V., M.C., M.A.L., C.L.G., C.C., G.I.D., G.A., B. (T.) I., F.C., F.I., S.G.M., S.C.R., G.I.L., G.I.S., A.G.L., A.G.R., B.Ş., B.I.A., L.F., L.D.O., M.E.A., M.D.I., V.C.R., V.O.C., B.T.P.A., G.C., P.I.C., M.D.N., M.C., Z.E.D., C.I.C., C.D., P.F.N., P.A.M., D.V.M., C.M., C.I., C.C., D. (G.) B.A.

A fost schimbată, în parte, sentinţa apelată în sensul că: S-a luat act de tranzacţia încheiată între reclamanţii B.C.V. şi B.E.D. şi pârâta SC V. SA SA.

A fost consfinţită tranzacţia încheiată prin înscrisul intitulat "contract de tranzacţie" încheiat la 21 mai 2013: „Contract de Tranzacţie încheiat astăzi 21 mai 2013, Părţile subscrise: SC V.R. SA ("Banca") cu sediul social în Bucureşti, sector 2, societate administrata în sistem dualist, înregistrata la Registrul Comerţului, Registrul Bancar din 10 aprilie 2000, cod unic de înregistrare, prin Sucursala Galaţi, înmatriculata la Registrul Comerţului, cu adresa in Galaţi, judeţ Galaţi reprezentata de: Dl. P.l., în calitate de Manager relaţii clienţi corporate și de D-na M.C.N., in calitate de Consilier operaţiuni clientea, şi, D-nul B.C.V.; domiciliat în Galaţi, jud./sect. Galaţi, în calitate de client şi Dna B.E.D.; domiciliata în Galaţi, jud./sect. Galaţi, în calitate de client denumiţi în cele ce urmează, separat, „Parte" şi/sau „Partea" şi împreună „Părţi" şi/sau „Părţile". Având în vedere următoarele: (A) Părţile au semnat: «Convenţia de credit din 11 august 2008 prin care Banca a pus la dispoziţia Clienţilor un credit in suma de 165.200 Chf, în sold la data prezentei în sumă de 149.236,01 Chf, cu o dobândă anuală efectivă (D.A.E.) conform gtrafic, pentru acoperirea cheltuielilor curente, modificată prin Actele adiţionale subsecvente. (B) între Banca, pe de o parte, şi Clienţi, pe de altă parte, există/au existat la data semnării prezentului Contract („Data Semnării") situaţii (pre) litigioase în diverse stadii sau potenţial litigioase („Litigiul") după cum urmeaza:a) o situaţia litigioasa izvorand din procesul verbal de contravenţie din 19 octombrie 2010 întocmit de A.N.P.C. Galaţi împotriva căruia Banca a declarat plângere. Aceasta situaţie a generat Dosarul nr. 23118/233/2010 dosar suspendat pana la soluţionarea irevocabila a Dosarelor nr. 21267/233/2010 și nr. 19980/233/2010. b) o situaţie litigioasă constând în existenta pe rolul Curţii de Apel Bucureşti a Dosarului nr. 54734/3/2010 având ca obiect ordonanţa presedintiala privind suspendarea plaţii ratelor de credit aferente convenţiilor încheiate intre Clienţi și Banca, soluţionata prin respingerea cererii Clienţilor. c)o situaţie litigioasă constând în existenta pe rolul Curţii de Apel Bucureşti a Dosarului nr. 950/2/2013 având ca obiect cererea de suspendare a executării sentinţei pronunţate in Dosarul cu nr. 76330/3/2011 cerere formulata de Banca.d) o situaţie litigioasa constând in procesul colectiv ce face obiectul Dosarului cu nr. 76330/3/2011 (disjuns din Dosarul nr. 53790/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti) prin care instanţa a admis in parte cererea formulata de Clienţi in ceea ce priveşte clauzele referitoare la dobânda, și anume: 1. Clauzele care permit Băncii modificarea dobânzii in mod unilateral; 2. Clauzele din actele adiţionale, notificările sau comunicările care au modificat rata dobânzii sau tipul acesteia din fixa in variabila; 3. Clauzele referitoare la calcului dqbânzii anuale raportat la o perioada de 360 de zile; 4. Clauzele, referitoare la comisionul de risc si cele referitoare la comisionul de administrare; 5. Clauzele referitoare la a) alegerea societăţii de asigurări; b) debitarea automata a conturilor clienţilor; c) D.A.E.; d) aducerea unui alt debitor, pe parcursul derulării creditului; e) declararea scadentei anticipate a creditului in situaţia in care reclamanţii nu isi achita obligaţiile din alte contracte de credit; f) declararea scadentei anticipate a creditului in cazul încălcării oricărei alte obligaţii din convenţia de credit in afara celei de rambursare a creditului; g) declararea scadentei anticipate a creditului in cazul apariţiei unor evenimente care in opinia băncii ar putea afecta capacitatea de rambursare a reclamanţilor sau garantarea creditului; h) exonerarea de răspundere a băncii in cazul declarării creditului scadent anticipat si a executării silite; i) modificare costurilor creditului potrivit secţiunii 10 din Condiţiile Generale ale Convenţiilor de Credit precum și restituirea către clienţi a sumelor reprezentând comisionul de risc/administrare, dosar in care clienţii au tranzactionat cu Banca, conform contract tranzacţie incheiat în data de 07 noiembrie 2011, (C) Litigiul izvorăşte, fără însă a se limita la acestea, din pretenţii ale clienţilor referitoare la modul de reglementare a clauzelor referitoare la costurile aplicabile creditului sus-mentionat, din perspectiva legislaţiei aplicabile în materia protecţiei consumatorilor (de exemplu, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti si consumatori, O.U.G. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori s.a). (D) Părţile prezentului contract, doresc să stingă în mod complet, definitiv şi irevocabil toate situaţiile litigioase şi potenţial litigioase prezente sau viitoare având ca izvor pretenţiile prevăzute la pct. b și c, care îşi au originea în cauze anterioare sau concomitente Datei Semnării.în considerarea celor de mai sus, în baza art. 2267-2278 C. civ., a art. 271-273 C. proc. civ., în urma negocierilor purtate Părţile au convenit în mod liber si neviciat să încheie prezentul contract, după cum urmează: Art. 1 - Stingerea Litigiilor. (1). în vederea realizării celor prevăzute la pct. (d) de mai sus, Părţile convin: a) să stingă pe cale amiabilă toate situaţiile (pre)litigioase sau potenţial litigioase, indiferent de stadiul lor procesual, existente între ele la data semnării, precum, însă fără a se limita la, cereri de chemare in judecata (in anulare/constatatare/pretentii etc), reclamaţii, plângeri prin care se contestă valabilitatea clauzelor contractuale menţionate la lit. b) și c), tinzându-se la anularea acestora, precum şi b)să preîntâmpine orice potenţiale situaţii litigioase similare având cauze anterioare sau concomitente datei semnării.(2). În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului contract, Părţile convin în mod expres să modifice Convenţia de credit din 11 august 2008 potrivit termenilor şi condiţiilor ce au fost negociaţi cu bună-credinţă de către părţi, asa cum rezultă din Actul adiţional ce constituie anexă a prezentului contract.(3). Avand in vedere ca: - Părţile au convenit semnarea actului adiţional menţionat la alin (2) al prezentului articol şi Clienţii nu mai au nicio pretenţie prezenta sau viitoare, asa cum sunt detaliate la lit. b) și c) de mai sus.(4). Banca și Clienţii se obliga reciproc sa nu solicite unul celuilalt cheltuielile de judecata efectuate în cursul procedurilor judiciare derulate pana in prezent având ca obiect pretenţiile menţionate la lit. b). Art. 2 - îndeplinirea formalităţilor în vederea închiderii Litigiilor.(1). Părţile se obligă să colaboreze şi să realizeze toate formalităţile si/sau demersurile necesare pentru a se lua act şi a se da eficienţa avută în vedere de părţi prezentului contract, în oricare şi în fiecare dintre Litigiile care fac obiectul prezentului contract. (2) Părţile se obligă sa se prezinte în fața Curţii de Apel Bucureşti și sa depună prezentul contract de tranzacţie în Dosarul nr. 950/2/2013 pentru a se lua act de acesta și pentru a se consfinţi înţelegerea lor prin pronunţarea unor hotărâri de expedient. (3) Părţile cunosc ca, potrivit art. 273 din C. proc. civ., hotărârile care consfinţesc învoiala părţilor se dau fara drept de apel, fiind definitive si executorii. Art 3 - Confidenţialitate. (1)Toate informaţiile, datele şi documentele pe care una dintre părţi le obţine de la cealaltă parte sau pe care le dezvăluie celeilalte în scopul realizării şi îndeplinirii obiectului prezentului Contract sau pe durata acestuia, sunt considerate informaţii confidenţiale iar Partea căreia i s-au dezvăluit respectivele informaţii se obligă să păstreze confidenţialitatea pe o durata nelimitată. 2) Fiecare dintre părţi va folosi informaţiile, datele şi documentele confidenţiale numai în vederea realizării obiectului contractului, fiind obligată să nu le utilizeze în nici un alt scop. Prezentul contract împreună cu anexele sale reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul contract a fost încheiat la data de 21 mai 2013, într-un număr de șase (6) exemplare, din care doua (2) exemplare pentru Banca, cate un (1) exemplar pentru celelalte parti, un (1) exemplar pentru a fi prezentat in fata instanţei investita cu soluţionarea litigiului. B.C.V. P.l., manjager relaţii clienţi corporate. B.E.D., M.C.N., consilier operaţiuni clientelă pentru SC V.R. SA. Urmează semnăturile ss. indescifrabil"

S-a luat act de tranzacţia încheiată între reclamantul D.B. şi pârâta SC V. SA SA.

S-a consfinţit tranzacţia încheiată prin înscrisul intitulat "contract de tranzacţie" încheiat la 02 septembrie 2013: „Contract de Tranzacţie încheiat astăzi, 02 septembrie 2013 Părţile subscrise: SC V.R. SA cu sediul social în municipiul Bucureşti, sector 2, societate administrată în sistem dualist, înregistrată la Registrul Comerţului, Registrul Bancar din 10 aprilie 2000, cod unic de înregistrare, prin Agenţia Drumul Taberei, cu sediul în municipul Bucureşti, sector 6, reprezentată de A.D., cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, sector 6, în calitate de director Agenţia Drumul Taberei şi de V.C.G., domiciliat în municipiul Bucureşti, sector 4, în calitate de manager relaţii clienţi retail/micro, ambii împuterniciţi în baza Procurii autentificate din 29 august 2013 de B.N.P., M.S.S., l.C.Ş., N.A.M., F.S. şi M.R.P., Societate Profesională Notarială din municipiul Bucureşti, prin notar public N.A.M. şi Dl. D.B., domiciliat în oraşul, cu adresa de corespondenţă în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, în calitate de client denumiţi în cele ce urmează, separat, „Parte şi/sau „Parte" şi împreună „Părţi" şi/sau „Părţile".

Având în vedere următoarele:

(A). Părţile au semnat

Convenţia de credit din 14 ianuarie 2008 prin care Banca a pus la dispoziţia clientului un credit în valoare de 213.000 Chf cu o dobândă anuală efectivă (D.A.E.) de 7,19%, pentru acoperirea cheltuielilor curente şi refinanţarea unui credit acordat de SC V.R. SA, modificată prin actele adiţionale ulterioare. (B) Între Bancă, pe de o parte, şi Client, pe de altă parte, există/au existat la data semnării prezentului Contract („Data Semnării") situaţii (pre)litigioase în diverse stadii sau potenţial litigioase („Litigiul") după cum urmează: a) O situaţie litigioasă constând în existenta Dosarului cu nr. 76330/3/2011 în care Tribunalul Bucureşti a pronunţat sentinţa nr. 19649 din 18 decembrie 2012 prin care dispus anularea clauzelor prevăzute la: art. 3 lit. d) din Condiţiile speciale privind „Data ajustării dobânzii"; art. 5 lit. a) din Condiţiile Speciale privind Comisionul de risc şi art. 3.5. din Secţiunea 3 din Condiţiile generale; art. 5 lit. c) din Condiţiile Speciale privind comisionul de rambursare în avans; art. 5 lit. d) din Condiţiile Speciale privind comisionul de administrare garanţii; art. 5 lit. e) din Condiţiile Speciale privind comisionul de rezervă minimă obligatorie; art. 5 lit. f) din Condiţiile Speciale privind comisionul de clientul declară că în temeiul art. 247 din vechiul C. proc. civ. renunţă la dreptul pretins având ca obiect pretenţiile menţionate la lit. b) şi care au făcut obiectul Dosarului nr. 76330/3/2011 în care s-a pronunţat sentinţa comercială nr. 19649 din 18 decembrie 2012. Art. 2 - îndeplinirea formalităţilor în vederea închiderii litigiilor (1) Părţile se obligă să colaboreze şi să realizeze toate formalităţile şi/sau demersurile necesare pentru a se lua act şi a se da eficienţa avută în vedere de părţi prezentului contract, în oricare şi în fiecare dintre Litigiile care fac obiectul prezentului contract. (2) Părţile se obligă să se prezinte în faţa Curţii de Apel Bucureşti la primul termen de apel stabilit de instanţă şi să depună prezentul contract de tranzacţie în Dosarul nr. 76330/3/2011, pentru a se lua act de acesta şi pentru a se consfinţi înţelegerea lor prin pronunţarea unor hotărâri de expedient. (3)Părţile cunosc că, potrivit art. 273 din vechiul C. proc. civ., hotărârile care consfinţesc învoiala părţilor se dau fără drept de apel, fiind definitive şi executorii. (4) în conformitate cu dispoziţiile art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 prezenta convenţie, inclusiv actele adiţionate, constituie titlu executoriu. Art. 3 -Confidenţialitate. (1) Toate informaţiile, datele şi documentele pe care una dintre Părţi le obţine de la cealaltă sau pe care le dezvăluie celeilalte în scopul realizării şi îndeplinirii obiectului prezentului Contract sau pe durata acestuia, sunt considerate informaţii confidenţiale iar Partea căreia i s-au dezvăluit respectivele informaţii se obligă să păstreze confidenţialitatea pe o durata nelimitată.(2) Fiecare dintre părţi va folosi informaţiile, datele şi documentele confidenţiale numai în vederea realizării obiectului contractului, fiind obligiată să nu le utilizeze în nici un alt scop. Prezentul contract împreună cu anexele sale reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Redactat de B.N.P. C.F.C. din municipiul Bucureşti şi autentificat la adresa din municipiul Bucureşti, sector 6, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial şi 5 (cinci) duplicate, din care 2 (două) exemplare pentru Bancă, 1 (un) exemplar pentru client, 1 (un) exemplar pentru a fi prezentat în faţa instanţelor de judecată investite cu soluţionarea litigiului şi 1 (un) exemplar pentru arhiva biroului notarial. D.B. SC V.R. SA prin A.D., director Agenţia Drumul Taberei şi prin V.C.G., manager Relaţii Clienţi Retail/Micro. Urmează semnăturile ss. indescifrabil".

S-a luat act de tranzacţia încheiată între reclamanta O.M. şi pârâta SC V. SA SA.

S-a consfinţit tranzacţia încheiată prin înscrisul intitulat "contract de tranzacţie" încheiat la 20 decembrie 2012: „Contract de Tranzacţie. încheiat astăzi 20 decembrie 2012.Părţile subscrise: SC V.R. SA cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Pipera nr. 42. Sector 2, înregistrata la Registrul Comerţului. Registrul Bancar din 10 aprilie 2000, cod unic de înregistrare reprezentată de d-na P.C.G. în calitate de director Agenţia Șos. Alexandriei, și de Dna C.A. in calitate de manager Relaţii Clienţi Ag Șos. Alexandriei şi Dna O. (fosta C.) M., domiciliat(a) în Mun. Bucureşti, sector 1, adresa de corespondenta: Mun. Bucureşti, sector 2, telefon - telefon mobil, e-mail: în calitate de client denumiţi în cele ce urmează, separat. „Parte" şi/sau „Partea" şi împreuna „Părţi" şi/sau „Părţile". Având în vedere următoarele: (A) Părţile au semnat următoarele convenţii de credit astfel: (i) Convenţia de credit din data de 18 decembrie 2007 prin care Banca a pus la dispoziţia clientei un credit în valoare de 29.900 Chf, cu o dobânda anuală electiva (D.A.E.) de 4.30 %.(ii) Convenţia de credit din data de 15 februarie 2008 prin care Banca a pus la dispoziţia d-lui O.M.E. un credit in valoare de 59,750 Chf, cu o dobândă anuală efectiva (D.A.E.) de 6.92%.(B) Intre Banca, pe de o parte, şi clienţi, pe de altă parte, există la data semnării prezentului contract („Data Semnării") următoarele situaţii litigioase în diverse stadii: (i) Dosarul nr. 76330/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti având ca obiect pretenţii ale Dnei O.M. si ale d-lui O.M.E. de natură comercială referitoare la constatarea caracterului abuziv al mai multor clauze din convenţiile de credit încheiate și restituirea unor sume de către Banca, (ii) Dosarul nr. 38120/300/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti in contradictoriu cu A.N.P.C. având ca obiect respectarea de către banca a condiţiilor din contractele de credit încheiate cu anumiţi clienţi printre care și Dna O.M. si dl. O.M.E. (C) Părţile prezentului Contract, doresc să stingă în mod complet, definitiv şi irevocabil toate situaţiile litigioase şi potenţial litigioase prezente sau viitoare având ca izvor pretenţiile prevăzute la pct. (B), care îşi au originea în cauze anterioare sau concomitente datei semnării. În considerarea celor de mai sus si în urma negocierilor purtate Părţile au convenit în mod liber si neviciat in temeiul dispoziţiilor art. 2.267-2.278 C. civ., a art. 247 și art. 271 - 273 C. proc. civ., să încheie prezentul contract, după cum urmează. Art. 1 - Stingerea Litigiilor.1.1 .în vederea realizării celor prevăzute la pct. (A) de mai sus. Părţile convin: a) să stingă pe cale amiabilă toate situaţiile litigioase de la pct. B). lit. b) să preîntâmpine orice potenţiale situaţii litigioase cu privire la costurile din convenţiile de credit menţionate la pct. A).1.2. Astfel, clienta renunţa in mod expres la litigiile menţionate la pct. (A) considerând ca litigiile dintre parti sunt in mod definitiv si irevocabil stinse. Art. 2 - îndeplinirea formalităţilor în vederea închiderii Litigiilor. 2.1. Părţile se obligă să realizeze toate formalităţile şi/sau demersurile necesare pentru a se lua act şi a se da eficienţa avută în vedere de părţi prezentului contract, in oricare şi în fiecare dintre litigiile care fac obiectul prezentului contract urmând a prezenta prezentul contract instanţelor de judecata in vederea pronunţării unor hotărâri de expedient.Art. 3 - Confidenţialitate. 3.1.Toate informaţiile, datele şi documentele pe care una dintre Părţi le obţine de la cealaltă sau pe care le dezvăluie celeilalte in scopul realizării şi îndeplinirii obiectului prezentului contract sau pe durata acestuia, sunt considerate informaţii confidenţiale iar partea căreia i s-au dezvăluit respectivele informaţii se obligă să păstreze confidenţialitatea pe o durata nelimitată. 3.2. Fiecare cintre părţi va folosi informaţiile, datele şi documentele confidenţiale numai în vederea realizării obiectului contractului, fiind obligată să nu le utilizeze în nici un alt scop. Art. 4. Orice modificare ulterioara de către parti a prezentei tranzacţii face parte integranta din aceasta fara a fi necesara obţinerea unei hotărâri de expedient. Art. 5. Părţile cunosc ca, potrivit art. 273 din C. proc. civ., hotărârile care consfinţesc învoiala părţilor se dau fara drept de apel, fiind definitive si executorii. Art. 6. In conformitate cu dispoziţiile art. 120 din O.U.G. 99/2006 prezenta convenţie, inclusiv actele adiţionale, constituie titlu executoriu. Prezentul contract. împreună cu anexa contractul de credit din 20 decembrie 2012 ce face parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor si înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul contract a fost încheiat la 20 decembrie 2012. într-un număr de 3 exemplare, din care cate unul pentru fiecare parte şi unul pentru a fi prezentat in fata instanţei de judecată, dacă va fi cazul. O.M., P.C.G., Director. C.A. Manager Relaţii Clienţi pentru SC V.R. SA .Urmează semnăturile ss.indescifrabil".

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

A fost obligată apelanta pârâtă SC V. SA la plata cheltuielilor de judecată către intimaţii reclamanţi conform notei depuse la 19 februarie 2014 (filele 1-4 vol. Il dosar C.A.B.) care face parte integrantă din prezenta, astfel: T.P.M. și E.A. - 3.781 lei, G.J.l.S. - 3.015 lei, H.M. și C.F. - 5.520.17 lei, I.D.M. și A.M. - 5.450 lei, l.A.E. și M.F. - 4.850 lei, P.L. și l.V. - 4.735 lei, S.M.l. și N. - 5.979 lei, S.C.M.C. - 7.372.54 lei, S.A. și D.C. - 13.828.83 lei, N.A. și M.C. - 4.022.66 lei, S.O.M. - 5.333 lei, S.M. - 2.872 lei, N.M.C. și S. - 11.660,75 lei, G.R.C. și E.O. - 3.897.3 lei, C.S.M. și C.G. - 4.601 lei, G. (P.) R.M. - 4.438.68 lei, P.A. si E. C. - 7.165,52 lei, B.C.M. - 8.452.21 lei, P.D.G. și I. - 4.698,05 lei, V.C. - 6.047. 34 lei, C.B.G. și G. - 7.884.5 lei, C.M. și O.B. - 5.820 lei, B.R.V. și P.M. 5.490.64 lei, C.M. şi L.I. - 7.389.15 lei, D. (S.) M. - 887.85 lei, M.A. și G.M. - 7.003.86 lei, C.A.A. și M. - 884.92 lei, T.l.M. și C.J. - 6.632.19 lei, C.F. - 2.338.66 lei, E.C.A. - 5720.92 lei, P.I.M. - 4.712 lei, L.C. şi V.A. - 7.105 lei, M.D.E. și M.N. - 9.516 lei, R.Ş. și M. - 3.279,05 lei, C.A. si l.T. - 5.352.48 lei, G.D. - 4.553.42 lei, P.M.D.- 5.673.37 lei, G.A. și V. - 4.100 lei, G. (S.) G. - 7.625.4 lei, F.P.F. și E. - 3.000 lei, G.V. si E.M. - 4.882.4 lei, F.S.C. și D. - 3.705.62 lei E.A. - 4.405 lei, T.C. - 6.790 lei, P.F. - 1.962 lei, D.C. și F.G. - 8.8.46.29 lei, O.L. și L. - 60.58.36 lei, P.A.R. și B.G. - 4.323.65 lei, C.E. și A.M. - 6.101 lei, J.O. și G.S. - 104.89.53 lei, P.C. - 5.478 lei, V.A.T. și I.G. - 3.854.44 lei, B.B.A. - 5.642 lei, R.A.T. - 4.917, M.G.C. și G.M. - 7.488.27 lei, P.C. și S. - 881.33 lei, T.C.L. - 3.809.19 lei, M.M.M. - 6.900 lei, M.D. și D. - 6704 lei, P.Ş.R. - 5.891 lei, T. (fosta T.) E.C. - 5.202 lei, M.M.Ş. - 9.599.1 lei, F.E. și V. - 7.612 lei, N.R.Ş. și C. - 6.020.01 lei, R.C.S. și A.L. - 5.205.91 lei, G. (C.) M. - 8.206.36 lei, I. C. - 1.316.38 lei, E.M. - 5.338.4 lei, C.F. și R.I. - 8.340.3 lei, M.D.l. și A. - 4.200 lei, O.C.l. - 6.669.93 lei, M.T.I. - 951,63 lei, G.D. și D. 5.680.48 lei, D.L.D. - 4.218 lei, A.R.I. - 13.811.66 lei, D.A.L. - 3.266.65 lei, B.I. și M. - 4.569.95 lei, C.C. și M. - 4.152 lei, S.l.G. și C. - 4.125.38 lei, C.l. și S.M. - 3.639 lei, M.P. si G.D. - 6.800 lei, C.I.A. și l.C. - 4.828 lei, P.P.M. - 3.639 lei, D.B. - 4.063.14 lei, Z.M. - 7.977 lei, S.C. - 7.977 lei, C.G.L. - 3.551.76 lei, C.S. și A. - 5.620 lei, T.M. și B.S. - 889.31 lei, Z.L. - 4.130.3 lei, T.R.M. și E.V. - 3.750 lei, B.D. și M.D. - 4.048.65 lei, A.D. - 961.58 lei, F.l. și S.E. - 3.623 lei, T.V. și P.N. - 8.093.74 lei, G.C.L. și F. - 3.748.2 lei, T.F.M. și M.C. - 5.770 lei, G.A.J. - 331.85 lei, R.V. și D.E. - 6.250 lei, P. (D.) R.F. - 884.2 lei, C.T.D. și E. - 6.762 lei, M.C. și A.L. - 7.753.14 lei, G.A. - 4.402.46 lei, F.C. - 4.978.64 lei, G.I.L. și l.S. - 4.438 lei, A.G.L. și R. - 1.4264.74 lei, L.F. și D.O. - 4.508.6 lei, T.A.D. - 5.487.52 lei, V.C.R. și O.C. - 6.495 lei, B.T.P.A. - 3.592 lei, G.C. - 3.522.78 lei, P.I.C. - 3.896 lei, Z.E.D. - 4.230.72 lei, P.F.N. și A.M. - 7.522.85 lei, C.M. și I. - 7.300 lei, P.I. și M.F. - 7.051.22 lei, B.V. și M. - 4.286.48 lei.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele: I. în ceea ce priveşte apelul declarat de apelanţii-reclamanţi, aceştia au criticat soluţia primei instanţe sub aspectul acordării cheltuielilor de judecată, în cuantum de 220 pentru fiecare reclamant, precizând că, în ceea ce-i priveşte, au solicitat instanţei să ia act de faptul că aceste cheltuieli vor fi solicitate pe cale separată.

Apelul declarat de reclamanţii B.I.A., B.I.M., O.M. şi O.A. a fost găsit fondat, având în vedere că aceştia au fost reprezentaţi de avocat A.C. şi au solicitat acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată, aspect ce rezultă din încheierea de dezbateri din şedinţa publică din 6 noiembrie 2012 - fila 267 vol. 130 dosar T.B. (respectiv fila 5 încheiere de şedinţă din 6 noiembrie 2012).

II. În ceea ce priveşte apelul declarat de pârâta SC V.R. SA, anterior criticării sentinţei apelate, aceasta a arătat că în afară de tranzacţiile încheiate în faţa primei instanţe, au mai fost încheiate tranzacţii cu următorii intimaţi-reclamanţi: A.B.V.; A.M.C.; A.S.; A.G.; B.M. şi B.A.O. (atât pentru Contractul de credit din 11 octombrie 2007, cât şi pentru Contractul din 23 septembrie 2008); B.C.V.; B.E.D.; C.A.L.; C.L.D.; C.D.M.; C.I.L.; C.I.C.; C.D.; C.L.G.; C.C.; C.F.; C.D.A.; D.C.S.; D.A.A.; D.B.; D.C.M.; D.R.C.; D.A.V.; D.A.; F.M.; G.V.G.; G.E.; H.B.; L.G.; L.C.A.; L.C.F.M.; L.D.E.; M.E.; M.N.; M.G.T.; M.M.; M.R.M.; N.A.; O. (fostă C.) M.; P.N.; P.E.M.; P.C.M.; P.Ş.C.; P.B.; P.E.C.; P.D.; S.I.A.; S.G.M.; S.C.R.; V.D.I.; V.C.; V.C.I.; V.R.M.; V.D.G.

Faţă de aceste împrejurări, a solicitat să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 271-273 C. proc. civ., să se ia act de tranzacţiile încheiate între părţi, să se admită apelul formulat, să se modifice sentinţa în ceea ce-i priveşte pe toţi aceşti intimaţi-reclamanţi şi să se pronunţe o hotărâre care să consfinţească învoiala părţilor.

În acest sens a fost depusă anexa nr. 1 (fila 66 vol. II dosar C.A.B.) însoţită de copii ale contractelor de tranzacţie încheiate cu reclamanţii indicaţi.

Din verificarea acestor înscrisuri, instanţa de apel a constatat ca fiind legal întocmite, cu menţionarea încheierii tranzacţiilor în prezentul dosar, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - respectiv Dosarul nr. 76330/3/2011 (disjuns din Dosarul nr. 53790/3/2010 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti) doar acele tranzacţii încheiate cu intimaţii-reclamanţii B.C.V. şi B.E.D. (filele 74-77 vol. II dosar C.A.B.), cu reclamantul D.B. (filele 85-86 dosar C.A.B. vol. II) şi cu reclamanta O. (fosta C.) M. (conform contractului de tranzacţie încheiat la 20 decembrie 2012 - filele 202- 204 vol. II dosar C.A.B.).

Ca urmare faţă de aceşti reclamanţi instanţa de apel a dispus schimbarea sentinţei apelate, în sensul de a se lua act de tranzacţiile încheiate şi a consfinţit învoiala părţilor din înscrisurile intitulate contract de tranzacţie.

În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi reclamanţi cu care s-au încheiat contracte de tranzacţie, în urma verificării, instanţa de apel nu i-a regăsit pe toţi printre reclamanţi din prezentul dosar - de unde rezultă că aceştia erau reclamanţi în Dosarul nr. 53790/3/2010, ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, astfel încât acea instanţă putea lua act de tranzacţiile încheiate; de altfel, de aceea în cuprinsul tranzacţiilor este menţionat dosarul Tribunalului Bucureşti.

Pe de altă parte, instanţa de apel, sesizată cu soluţionarea cererilor ce formează obiectul Dosarului nr. 76330/3/2011, nu poate lua act de încheierea tranzacţiilor ce privesc alt dosar, respectiv Dosarul nr. 53790/3/2010 al Tribunalului Bucureşti.

Ca urmare, instanţa de apel a lua act de încheierea tranzacţiilor doar cu reclamanţii-intimaţi reţinuţi mai sus, pentru care contractele de tranzacţie sunt valabile în acest dosar.

Instanţa de apel, în ce priveşte apelul declarat de pârâtă, a reţinut că motivele pot fi grupate în 3 categorii astfel:

1.- critici referitoare la nepronunţarea instanţei asupra excepţiei inadmisibilităţii invocate prin întâmpinare;

2.- critici sub aspectul faptului că acele clauze contractuale referitoare la dobânzi şi comisioane fac parte din preţul total al contractului şi sunt exceptate de la controlul caracterului abuziv;

3.- critici referitoare la neanalizarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite simultan, prevăzute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 şi anume:

a.- clauza să nu fi fost negociată direct cu consumatorul;

b.- clauza să creeze în detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ;

c.- dezechilibrul semnificativ să fie rezultatul unui comportament al profesionistului contrar cerinţelor bunei-credinţe.

1. Cu privire la critica referitoare la nepronunţarea primei instanţe asupra excepţiei inadmisibilităţii s-a constatat că prima instanţă a reţinut faptul că, în apărare, societatea bancară a invocat excepţia de inadmisibilitate a cererii de chemare în judecată, faţă de posibilitatea reclamanţilor de a cere realizarea dreptului (fila 6 din sentinţa apelată).

S-a apreciat de instanţa de apel că prima instanţă a calificat această excepţie, ca o apărare pe fondul cauzei şi nu ca o veritabilă excepţie, astfel cum a procedat cu celelalte excepţii invocate, aspecte ce rezultă din considerentele hotărârii apelate. Ca urmare această critică nu a fost găsită întemeiată.

2. Nici critica referitoare la faptul că respectivele clauze nu puteau fi considerate ca abuzive cât timp se refereau la preţul datorat, deoarece atât dobânda cât şi celelalte comisioane fac parte din preţul contractului, fiind exceptate de la analiza caracterului abuziv, nu a putut fi reţinută, deoarece preţul contractului este acela prevăzut în Convenţia de credit, şi anume valoarea creditului ce urmează a fi restituit, or, clauzele declarate abuzive se referă la revizuirea ratei dobânzii, perceperea comisionului de risc/administrare, la dreptul băncii de a declara scadenţa anticipată a creditului, rambursabil imediat împreună cu dobânda acumulată şi cu toate celelalte costuri suplimentare.

Potrivit considerentelor de la pct. 44 al Hotărârii C.J.U.E. - C - nr. 484/08 - Coja de Ahorros Y Monte de Piedad de Machid Piedad „dispoziţiile art. 4 alin. (2) şi art. 8 din Directiva nr. 93/13CEE trebuie interpretate în sensul că „nu se opun unei reglementări (...) care autorizează un control jurisdictional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale, privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al preţului, sau remuneraţiei, pe de o parte, faţă de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar şi inteligibil".

Prin urmare, instanţele au dreptul să examineze caracterul abuziv al clauzelor privind preţul, chiar dacă acestea sunt redactate în mod clar şi inteligibil, cu atât mai mult având acest drept, atunci când aceste clauze nu sunt redactate într-un limbaj clar şi precis, într-un limbaj uşor inteligibil, or, tocmai aceasta este problema cu clauzele respective, că ele nu sunt clare şi precise, dând posibilitatea doar băncii de a interpreta, strict în interes propriu, aceste clauze, creând astfel, şi din această perspectivă, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

3. În ceea ce priveşte a 3-a critică, privind neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, instanţa de apel a analizat clauzele reţinute ca fiind abuzive, în mod global, din perspectiva următoarelor condiţii:

a). clauzele nu au fost negociate direct cu consumatorul;

b). clauzele au creat în detrimentul consumatorilor un dezechilibru semnificativ;

c). dezechilibrul semnificativ este rezultatul unui comportament al profesionistului contrar bunei - credinţe.

a). Reclamanţii, în calitate de consumatori, nu au acţionat de pe o poziţie egală cu cea a băncii.

Contractele de împrumut bancar încheiate sunt preformulate, standard, clauzele fiind prestabilite de către bancă, fără să se fi dat posibilitatea reclamanţilor de a modifica sau înlătura vreuna dintre clauze, iar eventualele diferenţe dintre ele nu se datorează negocierii cu clienţii, ci particularităţilor fiecărui client în parte.

Acelaşi este şi sensul art. 3 pct. 2 din Directiva nr. 93/13/CEE prin care se prevede că „se consideră întotdeauna că o clauză nu s-a negociat individual atunci când a fost redactată în prealabil, iar din acest motiv, consumatorul nu a avut posibilitatea de a influenţa conţinutul clauzei, în special în cazul contractelor de adeziune", aşa cum sunt şi contractele de credit din cauză.

Mai mult, potrivit unei jurisprudenţe constante a C.J.U.E., sistemul de protecţie pus în aplicare prin directiva menţionată se bazează pe ideea că un consumator se găseşte într-o situaţie de inferioritate faţă de vânzător sau de furnizor în ceea ce priveşte atât puterea de negociere, cât şi de nivelul de informare, situaţie care îl conduce la adeziunea la condiţiile redactate în prealabil, rar putând exercita o influenţă asupra conţinutului acestora (Hot. din 27 iunie 2000. Oceano Editorial şi Solvat Editores şi Hot. din 26 octombrie 2006. Mostaza Claro) drept pentru care, pentru a asigura protecţia urmărită de Directiva nr. 93/13/CEE, C.J.U.E. a subliniat, în mai multe ocazii, că situaţia de inegalitate care există între consumator şi vânzător sau furnizor nu poate fi compensată decât printr-o intervenţie pozitivă, exterioară părţilor din contract (Hot. Ocean Editorial).

b). În ceea ce priveşte cea de-a II-a condiţie ce atrage caracterul abuziv al unei clauze - să se creeze un dezechilibru semnificativ, instanţa de apel a reţinu': prevederile art. 4 alin. (1) teza a ll-a din lege potrivit cu care o clauză este abuzivă, dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorului.

Privite nu numai individual, dar, mai ales, global, clauzele pot fi considerate că au creat un dezechilibru semnificativ.

Astfel, clauza privind dreptul băncii de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, fără a fi enumerate expres care sunt aceste schimbări, reprezintă o clauză abuzivă în sensul dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Anexa la Legea nr. 193/2000. Apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară nu echivalează cu motivaţia întemeiată despre care face vorbire textul art. 1 lit. a) alin. (1) din anexă.

În ceea ce priveşte comisionul de risc s-a constatat că acesta este perceput pentru punerea la dispoziţie a creditului, fără a exista precizări în cuprinsul contractului cu privire la fundamentul perceperii acestui comision ori destinaţiei acestuia, în condiţiile în care pârâta, tot pentru creditul acordat, mai percepe şi dobânda curentă prevăzută la Secţiunea 3 „Costuri"; art. 3.1.1.

Analizând clauza privind comisionul de risc, instanţa de apel a considerat că este abuzivă în sensul art. 4 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 193/2000 republicată deoarece, pe de o parte, pentru acordarea creditului se percep două costuri, fără ca distincţia dintre acestea să fie exprimată în mod clar şi inteligibil, iar pe de altă parte, faţă de valoarea comisionului de risc pe toată durata contractului, s-a creat în detrimentul intimaţilor-consumatori şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

În ceea ce priveşte clauzele privind declararea creditului scadent anticipat şi costurile suplimentare s-a constatat că şi acestea sunt abuzive prin raportare la dispoziţiile art. 1 lit. a) din Anexa la Legea nr. 193/2000, deoarece se stabileşte dreptul băncii de a declara soldul creditului ca fiind scadent anticipat, în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute care, doar în opinia comerciantului, face ca împrumutul să nu mai poată fi achitat.

c). În ceea ce priveşte aprecierea bunei-credinţe, deşi aceasta nu constituie o condiţie în sine a stabilirii caracterului abuziv al unor clauze, s-a arătat că trebuie acordată o atenţie Ieosebita forţei poziţiilor de negociere ale părţilor pentru a se putea constata dacă profesionistul a acţionat în mod corect şi echitabil faţă de consumator, de ale cărui interese legitime trebuie să ţină seama.

Or, aşa cum s-a arătat anterior, este greu de crezut că interesele legitime ale consumatorilor au fost luate în considerare, în condiţiile în care acesta se află într-o poziţie de inferioritate faţă profesionist, atât în ceea ce priveşte puterea de negociere, cât şi nivelul de informare, în condiţiile unui contract de adeziune.

În consecinţă, pentru toate aceste argumente, instanţa de apel a apreciat că susţinerile apelantei sunt nefondate, prima instanţă făcând o corectă aplicare a textelor legale incidente în cauză, motiv pentru care sub acest aspect s-a menţinut soluţia primei instanţe.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de apelanţii-reclamanţi s-a luat act că vor fi solicitate pe cale separată.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată ale intimaţilor-reclamanţi, s-au depus înscrisuri doveditoare şi lista anexă ce se află la filele 1-4 din vol. III dosar C.A.B.

Faţă de dispoziţiile art. 274 C. proc. civ., instanţa de apel a admis cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, după ce s-au făcut verificările legale, şi a obligat apelanta - pârâtă la plata cheltuielilor de judecată către intimaţii reclamanţi aşa cum sunt prevăzute în lista depusă la 19 februarie 2014 aflată la filele 1-4 din vol. III dosar.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs recurenta-pârâtă SC V.R. SA Bucureşti, aducându-i următoarele critici:

1. Hotărârea instanţei de apel a fost pronunţată cu insuficienta cercetare a fondului cauzei şi insuficienta sa motivare.

Potrivit art. 261 pct. 5 C. proc. civ., instanţa care s-a pronunţat asupra cauzei trebuie să înfăţişeze considerentele de fapt şi de drept care au condus-o la respectiva soluţie, or, sentinţa apelată nu cuprinde aceste considerente.

S-a reţinut, în ceea ce priveşte clauzele analizate, doar faptul că ar exista un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, cu trimitere la împrejurarea că în ceea ce priveşte revizuirea ratei dobânzii curente nu sunt enumerate, expres, schimbările intervenite pe piaţa monetară, iar referitor la comisionul de risc s-a reţinut, la nivel generic, că faţă de valoarea acestuia pe toată valoarea contractului s-a creat în detrimentul intimaţilor consumatori şi contrar cerinţelor bunei-credinte un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

S-a susţinut că aceste considerente nu reprezintă o analiză a criticilor formulate de către pârâtă în apel.

În plus, în cuprinsul hotărârii recurate nu se regăseşte o suficientă motivare şi cercetare a condiţiilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 193/2000 şi a posibilităţii menţinerii sau nu a contractelor.

S-a mai apreciat că motivele reţinute de instanţa de apel în privinţa comisionului de risc sunt străine de natura pricinii.

Ca atare, s-a susţinut de către recurenta-pârâtă, că pe lângă insuficienta motivare a hotărârii, instanţa de apel a efectuat o lacunară cercetare a fondului cauzei.

Sub acest aspect s-a susţinut că se impunea efectuarea unei expertize de specialitate care să facă o analiză asupra acestor costuri, or, această expertiză, solicitată de către pârâtă, nu a fost admisă, în acest fel încălcându-se şi dreptul la un proces echitabil, drept consacrat de art. 6 pct. 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

Tot în sensul acestor critici, recurenta-pârâtă a mai susţinut că instanţa de apel nu a analizat unele motive de apel ce aveau influenţă asupra soluţiei finale, precum: motivul de apel dezvoltat la pct. 3.1.2, prin care s-a criticat faptul că prima instanţă nu a motivat soluţia pentru care a înlăturat apărările întemeiate pe dispoziţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 privitoare la excluderea de la controlul caracterului abuziv a clauzelor privind preţul contractului; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.4.2, prin care a fost criticată hotărârea primei instanţe din perspectiva reţinerii caracterului fix al dobânzii aplicate contractelor de credit, pe motiv că nu poate fi modificat caracterul variabil al dobânzii; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.4.5, prin care s-a criticat aspectul întinderii nulităţii în caz de constatare a caracterului abuziv al unor clauze contractuale privitoare la dobândă, arătându-se că în acest caz nulitatea este una parţială; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.5.5, prin care s-a învederat faptul că toate convenţiile de credit supuse analizei au fost alineate la exigenţele O.U.G. nr. 50/2010, comisionul de risc fiind înlocuit cu comisionul de administrare; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.6 prin care a fost criticată sentinţa apelată din perspectiva anulării clauzelor contractuale privitoare la comisionul de administrare garanţii, comisionul de rezervă minimă obligatorie şi comisionul de monitorizare poliţă de asigurare, arătând că acestea nu au fost percepute; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.7, prin care a fost criticată sentinţa apelată din perspectiva anulării clauzelor care stabilesc obligaţia consumatorului de a încheia contractul de asigurare cu o societate de asigurări parteneră sau agreată de bancă, pe motiv că măsura luată era în beneficiul consumatorilor; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.8, prin care s-au formulat critici din perspectiva constatării posibilităţii de continuare a derulării contractelor de credit chiar şi în lipsa clauzelor contractuale anulate; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.9, prin care s-au formulat critici din perspectiva anulării actelor subsecvente la contractele de credit ce a format obiectul verificării, pe motiv că anularea anumitor clauze contractuale nu poate conduce la anularea integrală a actelor adiţionale subsecvente; motivul de apel dezvoltat la pct. 3.10, prin care s-au formulat critici din perspectiva obligării pârâtei la rambursarea sumelor încasate în temeiul clauzelor contractuale aiculate ca fiind abuzive.

2. Instanţa de apel a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, prin aceea că nu a luat act de tranzacţiile încheiate între pârâtă şi o parte dintre intimaţii-reclamanţi.

Prin cererea de apel pârâta a solicitat să se ia act de tranzacţiile încheiate cu următorii intimati-reclamantii A.B.V.; A.M.C.; A.S.; A.G.; B.M. şi B.A.O. (atât pentru contractul de credit din 11 octombrie 2007, cât şi pentru contractul din 23 septembrie 2008); B.C.V.; B.E.D.; C.A.L.; C.I.D.; C.D.M.; C.I.L.; C.I.C.; C.D.; C.L.G.; C.C.; C.F.; C.D.A.; D.C.S.; D.A.A.; D.B.; D.C.M.; D.R.C.; D.A.V.; D.A.; F.M.; G.V.G.; G.E.; H.B.; I.G.; I.C.A.; L.C.F.M.; L.D.E.; M.E.; M.N.; M.G.T.; M.M.; M.R.M.; N.A.; O. (fostă C.) M.; P.N.; P.E.M.; P.C.M.; P.Ş.C.; P.B.; P.E.C.; P.D.; S.I.A.; S.G.M.; S.C.R.; V.D.I.; V.C.; V.C.I.; V.R.M.; V.D.G., depunând la dosar tranzacţiile încheiate.

Cu toate acestea, s-a luat act doar de tranzacţiile încheiate cu reclamanţii B.C.V., B.E.D., D.B., O. (fostă C.) M., reţinându-se, în mod greşit, că ceilalţi nu ar figura ca şi părţi în Dosarul nr. 76330/3/2011, cu toate că aceştia sunt părţi în acest dosar.

3. Hotărârea instanţei de apel este dată cu încălcarea prevederilor art. 261 pct. 5 C. proc. civ., deoarece nu s-a răspuns la critica privind excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată.

În acest sens s-a susţinut că referirea instanţei de apel la faptul că prima instanţă ar fi calificat această excepţiei ca fiind o apărare de fond, nu poate fi socotită o adevărată motivare, mai ales că se criticase soluţia primei instanţe din perspectiva nemotivării prin care această apărare fusese înlăturată.

4. Instanţa de apel a dat o soluţie cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii.

a). Astfel, instanţa de apel a nesocotit dispoziţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, care prevăd că sunt exceptate de la controlul caracterului abuziv clauzele care ţin de caracterul adecvat al preţului, argumentele reţinute de către instanţa de apel fiind eronate.

În sprijinul acestei critici recurenta-pârâtă a invocat şi prevederile art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/CEE, ale art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 21/1992, precum şi practică judiciară, respectiv Ordonanţa din 16 noiembrie 2010, pronunţată în cauza nr. C/76/10 de C.J.U.E., precum şi practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Condiţia ca acea clauză referitoare la preţul contractului să fie redactată într-un limbaj uşor inteligibil a fost respectată, cât timp costul total al creditului (D.A.E.) este prezentat atât sub forma unui procent (art. 3 lit. e) din Condiţiile speciale) cât şi sub forma unei cifre absolute, în cuprinsul planului de rambursare, instanţa de apel făcând doar o analiză superficială în ce priveşte caracterul clar şi uşor inteligibil a acestor clauze.

b). S-a făcut o greşită aplicare şi interpretare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, în privinţa clauzelor referitoare la comisionul de risc, clauze prevăzute la art. 5 lit. a) din Condiţiile speciale.

S-a reţinut, în mod eronat, faptul că în privinţa clauzelor referitoare la comisionul de risc, ar fi vorba de două costuri fără ca distincţia dintre acestea să fie exprimată în mod clar şi inteligibil, precum şi faptul că valoarea comisionului de risc s-ar fi aplicat pe toată perioada contractului şi că astfel s-ar fi creat, în detrimentul reclamanţilor, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

În opinia recurentei comisionul de risc este reglementat în art. 5 (a) din Condiţiile speciale, într-un procent aplicat soldului creditului, plătibil lunar, fiind cuprins atât în D.A.E.- art. 3 din Condiţiile speciale, cât şi în cuprinsul planului de rambursare, astfel încât nu se poate susţine că existenţa şi întinderea acestuia nu putea fi cunoscută de către reclamanţi.

S-a mai susţinut că acest comision de risc este inclus în costul contractului, el fiind destinat să acopere în permanenţă o serie de riscuri, cum ar fi riscul de credit, riscul de diminuare a valorii creanţei, riscul de poziţie, riscul valutar şi riscul operaţional, el fiind cunoscut şi acceptat de către reclamanţi.

În plus, orice instituţie de credit are obligaţia de a monitoriza situaţia tuturor creditelor aflate în portofoliu, desfăşurând diverse activităţi în acest scop, activităţi care implică angrenarea unor resurse umane tehnice şi operaţionale, resurse care trebuie să se reflecte, în final, în costuri, fiind, de asemenea, firesc ca aceste costuri să fie suportate de către consumatori.

Faptul că anumite credite sunt garantate cu ipoteci sau garanţii personale ori reale, diminuează acest risc, dar nu îl înlătură.

Instanţa de apel a interpretat, în modigreşit, dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, în sensul că,ar exista o prezumţie de dezechilibru între drepturile şi obligaţiile panilor, neexistând nicio dovadă în sensul existenţei vreunui dezechilibru valoric, semnificativ.

Mai mult, instanţa de apel nu a făcut o analiză sau o descriere concretă a modului în care acest dezechilibru semnificativ ar exista sau s-ar manifesta, pe de o parte, iar pe de altă parte, Legea nr. 193/2000, vorbeşte despre un dezechilibru semnificativ, iar nu despre o simplă nemulţumire a consumatorului în ce priveşte costul creditului.

În sprijinul susţinerilor sale, recurenta-pârâtă a invocat dispoziţiile art. 1221 şi art. 1222 C. civ.

S-a mai susţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 şi art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/CEE, chestiunea echivalenţei dintre preţul achitat şi serviciul prestat consumatorului nu reprezintă un element în funcţie de care să se evalueze caracterul unei clauze contractuale.

c). Instanţa de apel a pronunţat decizia recurată cu aplicarea şi interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, în ce priveşte clauzele referitoare le revizuirea dobânzi, aceste clauze, înserate la art. 3 lit. d) din Condiţiile speciale nefiind de natură să producă un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul reclamanţilor.

În opinia pârâtei formularea clauzei de la art. 3 lit. d), „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând împrumutantului noua rată a dobânzii", semnifică foarte clar faptul că dobânda agreată este una variabilă, iar nu fixă.

Dacă instanţa de ap'el ar fi ajuns la concluzia că indicatorul utilizat de pârâtă în vederea ajustării dobânzii, „schimbare semnificativă pe piaţa monetară", nu este unul clar definit, astfel să poată fi urmărit şi verificat de consumator sau de instanţă, soluţia juridică era aceea de anulare în parte acestei clauze şi de obligare a profesionistului la utilizarea unui alt indicator, nicidecum aceea de transformare a dobânzii din una variabilă în una fixă.

Raţionamentul instanţei de apel este greşit şi nu ţine cont de acordul de voinţă, iniţial, al părţilor.

S-a susţinut, că o altă eroare a instanţei de apel este aceea că s-a reţinut existenţa unei prezumţii, în sensul că părţile ar fi contractat pe o dobândă fixă cât timp nu mai există un indicator în funcţie de care dobânda să fie ajustată, caracterul variabil al dobânzii fiind dat chiar de denumirea clauzei inserate la pct. 3 (d), respectiv data „ajustării dobânzii".

Recurenta-pârâtă a susţinut că această clauză nu a produs vreun dezechilibru semnificativ în detrimentul reclamanţilor, mai ales că legiuitorul a avut în vedere aceea ruptură a echilibrului contractual, de o asemenea gravitate, încât să pună pe consumator în situaţia de a nu-şi mai putea realiza scopul urmărit prin încheierea contractului de credit.

Dacă instanţa de apel ar fi încuviinţat administrarea probei cu expertiza tehnică în specialitatea „finanţe-bănci", s-ar fi putut face proba practicării unei D.A.E. competitivă.

S-a mai susţinut de către recurenta-pârâtă că, spre deosebire de o clauză contractuală tipică, clauzele contractuale privitoare la dobândă sunt de natură a da naştere mai multor categorii de efecte juridice, şi ori de câte ori vorbim despre nulitatea unei clauze referitoare la dobândă, vorbim despre o nulitate parţială, nu despre una totală.

Ca atare, partea din clauza inserată la pct. 3 lit. d) din Condiţiile speciale, care se referă la caracterul variabil al dobânzii, nu are cum să fie reţinută ca fiind abuzivă prin ea însăşi, legislaţia existentă, precum art. 93 lit. e) şi g) din O.G. nr. 174/2008 şi art. 35 alin. (1) şi art. 37 alin. (1) din O.G. nr. 50/2010, prevăzând dreptul băncilor de a percepe dobânzi variabile pentru creditele acordate.

d). Instanţa de apel a pronunţat decizia recurată cu aplicarea şi interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, în ce priveşte clauzele privind scadenţa anticipată, aceste clauze nefiind de natură să producă un dezechilibru semnificativ în ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorilor.

În acest sens a susţinut că instituţia decăderii din beneficiul termenului este reglementată prin art. 1025 C. civ., motiv pentru care o clauză contractuală care nu face altceva decât să reglementeze, expres, cazurile concrete de decădere, nu poate fi, prin ea însăşi abuzivă.

Aceste clauze nu au fost inserate şi nici aplicate într-o manieră contrară cerinţelor bunei-credinţe, recurenta-pârâtă susţinând că a fost de bună-credinţă atât la momentul încheierii acestor contracte, cât şi pe durata derulării lor.

S-a susţinut că şi în cazul în care întârzierile la plată au depăşit 30 de zile, recurenta nu a declarat scadenţa anticipată, ci a procedat la emiterea de adrese prin care a informat pe respectivii consumatori cu privire la situaţie existentă şi consecinţele ce ar putea decurge din aceasta.

Declararea scadenţei anticipate nu este nici în interesul Băncii, această măsură urmând a fi aplicată doar în acele cazuri în care ar deveni evident faptul că împrumutatul nu va mai dori sau nu va mai putea restitui împrumutul acordat.

e). Hotărârea instanţei de apel a fost dată cu greşita aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, referitor la caracterul negociat a contractelor.

În acest sens a susţinut că între convenţiile de credit supuse analizei există diferenţe semnificative, care depăşesc sfera unor simple particularităţi exprimate de către clienţi.,

Se poate observa că în ce priveşte clauzele inserate la art. 5 lit. a) din Condiţiile speciale, există diferenţe de valoare de la un contract la altul, aceleaşi diferenţe existând şi în cazul ratei dobânzii.

În opinia recurentei, toate aceste diferenţe reprezintă dovada clară a negocierii condiţiilor comerciale în care fiecare dintre aceste împrumuturi a fost acordate.

Formularea standardizată, similară, folosită la redactarea acestor convenţii de credit, este rezultatul caracterului tehnic al activităţii de creditare, iar nu o dovadă în sensul lipsei de negociere.

Faptul negocierii contractelor de credit rezultă şi din aceea că fiecărui consumator i-a fost înmânat câte un exemplar de pe contract, anterior semnării acestuia.

Elementul negocierii rezultă din diferenţele de cost existente în toate aceste contracte, precum şi din faptul că cu diverşi consumatori s-au semnat acte adiţionale la contractele de credit.

Mai mult, o parte dintre reclamanţi au încheiat aceste contracte de credit, în vederea refinanţării creditelor aflate în derulare la alte bănci, aceasta însemnând că sa negociat cu pârâta condiţii financiare mai avantajoase decât cele ofe-rite de respectivele bănci.

f). Instanţa de apei a pronunţat hotărârea recurată cu greşita interpretare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 193/2000, atunci când a concluzionat că aceste contracte de credit ar putea continua şi în lipsa clauzelor contractuale anulate ca fiind abuzive.

Nu s-a ţinut cont de faptul că, prin anularea clauzelor privitoare la dobânzi şi comisioane, contractele s-au rearanjat într-o manieră care a permis consumatorilor să beneficieze de costul de creditare sub media pieţei, contrabalansând echilibrul contractual, or, verificarea şi cenzurarea clauzelor contractuale cu caracter abuziv trebuie să aibă ca finalitate restabilirea echilibrului contractual, iar nu contrabalansarea acestuia în favoarea celeilalte părţi.

Prin decizia recurată, instanţa de apel a modificat echilibrul contractual în favoarea consumatorilor, deoarece, a transformat dobânda variabilă într-o dobândă fixă, cuantumul acesteia fiind unul sub costurile actuale, şi a redus D.A.E. la aproximativ 50% din valoarea iniţială, fără a face o minimă verificare a împrejurării dacă, în noile condiţii, pârâta ar mai fi în măsură să îşi acopere costurile.

g). Prin hotărârea pronunţată, instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a principiului „resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis."

Prima instanţă, atunci când a dispus anularea actelor juridice subsecvente convenţiilor de credit, a încălcat principiul disponibilităţii, acordând reclamanţilor mc i mult decât au cerut, iar instanţa de apel nu a motivat soluţia de respingere a acestui motiv de apel.

Potrivit doctrinei de specialitate, desfiinţarea actului subsecvent se produce ca urmare a desfiinţării actului juridic principal, iar nu ca urmare a eliminării din cuprinsul actului juridic principal a uneia sau a mai multor clauze.

În speţă, actul juridic principal, contractul de credit, continuă să existe şi să producă efecte juridice, motiv pentru care nu s-ar putea reţine aplicarea acestui principiu, raportat la actele juridice subsecvente, mai ales că acestea s-au încheiat pe baza liberului consimţământ exprimat de părţi, care a fost manifestat fie în mod expres, prin semnarea actelor adiţionale, fie în mod tacit, prin neexercitarea dreptului de a denunţa aceste acte adiţionale.

Actele adiţionale au fost încheiate în scopul renegocierii clauzelor apreciate ca fiind abuzive, pentru alinierea la cerinţele O.U.G. nr. 50/2010, cu scopul savgardării contractului.

h). Decizia recurată a fost dată cu greşita aplicare a dispoziţiilor art. 274 raportat la art. 129 alin. (5) C. proc. civ., în ce priveşte cheltuielile de judecată.

Aceste cheltuieli de judecată au fost acordate fără să se verifice realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil, sumele pretinse cu acest titlu nefiind dovedite în condiţiile legii, nota depusă în 19 februarie 2014 la dosarul cauzei, fiind de fapt o evidenţă a cheltuielilor de judecată solicitate pentru fiecare dintre reclamanţi, fără a se indica provenienţa acestor sume şi în ce a constat, în mod concret, fiecare dintre aceste cheltuieli.

Totodată, recurenta-pârâtă a subliniat faptul că sumele acordate cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezintă onorariu avocat de succes care nu trebuie să fie suportat de partea căzută m pretenţii.

S-a subliniat faptul că, faţă de cuantumul sumelor solicitate cu titlul de cheltuieli de judecată, acordate de instanţa de apel, aceste sume reprezintă, de fapt, onorariu avocaţial de succes, care potrivit jurisprudentei, constituie o răsplată suplimentară a muncii efectiv prestată de avocat, iar, ca atare, această sumă nu se impune a fi recuperată de la partea care a pierdut procesul.

În plus, faţă de dispoziţiile art. 274 alin. (3), cuantumul cheltuielilor solicitate cu titlu de onorariu avocaţial este excesiv şi disproporţionat de mare, faţă de munca efectiv prestată de către apărătorul reclamanţilor şi trebuia cenzurat de către instanţă, media sumelor pretinse situându-se la peste 5.000 lei pentru fiecare dintre reclamanţi, cuantum care este exagerat, având în vedere că ne aflăm în prezenţa unui litigiu colectiv, în care munca prestată de avocat s-a subsumat stabilirii unei strategii generale şi cumulate pentru toţi intimaţii-reclamanţi.

Analizând decizia recurată, prin raportare la criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

1. Criticile de la pct. 1, nu pot fi reţinute, hotărârea instanţei de apel cuprinzând considerentele de fapt şi de drept care au condus-o la respectiva soluţie.

Instanţa de apel nu a analizat fiecare motive de apel în parte, dar Ie-a grupat în trei categorii, respectiv: 1) critici referitoare la nepronunţarea primei instanţe asupra excelpţiei inadmisibilităţii invocate prin întâmpinare; 2) critici sub aspectul faptului că acele clauze contractuale referitoare la dobânzi şi comisioane fac parte din preţul total al contractului şi sunt exceptate de la controlul caracterului abuziv; 3) critici referitoare la neanalizarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite simultan, prevăzute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, după care a trecut la analiza fiecărei categorii de critici, în parte.

Faptul că motivarea este succintă, nu înseamnă că instanţa de apel nu a răspuns la criticile formulate de către apelanta pârâtă.

Cât timp pârâta a formulat apel, criticând hotărârea primei instanţe sub aspecte precis determinate, instanţa de apel nu era obligată să reanalizeze hotărârea primei instanţe, sub toate aspectele invocate în cererea de chemare în judecată şi prin întâmpinare, ci doar prin prisma criticilor formulate de apelanta-pârâtă, ceea ce a şi făcut.

Faptul că pârâta-recurentă apreciază că hotărârea recurată nu e suficient motivată, în ce priveşte condiţiile prevăzute de art. 6 din Legea nr. 193/2000, reprezintă o părere subiectivă a acesteia, cât timp nu arată sub ce aspecte nu este suficient motivată.

De asemenea, recurenta-pârâtă nu a arătat de ce considerentele instanţei de apel, cu privire la comisionul de risc, sunt străine de natura pricinii, astfel încât nu se poate răspunde, în mod concret, acestei critici, mai ales că instanţa de apel şi-a motivat hotărârea, inclusiv, sub acest aspect.

În ce priveşte critica referitoare la neadmiterea cererii de administrare a probei cu expertiză tehnică de specialitate şi încălcarea, în acest fel, a dreptului la un proces echitabil, drept consacrat de C.A.D.O.L.F., nici aceasta nu poate fi reţinută, deoarece, în litigiile de acest tip, dintre profesioniştii care sunt specializaţi în acordarea de credite, cum este pârâta şi consumatorii neprofesionişti, nu se pot administra alte probe decât proba cu înscrisuri, dar cu înscrisuri care sunt preexistente momentului introducerii ce{rerii de chemare în judecată la prima instanţă, aprecierea caracterului aţuziv al unor clauze în contractele de credit, trebuind să se facă, exclusiv, pe baza acestor înscrisuri şi al cuprinsului clauzelor însăşi, şi nu pe baza unei expertize tehnice de specialitatea finanţe-bănci, care nu ar fi avut nicio relevanţă în cauză, deoarece s-ar fi raportat la elemente extrinseci contractelor de credit.

În ce priveşte critica referitoare la faptul că instanţa de apel nu ar fi analizat motivele de apel dezvoltate la pct. 3.1.2, 3.4.2, 3.4.5, 3.5.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 şi 3.10 din motivele de apel, nici aceasta nu este fondată, deoarece instanţa de apel a grupat criticile în trei categorii, iar aceste critici, pe care Ie-a enumerat recurenta-pârâtă, au fost tratate atât la pct. 2 din considerente cât şi la pct. 3, subpct. a, b şi c, în mod unitar şi nu pe fiecare, separat.

2. Nici criticile de la pct. 2 nu pot fi reţinute.

În primul rând, nu poate fi vorba de interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii, bazat pe faptul că instanţa de apel nu ar fi luat act de toate tranzacţiile încheiate între pârâţii şi o parte dintre intimaţii-reclamanţi.

În al doilea rând, verificând tranzacţiile depuse în dosarul instanţei de apel, s-a constatat că în afară de reclamanţii B.C.V., B.E.D., D.B. şi O. (fostă C.) M., toţi ceilalţi reclamanţi, adică A.B.V. - fila 136; A.M.C. - fila 136; A.S. - fila 137; A.G. - fila 137; B.M. - fila 136; B.A.O. - fila 136 (atât pentru contractul de credit din 11 octombrie 2007, cât şi pentru contractul din 23 septembrie 2008); C.A.L. - fila 78; C.L.D. - fila 78; C.D.M. - fila 136; C.I.L. - fila 79; C.I.C. - fila 80; C.D. - fila 80; C.L.G. - fila 81; C.C. - fila 81; C.F. - fila 136; C.D.A. - fila 136; D.C.S. - fila 83; D.A.A. - fila 83; D.C.M. - fila 136; D.R.C. - fila 136; D.A.V. - fila 90; D.A. - fila 90; F.M. - fila 91; G.V.G. - fila 92; G.E. - fila 92; H.B. - fila 94; L.G. - fila 136; I.C.A. - fila 136; L.C.F.M. - fila 136; L.D.E. - fila 136; M.E. - fila 36; M.N. - fila136; M.G.T. - fila 137; M.M. - fila 137; M.R.M. - fila 101; N.A. - fila 114; P.N. - fila 105; P.E.M. - fila 105; P.C.M. - fila 107; P.Ş.C. - fila 107; P.B. - fila 108; P.E.C. - fila 109; P.D., - fila 109; S.I.A. - fila 94; S.G.M. - fila 110; S.C.R. - fila 110; V.D.I. - fila 136; V.C. - fila 112; V.C.I. - fila 112;V.R.M. - fila 113; V.D.G. - fila 113, figurează ca părţi în Dosarul nr. 53790/3/2010 şi nu în Dosarul nr. 76330/3/2011.

3. Nici critica formulată la pct. 3 nu poate fi reţinută, deoarece instanţa de apel, la pct. 1 din considerente, a arătat că nu poate reţine excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, motivat de faptul că această excepţie a fost formulată ca o apărare de fond, şi nu ca o excepţie procesuală.

Oricum, această excepţie este nefondată, deoarece, cererea în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un act juridic nu poate fi confundată cu acţiunea în constatare, întemeiată pe prevederile art. 111 C. proc. civ.

4. Nici criticile de la pct. 4 nu pot fi reţinute.

a). Instanţa de apel ja făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, cu privire la neexceptarea de la controlul caracterului abuziv al clauzelor care ţin de caracterul adecvat al preţului.

Există o practică constantă, atât a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cât şi a C.J.U.E., cu privire la faptul că o instanţă poate analiza o clauză ce se referă la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al preţului sau al remuneraţiei, cât timp acestea nu au fost redactate în mod clar şi inteligibil.

Problema a fost tranşată şi în jurisprudenţa C.J.U.E., unde, de exemplu, în cauza nr. C-484/08 se arată că: „ dispoziţiile art. 4 alin. (2) şi art. 8 din Directiva nr. 93/13/CE, trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări . care autorizează un control jurisdicţional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al preţului sau a remuneraţie, pe de o parte, faţă de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar şi inteligibil".

În acelaşi sens, în cauza nr. C-241/98, Curtea de Justiţie a U.E. a arătat că recunoaşte judecătorului puterea de a declara din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract, arătând, totodată, că această putere „se încadrează pe deplin în contextul general al protecţiei speciale pe care directiva tinde să o recunoască interesului colectivităţii, care, făcând parte din ordinea publică economică, depăşeşte interesele specifice ale unor părţi. Există, cu alte cuvinte, un interes public ca aceste clauze prejudiciabile pentru consumator să nu-şi producă efectele".

Prin urmare, instanţele au dreptul să examineze caracterul abuziv al clauzelor privind preţul, chiar dacă acestea sunt redactate în mod clar şi inteligibil, cu atât mai mult având acest drept atunci când aceste clauze nu sunt redactate într-un limbaj clar şi inteligibil, putându-se afirma că nu au doar dreptul, ci au chiar obligaţia de a face acest lucru.

În acest context, trebuie analizat ce înseamnă redactarea clauzelor „într-un limbaj clar şi inteligibil".

Limbaj clar înseamnă, în primul rând, exprimarea corectă din punct de vedere gramatical, sub acest aspect, chiar dacă respectivele clauze au fost exprimate clar din punct de vedere gramatical, trebuie ţinut seama de faptul că ele nu au fost negociate, contractul fiind unul de adeziune, iar faptul că banca a informat pe reclamanţi în legătură cu conţinutul contractului şi că Ie-a lăsat timp de analiză şi gândire, nu înseamnă că a şi negociat aceste clauze cu reclamanţii.

În ce priveşte limbajul inteligibil, Înalta Curte apreciază că acest caracter înseamnă mult mai mult, respectiv înseamnă posibilitatea pentru consumatori să prevadă consecinţele ce decurg din cuprinsul clauzelor contractului, mai ales sub aspectul consecinţelor economice care rezultă din acesta, în ceea ce-i priveşte.

În acest sens, sunt relevante concluziile' la care a ajuns C.J.U.E., în cauza nr. C-26/13 (Arpad Kasler împotriva O.T.P. Jelzalogbank Zrt) expuse în parag. 67, 72, 73, 74 şi mai ales 75.

C.J.U.E. a arătat următoarele: „Art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/CEE, trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce priveşte o clauză contractuală., cerinţa potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar şi inteligibil, trebuie înţeleasă ca impunând nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere gramatical, ci şi ca contractul să expună în mod transparent funcţionarea concretă a mecanismului. la care se referă clauza respectivă, precum şi relaţia dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin alte clauzeastfel încât consumatorul să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, consecinţele economice care rezultă din aceasta în ceea ce-l priveşte".

Recurenta-pârâtă a afirmat că, în speţa de faţă, costul total al creditului (D.A.E.) este exprimat într-un limbaj clar şi uşor inteligibil, însă sintagma „schimbare semnificativă pe piaţa monetară", nu respectă, în nici un caz, cerinţele arătate mai sus, mai ales în ce priveşte consecinţele economice în ce-i priveşte pe consumatori.

b). Instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, în ce priveşte comisionul de risc, prevăzut la art. 5 lit. a) din Condiţiile speciale.

În critica sa, vizând acest aspect, :recurenta-pârâtă s-a referit, îndeosebi, la faptul că fiecare dintre consumatori a cunoscut existenţa comisionului de risc şi întinderea acestuia, prin urmare reclamanţii şi-ar fi asumat plata acestui comision.

Recurenta-pârâtă a încercat să justifice în ce ar consta contraprestaţia sa legată de perceperea acestui comision, însă, aceasta nu a reuşit să clarifice de ce costurile legate de acordarea, administrarea şi monitorizarea creditului, precum şi beneficiul pe care şi l-a propus, nu pot fi acoperite doar prin perceperea dobânzii.

Nu se poate reţine susţinerea recurentei-pârâte că această clauză, în sine, este clară, pentru că trebuia clarificată necesitatea ei, prin arătarea contraprestaţiei din partea băncii.

Faptul că orice bancă desfăşoară operaţiuni de monitorizare a situaţiei creditului, face parte din firescul activităţii bancare, iar costurile ar putea fi acoperite prin perceperea dobânzii, recurenta-pârâtă nejustificând, în mod credibil, de ce mai era nevoie şi de comisionul de risc, mai ales că afirmaţia potrivit căreia acest comision trebuie suportat de consumatori, nu face decât să întărească ideea că, de fapt, această clauză, privind comisionul de risc, creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor în defavoarea consumatorilor.

Caracterul semnificativ al dezechilibrului rezultă dintr-un simplu calcul economic, comisionul de risc fiind plătit lună de lună, de-a lungul derulării contractului, dublând, practic dobânda.

Sub acest aspect a reţinut instanţa de apel că această clauză reprezintă un al doilea cost al creditului, cost care nu are o justificare într-o contraprestaţiei din partea băncii.

Nu poate fi reţinută nici susţinerea că perceperea comisionului de risc ar veni să completeze garanţia restituirii împrumutului, chiar şi în ipoteza în care ar exista garanţii reale sau personale, ştiut fiind faptul că băncile condiţionează acordarea împrumuturilor pe termen lung, de constituirea unor garanţii, de obicei reale, care să depăşească cu mult valoarea împrumutului.

În ce priveşte critica cu privire la necompetenţa instanţelor de a analiza caracterul abuziv al comisionului de risc, pe motiv că acesta face parte din preţul contractului, pentru aceleaşi considerente de la pct. 4 lit. a), Înalta Curte reţine că instanţa de judecată nu numai că poate să facă o astfel de analiză, dar este chiar obligată.

c). Instanţa de apel a pronunţat decizia recurată cu corecta aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, în ce priveşte clauzele referitoare la revizuirea dobânzii.

În primul rând trebuie subliniat faptul că, în ce priveşte clauza de la art. 3 lit. d) din Condiţiile speciale, sintagma „schimbări semnificative pe piaţa monetară" se încadrează, în mod clar, în prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, deoarece această formulare nu surprinde într-un limbaj clar şi uşor inteligibil, mecanismul de revizuire a ratei dobânzii, acest mecanism fiind lăsat la aprecierea unilaterală a băncii, care poate aprecia, potrivit propriilor interese, ce înseamnă schimbări semnificative pe piaţa monetară şi poate să comunice consumatorului noua rată a dobânzii fără ca acesta să se poată opune sau negocia, fiind evident că se creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorilor, şi contrar cerinţelor bunei credinţe.

Este adevărat că, în principiu, chiar prin denumirea dată clauzei, părţile au înţeles ca împrumutul să se acorde cu o dobândă variabilă în timp, însă tocmai mecanismul prin care aceasta evoluează în timp, în partea variabilă, nu este exprimat într-un limbaj clar şi inteligibil, fiind, astfel, o clauză abuzivă.

Este greşită susţinerea recurentei-pârâte în sensul că instanţa putea să anuleze, în pate, clauza considerată abuzivă şi să oblige profesionistul la utilizarea unui alt indicator, deoarece, instanţa nu poate decât anula clauza sau partea din clauză care este găsită abuzivă, contractul urmând să continue doar dacă părţile acceptă acest lucru.

Această concluzie rezultă şi din jurisprudenţa C.J.U.E., care, în cauza nr. C-618/10, a statuat că instanţa naţională nu poate modifica conţinutul unei clauze abuzive care figurează într-un contract încheiat între un comerciant şi un consumator, atunci când constată existenţa unei astfel de clauze instanţa naţională trebuie să dispună doar că aceasta nu se aplică.

Dezechilibrul creat între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea consumatorilor, este semnificai v, deoarece, pe de o parte, lasă doar la aprecierea profesionistului stabilirea părţii variabile din dobândă, ca parte care, prin evoluţia în timp poate duce la mărirea semnificativă a costului împrumutului, iar pe de altă parte, s-a şi dovedit că interpretarea dată de către bancă acestei clauze nu a dus niciodată la micşorarea dobânzii, ci doar la mărirea ei.

În ce priveşte administrarea probei cu expertiză tehnică de specialitate, aceasta nu ar fi fost utilă cauzei pentru aceleaşi considerente arătate la pct. 1.

Susţinerea recurentei-pârâte în sensul că legislaţia existentă permite perceperea de dobânzi variabile pentru creditele acordate, este adevărată, însă numai ca principiu general, pentru că, în concret, clauzele respective trebuie să respecte condiţiile cerute de Legea nr. 193/2000 şi de Directiva nr. 93/13/CEE, ceea ce, în concret, aşa după cum s-a arătat mai sus, clauza privind ajustarea dobânzii nu o face în ce priveşte limbajul clar şi inteligibil relativ la mecanismul de evoluţie în timp al acesteia.

d). Hotărârea instanţei de apel a fost pronunţată cu corecta aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 şi în ce priveşte clauzele privind scadenţa anticipată.

Aceste clauze nu trebui interpretate prin prisma reglementărilor din dreptul comun, ci prin prisma legislaţiei speciale, prevăzută de Legea nr. 193/2000 şi Directiva nr. 93/13/CEE.

Aşa după cum a reţinut atât prima instanţă cât şi instanţa de apel, clauzele privind scadenţa anticipată a creditului sunt abuzive, deoarece nu au fost negociate cu consumatorii, contractele de împrumut fiind preformulate, iar simpla informare a consumatorilor nu echivalează cu negocierea contractelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, clauzele privind scadenţa anticipată pentru alte motive decât cele privind neplata ratelor şi neexecutarea unor obligaţii faţă de alte bănci sau societăţi financiare creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea consumatorilor, fiind încheiate cu rea credinţă din partea recurentei-pârâte, deoarece aceste situaţii nu au legătură cu executarea obligaţiilor concrete ale părţilor, normale într-un contract de credit şi lasă la liberul arbitru al băncii momentul în care aceasta poate declara scadent creditul respectiv.

Afirmaţiile recurentei-pârâte în sensul că nu ar fi în interesul său declararea scadenţei anticipate nu pot fi luate în seamă, analiza caracterului abuziv al acestor clauze trebuind să se facă doar în funcţie de conţinutul concret al lor, şi nu de poziţia băncii faţă de aplicarea sau nu a acestor clauze în derularea contractului.

e). Hotărârea instanţei de apel a fost dată cu corecta aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, referitor la caracterul negociat al contractelor.

Afirmaţia recurentei-pârâte în sensul că s-a dovedit caracterul negociat al convenţiilor de credit datorită diferenţelor semnificative existente între clauzele acestor contracte,pentru diverşi consumatori, are doar un caracter speculativ, acest caracter negociat neputându-se analiza în acest mod, ci do-ar prin referire la clauzele concrete ale fiecărui contract sau tip de contract.

Este evident faptul că, aşa după cum a reţinut şi instanţa de apel, între contractele ce fac obiectul cauzei deduse judecăţii există diferenţieri, dar aceste diferenţieri sunt datorate diferenţierii de venituri şi situaţii concrete între consumatori, caracterul nenegociat al acestor contracte fiind prezumat chiar de către legiuitor, iar formularea standardizată vine în sprijinul acestei prezumţii.

Faptul că fiecărui consumator i-a fost înmânat câte un exemplar din contract nu echivalează cu negocierea, banca şi reclamanţii nefiind pe poziţii de egalitate nici în ce priveşte cunoştinţele juridice şi economice, nici în ce priveşte puterea financiară şi nici în ce priveşte puterea de negociere.

Faptul încheierii de acte adiţionale nu poate dovedi negocierea, mai mult, prin aceste acte adiţionale banca încercând doar să acopere caracterul abuziv a unor clauze contractuale, în urma apariţiei O.U.G. nr. 50/2010, cum ar fi, de pildă, transformarea comisionului de risc în comision de administrare.

Nici faptul încheierii acestor contracte de credit de către unii dintre reclamanţi în scopul refinanţării creditelor aflate în derulare la alte bănci, nu poate însemna, în sine, că aceşti consumatori au negociat, în sensul legislaţiei privind protecţia consumatorilor, clauzele din contractele de împrumut încheiate cu recjrenta-pârâtă.

f). Nici critica privinc greşita interpretare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 193/2000 nu poate fi reţinută.

Art. 6 din Legea nr. 193/2000 nu poate fi interpretat în sensul că ar reveni instanţei de judecată obligaţia de a analiza dacă, după eliminarea clauzelor abuzive, contractul de împrumut mai poate continua, părţile putând negocia, cu bună credinţă, derularea contractului în condiţiile de după eliminarea clauzelor declarate abuzive sau pot negocia modificarea acelor clauze, mai ales că nu s-a făcut dovada faptului că prin declararea ca abuzivă a clauzelor respective, echilibrul contractual ar fi fost contra¬balansat în favoarea consumatorilor.

g). Nici critica privind greşita aplicare a principiului anulării actelor subsecvente nu poate fi reţinută.

Nu trebuie anulat întregul act juridic principal pentru ca un act subsecvent să poată fi, la rândul său, anulat, mai ales că în cazul contractelor de credit acestea cuprind foarte multe clauze, actele adiţionale anulate modificând clauzele din contractul principal care au fost constatate abuzive, fiind nule absolut, astfel încât apare firească consecinţa desfiinţării actului subsecvent care a modificat o clauză declarată nulă.

h). Criticile referitoare la acordarea cheltuielilor de judecată nu pot fi reţinute.

Aşa-zisa nedovedire a cheltuielilor de judecată nu ţine de nelegalitatea deciziei recurate, ci de netemeinicia acesteia, or, sub acest aspect, hotărârea instanţei de apel nu poate fi cenzurată în recurs, pct. 10, 11 ale art. 304 C. proc. civ. fiind abrogate prin O.U.G. nr. 138/2000.

În ce priveşte afirmaţia că sumele acordate cu titlu de cheltuieli de judecată reprezintă onorariu avocaţial de succes, nici aceasta nu poate fi reţinută cât timp acest fapt nu rezultă din contractul părţilor, nefiind suficientă susţinerea recurentei-pârâte cu privire la cuantumul ridicat al sumelor solicitate pentru fiecare reclamant în parte, mai ales că în faţa instanţei de apel recurenta-pârâtă nici nu a solicitat cenzurarea cheltuielilor de judecată ce urmau a fi acordate reclamanţilor.

Având în vedere cele de mai sus, în baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul declarat de către recurenta-pârâtă SC V.R. SA Bucureşti.

În baza art. 274 C. proc. civ., va obliga pe recurenta-pârâtă la plata următoarelor cheltuieli de judecată către următorii intimaţi-pârâţi: 2.586 lei către D.B., 1.500 lei către G.J.I.S., 2.601,74 lei către U.M., 4.200 lei către V.L.V., 3.245 lei către O.C.I., 4.073,21 lei către E.M., 884,92 lei către N.M.C., 940,93 le" către G.R.C., 894,17 lei către M.C., 5.081,10 lei către V.C., 4.486 lei către T.D.L., 8.588 lei către C.M., 4.764,47 lei către I.B.C., 4.900 lei către F.P.F., 2.561 lei către G.R., 3.128,12 lei către C. (l.) L., 5.215 lei către S.I.G., 3.932,49 lei către C.T.M. şi 2.187 lei către M.D.N.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC V.R. SA Bucureşti, împotriva Deciziei civile nr. 175 din 5 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă.

Obligă recurenta-pârâtă SC V.R. SA Bucureşti la plata cheltuielilor de judecată către intimaţii - pârâţi, astfel: 2.586 lei către D.B., 1.500 lei către G.J.I.S., 2.601,74 lei către U.M., 4.200 lei către V.L.V., 3.245 lei către O.C.I., 4.073,21 lei către E.M., 884,92 lei către N.M.C., 940,93 lei către G.R.C., 894,17 lei către M.C., 5.081,10 lei către V.C., 4.486 lei către T.D.L., 8.588 lei către C.M., 4764,47 lei către I.B.C., 4.900 lei către F.P.F., 2.561 lei către G.R., 3.128,12 lei către C. (l.) L., 5.215 lei către S.I.G., 3.932,49 lei către C.T.M. şi 2.187 lei către M.D.N.

Irevocabilă.

Pronunţată, în şedinţa publică, astăzi, 20 noiembrie 2014.

 

 

Decizia nr. 990/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ședința publică de la 13 martie 2014

 

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 990/2014

Ședința publică de la 13 martie 2014

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 204/ C din 02 aprilie 2012, Tribunalul Brașov, secția a ll-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a admis în parte, astfel cum a fost modificată, acțiunea formulată de reclamanții-pârâți M.A.O. și M.V. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC B.C.R. SA, a constatat caracterul abuziv al clauzei inserate în pct. 5 teza finală din contractele de credit bancar din 18 iulie 2007, din 20 octombrie 2007, din 09 noiembrie 2007 și din 09 noiembrie 2007 și în pct. 9.3 din Condițiile generale de creditare, a anulat aceste clauze, a constatat că dobânda este formată din indicele Euribor + 1,2 p.p. pentru contractele de credit, ambele din data de 09 noiembrie 2007 și din indicele Euribor + 1,5 p.p. pentru contractele de credit din 18 iulie 2007 și din 20 octombrie 2007, începând cu data expirării duratei pentru care, conform pct. 5 teza I, dobânda a fost fixă, a obligat pârâta-reclamantă să comunice reclamanților graficele de rambursare conform celor stabilite prin prezenta hotărâre, a respins cererea reclamanților-pârâți privind obligarea pârâtei-reclamante la încheierea unor acte adiționale, ca nefondată și a respins cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă SC B.C.R. SA în contradictoriu cu reclamanții-pârâți M.A.O. și M.V., ca nefondată.

În motivare, s-a reținut că, față de lipsa unor criterii obiective de stabilire a dobânzii de referință variabilă, în esență, clauza de la pct. 5 din contract nu este definită într-un mod inteligibil pentru consumator, fiind încălcate, în acest mod, dispozițiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, limbajul folosit nefiind unul ușor inteligibil, la aceeași concluzie ajungându-se și dacă se au in vedere dispozițiile art. 93 alin. (1) lit. g). din O.G. nr. 21/1992 cu privire la marja bănci, s-au mai avut în vedere și dispozițiile art. 983 C. civ. care prevăd că, în caz de dubiu, clauzele unui contract trebuie interpretate în favoarea debitorului, în speță, în favoarea împrumutatului, precum și dispozițiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 193/2000, potrivit cărora, „în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului".

În privința clauzei prevăzute de pct. 9.3, instanța de fond a reținut, de asemenea, că susținerile reclamantei-pârâte sunt fondate, caracterul abuziv fiind determinat, mai ales, de dezechilibrul semnificativ pe care l-a creat clauza inserată la punctul anterior menționat, între drepturile băncii și obligațiile reclamanților, pentru aceleași considerente fiind respinsă și cererea reconvențională.

În privința petitului referitor la obligarea pârâtei-reclamante B.C.R. să încheie acte adiționale potrivit hotărârii, instanța a apreciat ca nefondată această cerere, întrucât, atâta vreme cât au fost admise petitul referitor la constatarea caracterului abuziv al unor clauze și petitul referitor la comunicarea graficelor de rambursare, nu se mai impune și încheierea unor acte adiționale care să transpună, practic, cele stabilite pe cale judecătorească.

Curtea de Apel Brașov, secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale, prin sentința nr. 178/ Ap din 4 decembrie 2012, a respins apelul declarat de pârâta B.C.R., reținând că reclamanții au calitatea de consumatori, astfel cum aceasta este reglementată de dispozițiile Legii nr. 193/2000, Legea nr. 296/2004 și Directivei nr. 93/13/ CEE, iar varianta ratei dobânzii, astfel cum rezultă din clauzele inserate în acest sens în contractul de credit, este dependentă de voința băncii, neexistând niciun criteriu sau element de referință susceptibil de verificare din partea împrumutatului pentru a calcula dacă majorarea este necesară și proporțională cu scopul urmărit de creditor, astfel că simpla inserare a clauzelor referitoare la dobânda revizuibilă nu îndeplinesc cerințele mai sus reținute, fiind constatate corect de instanța de fond ca fiind abuzive.

Caracterul abuziv al clauzelor inserate în contractele de credit referitoare la declararea scadenței anticipate a creditului este corect reținut de prima instanță ca urmare a dezechilibrului creat de aceste clauze între drepturile băncii și obligațiile reclamanților, atâta vreme cât instituția de creditare pentru orice caz de culpă și pentru încălcarea oricăror obligații contractuale poate declara scadența anticipată. Or, orice risc al instituției de creditare a fost eliminat prin constituirea de către reclamanți a garanțiilor imobiliare care, în această situație, nu își mai găsește eficiența, reclamanții fiind într-o poziție de inferioritate față de bancă, fiind privați de orice posibilitate de negociere și constrânși să adere la propunerile acesteia.

Împotriva acestei decizii, pârâta B.C.R. a formulat recurs, solicitând, în principal, admiterea acestuia, modificarea deciziei recurate în sensul respingerii în tot a cererii introductive, iar, în subsidiar, admiterea cererii reconvenționale pentru ipoteza constatării de către instanță a admisibilității modificării clauzei privind dobânda, invocând drept motive de nelegalitate dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În argumentarea motivelor de recurs, s-a susținut că decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, instanța de apel rezumându-se la a confirma soluția instanței de apel, fără a dezvolta raționamentul său propriu; că s-a intervenit în mod nepermis în raporturile juridice dintre părți și s-a fixat un cuantum al dobânzii, care nu este rezultatul acordului părților, încălcându-se, astfel, principiul pacta sunt servanda; în mod greșit s-a apreciat că se poate proceda la controlul caracterului abuziv al clauzei contractuale prevăzute de art. 5 din contractele de credit deduse judecății, această clauză neputând face obiectul controlului caracterului abuziv, din perspectiva Legii nr. 193/2000 și, neîndeplinind condițiile prevăzute de actul normativ anterior menționat pentru a fi calificată ca fiind abuzivă, în mod netemeinic s-a statuat ca având caracter abuziv clauza privind declararea scadenței anticipate a creditului; instanța de apel nu a luat în considerare experiența profesională a reclamantei în ceea ce privește contractele de credit bancar, aplicând legislația consumeristă unei persoane care nu îndeplinește criteriile legale pentru a putea fi considerată consumator profan, precum și că decizia instanței de apel încalcă principiile statuate de C.J.U.E. în cauza C 618/10 și contrazice jurisprudența constantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind respingerea cererilor clienților băncilor de modificare a prețului contractelor de credit în temeiul legislației consumeriste.

Prin întâmpinare, intimații au solicitat respingerea recursului ca nefondat, înțelegând să invoce și excepția puterii de lucru judecat motivat de faptul că, în fața instanței de apel, B.C.R. SA nu a cerut admiterea cererii reconvenționale, astfel încât se impune admiterea acestei excepții, mijloc procesual pe care instanța îl califică ca fiind apărare de fond și pe care o va analiza în cadrul recursului.

Înalta Curte, examinând recursul astfel cum a fost formulat, va dispune respingerea acestuia ca nefondat pentru următoarele considerente:

Conform art. 295 C. proc. civ., instanța de apel trebuie să verifice, în limitele cererii de apel, stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de către prima instanță, iar hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt și de drept pentru care s-au înlăturat cererile părților, acesta constituind un element necesar în exercitarea controlului declanșat prin căile de atac.

Este însă important de reținut că judecătorul are obligația să motiveze soluția dată fiecărui capăt de cerere și nu să răspundă, separat, diferitelor argumente ale părților care sprijină aceste capete de cerere, neconstituind motiv de casare faptul că nu s-a răspuns la fiecare argument, admițându-se, în mod constant, posibilitatea motivării implicite, globale.

Instanța de apel a motivat decizia recurată, reținând calitatea de consumator a reclamanților și caracterul abuziv al clauzelor inserate în contractele de credit referitoare la cuantumul dobânzii și la declararea scadenței anticipate a creditului, cu trimitere la actele normative incidente în cauză, respectiv Directiva nr. 93/13/ CEE, art. 93 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 21/1992 și art. 1 alin. (3) și art. 4 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 193/2000 modificată.

Referitor la motivele de recurs potrivit cărora instanța a intervenit în mod nepermis în raporturile juridice dintre părți, fixând un cuantum al dobânzii, care nu este rezultatul acordului părților și constatând caracterul abuziv al clauzei prevăzute la art. 5 din contractele de credit în condițiile în care aceste clauze nu pot face obiectul controlului judiciar, Înalta Curte reține că Legea nr. 193/2000 abilitează instanțele de judecată, să cenzureze contractul, iar jurisprudența C.J.U.E. recunoaște, de asemenea, dreptul judecătorului de a se sesiza din oficiu cu privire la caracterul abuziv al unei clauze contractuale, ceea ce întărește concluzia posibilității exercitării controlului judiciar al clauzelor abuzive (Cauza Oceano Grupo Editorial SA c. Rocio Marciano Quintero, C.J.C.E. - 27 iunie 2000).

De altfel, potrivit considerentelor de la pct. 44 al hotărârii C.J.U.E. - C -484/08 - Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Piedad „dispozițiile art. 4 alin. (2) și art. 8 din Directiva nr. 93/13/ CEE trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări.care autorizează un control jurisdicțional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale, privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al prețului, sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar și inteligibil".

Așadar, în materia protecției consumatorilor, s-a avut în vedere că, prin adoptarea Directivei Consiliului nr. 93/13/ CEE din 5 aprilie 1993, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 193/2000, legiuitorul european și cel național au urmărit, în anumite ipoteze, atenuarea principiului pacta sunt servanda, dând instanței de judecată posibilitatea de a analiza acele clauze, în măsura în care se apreciază că acestea sunt abuzive, iar o asemenea intervenție nu încalcă principiul forței obligatorii a contractelor consacrat de art. 969 alin. (1) C. civ., libertatea contractuală nefiind identică cu una absolută sau discreționară de a contracta.

Cum jurisprudența C.J.U.E. este obligatorie pentru instanțele românești rezultă că acestea au posibilitatea să analizeze caracterul abuziv al acestor clauze, fapt ce s-a și petrecut, astfel încât se impune și respingerea acestor motive de recurs.

Nefondat este motivul de recurs potrivit căruia clauza prevăzută la art. 5 din contractele de credit deduse judecății nu îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 193/2000 pentru a fi calificată ca abuzivă, deoarece art. 3 din Directiva nr. 93/13 atribuie caracter abuziv clauzelor contractuale care nu s-au negociat individual și, în contradicție cu exigența de bună-credință, provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract, în detrimentul consumatorului.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/2000, o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv.

Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcție de:

a) Natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului, la momentul încheierii acestuia;

b) Toți factorii care au determinat încheierea contractului;

c) Alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil.

Conform art. 6 din aceeași lege, clauzele abuzive cuprinse în contract și constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege, nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.

În ce privește încheierea contractului, instanța de apel a apreciat în mod corect că reclamanții, în calitate de consumatori, au acționat de pe o poziție inegală, în raport cu banca.

Contractul încheiat este unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de către împrumutător, fără a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau înlătura vreuna din aceste clauze, fiind redactate în spiritul prevederilor art. 4 alin. (2) din Lege.

Reclamanții nu au avut posibilitatea să negocieze nicio clauză din contract, întreg actul juridic fiind impus, în forma respectivă, de către bancă. Conform art. 4 alin. (3) teza finală din Legea nr. 193/2000, băncii îi revenea obligația de a dovedi că a negociat, în mod direct, clauzele abuzive cu împrumutatul, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Cu privire la critica potrivit căreia clauzele referitoare la revizuirea ratei dobânzii nu creează un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților, se reține că, potrivit art. 1 lit. a) din anexa la Legea nr. 193/2000, în principiu, o clauză care dă dreptul furnizorului de servicii financiare de a modifica rata dobânzii în mod unilateral nu este abuzivă, cu condiția ca acest lucru să se facă în baza unui motiv întemeiat prevăzut și în contract și, totodată, cu condiția informării imediate a clientului, care să aibă, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul.

Pentru a reține stipularea în contract a unui motiv pentru revizuirea ratei dobânzii, este necesară prezentarea unei situații clare, corespunzător descrise, care să ofere clientului posibilitatea de a cunoaște de la început că, dacă acea situație se va produce, dobânda va fi mărită. Doar astfel opțiunea lui de a contracta este liberă, perfect conștientă și cu reprezentarea corectă a consecințelor actului juridic pe care îl va semna. Totodată, motivul trebuie să fie suficient de clar arătat ca, în eventualitatea unui litigiu în legătură cu aplicarea unei astfel de clauze, instanța judecătorească să aibă posibilitatea de a realiza un control judiciar adecvat și eficient pentru a conchide în sensul existenței sau inexistenței situației care constituie motiv pentru majorarea dobânzii.

Modalitatea de exprimare folosită de bancă face ca respectiva clauză să fie interpretată doar în favoarea împrumutătorului, servind doar intereselor acestuia, fără a da posibilitatea consumatorului de a verifica dacă majorarea este judicios dispusă și dacă era necesară și proporțională scopului urmărit.

În speță, banca a exclus din mecanismul de formare al dobânzii criteriul obiectiv al pieței financiare, stabilind un element subiectiv, favorabil propriei sale politici financiare, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 193/2000, deoarece clauza nu a fost negociată direct cu intimații consumatori și a fost încălcat principiul bunei credințe, creându-se astfel în detrimentul acestora un dezechilibru semnificativ.

Alegerea tipului de contract financiar nu echivalează cu negocierea care se poartă asupra clauzelor contractuale, contractele de credit fiind contracte preformulate impuse de bancă clienților, libertatea de voință a clienților rezumându-se la a semna sau nu contractul pe care l-a ales în prealabil, alegere care este și ea controlată de bancă, aceasta fiind cea care stabilește profilul clientului, elemente în funcție de care banca indică clientului tipul de credit în care se încadrează conform ratingului.

De asemenea, alin. (3) al art. 4 din Legea nr. 193/2000 instituie o prezumție relativă a caracterului abuziv al clauzelor în cazul contractelor prestabilite ce conțin clauze standard, preformulate, prezumție ce poate fi înlăturată doar prin dovada scrisă, făcută de profesionist, a caracterului negociat al contractului ori a unor clauze ale acestuia, ceea ce nu este cazul în speța dedusă judecății.

Având în vedere aceleași argumente, Înalta Curte consideră că și această clauză creează un avantaj în favoarea pârâtei, fără a exista un remediu în sprijinul reclamanților care s-ar putea găsi în situația de a li se activa clauza în discuție, fără ca, în prealabil, să cunoască în concret situațiile care determină scadența anticipată și să-și poată adapta conduita în raport de natura acestor situații.

În ceea ce privește noțiunea de consumator se constată că art. 2 din Legea nr. 193/2000, astfel cum a fost modificată, a preluat definiția dată de art. 2 alin. (1) lit. b) din Directiva nr. 93/13/ CEE, atribuind această calitate oricărei persoane fizice sau grup de persoane fizice care, prin încheierea contractului de consum, acționează în afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale.

Se reține, astfel, că protecția consumatorului este asigurată atât de norma internă, cât și de cea comunitară, prin consumator fiind vizată direct persoana fizică sau grupul de persoane fizice care, acționează în afara activității sale profesionale și care nu urmăresc obținerea unui profit, urmărindu-se protejarea consumatorului ce se află într-o situație de inferioritate față de profesionist atât în ceea ce privește puterea de negociere, cât și nivelul de informare.

Or, raportat la contractele de credit încheiate între părți, reclamanta are calitatea de consumator, fiind persoană fizică, contractele de credit ce fac obiectul prezentului dosar fiind în afara activității sale profesionale, astfel încât și acest motiv de recurs este nefondat.

Cu privire la susținerea potrivit căreia decizia contrazice jurisprudența constantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a principiilor statuate de C.J.U.E., instanța de recurs reține că art. 304 pct. 9 C. proc. civ. se referă la încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept substanțial și nu la jurisprudența, deoarece aceasta nu constituie izvor de drept.

Reținând că instanța de apel a interpretat corect dispozițiile legale incidente în cauză, Înalta Curte, în temeiul art. 312 C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta B.C.R. - sucursala Brașov împotriva Deciziei nr. 178/ Ap din 4 decembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta B.C.R. - sucursala Brașov împotriva Deciziei nr. 178/ Ap din 4 decembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 13 martie 2014.

 

 

 

Decizia nr. 2186/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ședința publică de la 12 iunie 2014 

 

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 2186/2014

Asupra recursurilor de față:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a VI-a comercială sub nr. 61347/3 din 17 decembrie 2010 reclamanții A.M., A.V., A.J., A.E.G., A.N., A.I., A.G., B.V.R., B.D.G., B.A., B.I., B.V., B.A.N., B.N.L., B.V., P.C., B.D.L., B.V.V., B.G., B.I., B.G.H., B.T.M., B.M.F., B.G.N., B.E.C., B.C., B.C.S., C.D.F., C.C.M., C.D., C.L.G., C.N., C.P.J.V., C.R.A., C.C., C.P.C., C.V.D., C.M., C.C.C., C.M.M., C.V., C.L., C.F.C., C.O.I., D.D.A., D.D.S., D.V., D.M.C., D.I.F., D.M., E.A., F.C.A., F.I., F.M., G.G., G.A.F., G.M., G.D.A., G.D.E., H.I.S., H.A.V., H.P.R., I.O.L., I.C., I.A., M.I., I.C.A., I.V.M., J.F.A., J.G., J.L., J.O., J.N., K.M.G., L.V., L.I.V., M.T.M., M.C.V. , M.L., M.V., M.I., M.L.E., M.D.D., M.A., M.T.I., M.D., M.V.A., M.M., M.C.I., N.Ș., N.A.M., N.A., N.Ș.N., N.A.I., N.V.C.M., N.M., N.Ș., O.A.D., O.S., O.V., O.C.I.V., O.F., O.M.L., P.E., P.I.V., P.P.D., P.M.C., P.E.I., P.F., P.M.D., P.G., P.(R.) G., P.M.T., P.M.L., P.M.I., P.I.N., P.S.C.D., R.A.C., R.N., R.M.R., R.L., S.L., S.F., S.C.M., Ș.V.C., Ș.C., Ș.M.D., S.N.D., S.R., S.C., S.C.A., S.C.O., S.A., S.C.R., S.L., S.A.T., S.A.M., S.C.V., S.N., S.A.R.M., S.N.T., Ș.M., T.E.D., T.R.N., T.I., T.(P.)M.M., T.A.P., T.M.C., T.C.G., T.N.C., T.Z., T.C., T.I., U.C., U.V., V.S.V., V.E., V.V.I., V.A., V.I., V.A., Z.S.L., A.P.S., S.A.L., D.I., B.D.L.I., H.M., T.G., G.P., P.V., S.D., N.M., M.E., P.L.R., P.C.I., T.M., I.L., M.V., P.M.H., S.A., I.Ș., T.L., B.D.I., C.A., P.O.F.A., S.F., M.M.I., N.A.G., Z.S., N.I., R.A.G., S.L.M., Ț.I., A.M.S., S.Ș., A.A.T., C.F., E.M., I.L.L., L.D., N.P., R.J., au chemat în judecată pe pârâta Banca C.R. SA, solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună următoarele:

1. să se constate caracterul abuziv al clauzelor contractuale indicate în acțiune la pct. 1.1 – 1.5 (clauze ce se regăsesc în contractele reclamanților indicate în Anexa 3 și aflate în Anexa 2 și în condițiile generale de creditare respectiv Anexa 2) după cum urmează:

1.1. clauzele din contractele de credit ale reclamanților, care prevăd că dobânda este formată dintr-o marjă fixă plus dobânda de referință/administrată afișată la sediile Băncii C.R. și orice altă clauză care permite Băncii modificarea, în mod unilateral, a cuantumului dobânzilor;

1.2. clauzele din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului, calculat la valoarea inițială a creditului;

1.3. clauzele din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului;

1.4. clauzele din contractele reclamanților care reglementează plata unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului;

1.5. clauza din art. 8.4 din condițiile generale și orice altă clauză care permite băncii declararea scadenței anticipate a creditului dacă valoarea garanțiilor constituite de consumator scade sub valoarea creditului rămas de plată.

2. ca o consecință a constatării caracterului abuziv al clauzelor arătate la pct. 1.1 – 1.5, să se constate nulitatea absolută a acestor clauze;

3. să se dispună modificarea contractelor reclamanților (indicate în Anexa 2), prin înlocuirea sau eliminarea clauzelor arătate la pct. 1.1 – 1.5, după cum urmează:

3.1. înlocuirea clauzei relative la dobândă, în sensul că dobânda contractuală este formată din marja fixă, inițial stabilită în contractele reclamanților (conform Anexa 3 coloana D) plus EURIBOR sau ROBOR;

3.2. eliminarea clauzelor referitoare la comisionul de acordare credit, comisionul de administrare și comisionul de urmărire riscuri;

3.3. eliminarea clauzelor referitoare la garanțiile suplimentare;

4. în subsidiar, față de pct. 3, să fie obligată pârâta la modificarea contractelor în sensul celor expuse la pct. 3.1 – 3.3. și la emiterea unor noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit, dată de constatarea nulității clauzelor indicate la pct. 1.1 - 1.5, sub sancțiunea de daune cominatorii în cuantum de 20.450 RON/zi de întârziere (câte 50 RON pentru fiecare contract ce trebuie modificat – sunt 409 contracte) până la executarea acestei obligații.

5. să fie obligată pârâta la restituirea către reclamanți a sumelor plătite nedatorat în baza clauzelor arătate la pct. 1.1 - 1.4, clauze ce vor fi fost declarate nule absolut;

6. să fie obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

La data de 01 martie 2011 pârâta a depus al dosar, prin serviciul registratură, întâmpinare și cerere reconvențională.

Prin întâmpinare s-a invocat excepția nulității capătului 5 de cerere prin care se solicită obligarea pârâtei la restituirea către reclamanți a sumelor plătite pretins nedatorat pentru lipsa determinării obiectului, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Pârâta a formulat, în subsidiar, în măsura în care instanța va aprecia ca oportună adoptarea dispozițiilor contractuale exclusiv din perspectiva transparenței mecanismului de calcul al ratei dobânzii variabile, cerere reconvențională, prin care a solicitat instanței să adapteze contractele în cauză în sensul luării în considerare a algoritmului de calcul propus de pârâtă, respectiv valoarea indicelui de referință aferent valutei în care a fost încheiat fiecare contract la 6 luni plus marja formată din valoarea diferenței dintre dobânda de referință aplicabilă în baza prevederilor contractuale inițiale și indicele de referință la șase luni plus marja fixă din contractul inițial.

Prin sentința civilă nr. 4546 din 09 aprilie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a VI-a civilă în Dosarul nr. 61347/3/2010 s-a luat act de renunțarea reclamanților-pârâți C.A., D.M., F.M., O.S., P.E., S.N.D., S.A., S.L., U.V., V.V.I., B.E.C., C.V.D., S.L., Ș.M.D., T.C., V.S.V., A.P.Ș., A.E.G., A.G., B.A., B.V., B.V., B.G., B.I., B.G.N., C.L.G., C.N., C.R.A., C.C., C.P.C., C.C.C., C.L., D.D.A., D.D.S., D.M.C., E.M., G.A.F., G.D.A., G.P., H.I.S., I.L., I.C., J.N., M.V., M.L., M.T.I., M.E., N.A.G., N.Ș., N.A., N.A.I., N.V.C.M., N.I., O.F., P.M.C., P.F., P.M.L., P.M.I., P.I.N., R.M.R., S.C.M., Ș.V.C., S.L.M., S.C., S.A., T.E.D., T.I., T.N.C., V.A., Z.S.L., P.I.V., S.A., S.F., I.C., M.C.V., M.I., C.F., S.C.O. și G.G., la judecată.

S-a respins cererea formulată de reclamanții pârâți în contradictoriu cu pârâta Banca E.G. AG, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Pe excepția prescripției dreptului material la acțiune al reclamanților-pârâți:

S-a respins tardivitatea invocării excepției prescripției dreptului material la acțiune al reclamanților-pârâți.

S-a respins excepția prescripției dreptului material la acțiune al reclamanților-pârâți.

Pe fondul cauzei:

S-au admis, în parte, cererile precizate și completate formulate de reclamanții-pârâți A.M., A.I., B.V.R., B.D.G., B.N.L., P.C., B.G., B.T.M., B.M.F., B.C., B.C., C.D.F., C.D., C.P.J.V., C.M., C.F.C., C.O.I., D.I.F., E.A., G.D.E., H.A.V., I.A., I.V.M., J.L., K.M.G., L.I.V., M.D., M.M., N.A.M., O.M.L., P.S.C.D., R.N., R.L., S.R., S.C.R., S.A.M., S.C.V., S.A.M., S.N., T.I., T.A.P., T.M.C., T.Z., V.E., V.I., D.I., B.D.L., H.M., P.V., S.D., P.L.R., I.Ș., B.D., P.O.A., A.M.S., S.Ș., L.D., R.J., A.A.T., B.A.N., C.M.M., G.M., J.F.A., J.G., M.V., S.C.A., N.M., H.P.R., C.V., Ș.M., T.I., V.A., T.L., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC B.anca C.R. SA, s-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevedea perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzei contractuale din contractele reclamanților care prevedea perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului.

De asemenea, a fost obligat pârâta-reclamantă să emită noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamanților-pârâți sumele plătite în baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, respingând, ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-au admis, în parte, cererile precizate și completate formulate de reclamanții-pârâți M.D.D., A.V., A.N., B.D.L., B.V.V., D.V., F.C.A., I.O.L., M.I., J.O., L.V., M.V., M.A., N.Ș.N., N.M., P.P.D., P.(R.) G., R.A.C., S.F., Ș.C., S.A.T., S.N., M.M., Z.S., R.A.G., P.G., F.I., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA.

S-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzelor contractuale din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să emită noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de urmărire riscuri la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamanților – pârâți sumele plătite în baza clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-au admis în parte cererile precizate și completate formulate de reclamanții-pârâți P.E.I., P.M.D., T.G., P.M., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA, s-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzei contractuale din contractele reclamanților care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să emită un nou grafic de rambursare conform cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamanților-pârâți sumele plătite în baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-au admis, în parte, cererile precizate și completate formulate de reclamanții-pârâți P.M.T. și M.T.M., în contradictoriu cu pârâta–reclamantă SC Banca C.R. SA, s-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzelor contractuale din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să emită noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și a clauzei privind perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamanților – pârâți sumele plătite în baza clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-a admis, în parte, cererea precizată și completată formulată de reclamantul-pârât M.C.I., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA, s-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzei contractuale din contractul reclamantului-pârât care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să restituie reclamantului-pârât sumele plătite în baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului până la data încheierii actului adițional la contractul din 07 noiembrie 2005 (30 decembrie 2010), respingând, ca nefondate, celelalte capetele de cerere.

S-a admis în parte cererea precizată și completată formulată de reclamantul-pârât O.C.I.V., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA, s-a constată caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să restituie reclamantului-pârât sumele plătite în baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului până la data încheierii actului adițional din data de 27 august 2008 la contractul de credit bancar din 20 decembrie 2006, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-a admis, în parte, cererea precizată și completată formulată de reclamantul pârât C.C.M., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA.

Pe contractul din 09 octombrie 2007:

S-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta – reclamantă să emită un nou grafic de rambursare, conform cu noua formă a contractului de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamantului – pârât sumele plătite în baza clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului, respingând, ca nefondate, celelalte capetele de cerere.

Pe contractul din 30 octombrie 2007:

S-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să emită un nou grafic de rambursare conform cu noua formă a contractului de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamantului-pârât sumele plătite în baza clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-a admis în parte cererea precizată și completată formulată de reclamantul-pârât O.V., în contradictoriu cu pârâta – reclamantă SC Banca C.R. SA.

Pe contractul din 20 decembrie 2006:

S-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să emită un nou grafic de rambursare conform cu noua formă a contractului de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamantului-pârât sumele plătite în baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

Pe contractul din 15 decembrie 2006:

S-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractul reclamantului care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să emită un nou grafic de rambursare conform cu noua formă a contractului de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamantului-pârât sumele plătite în baza clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-a admis în parte cererea precizată și completată formulată de reclamantul-pârât T.M., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA.

Pe contractul din 02 iulie 2008:

S-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzei contractuale din contractele reclamanților care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pârâta-reclamantă să emită un nou grafic de rambursare conform cu noua formă a contractului de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamantului-pârât sumele plătite în baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

Pe contractul din 07 iulie 2008:

S-a respins, ca nefondată, cererea.

S-au admis, în parte, cererile precizate și completate formulate reclamanții-pârâți A.(S.)J., T.(P.)M.M., T.C.G., U.C., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA, s-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și nulitatea absolută a clauzelor contractuale din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului și perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului, obligând pe pârâta-reclamantă să emită noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulității absolute a clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului și să restituie reclamanților-pârâți sumele plătite în baza clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului și, respectiv, perceperea unui comision de administrare la valoarea inițială a creditului, respingând ca nefondate celelalte capetele de cerere.

S-au respins, ca nefondate, cererile precizate și completate formulate de reclamanții-pârâți N.P., I.L.C., B.I., N.Ș., O.A.D., P.C.I., T.R.N., M.L., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC Banca C.R. SA, obligând pârâta-reclamantă să plătească reclamantului-pârât P.M.T. suma de 200 RON, cheltuieli de judecată.

S-au respins, ca nefondate, cererile celorlalți reclamanți-pârâți de obligare a pârâtei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată.

S-au respins, ca nefondate, cererea reconvențională și cererea pârâtei-reclamante de obligare a reclamanților-pârâți la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele:

Acțiunea formulată a fost completată și s-a întocmit un tabel cu articolele cuprinzând clauzele considerate abuzive pentru fiecare dintre reclamanții care nu au renunțat la judecată pe parcursul procesului. S-a mai reținut că după ce s-a solicitat constatarea nulității absolute a respectivelor clauze și modificarea contractelor prin înlocuirea sau eliminarea clauzelor nule absolut, în subsidiar, s-a solicitat obligarea pârâtei la modificarea condițiilor și la emiterea unor noi grafice de rambursare; obligarea pârâtei la restituirea către reclamanți a sumelor plătite nedatorat în baza clauzelor declarate nule absolut; obligarea pârâtei la plata de daune morale.

În ceea ce privește caracterul abuziv al clauzelor contractuale s-a reținut că reclamanții au solicitat, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 139/2000, Legii nr. 296/2004, O.G. nr. 21/1992, constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale:

- care prevăd că dobânda este formată dintr-o marjă fixă plus dobânda de referință/administrată afișat la secțiile Băncii C.R. și orice altă clauză care permite băncii modificarea în mod unilateral a cuantumului dobânzii;

- care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului;

- care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului;

- care prevăd perceperea unui comision de urmărire riscul calculat la valoarea inițială a creditului;

- care permit băncii declararea scadenței anticipate a creditului dacă valoarea garanțiilor constituite de consumator scade sub valoarea creditului rămas de plată – „clauza referitoare la garanțiile suplimentare”.

Potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 „(1) Prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale industriale sau de producție, artizanale sau liberale (2) Prin comerciant se înțelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi, acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori literale, cât și orice persoană care acționează în același scop în numele sau pe seama acestuia”

În cauză, s-a reținut că pârâta este comerciant în sensul legii, întrucât este o persoană juridică autorizată, care, în temeiul unor contracte ce intră sub incidența legilor privind protecția consumatorilor, acționează în cadrul activității sale comerciale. Reclamanții sunt consumatori în sensul aceleiași legi, întrucât în contractele încheiate cu pârâta au acționat în scopuri personale, exterioare oricărei activități comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale.

Potrivit dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 193/2000 „(1) o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerate abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. (2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă acesta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei , cum ar fi contractele standard pre-formulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului activ. (3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. (4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive. (5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcție de: a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia; b) toți factorii care au determinat încheierea contractului; c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde. (6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil”.

Pentru a reține existența unei clauze abuzive, prima instanță a verificat următoarele condiții:

1) clauza contractuală să nu fie fost negociată:

2) prin ea însăși să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților;

3) dezechilibrul creat să fie în detrimentul consumatorului, nefiind respectată cerința bunei-credințe.

S-au mai avut în vedere următoarele:

a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia;

b) toți factorii care au determinat încheierea contractului;

c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

În privința clauzei contractuale din contractul reclamanților care prevede că dobânda este formată dintr-o marjă fixă plus dobânda de referință/administrată afișată la sediile Băncii C.R. - clauza 4, 5, 6 din contracte, prima instanță a apreciat că aceasta nu este abuzivă.

Potrivit clauzei menționate, dobânda este fie variabilă (dobândă de referință variabilă, revizuibilă semestrial, la care se adaugă un număr de puncte procentuale ex. 1,9; 1,2; 2,00; 4,00; 2,05; 3,5; 2,5; 2), fie mixtă [fixă pe o perioadă de 3 luni, 12 luni, 18 luni (7,4%, 6,4%, 5,8%, 6,95%, 6,2%, 7%, 8,9%, 10,9%, 10,95%, 13,05%) și variabilă ulterior, compusă din dobânda de referință variabilă afișată la sediile Băncii C.R., la care se adaugă un număr de puncte procentuale – 1,4; 1,2; 1,5; 1,9; 2,5; 2,05).

Din contractele de credit face parte integrantă anexa „Condiții generale de creditare”. În cuprinsul condițiilor generale sunt prevederi referitoare la „creditele cu dobânda variabilă” (pct. 2.10 a, 210 h, 211) și „creditele cu dobânda fixă” (pct. 2.10.c). Potrivit clauzelor menționate „(2.10.a), pentru creditele cu dobânda variabilă pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda, fără consimțământul împrumutatului, în funcție de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobânzii curente conduce la recalcularea dobânzii datorate. (2.10.b) Pentru creditele cu dobândă variabilă, stabilită în funcție de un indice de referință ROBOR/EURIBOR, nivelul dobânzii se poate modifica în funcție de evoluția acestuia. (2.11) Noul procent de dobândă va fi afișat la sediul băncii la data intrării în vigoare a modificării și se va aplica la soldul creditului existent la data modificării.

Pentru creditele cu dobânda fixă sunt aplicabile dispozițiile clauzei (2.10.c) potrivit căreia „Dobânda se menține constantă pe toată perioada de creditare, cu excepțiile prevăzute în contract”.

Punctele 2.10.a și 2.10.b au avut și o altă formulare în unele anexe, în sensul că s-a prevăzut că „pe parcursul derulării creditului, nivelul dobânzii curente variabile se modifică în funcție de evoluția dobânzii de referință Băncii C.R./dobânzii administrate/indicelui de referință LIBOR/EURIBOR/RUBOR. Noul procent al dobânzii variabile/dobânzii administrate/indicelui de referință va fi afișat la sediul băncii, iar dobânda rezultată se va aplica la soldul creditului existent la data modificării”.

La contractul la care dobânda este revizuibilă semestrial sunt prevederi speciale „(2.10 d.) Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda de referință revizuibilă, semestrial, fără consimțământul împrumutatului, în funcție de costul resurselor de creditare, doar la datele de 30 septembrie și 3 martie ale anului, noul procent de dobândă aplicându-se de la 01 octombrie, respectiv 01 aprilie, la soldul creditului existent. Modificarea nivelului dobânzii de referință revizuibilă semestrial conduce la recalcularea dobânzii datorate. (2.11.b) Noul procent de dobândă revizuibilă semestrial va fi afișat la sediul băncii de la data aplicării acesteia”.

Având în vedere aceste dispoziții contractuale s-a reținut că la momentul încheierii contractelor de credit ale reclamanților existau în oferta băncii două tipuri de contracte de credit, respectiv contracte de credit cu dobânda fixă (în monedă națională sau în euro) și contracte de credit cu dobânda variabilă (stabilită fie în funcție de dobânda de referință Băncii C.R., conform clauzei 2.10.a, fie în funcție de indicele de referință EURIBOR/ROBOR, conform clauzei 2.10.b).

Deși reclamanții nu au avut posibilitatea de a negocia conținutul clauzei privind dobânda (clauza 4/5/6/7/), au avut posibilitatea de a opta între trei tipuri de credite, respectiv: cu dobânda fixă, în monedă națională sau în euro; cu dobânda variabilă, calculată în funcție de indicele EURIBOR/LIBOR/ROBOR; cu dobânda variabilă, calculată în funcție de dobânda de referință variabilă afișată la sediile Băncii C.R., pentru primele două tipuri de credite dobânda fiind fixă, respectiv calculată în funcție de un indice de pe piața financiară.

În aceste condiții, în care reclamanții și-au exercitat opțiunea, în sensul că au ales varianta în care dobânda era variabilă, calculată în raport de dobânda de referință/administrată afișată la sediile Băncii C.R. și nu variantele în care dobânda era fixă, respectiv calculată în funcție de indicele EURIBOR/LIBOR/ROBOR, și-au asumat și anumite riscuri legate de creșterea dobânzii. Astfel fiind, instanța a apreciat că reclamanții și-au asumat și existența unui dezechilibru între drepturile și obligațiile contractuale și cerința existenței relei credințe a pârâtei nu subzistă.

Pe de altă parte, există reclamanți pentru care cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzei privind dobânda apare ca nefondată și din altă perspectivă, respectiv dobânda contractuală a fost fixă (fie de la începutul contractului, la credite în lei sau în euro, fie stabilită prin act adițional) sau a fost variabilă, calculată în funcție de indicele de referință - EURIBOR/ROBOR.

Astfel, în privința reclamanților M.T. și P.G., potrivit clauzei 5 din contract, dobânda curentă (la un credit în RON) este fixă pe toată durata contractului, fiind alcătuită din dobânda de referință fixă de 18,25%, la care se adaugă 2 puncte procentuale.

În privința reclamantului T.L., potrivit clauzei 4 din contract, dobânda este fixă în primul an, iar ulterior este variabilă și se calculează în funcție de cotația EURIBOR la 6 luni la care se adaugă 6 puncte procentuale. Ulterior, reclamantul a încheiat cu pârâta două acte adiționale la datele de 21 octombrie 2010 și 03 decembrie 2010, prin care marja băncii a fost redusă la 5,3, respectiv 4,7 puncte procentuale.

În privința reclamantului F.I., potrivit clauzei 5 din contract, dobânda curentă este calculată în funcție de indicele EURIBOR, la care se adaugă 7,5 puncte procentuale.

Reclamantul M.C.I. a încheiat un act adițional la contract, intrat în vigoare la data de 31 decembrie 2010, care prevede că dobânda curentă se calculează în funcție de cotația indicelui EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă 6,75 puncte procentuale.

Reclamantul C.C.M. a încheiat două contracte, respectiv contractul din 09 octombrie 1997 (credit de trezorerie nenominalizat) și contractul din 31 octombrie 2007. Dacă în privința primului contract s-a stabilit o dobândă variabilă revizuibilă semestrial, în privința celui de-al doilea contract, potrivit clauzei 5, dobânda este fixă (8%) în primii 5 ani, iar ulterior este variabilă, calculată în funcție de indicele BUBOR la 6 luni, la care se adaugă 5 puncte procentuale.

Reclamantul T.M. a încheiat cu pârâta două contracte de credit. Dacă în privința contractului din 07 iulie 2008 dobânda este variabilă, în privința contractului din 02 iulie 2008 părțile au încheiat un act adițional ce își produce efectele începând cu data de 01 aprilie 2010, prin care au stabilit că dobânda curentă este fixă, de 11,25% pe an.

În privința reclamantului N.P., la contractul din 08 august 2007 părțile au încheiat la data de 29 iulie 2011 un act adițional prin care au stabilit că dobânda curentă este variabilă și se calculează funcție de cotația EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă 4,9 puncte procentuale.

Reclamantul I.L.C. a încheiat la contractul inițial un act adițional (la data de 20 iulie 2011) prin care s-a stabilit că dobânda curentă este variabilă, calculată în funcție de indicele EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă 4,9 puncte procentuale.

Reclamantul N.Ș. a încheiat un act adițional la contractul inițial, care prevede că dobânda se calculează în funcție de indicele EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă 4,5 puncte procentuale.

Deși la pct. 1.1 din acțiune reclamanții au solicitat constatarea caracterului abuziv și al altor clauze contractuale ce permit băncii să modifice, în mod unilateral, cuantumul dobânzii, reclamanții nu au indicat și alte clauze contractuale, cu excepția celor indicate în dosar, astfel că prima instanță nu a putut verifica incidența Legii nr. 193/2000.

În privința clauzei contractuale din contractele reclamanților care prevede perceperea unui comision de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului, prima instanță a apreciat că aceasta nu este abuzivă.

Potrivit respectivei clauze (cuprinse în art. 89 din contractele reclamanților) comisionul de acordare a creditului este calculat la valoarea creditului și se plătește la prima tragere a creditului.

Respectiva clauză contractuală nu a fost negociată între părți, fiind parte într-un contract preformulat. Acest fapt, prin el însuși, nu este suficient pentru a demonstra că respectiva clauză este abuzivă.

Instanța a apreciat că nu există un dezechilibru între drepturi și obligații și că nu sunt încălcate exigențele bunei credințe, prin perceperea acestui comision, calculat la valoarea creditului.

Acordarea creditului se face în baza analizei documentelor puse la dispoziție de client, analiză ce presupune existența unor costuri în legătură cu verificările impuse de respectiva situație.

În consecință, nu există un dezechilibru semnificativ între drepturi și obligații, deoarece este la latitudinea băncii stabilirea comisionului de acordare a creditului într-o anumită formă, respectiv un procent din valoarea creditului sau o sumă fixă. La data încheierii contractelor de credit ale reclamanților nu era interzisă stabilirea comisionului de acordare în raport de valoarea creditului, numai prin prevederi legale ulterioare (art. 36 din O.U.G. nr. 50/2010) stabilindu-se că pentru analiza dosarului se percepe un comision în sumă fixă.

În cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 15 din Legea nr. 190/1999. Potrivit art. 15 din lege, invocat de reclamanți, „în sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielilor aferente întocmirii documentației de credit și constituirii ipotecilor și garanțiilor aferente”.

Acest articol nu este aplicabil în cauză. În primul rând, Legea nr. 190/1999 are în vedere creditele ipotecare pentru investiții imobiliare, iar în cauză nu toate creditele reclamanților sunt credite ipotecare. Pe de altă parte, prevederea legală anterior citată face referire la cheltuielile creditului (taxe notariale, evaluare și asigurare imobil), iar nu la comisioanele creditului. Dacă s-ar primi raționamentul reclamanților, în cazul creditului ipotecar nu s-ar plăti niciun fel de costuri, ci doar cheltuieli pentru întocmirea documentelor și constituirea garanțiilor. Or, costul total al creditului cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate cu creditul – dobândă, comisioane, taxe, orice alte costuri.

Prima instanță a apreciat, însă, că în cazul unor reclamanți există un dezechilibru semnificativ între drepturi și obligații și că exigențele bunei-credințe nu sunt respectate. În cazul acestor reclamanți sunt stabilite două tipuri de comisioane, respectiv un comision fix pentru analiza documentației de credit și un comision de acordare a creditului, calculat ca un procent din valoarea creditului acordat. Or, acordarea creditului se face în baza analizei documentelor depuse de consumator și nu se justifică plata a două comisioane (unul în sumă fixă și unul calculat sub forma unui procent din valoarea creditului) pentru același scop.

Astfel, în cazul reclamantei A.(S.)J., la clauza 8 din contract este stabilit un comision de acordare a creditului de 2,5% din valoarea creditului [lit. f)] și un comision de analiză a documentației de credit în sumă de 300 RON [lit. h)].

În cazul reclamantei T.(P.)M.M., la clauza 9 din contract este stabilit un comision de acordare a creditului de 1,8% din valoarea creditului de 1,8% din valoarea creditului [lit. b)], și un comision de analiză dosar, în sumă de 300 RON [lit. g)].

În cazul reclamantului T.C.G., la clauza 8 din contract, s-a stabilit un comision de acordare a creditului de 25% din valoarea creditului [lit. b)] și un comision de analiză a documentației de credit în sumă de 300 RON [lit. g)].

În cazul reclamantei U.C., la clauza 9 din contract, s-a stabilit un comision de acordare a creditului de 2,5% din valoarea creditului [lit. a)] și un comision de analiză dosar, în sumă de 600 RON [lit. g)].

În privința clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea creditului, prima instanță a apreciat că aceasta este abuzivă.

Potrivit respectivei clauze contractuale (cuprinse în art. 89 din contractele reclamanților) pentru creditul pus la dispoziție, banca percepe un comision de administrare reprezentând 0,05% din valoarea creditului contractat.

Clauza contractuală prin care se stabilește un comision de administrare a creditului nu este, în sine, abuzivă, în raport de scopul acestui comision recunoscut de ambele părți (monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operațiuni în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului).

În cauză, însă, se creează un dezechilibru major între drepturile și obligațiile părților, întrucât comisionul plătit lunar se raportează la valoarea întregului credit contractat, iar nu la valoarea soldului la data plății comisionului.

Dezechilibru semnificativ există, întrucât valoarea comisionului nu se corelează cu valoarea soldului rămas de plată, în condițiile în care scopul comisionului, declarat de pârâtă, este acela de a acoperi cheltuieli de monitorizare a creditului care, scade progresiv cu fiecare rată lunară achitată. Din scadențarele depuse la dosar rezultă că în cursul derulării contractelor valoarea comisionului de administrare a creditului poate depăși valoarea dobânzii.

În cazul reclamantului B.I. cererea de constatare a caracterului abuziv a fost găsită nefondată, întrucât contractul acesteia nu prevede perceperea unui comision de administrare, ci perceperea unui comision de acordare a creditului.

În cazul reclamantului N.P. clauza privind perceperea comisionului de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului, nu este abuzivă. Reclamantul a negociat clauzele contractului inițial și a încheiat, după introducerea cererii, la data de 29 iulie 2011, un act adițional. În respectivul contract părțile au stabilit un comision de administrare fix, de 28 euro lunar. În condițiile în care după introducerea acțiunii prin care se solicită constatarea caracterului abuziv al clauzei referitoare la perceperea comisionului la valoarea inițială a creditului, părțile au încheiat un act adițional în care se prevede un comision de administrare fix, deși calculat la valoarea inițială a creditului, prima instanță a apreciat că părțile au negociat această clauză și voința lor a fost de percepere a comisionului de administrare la valoarea creditului iar nu la valoarea soldului.

Aceeași este situația și în cazului reclamantului I.L.C., care a încheiat, la data de 20 iulie 2011, un act adițional în care se prevede un comision de administrare în cuantum de 17 euro lunar.

În privința reclamantului H.P.R. pârâta a susținut că cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzelor contractuale este neîntemeiată, față de împrejurarea că respectivele credite contractate au fost achitate integral.

Prima instanță a apreciat că reclamantul justifică interesul cererii sale, întrucât în cazul constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale și, respectiv, al constatării nulității absolute reclamantul, este îndrituit la restituirea sumelor achitate cu titlu de comision de administrare.

Pe de altă parte, chiar dacă instanța ar constata caracterul abuziv al clauzei contractuale privind dobânda, instanța nu ar putea valida formula de calcul a dobânzii precizată de reclamanți, întrucât, pe temeiul Legii nr. 193/2000, instanța sesizată direct de consumator (iar nu în temeiul dispozițiilor art. 8-13 din Lege) nu poate interveni în acordul de voință al părților, în sensul adaptării contractului potrivit solicitărilor făcute de acestea, instanța putând doar să constate caracterul abuziv al unor clauze contractuale. Consecința este că, fie se derulează contractul în continuare, cu acordul consumatorului, dacă după eliminarea clauzei mai poate continua, fie, dacă contractul nu își mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptățit să ceară rezoluțiunea contractului (cu daune interese, dacă este cazul).

S-a invocat și practica CJUE. Astfel, în Hotărârea Curții (Camera întâi) din data de 14 iunie 2012, în cauza C – 618/10, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată în temeiul art. 267 TFUE de Audiencia Provincial de Barcelona (Spania), prin decizia din 29 noiembrie 2010, primită de Curte la 29 decembrie 2010, în procedura Banco Español de Credito SA împotriva Joaquin Calderón Camino, Curtea a hotărât că atunci când constată existența unei clauze abuzive, instanțele au numai obligația de a exclude aplicarea unei astfel de clauze, pentru ca aceasta să nu mai producă efecte obligatorii în ceea ce privește consumatorul, fără a avea posibilitatea să modifice conținutul acesteia. Astfel, contractul în care este inclusă clauza trebuie să continue să existe, în principiu, fără nicio altă modificare, decât cea rezultată din eliminarea clauzelor abuzive, în măsura în care, în conformitate cu normele dreptului intern, o astfel de menținere a contractului este posibilă din punct de vedere juridic.

Clauza contractuală care prevede perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea creditului a fost găsită abuzivă.

Potrivit acestei clauze (cuprinse în art. 89 din contractele reclamanților) pentru creditul pus la dispoziție, banca percepe un comision de urmărire riscuri în procent de 0,17% - 0,28%, calculat la valoarea creditului acordat.

Clauza este abuzivă, întrucât comisionul este calculat la valoarea inițială a creditului și nu la soldul rămas.

Prima instanță a apreciat că această clauză este abuzivă și pentru un alt argument. Noțiunea „comision de urmărire riscuri” nu este definită în contract și instanța nu poate aprecia cu privire la legalitatea perceperii acestui comision.

Pârâta a precizat, în întâmpinare, că rațiunea economică care justifică solicitarea acestui comision „este existența riscului de credit care este un element de care Banca este obligată să țină cont și să încerce să îl acopere”, însă acest scop este realizat prin perceperea comisionului de administrare.

Chiar pârâta a precizat, în întâmpinare, în justificarea faptului că amintita clauză, privind perceperea comisionului de administrare,nu este abuzivă, că „principala operațiune pe care trebuie să o realizeze administratorul unui credit este aceea de monitorizare și acoperire a riscurilor”. Deci, în cazul comisionului de urmărire riscuri lipsa bunei credințe a băncii și crearea dezechilibrului semnificativ între drepturi și obligații rezultă din perceperea a două comisioane diferite pentru realizarea unui singur scop, monitorizarea și gestionarea riscurilor creditului.

Prima instanță a apreciat că, în privința reclamantului T.M., clauza privind perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului, nu este abuzivă.

Reclamantul a negociat contractul inițial și a încheiat, la data de 29 martie 2010, un act adițional ce a intrat în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2010.

În respectivul contract este prevăzut un comision de urmărire riscuri, de 0,4% din valoarea creditului.

În actul adițional (pct. 7) se prevede că împrumutatul a înțeles și acceptă că nivelul comisioanelor se va modifica corespunzător contractului de cont curent.

În condițiile în care, atât în actul inițial, cât și în actul adițional, părțile au stabilit și un comision de urmărire riscuri și acesta este stabilit ca un procent din valoarea inițială a creditului, prima instanță a apreciat că părțile au negociat această clauză și voința lor a fost de achitare a comisionului urmărire riscuri la valoarea inițială a creditului.

Clauza contractuală 8.4 din Condițiile generale, care permite băncii declararea scadenței anticipate a creditului, dacă valoarea garanțiilor aduse de consumator scade sub valoarea creditului rămas de plată, nu este abuzivă.

Reclamanții au solicitat și constatarea caracterului abuziv al celorlalte clauze care permit băncii declararea scadenței anticipate, dacă valoarea garanțiilor aduse de consumator scade sub valoarea creditului rămas de plată (clauzele de „garanție suplimentară”), însă nici în cererea introductivă, nici ulterior, nu au individualizat aceste clauze, astfel că prima instanță nu a putut verifica incidența dispozițiilor Legii nr. 139/2000.

Potrivit clauzei 8.4 invocată de reclamanți „În cazul în care valoarea bunurilor care constituie garanția creditelor a devenit, din diferite motive, neacoperitoare, banca are dreptul să solicite împrumutatului completarea garanțiilor. În termen de 5 zile lucrătoare de la înștiințare, împrumutatul trebuie să prezinte băncii lista bunurilor propuse în garanție.

Constituie caz de culpă dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la solicitarea băncii împrumutatul nu va prezenta băncii documentele și actele ce atestă existența unor garanții valabile, iar creanțele aferente se vor rambursa sau, în cazul lipsei disponibilităților, se vor trece la credite restante, urmărindu-se rambursarea lor pe măsura creării

Reclamanții au susținut că există un dezechilibru generat de faptul că operează un transfer anormal al riscurilor din sarcina creditorului în sarcina consumatorului. Prima instanță a apreciat că nu există un dezechilibru, în sensul Legii nr. 193/2000, întrucât obligația de a garanta recuperarea creditului este o obligație esențială a debitorului, subsecventă obligației principale de restituire a creditului. În consecință, fluctuația valorii bunurilor aduse în garanție de împrumutat trebuie suportată de acesta, iar nu de bancă, care și-a executat obligația contractuală de a pune la dispoziție suma împrumutată și este îndrituită să ia măsuri pentru minimizarea riscului de pierdere.

Pe de altă parte există reclamanți pentru care clauza 8.4 nu produce efecte, deci nu sunt încălcate exigențele bunei credințe, întrucât au încheiat contracte de trezorerie nenominalizate/contracte de credit pentru nevoi personale, în care nu există bunuri aduse în garanție, respectiv reclamanții: M.D.D., A.V., A.N., B.D.L., B.V.V., D.V., F.C.A., I.O.L., M.I., J.O., L.V., M.V., M.A., N.Ș.N., N.M., P.P.D., P.(R.)G., R.A.C., S.F., S.C., S.A.T., S.N., M.M., Z.S., R.A.G., P.M.D., T.G., P.M., M.T.M., P.G., O.V., T.M. (pentru contractul din 02 iulie 2008), F.I., C.C.M. (pentru contractul din 09 octombrie 2007).

Există și reclamanți ale căror condiții generale nu cuprind clauza 8.4 privind declararea scadenței anticipate a creditului, dacă valoarea garanțiilor aduse de consumator scade sub valoarea creditului rămas de plată, deci nu sunt îndeplinite condițiile Legii nr. 193/2000 privind existența dezechilibrului contractual între drepturi și obligații - reclamanții C.V., Ș.M., T.I., V.A., T.L., O.C.I.V. T.M., pentru contractul din 07 iulie 2008, N.S., O.A.D., P.C.I., T.R.N., M.L.

Sub aspectul nulității absolute a clauzelor cu privire la care s-a constatat caracterul abuziv, prima instanță a apreciat că sancțiunea aplicabilă în cazul constatării caracterului abuziv al unor clauze contractuale este nulitatea absolută.

Distincția între nulitatea absolută și nulitatea relativă este dată de natura interesului ocrotit - nerespectarea la încheierea actului juridic a unei norme ce ocrotesc un interes general, obștesc, atrăgând nulitatea absolută, iar nerespectarea unei norme care ocrotește în interes particular, individual ori personal, atrăgând nulitatea relativă a actului juridic.

Dispozițiile Legii nr. 193/2000 cuprind norme imperative, ce ocrotesc un interes general, acela de a proteja consumatorii, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice ce acționează în scopuri personale, împotriva clauzelor abuzive inserate în contracte de comercianți, profesioniști, care acționează în cadrul activității lor comerciale, industriale sau de producție.

Un argument în sensul că Legea nr. 193/2000 cuprinde norme imperative, a căror nerespectare atrage nulitatea absolută, este și acela că stipularea de clauze abuzive în contracte este sancționată drept contravenție.

Pârâta a precizat, în concluziile referitoare la excepția prescripției dreptului material la acțiune, că se face distincție între nulitatea absolută și nulitatea relativă, după cum clauza abuzivă este cuprinsă într-o listă gri (ex.: anexa la Legea nr. 193/2000), când sancțiunea aplicabilă este nulitatea relativă sau într-o listă neagră (ex.. clauzele interzis a fi consacrate în contractele de credit încheiate cu consumatorii prin O.U.G. nr. 50/2010), când sancțiunea este nulitatea relativă.

Această distincție nu a putut fi primită de către prima instanță, întrucât legea nu prevede, în mod expres, că în ipoteza intervenirii situațiilor prevăzute în Anexa la Legea nr. 193/2000 sancțiunea este nulitatea relativă, astfel că este sarcina instanței să stabilească natura nulității, în raport de natura interesului ocrotit prin dispoziția legală încălcată la încheierea actului.

În raport de cele menționate s-a apreciat că sancțiunea aplicabilă este nulitatea absolută.

Sub aspectul modificării, respectiv obligării pârâtei de a modifica sau elimina clauzele considerate abuzive de către reclamanți, s-a reținut caracterul nefondat al cererii, întrucât, față de dispozițiile art. 6 din Legea nr. 193/2000, clauzele constatate abuzive nu mai produc efecte față de consumator, contractul derulându-se în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă în aceste condiții mai poate continua.

În situația expusă s-a apreciat că se impune obligarea pârâtei la emiterea unor noi grafice de rambursare, conform cu noua formă a contractelor de credit, dată de constatarea nulității clauzelor privind perceperea comisionului de administrare, respectiv a comisionului de urmărire riscuri la valoarea creditului contractat.

În privința cererii de obligare a pârâtei la plata de daune cominatorii prima instanță a reținut că pretențiile reclamanților sunt nefondate, față de dispozițiile art. 5803 C. proc. civ., care prevăd că dacă obligația de a face nu poate fi îndeplinită de altă persoană decât debitorul, acesta poate fi condus la îndeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi civile stabilită pe fiecare zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu.

Ca urmare a constatării nulității absolute a clauzelor contractuale anterior menționate, reținând caracterul retroactiv al efectelor nulității, prima instanță a apreciat că se impune obligarea pârâtei la restituirea sumelor plătite nedatorat. S-a mai reținut că există reclamanți care au încheiat acte adiționale prin care s-au modificat clauzele contractuale referitoare la comisioanele cu privire la care instanța a constatat caracterul abuziv, însă, pe principiul retroactivități efectelor nulității, aceștia sunt îndreptățiți la restituirea sumelor plătite cu titlu de comisioane până la data încheierii actelor adiționale – reclamantul M.C.I. - în privința comisionului de administrare (gestiune), reclamantul T.M., în privința contractului din 02 iulie 2008, pentru comisionul de administrare.

În ce privește pretențiile reclamanților, de obligare a pârâtei la plata de daune morale pentru referințele de ordin psihic îndurate ca urmare a practicilor abuzive și șantajului economic practicat de bancă, s-a reținut că reclamanții au făcut simple afirmații, nesusținute de probe, așa încât cererea, în raport de dispozițiile art. 1197 C. civ., a fost respinsă, ca nefondată.

S-a mai reținut că banca a formulat, la rândul ei, cerere reconvențională, cu caracter subsidiar, pentru situația admiterii capătului de cerere din acțiunea principală privind constatarea caracterului abuziv al clauzei contractuale ce prevede că dobânda este formată dintr-o marjă fixă plus dobânda de referință/administrată afișată la sediile Băncii C.R. și a capetelor de cerere subsecvente privind constatarea nulității absolute și modificarea contractelor. S-a apreciat că cererea reconvențională este nefondată, câtă vreme s-a respins cererea reclamanților de constatare a caracterului abuziv al respectivei clauze și cererile subsecvente acesteia.

Pe de altă parte, cererea reconvențională ar apărea ca nefondată și pentru considerentele anterior reținute, sub aspectul respingerii cererii de constatare a caracterului abuziv al clauzei privind dobânda, referitoare la faptul că instanța nu poate interveni în acordul de voință al părților în sensul adaptării contractului potrivit solicitărilor făcute de acestea.

Împotriva acestei sentințe au formulat apel toți reclamanții rămași în cauză, care au solicitat admiterea apelului, schimbarea, în parte, a hotărârii atacate și, pe fond, să se constate caracterul abuziv al clauzelor contractuale indicate în cererea de chemare în judecată.

Împotriva aceleiași sentințe a formulat apel și pârâta-reclamantă SC B.C.T. SA care a solicitat admiterea apelului și schimbarea, în parte, a hotărârii atacate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată formulată de reclamanții-pârâți, cu privire la clauzele contractuale referitoare la comisionul de acordare a creditului calculat la valoarea inițială a creditului (pentru reclamanții-intimați A.S.J., T.P.M.M., T.C.G., U.C.), la comisionul de administrare calculat la valoarea creditului (mai puțin pentru reclamanții-intimați B.I., N.P. și I.L.C.) și la comisionul de urmărire riscuri calculat la valoarea creditului (mai puțin pentru reclamantul T.M.), ca prescrisă, prin admiterea excepției procesuale a prescripției dreptului material la acțiune al reclamanților de a cere anularea clauzelor contractuale, din moment ce sancțiunea care intervine este aceea a nulității relative - în funcție de criteriul corect al interesului protejat și nu aceea a nulității absolute, în mod greșit calificată de prima instanță ca atare, pentru că reclamanții ar fi cerut constatarea nulității absolute, iar principiul disponibilității s-ar opune recalificării date de aceștia prin cererea lor (pentru cei 79 de reclamanți - intimați din anexa 2) sau ca neîntemeiată, din moment ce: condițiile cumulative impuse de art. 4 din Legea nr. 193/2000, pentru ca o clauză contractuală să fie considerată abuzivă, nu sunt îndeplinite pentru nici unul dintre cei 113 reclamanți - intimați rămași în cauză. Este de ajuns ca o singură condiție a art. 4 din Legea nr. 193/2000 să nu fie îndeplinită pentru ca respectivele clauze să nu mai poată fi considerate abuzive, prima condiție prevăzută de art. 4 care trebuie analizată (pentru că face de prisos analizarea celorlalte condiții), cea de la alin. (6), interzice începerea analizei mai aprofundate a clauzelor pentru a determina dacă sunt abuzive sau nu, pentru că toate clauzele considerate abuzive de instanța de fond: se asociază cu definirea obiectului principal al contractului/cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, și cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte și sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil.

Apelanta Banca C.R. SA a formulat întâmpinare la apelul declarat de către reclamanții-pârâți prin care s-au apărat, în fapt și în drept, împotriva pretențiilor acestora.

La rândul lor apelanții reclamanți-pârâți au formulat întâmpinare prin care s-au apărat, în fapt și în drept, împotriva pretențiilor apelantei – pârâte reclamante și au subliniat că sancțiunea prevăzută în art. 6 din Legea nr. 193/2000, care lovește clauzele abuzive, este chiar mai puternică decât efectele nulității absolute, din moment ce acest tip de clauze cuprinse în contract, constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege, nu vor produce efecte asupra consumatorului. Se poate vorbi despre o nulitate de drept, din moment ce simpla constatare de către consumator a existenței unei clauze abuzive o face lipsită de efecte. Or, nulitatea de drept nu se poate prescrie. Clauzele abuzive au fost în contract încă de la încheierea sa, sunt și acum acolo și vor rămâne până la finalul perioadei de creditare acolo, dacă se va respinge prezenta acțiune.

S-au depus la dosar înscrisuri și note cu concluzii scrise din partea tuturor apelanților.

Prin decizia nr. 45/2013 din 5 februarie 2013, Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, a respins, ca nefondat, apelul reclamanților-pârâți A.M., A.V., A.(S.)J., A.N., A.I., B.V.R., B.D.G., B.I., B.A.N., B.N.L., P.C., B.D.L., B.V.V., B.G., B.T.M., B.M.F., B.C., B.C., C.D.F., C.C.M., C.D., C.P.J.V., C.M., C.M.M., C.V., C.F.C., C.O.I., D.V., D.I.F., E.A., F.C.A., F.I., G.M., G.D.E., H.A.V., H.P.R., I.O.L., I.A., M.I., I.V.M., J.F.A., J.G., J.L., J.O., K.M.G., L.V., L.I.V., M.T.M., M.V., M.L., M.D.D., M.A., M.D., M.V., M.M., M.C.I., N.A.M., N.Ș.N., N.M., N.Ș., O.A.D., O.V., O.C.I.V., O.M.L., P.P.D., P.E.I., P.M.D., P.G., P.(R.)G., P.M.T., P.S.C.D., R.A.C., R.N., R.L., S.F., Ș.C., S.R., S.C.A., S.C.R., S.A.T., S.A.M., S.C.V., S.N., S.A., S.N., Ș.M., T.R.N., T.I., T.(P.)M.M., T.A.P., T.M.C., T.C.G., T.Z., T.I., U.C., V.E., V.A., V.I., D.I., B.D.L., H.M., T.G., P.V., S.D., N.M., P.L.R., P.C.I., T.M., P.M., I.Ș., T.L., B.D., P.O.A., M.M., Z.S., R.A.G., A.M.S., S.Ș., A.A.T., I.L.C., L.D., N.P., R.J., împotriva sentinței civile nr. 4546/2012 din data de 09 aprilie 2012, pronunțată de secția a VI-a civilă a Tribunalului București în Dosarul nr. 61347/3/2010 în contradictoriu cu intimata pârâtă reclamantă Banca C.R. SA.

A admis apelul formulat de pârâta-reclamantă Banca C.R. SA, împotriva aceleiași sentințe, în contradictoriu cu apelanții reclamanți-pârâți A.M., A.V., A.(S.)J., A.N., A.I., B.V.R., B.D.G., B.I., B.A.N., B.N.L., P.C., B.D.L., B.V.V., B.G., B.T.M., B.M.F., B.C., B.C., C.D.F., C.C.M., C.D., C.P.J.V., C.M., C.M.M., C.V., C.F.C., C.O.I., D.V., D.I.F., E.A., F.C.A., F.I., G.M., G.D.E., H.A.V., H.P.R., I.O.L., I.A., M.I., I.V.M., J.F.A., J.G., J.L., J.O., K.M.G., L.V., L.I.V., M.T.M., M.V., M.L., M.D.D., M.A., M.D., M.V., M.M., M.C.I., N.A.M., N.Ș.N., N.M., N.Ș., O.A.D., O.V., O.C.I.V., O.M.L., P.P.D., P.E.I., P.M.D., P.G., P.(R.)G., P.M.T., P.S.C.D., R.A.C., R.N., R.L., S.F., Ș.C., S.R., S.C.A., S.C.R., S.A.T., S.A.M., S.C.V., S.N., S.A., S.N., Ș.M., T.R.N., T.I., T.(P.)M.M., T.A.P., T.M.C., T.C.G., T.Z., T.I., U.C., V.E., V.A., V.I., D.I., B.D.L., H.M., T.G., P.V., S.D., N.M., P.L.R., P.C.I., T.M., P.M., I.Ș., T.L., B.D., P.O.A., M.M., Z.S., R.A.G., A.M.S., S.Ș., A.A.T., I.L.C., L.D., N.P., R.J.

A schimbat, în parte, sentința atacată în sensul că:

A respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

A respins cererea reclamantului-pârât P.M.T. de obligare a pârâtei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată.

A admis, în parte, cererea pârâtei-reclamantă de obligare a reclamanților-pârâți la plata cheltuielilor de judecată.

A obligat reclamanții-pârâți să plătească pârâtei-reclamante suma de 40.000 RON, cu titlul de cheltuieli de judecată în fond.

A păstrat celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

A obligat apelanții reclamanți-pârâți să plătească apelantei pârâtă-reclamantă suma de 159.374 RON cu titlul de cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a se pronunța astfel, instanța de apel a reținut următoarele:

În accepțiunea art. 4 din Legea nr. 193/2000, art. 78 din Legea nr. 295/2004 și pct. 6 din anexa la această din urmă lege, clauza abuzivă este acea clauză inserată în contract care, nefiind negociată direct cu consumatorul, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Este considerată clauză nenegociată direct cu consumatorul [astfel cum apare el definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000] acea clauză stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze asupra naturii ei, cum ar fi contractele standard pre-formulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv.

Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard pre-formulată a fost negociată cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens [art. 4 alin. (3) teza finală din Legea nr. 193/2000].

Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil [art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000].

În măsura în care se constată existența unor clauze abuzive cuprinse în contract (fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate de lege) acestea nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare cu acordul consumatorului numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua (art. 6 din Legea nr. 193/2000).

Instanța de apel a reținut – în contextul jurisprudenței relevante în materie a Curții Europene de Justiție de la Luxembourg și a protecției recunoscută consumatorilor prin Directiva 93/13/C.E.E. privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Directivă transpusă și reprodusă relativ în dreptul român prin Legea nr. 193/2000) – că în raporturile de consum, ordinea publică de protecție, ca diviziune a ordinii publice de consum, are drept scop protejarea părții economic mai slabă în diferite contracte, protejarea autonomiei de voință a consumatorului și extinderea libertății acesteia. Actul de consum, vizând satisfacerea de nevoi personale curente deopotrivă cu scopul neprofesional al actului juridic încheiat de consumator și inegalitatea economică și socială între contractanți, inegalitate ce poate rezulta din faptul că profesionistul (comerciantul) este în măsură să impună condițiile sale de contractare tuturor (legat de bunurile și produsele de care are nevoie consumatorul) a determinat legiuitorul să restrângă amintita libertate contractuală a comercianților, prin interzicerea inserării în contracte de clauze considerate abuzive.

În lipsa unei prevederi exprese din textul legal, și ținând seama de ordinea publică de consum ocrotită prin normele invocate mai sus instanța de apel a apreciat că sancțiunea aplicabilă în materie este nulitatea absolută, sancțiune care, de altfel, lipsește clauza de efectele contrare normei imperative care trebuie respectată pentru încheierea sa valabilă.

Față de cele expuse și având în vedere excepția prescripției dreptului la acțiune ce ar opera, în opinia apelantei pârâte-reclamante, pentru un număr de 79 de reclamanți-pârâți, ca urmare a sancțiunii nulității relative aplicabile clauzelor contractuale contestate în speță, instanța de apel a apreciat că acțiunea principală promovată de reclamanții-pârâți este imprescriptibilă și că, în mod temeinic și legal, prima instanță a respins excepția invocată de pârâta-reclamantă în privința nulității parțiale a contractului. În mod temeinic și legal s-a respins excepția prescripției și sub aspectul daunelor morale solicitate de reclamanții-pârâți, prin raportare la data nașterii prejudiciilor pretinse de aceștia, și anume în raport de lunile mai-septembrie 2010 de când se pretinde că ar fi trebuit să se diminueze ratele lunare ca urmare a micșorări indicelui EURIBOR.

Pe fondul pretențiilor apelanților reclamanți-pârâți instanța de apel a reținut următoarele:

Reclamanții-pârâți au formulat împreună o acțiune în constatarea nulității absolute a unor clauze contractuale, în temeiul actelor normative enunțate anterior și au invocat un număr ridicat de contracte de credit încheiate de fiecare dintre aceștia, în mod separat, cu pârâta-reclamantă Banca C.R. SA, în perioada 2006–2009. Au prezentat de o manieră generală argumentele pentru care clauzele contractuale contestate nu ar trebui să-și mai producă efectele. Nu au indicat, în concret, prin raportare la fiecare contract și reclamant-pârât, dezechilibrul semnificativ între drepturile și obligațiile părților, dezechilibru raportat la starea părților din momentul încheierii contractului.

Or, faptul că dreptul protecționist se completează cu dreptul comun în materie, sub aspectul interpretării contractelor și că, potrivit ultimului (art. 982 vechiul C. civ.), clauzele contractuale se interpretează unele prin altele, nu trebuie privit ca o justificare a omisiunii reclamanților de a prezenta dezechilibrul economic produs distinct în fiecare contract de credit. Prin interpretarea clauzelor contractuale unele prin altele se poate ajunge la calificarea corectă a uneia dintre clauze, dar aceasta nu înseamnă că reclamanții – pârâți, după ce au indicat mai multe clauze din contractele de credit ca având caracter abuziv, nu mai au obligația de a preciza, în concret, cum clauza, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, au creat în detrimentul lor, al consumatorului, dezechilibrul semnificativ menționat la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000.

Lipsa negocierii directe dintre consumator și comerciant, încălcarea exigenței generale de bună-credință și dezechilibrul semnificativ între drepturile și obligațiile părților sunt condiții cumulative, pe care instanța judecătorească trebuie să le aibă în vedere atunci când analizează respectivul caracter abuziv al clauzelor contractuale.

În cazul contractelor de credit, ce intră în sfera contractelor de adeziune, se prezumă lipsa negocierii prealabile, însă apelanta pârâtă-reclamantă a răsturnat, în speță, respectiva prezumție, prin intermediul înscrisurilor prezentate.

Chiar dacă reclamanții-pârâți au susținut lipsa negocierii într-o manieră generală, fără a se referi, în concret, la un anume contract de credit, instanța de apel a constatat că, spre exemplu, în cazul apelantului B.G., între data cererii de credit persoane fizice, din 01 noiembrie 2007 și data încheierii efective a contractului de credit pentru persoane fizice, din 22 noiembrie 2007, au trecut 20 de zile, că în acest interval de timp apelantul a avut posibilitatea să reflecteze asupra condițiilor de acordare a creditului (fiindu-i prezentat în acest sens și un model de contract de credit oferit de Banca C.R. care să răspundă cerințelor sale și a situației sale financiare), că la fel este și cazul apelantului B.A., sau al apelantei J.G.

Au susținut apelanții reclamanți-pârâți că și în aceste condiții, voința consumatorilor este redusă ca opțiuni și că, în plus, este alterată de timpul scurt în care trebuie să semneze contractul după ce banca „analizează dosarul”. Au mai susținut, în apel, că negocierea este diferită de respectarea obligației de informare.

Instanța de apel a reținut că noțiunea de contract de adeziune este fundamentată tocmai pe înțelegerea domeniului de aplicare al clauzelor abuzive și că un contract pre-formulat nu este, în mod automat, unul abuziv, pentru că, altfel, nu s-ar mai putea vorbi despre economia consumului ori despre relevanța caracterului profesionist.

Apelanta pârâtă-reclamantă a mai dovedit faptul negocierii contractelor și dintr-o altă perspectivă.

Există la dosar contracte de credit bancar pentru persoane fizice, cu ipotecă, unde tipul dobânzilor și nivelul dobânzilor diferă, iar din condițiile generale de credit (anexă la contractul de credit) lipsește clauza referitoare la „garanțiile suplimentare”, cum o intitulează reclamanții-pârâți prin acțiunea principală (respectiv clauza de la art. 8.4 – cazuri de culpă).

S-a reținut, ca exemplu, contractul de credit bancar pentru persoane fizice din 23 octombrie 2007, unde s-a stipulat dobânda anuală efectivă (D.A.E.) la 8,70% pe an, din care, la data încheierii contractului, dobânda curentă a fost de 7,4% pe an, fixă pe primele 12 luni și variabilă ulterior (dobânda curentă fiind formată din dobânda de referință variabilă, afișată la sediile Băncii C.R., la care se adaugă 1,5). Pentru acest tip de credit au fost indicate în Anexa la contract și modalitățile sub care poate fluctua dobânda de referință variabilă. Tot în Anexă (condițiile generale de creditare) apare art. 8.4 contestat de reclamanții-pârâți.

Spre deosebire de sus menționatul contract, în contractul de credit bancar pentru persoane fizice din 22 noiembrie 2007 s-a stipulat că nivelul dobânzii curente la data semnării contractului este de 8% și fixă pe primii 5 ani calendaristici, cu excepțiile de la pct. 7 și 8, iar pe restul perioadei de creditare, dobânda curentă va fi variabilă și se va calcula în funcție de cotația BUBOR (iar nu EURIBOR, la care se face trimitere în acțiunea principală și în raport de care s-a susținut că banca a omis să scadă nivelul dobânzilor lunare datorate, deși EURIBOR scăzuse și atinsese un minim istoric în perioada mai-septembrie 2010) la 6 luni, la care se adaugă 3 puncte procentuale. Cotația BUBOR, în funcție de care se stabilește dobânda, este cea valabilă în ultima zi lucrătoare a lunii precedente datei în care se face modificarea (articolul 6 din contractul de credit bancar).

În acest contract, în Anexa reprezentând condițiile generale de creditare nu a mai fost inserată clauza referitoare la „garanțiile suplimentare”, care se regăsește în alte contracte la art. 8.4.

S-a reținut că sus-menționata clauză referitoare la „garanțiile suplimentare” se putea negocia și ca atare, că nu în toate contractele din prezentul dosar a putut fi întâlnit art. 8.4 din Anexa la contract, conform căruia ”În cazul în care valoarea bunurilor care constituie garanția creditorilor a devenit, din diferite motive, neacoperitoare, banca are dreptul să solicite împrumutatului completarea garanțiilor.

În termen de 5 zile lucrătoare de la înștiințare, împrumutatul trebuie să prezinte băncii lista bunurilor propuse în garanție.

Constituie caz de culpă dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la solicitarea băncii, împrumutatul va prezenta băncii documentele și actele ce atestă existența garanției valabile (…) iar creditele aferente se vor rambursa, sau în cazul lipsei disponibilităților se vor trece la credite restante, urmărindu-se rambursarea lor pe măsura creării disponibilităților sau din valorificarea garanțiilor”. Ca atare, instanța de apel a reținut ca neîntemeiat capătul din acțiunea principală prin care s-a solicitat constatarea caracterului abuziv al clauzei menționate.

S-a mai reținut faptul negocierii părților, inclusiv asupra tipului de dobândă și al nivelului dobânzilor, existând chiar și acte adiționale la contract, încheiate în anul 2010, când, la cererea consumatorului, pârâta reclamantă a stabilit o dobândă fixă de 11,25% pe întreaga perioadă de creditare. (exemplu: contractul de credit din 2 iulie 2008 și actul adițional la contract din 01 aprilie 2010, unde consumator este reclamantul-pârât T.M.).

Legat de criteriul dezechilibrului semnificativ între drepturile și obligațiile părților, instanța de apel a reținut următoarele:

Demersul consumatorilor din prezentul dosar s-a datorat într-o mare măsură faptului că dobânda de referință variabilă indicată de Banca C.R. SA în numite contracte de credit nu a scăzut atunci când valoarea EURIBOR din cadrul D.R.V. s-a redus până la un minim istoric, de 0,6%,în luna mai 2010.

Din perspectiva interesului economic al consumatorului instanța de apel a considerat că aspectul criticat mai sus, care nu se referă la o creștere semnificativă a dobânzilor practicate de bancă (creștere de natură a afecta echilibrul contractual) ci doar la faptul menținerii dobânzilor la nivelul practicat și anterior diminuării EURIBOR, ar fi trebuit invocat de către reclamanții – pârâți împotriva Băncii C.R. SA pe calea unei acțiuni în repararea prejudiciului suferit, în condițiile art. 93 pct. 3 lit. k) din O.G. nr. 21/1992 modificată și republicată, dispoziții potrivit cărora „furnizorul de servicii financiare va lua toate măsurile necesare pentru a efectua repararea în termen de maxim 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate consumatorului prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contract și va face dovada demersurilor întreprinse în acest sens”.

Ca atare, caracterul abuziv al clauzei referitoare la dobânzile din contract se apreciază prin raportare la momentul încheierii contractului, în timp ce nerespectarea obligației Băncii C.R. SA de a calcula dobânzile potrivit termenilor contractuali agreați de părți se subscrie unei alte acțiuni și nu semnifică, în mod automat, că respectiva clauză contractuală nesocotită ar fi și abuzivă.

În ceea ce privește clauza din contractele de credit încheiate de reclamanți cu Banca, prin care s-a prevăzut perceperea unui comision de administrare a creditului, calculat la valoarea inițială a creditului, clauză contestată de reclamanți pentru caracter abuziv, s-au reținut următoarele:

Prin hotărârea apelată prima instanță a constatat caracterul abuziv al acestei clauze, cu motivarea că respectivul comision ar fi trebuit să se perceapă la valoarea soldului la data plății comisionului iar nu prin raportare la valoarea întregului credit contractat.

Apelanta pârâtă-reclamantă a criticat, însă, soluția și a subliniat că nu reiese din actele dosarului un cuantum al comisionului disproporționat față de utilitatea serviciului prestat de bancă.

Criticile apelantei SC Banca C.R. SA au fost găsite întemeiate.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanții consumatori au contestat clauza datorită cuantumului lunar ridicat pe care îl presupune aceasta, apreciind chiar că acest comision de administrare nu reprezintă altceva decât o dobândă mascată.

Sub acest aspect instanța de apel a reținut că nu trebuie omisă manifestarea de voință a părților la momentul încheierii contractului și nici împrejurarea că în costul total al creditului sunt incluse dobânda, comisioanele și alte taxe/costuri obligatorii, cunoscute de părți și că reclamantul consumator s-a obligat să restituie valoarea totală plătibilă, în care se includ suma împrumutată și costul total al creditului.

Atât clauza de administrare a creditului cât și clauza privitoare la urmărire riscuri (contestată, de asemenea, de reclamanți), ultima percepându-se numai în cazul creditelor fără garanții reale mobiliare/imobiliare ori personale, intră în costul total al creditului, iar reclamanții au fost de acord cu prețul contractului.

Potrivit art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil.

Prin urmare, împrumutul, dobânda datorată, comisionul de urmărire riscuri și comisionul de administrare se rambursează în rate lunare (a se vedea și art. 4 din Condițiile generale de creditare), iar reclamanții au fost de acord cu acest preț (diferit de la un caz la altul) al contractului, pe care nu l-au considerat disproporționat de mare la momentul încheierii convențiilor.

S-a reținut că reclamanții-pârâți nu au indicat modul în care s-a produs pretinsul dezechilibru contractual în raporturile cu SC Banca C.R. SA și în ce constă acesta.

Contrar celor afirmate de aceștia prin acțiunea principală, cum că ar fi fost obligați nelegal, la momentul semnării contractelor de credit, să achite comisioanele contestate, instanța de apel a reținut că în schimbul sumelor împrumutate ce le-au fost puse la dispoziție de SC Banca C.R. SA, reclamanților le revenea obligația corelativă de a restitui prețul din contract, eșalonat în rate lunare.

În temeiul art. 2812 C. proc. civ., apelanții reclamanți pârâți au solicitat completarea deciziei nr. 45 din 05 februarie 2013, întrucât instanța de apel ar fi omis să se pronunțe asupra tuturor motivelor de apel, după cum urmează:

A. Instanța nu s-ar fi pronunțat asupra pct. 1.1.1. și 1.1.2. din motivele de apel, anume nu s-ar fi pronunțat asupra motivelor în baza cărora s-a solicitat să se constate caracterul abuziv al clauzelor referitoare la dobândă (DRV) - clauze interzise în mod expres de lege, prevederile legale prezumând, în mod expres, caracterul abuziv al acestora;

B. Instanța nu s-ar fi pronunțat asupra pct. 1.2. din motivele de apel, prin intermediul căruia s-a solicitat constatarea caracterului abuziv al comisionului de acordare a creditelor;

C. Instanța nu s-ar fi pronunțat asupra pct. 1.3. din motivele de apel, prin intermediul căruia s-a solicitat constatarea caracterului abuziv al clauzelor care prevăd perceperea unui comision de administrare, calculat la valoarea inițială a creditului, pentru reclamanții apelanți N.P. și I.L.C.;

D. Instanța nu s-ar fi pronunțat asupra pct. 1.4. din motivele de apel, prin intermediul căruia s-a solicitat constatarea caracterului abuziv al clauzei ce prevede plata unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului, pentru reclamantul apelant T.M.

Prin decizia nr. 150/2013 din 16 aprilie 2013 Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea de completare a hotărârii, formulată de petenții A.M.S., A.M., A.V., A.(S.)J., A.N., A.I., A.A.T., B.D.G., B.N.L., B.V.R., B.I., B.A.N., B.D.L., B.V.V., B.T.M., B.G., B.M.F., B.D., B.D.L., B.C., B.C., C.C.M., C.D., C.D.F., C.P.J.V., C.M., C.M.M., C.V., C.F.C., C.O.I., D.V., D.I., D.I.F., E.A., F.C.A., F.I., G.M., G.D.E., H.A.V., H.M., H.P.R., I.O.L., I.A., I.Ș., I.L.C., I.V.M., J.F.A., J.G., J.L., J.O., K.M.G., L.V., L.D., L.I.V., M.T.M., M.L., M.V., M.D.D., M.I., M.A., M.M., M.D., M.V., M.M., M.C.I., N.M., N.A.M., N.Ș.N., N.M., N.Ș., N.P., O.A.D., O.V., O.C.I.V., O.M.L., P.C.I., P.P.D., P.E.I., P.V., P.M.D., P.G., P.(R.)G., P.C., P.M., P.M.T., P.O.A., P.L.R., P.S.C.D., R.J., R.A.C., R.N., R.L., R.A.G., S.D., S.F., S.R., S.C.A., S.C.R., S.Ș., S.A.T., S.A.M., S.C.V., S.N., S.A., S.N., Ș.C., Ș.M., T.(P.)M.M., T.M., T.R.N., T.I., T.A.P., T.M.C., T.C.G., T.G., T.Z., T.L., T.I., U.C., V.E., V.A., V.I., Z.S., în contradictoriu cu intimata Banca C.R. SA București.

Pentru a se pronunța astfel, instanța de apel a reținut următoarele:

Prin decizia nr. 45 din 05 februarie 2013, s-a respins, ca nefundat, apelul reclamanților–pârâți, s-a admis apelul formulat de pârâta-reclamantă, Banca C.R. SA, cu consecința schimbării, în parte, a sentinței atacate nr. 4546 din 09 aprilie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a VI-a civilă, în Dosarul nr. 61347/3/2010 și s-a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții – pârâți. S-au păstrat celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

S-a constatat că s-a ținut seama de fiecare capăt de cerere și de apărările părților, de probele administrate în cauză și de normele juridice invocate, prin raportare la situația de fapt prezentată. Au fost reținute toate motivele de apel indicate de părți și s-au avut în vedere apărările părților. Prin decizia nr. 45 din 05 februarie 2013 instanța de apel a grupat într-o ordine logico-juridică argumentele părților, subsumate motivelor de apel și a răspuns, detaliat, fiecărui motiv de apel.

Nu a rezultat că instanța de apel ar fi omis să se pronunțe asupra vreunui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra vreunei cereri conexe sau incidentale, cum sunt dispozițiile art. 2812 C. proc. civ.

După admiterea apelului declarat de către pârâta-reclamantă Banca C.R. SA s-a dispus schimbarea, în parte, a sentinței atacate și s-a respins, în întregime, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții – pârâți.

Susținerile petenților apelanți în sensul că instanța de control judiciar ar fi omis să se pronunțe asupra unor motive de apel și că prin urmare și-ar găsi aplicabilitatea, în speță, prevederile legale invocate au fost găsite neîntemeiate.

Textul de lege invocat nu vizează ipoteza omisiunii instanței de a se pronunța asupra unui motiv de apel iar în cauză, prin decizia a cărei completare se cere s-a hotărât respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Recurenții – reclamanți au declarat recurs împotriva deciziilor nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 și nr. 150/2013 din 16 aprilie 2013 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, iar recurenta-pârâtă Banca C.R. SA București a declarat recurs împotriva deciziei nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

I. Recurenții – reclamanți au adus următoarele critici deciziei nr. 45/2013 din 5 februarie 2013, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă:

1. Instanța de apel a pronunțat hotărârea recurată în condițiile în care nu era alcătuită potrivit dispozițiilor legale.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 6 din CADOLF, art. 124 alin. (2) din Constituția României și art. 10 din Codul Deontologic al Magistraților, aprobat prin Hotărârea nr. 144/2005 a CSM, magistrații trebuie să fie imparțiali în îndeplinirea obligațiilor profesionale, fiind obligați să decidă în mod obiectiv, fără subiectivism și părtinire, liber de orice relații și influențe.

În această materie chiar și aparențele au un rol deosebit, deoarece, într-o societate democratică, tribunalele trebuie să inspire justițiabililor deplină încredere.

Sub acest aspect, doamna judecător D.R.M. s-a aflat într-un evident conflict de interese, deoarece, potrivit declarațiilor de avere, aceasta a contractat, în anul 2006, două credite de la Banca C.R., în valoare totală de 15.000 euro, astfel încât, aceasta nu mai putea fi imparțială în raport cu banca pârâtă.

2. Instanța de apel a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancțiunea nulității de art. 105 alin. (2) C. proc. civ.

În acest sens, recurenții – reclamanți au susținut că instanța de apel nu a arătat rațiunea pentru care a respins motivele de apel indicate la pct. 1.1.1 și 1.1.2 și nu s-a pronunțat pe motivele de apel indicate la pct. 1.2, 1.3 și 1.4, încălcându-se astfel dispozițiile art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

S-a mai susținut că instanța de apel a încălcat principiul contradictorialității atunci când a reținut că, din perspectiva interesului economic al consumatorului, a apreciat că aspectul criticat de către reclamanți ar fi trebuit invocat de către aceștia pe calea unei acțiuni în repararea prejudiciului suferit, în condițiile art. 93 pct. 3 lit. k) din O.G. nr. 21/1992, fără ca acest aspect să fie pus, în prealabil, în discuția părților.

Procedând astfel, instanța de apel a încălcat și principiul dreptului la apărare al reclamanților, principiul fundamental al procesului civil.

De asemenea, instanța de apel a încălcat liberul acces la justiție, atunci când a statuat că, în conformitate cu art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite la schimb, pe de altă parte, această concluzie reprezentând un fine de neprimire, o derogare de la dreptul fiecărei persoane de a se adresa instanțelor de judecată.

S-a mai arătat de către recurenții – reclamanți că această concluzie vine în contradicție cu practica CJUE, această problemă fiind tranșată în cauza C-472/10, mai ales că, prin cererea introductivă nu s-a tins la a contesta prețul contractului ci doar mecanismul de modificare a costului, care este arbitrar și trimite contractul de credit în zona contractelor aleatorii.

3. Hotărârea instanței de apel nu cuprinde motivele pe care se sprijină, pe de o parte, iar pe altă parte, cuprinde motive contradictorii și străine de natura pricinii.

Astfel, instanța de apel nu a motivat înlăturarea argumentelor referitoare la faptul că unele clauze, precum cele contestate la pct. 1.1 din motivele de apel sunt interzise în mod expres de lege.

În acest sens, instanța de apel nu a răspuns criticilor legate de imposibilitatea reclamanților de a determina modalitatea în care banca calculează, lunar, cuantumul dobânzii, fapt ce echivalează cu o nerespectare a caracterului determinabil al acesteia, transformând contractul dintr-unul comutativ, într-unul aleatoriu.

Recurenții – reclamanți au susținut că, astfel, clauzele care permit băncii calculul dobânzii în funcție de dobânda de referință/administrată afișată la sediile Băncii C.R., conțin o condiție pur potestativă, or, potrivit art. 1010 C. civ., obligația este nulă când s-a contractat sub o condiție potestativă din partea celui ce se obligă.

În sprijinul susținerilor lor, reclamanții au invocat practică judiciară, precum și alte dispoziții legale precum art. 54 din Legea nr. 296/2004 (Codul consumatorului) art. 93 lit. g), pct. 1 și 3 din O.G. nr. 21/1992, art. 14 din Legea nr. 190/1999, art. 8 din Legea nr. 289/2004.

S-a mai susținut de către recurenții – reclamanți că atât Legea nr. 193/2000 cât și Directiva nr. 93/13/CEE conțin o listă a clauzelor care sunt considerate, de iure, abuzive, listă în care se menționează că este abuzivă clauza prin care se dă posibilitatea unui furnizor de servicii (cum este banca) să crească prețul.

De asemenea, instanța de apel nu a arătat considerentele pentru care a respins motivul 1.2 de apel cu privire la clauzele din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului, calculat la valoarea inițială a creditului; nu a expus considerentele pentru care a respins motivul 1.3. de apel cu privire la clauzele din contractele reclamanților N.P. și I.L.C., care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului; nu a arătat considerentele pentru a fost respins motivul 1.4. de apel cu privire la clauzele din contractele reclamanților care prevăd perceperea unui comision de urmărire riscuri, calculat la valoarea inițială a creditului; nu a analizat toate contractele, extinzând concluziile trase asupra unor contracte, la toți reclamanții, omițând să le analizeze pe cele mai multe dintre ele; motivarea prin care a ajuns la concluzia că toate clauzele reclamate de către reclamanți ca fiind abuzive, au fost negociate, este superficială, echivalând cu nemotivarea hotărârii.

4. Instanța de apel a interpretat greșit actul juridic dedus judecății ignorând natura de contract de adeziune a contractelor de credit.

Acțiunea formulată nu este una în răspundere contractuală ci una în răspundere civilă delictuală, convențiile de credit fiind depuse pentru a dovedi că în ele sunt inserate clauze abuzive.

Potrivit jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție contractul de credit este unul preformulat de bancă, standardizat, în care consumatorul nu are posibilitatea să intervină, putând doar să adere sau nu la el, consumatorul fiind privat de o informare corectă și completă asupra tuturor condițiilor de creditare.

De asemenea, potrivit jurisprudenței CJUE, sistemul de protecție pus în aplicare prin Directiva 93/13/CEE, se bazează pe ideea că un consumator se găsește într-o situație de inferioritate față de vânzător sau de furnizor în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare, situație care îl conduce la adeziunea la condițiile redactate în prealabil fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora, drept pentru care pentru a asigura protecția consumatorilor, este necesară o intervenție pozitivă, exterioară părților din contract.

Instanța de apel trebuia să analizeze caracterul abuziv al unor clauze cuprinse în aceste contracte, respectiv: dacă aceste clauze au fost negociate direct cu consumatorii; dacă aceste clauze creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților; dacă s-au încălcat exigențele bunei credințe prin introducerea acestor clauze, însă instanța de apel a tratat aceste contracte ca pe unele obișnuite.

Sensul criticilor reclamanților era acela că prin respectivele clauze se acordă un drept discreționar băncii de a modifica acordul de voință format la momentul semnării contractelor, fapt ce echivalează cu o nerespectare a caracterului determinabil al dobânzii.

Cu toate că instanța de apel trebuia să pornească de la prezumția lipsei negocierii în cazul acestor contracte, dimpotrivă aceasta a plecat de la prezumția negocierii clauzelor atacate.

5. Instanța de apel a pronunțat o hotărâre lipsită de temei legal dar și cu încălcarea și aplicarea greșită a legii.

Problema caracterului general al argumentelor invocate de către reclamanți a fost pusă în discuție de către pârâtă prin invocarea în fața primei instanțe a unei excepții de inadmisibilitate, această excepție fiind respinsă și intrată în autoritatea de lucru judecat prin neapelare.

Chiar și în această ipoteză reclamanții au susținut că aceasta era calea de urmat deoarece cu toții au invocat aceleași motive de nulitate, care își au cauza în aceleași împrejurări de fapt, situație ce a permis folosirea acelorași argumente pentru toți reclamanții.

În măsura în care instanța de apel ar fi apreciat că sunt necesare precizări cu privire la aspectele invocate, ar fi trebuit să le solicite, în temeiul rolului activ al instanței.

Instanța de apel a considerat, în mod greșit, că toate clauzele reclamate ca fiind abuzive ar fi fost negociate în mod direct cu reclamanții.

Au fost interpretate în mod greșit prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 193/2000, care oferă o explicație clară cu privire la ce înseamnă clauze nenegociate și anume în situația în care acestea au fost stabilite fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei.

Spre deosebire de Directiva 93/13/CEE, Legea română – 193/2000 – se referă la natura clauzei și nu la conținutul acesteia, aceasta însemnând că prezumția de nenegociere se menține cât timp banca indică tipul de produs bancar în care s-ar încadra clientul, or banca nu a dovedit că s-a negociat natura clauzei, nefiind suficient să se arate că diferă conținutul de la un consumator la altul.

Reclamanții – recurenți nu au criticat cuantumul dobânzilor sau comisioanelor în sine, ci faptul că formula care le reglementează este abuzivă.

În mod greșit, a stabilit instanța de apel caracterul negociat al clauzei referitoare la dobândă numai prin prisma faptului că marja fixă existentă în contractele reclamanților diferă de la un contract la altul, când, de fapt, ceea ce trebuia analizat pentru a determina caracterul abuziv al clauzei, pentru fiecare caz în poarte, era dobânda afișată la sediile Băncii C.R. în funcție de care variază rata dobânzii în contractele reclamanților aceasta având o valoare aleatorie și imprevizibilă pe care nu o poate controla decât banca.

În sprijinul celor susținute reclamanții – recurenți au invocat și jurisprudența Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și a Curții de Apel Craiova.

În opinia reclamanților Legea nr. 193/2000 instituie o prezumție relativă a caracterului nenegociat al clauzelor în cazul contractelor preformulate, prezumție care poate fi înlăturată doar prin dovezi scrise, de către profesionistul respectiv, or, în speța de față instanța de apel a răsturnat o prezumție legală cu o prezumție judecătorească.

Contrar a ceea ce a reținut instanța de apel, recurenții – reclamanți au susținut că Banca C.R. nu a răsturnat prezumția relativă a caracterului nenegociat al clauzelor respective, deoarece caracterul abuziv al clauzei referitoare la dobândă este conferit de faptul că aceasta variază în funcție de dobânda de referință afișată la sediile Băncii C.R., care nu a fost și nici nu poate fi negociată.

Recurenții – reclamanți au mai susținut că instanța de fond nici nu a analizat clauze referitoare la DRV (dobânda de referință variabilă).

S-a făcut referire de către recurenții – reclamanți și la Ordinul ANPC nr. 92/2007, cu privire la definiția contractului preformulat, aceștia arătând, totodată că, prin cererea reconvențională formulată, Banca C.R. a recunoscut că DRV nu este transparentă și nici stabilită pe baza unui criteriu independent.

S-a mai susținut că nici măcar cererile de credit nu pot reprezenta o probă a negocierii deoarece și acestea sunt formulare preconstituite, iar valoarea creditului pe care banca îl poate acorda clientului a fost stabilită, în mod unilateral de către bancă, pe baza situației financiare a clientului astfel că nici măcar sub acest aspect nu a existat negociere.

De asemenea, s-a mai susținut de către recurenții – reclamanți faptul că, situația că anterior încheierii contractului cu diferiții clienți, banca a făcut publică o prezentare a produselor, care conținea condițiile standard de creditare pentru fiecare dintre produsele oferite de ea, nu poate echivala cu conceptul de negociere a întregului contract și cu obligația de transparență.

S-a mai relevat faptul că pentru anumiți reclamanți instanța de apel nu a analizat toate criticile, cum ar fi cele referitoare la caracterul abuziv al clauzelor referitoare la comisioane, aceasta nearătând că s-ar impune aceeași soluție ca în cazul cauzelor privitoare la dobânzi.

Recurenții – reclamanți au mai susținut că instanța de apel nu a analizat motivele de apel invocate de ei referitoare la caracterul nevalid al clauzelor referitoare la dobândă, aceștia arătând că această critică putea fi analizată sub trei situații: clauza este interzisă de lege; clauza este prezumată, absolut, de a fi abuzivă; clauze îndeplinește condițiile art. 4 din Legea nr. 193/2000, pentru a fi declarată abuzivă.

Sub acest aspect, s-a arătat de către recurenții – reclamanți că, deși ei au invocat prevederile art. 948 pct. 3 și art. 964 din C. civ. – 1864, instanța de apel nu a analizat susținerile lor.

În criticile formulate, recurenții – reclamanți au făcut trimitere și la dispozițiile art. 1010 C. civ., art. 54 din Codul consumatorului (Legea nr. 296/2004), art. 2 pct. 24 din O.G. nr. 21/1992, art. 93 lit. g) pct. 1 și 3 din O.G. nr. 21/1992, art. 14 din Legea nr. 190/1999 și art. 8 din Legea nr. 289/2004.

Recurenți – reclamanți au reiterat criticile cu privire la faptul că instanța de apel nu a ținut cont că prevederile legale în vigoare prezumă caracterul abuziv al clauzelor contestate la pct. 1.1 din motivele de apel pe ideea că aceste clauze nu au fost negociate în mod direct cu fiecare reclamant, au fost încălcate exigențele bunei credințe; au creat în detrimentul fiecăruia dintre reclamanți un dezechilibru semnificativ în favoarea băncii.

În acest sens, a fost dată ca exemplu hotărârea Băncii C.R., din septembrie 2010 de a transforma DRV în marjă fixă.

În sprijinul afirmației că banca a folosit clauzele contractuale doar în interes propriu s-a exemplificat faptul că atunci când indicele euribor a scăzut, ratele fiecăruia dintre reclamanții – recurenți au crescut, în loc să scadă.

Așa-zisa creștere a unor costuri interne care au făcut necesară creșterea dobânzilor, nu putea fi luată în seamă deoarece, pe de o parte această susținere nu a fost probată, iar, pe de altă parte, o astfel de reflectare a costurilor în dobândă nu a fost negociată cu clienții.

S-a susținut de către recurenții – reclamanți că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii și în ce privește clauzele referitoare la comisionul de acordare.

S-a susținut că aceste clauze sunt abuzive, deoarece în faza premergătoare acordării creditului nu a prestat nici un serviciu către viitorii clienți, deci nu putea solicita plata unui preț drept contraprestație, pe de o parte, iar, pe de altă parte, cuantumul comisionului, care este de 2,5 % din valoarea creditului, este exagerat de mare față de activitatea desfășurată de bancă anterior acordării creditului, care a făcut doar o analiză legală de bonitatea solicitantului, mai ales că verificarea bonității presupune cam aceeași activitate în cazul solicitării unui credit de 50.000 euro, cât și pentru unul de 100.000 euro, de exemplu.

Este evident faptul susțin recurenții – reclamanți că aceste clauze au deteriorat echilibrul contractual prin crearea unui avantaj în favoarea băncii, în detrimentul consumatorului.

În acest sens au fost invocate și prevederile art. 15 din Legea nr. 190/1999.

Recurenții – reclamanți au mai susținut faptul că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii și în privința clauzelor referitoare la comisionul de administrare.

Banca a justificat încasarea acestui comision prin nevoia de acoperire a cheltuieli de monitorizare a creditului acordat, deși nu a arătat reclamanților în ce constă riscul acoperit .

În arară de faptul că acest comision este al doilea comision perceput, după cel de acordare, acesta se calculează la valoare inițială a creditului fără să fie raportat la soldul rămas.

Recurenții – reclamanți au apreciat că, în ce privește acest comision, soluția primei instanțe este cea corectă, tocmai pentru faptul că nu există o contraprestație din partea băncii, respectiv un serviciu prestat de natură să justifice acordarea comisionului.

S-a mai susținut că, sub acest aspect, sunt relevante chiar explicațiile date de Banca C.R. în motivele de apel, în care a susținut că valoarea serviciului prestat nu scade cantitativ sau calitativ pe măsură ce suma împrumutată este rambursată, aceasta însemnând că administrarea contului ar reprezenta, de fapt, un cost fix independent de valoarea creditului sau de soldul acestuia, împrejurare ce ar demonstra tocmai caracterul abuziv al clauzei ce reglementează acest comision.

De asemenea, o parte dintre recurenții – reclamanți (fără a se indica numele acestora) au susținut că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii și în ce privește clauzele referitoare la comisionul de urmărire riscuri.

În opinia recurenții – reclamanți soluția primei instanțe, care a reținut că este nejustificată stipularea plății unui comision de urmărire riscuri, creditoarea putând să solicite garanții pentru rambursarea împrumutului și să refuze încheierea contractului dacă acestea erau insuficiente, este cea corectă.

Perceperea acestui comision nu reprezintă un cost real al creditului, iar în cazul în care riscul de a intra consumatorul într-o incapacitate de plată nu se produce, în favoarea patrimoniului băncii va opera o îmbogățire fără justă cauză, în detrimentul patrimoniului recurenților – reclamanți care au stipulat în contractul de împrumut o astfel de clauză.

Recurenții – reclamanți au învederat că există o practică curentă a instanțelor de judecată cu privire la faptul că acest comision de risc are un caracter abuziv.

S-a mai relevat faptul că această clauză este abuzivă și datorită faptului că în cuprinsul contractului nu este definită noțiunea de comision de risc, astfel încât nici instanța nu poate aprecia cu privire la legalitatea perceperii acestui comision.

Prin inserarea acestui comision pârâta nu a urmărit decât să obțină un avantaj disproporționat, în raport cu fiecare dintre reclamanți, astfel încât echilibrul contractual s-a rupt, cerința bunei credințe nefiind îndeplinită.

II. Recurenții – reclamanți au adus următoare critici deciziei nr. 150/2013 din 16 aprilie 2013 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

1. Instanța de apel a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancțiunea nulității de art. 105 alin. (1) C. proc. civ.

Astfel, printr-o cerere de completare a deciziei civile nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 a Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, recurenții – reclamanți solicitaseră ca instanța de apel să se pronunțe și asupra pct. 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3 și 1.4 din motivele de apel, pe care nu s-au pronunțat în considerentele deciziei civile nr. 45/2013, însă instanța de apel nu a arătat, nici în soluția dată la cererea de completare formulată, care sunt motivele pentru care nu s-a pronunțat pe motivele de apel indicate.

2. Hotărârea instanței de apel a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii.

Astfel, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra celor patru capete de cerere pe care reclamanții le-au indicat în petitul acțiunii, chiar dacă a pronunțat o soluție generală asupra cererii de chemare în judecată fără, însă, a motiva, în concret, fiecare capăt de cerere.

III. În recursul său recurenta – pârâtă SC Banca C.R. SA București, a adus următoarele critici deciziei recurate:

Instanța de apel a soluționat în mod greșit excepția prescripției dreptului material la acțiune al reclamanților, respectiv natura juridică a nulității care sancționează o eventuală clauză abuzivă.

Soluția care se impunea era aceea de a respinge acțiunea, ca prescrisă, iar nu ca neîntemeiată deoarece, sancțiunea care intervine pentru nerespectarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 nu este aceea a nulității absolute ci aceea a nulității relative, în cauză fiind aplicabile dispozițiile art. 2 din Decretul nr. 167/1958, iar nu cele ale art. 3 din același act normativ.

La data de 10 martie 2014, recurenta – pârâtă SC Banca C.R. SA a depus la dosarul cauzei o întâmpinare la recursurile formulate de recurenții – reclamanți împotriva deciziilor civile nr. 45/2013 și respectiv, nr. 150/2013 ale Curții de Apel București, secția a V-a civilă.

În această întâmpinare pârâta a arătat că apărările sale au caracter global motivat de faptul că și abordarea problemei juridice impusă de reclamanți a fost tot una globală, în fapt nefiind în prezența unui singur raport juridic, ci a mai multor raporturi juridice independente, care necesită o verificare individuală a fiecărui contract de credit în parte.

În speță nu avem de a face cu o prezumție în baza căreia clauzele sunt considerate abuzive, ci dimpotrivă operează o prezumție de legalitate a acestora, chiar pentru cele incluse în contractele de adeziune.

În mod corect a constatat instanța de apel că nu sunt întrunite cumulativ condițiile cerute pentru a răsturna prezumția relativă de valabilitate a clauzelor.

Instanța de apel a analizat criticile formulate de către reclamanți și a reținut, în mod corect, faptul că dreptul protecționist se completează cu dreptul comun sub aspectul interpretării contractelor iar faptul că, potrivit art. 982 alin. ultim C. civ. – 1864, clauzele contractuale se interpretează unele prin altele nu trebuie privit ca o justificare a omisiunii reclamanților de a prezenta echilibrul economic produs distinct în cazul fiecărui contract de credit.

Recurenta – pârâtă nu a fost de acord nici cu susținerea reclamanților – recurenți precum că, în cazul contractelor de adeziune, nu ar fi aplicabilă definiția contractelor ca fiind acord de voință, chiar și în cazul acestor contracte operând principiul fundamental al obligativității clauzelor contractuale, potrivit art. 969 C. civ., specificul relației profesionist – consumator ținând doar de perioada precontractuală în care se înaintează ofertele și contraofertele și se formează consimțământul viitoarelor părți la contract, care, odată încheiat, devine lege a părților.

În ce privește critica privind nelegal compunere a completului de judecată pârâta a arătat că pretinsa incompatibilitate a doamnei judecător D.R.M. a fost invocată de către reclamanți pe calea unei cereri de recuzare formulate în apel, care a fost respinsă prin încheierea din 12 februarie 2013, pe care reclamanți nu au mai atacat-o cu recurs.

Pe fondul acestei critici s-a arătat că doamna judecător nu și-a exprimat, anterior, părerea cu privire la prezenta cauză, iar faptul că a făcut parte dintr-un alt complet care a soluționat o cauză similară, nu o făcea pe aceasta incompatibilă să soluționeze prezenta cauză.

În ce privește pretinsa vrăjmășie dintre o parte a reclamanților și doamna judecător D. nu s-a făcut dovada, în mod concret, a acestei vrăjmășii.

S-a mai susținut de către recurenta – pârâtă, prin întâmpinare, că hotărârea instanței de apel a fost motivată sub toate aspectele criticate de recurenții – reclamanți, considerentele instanței de apel oferind părților cât și instanței de control judiciar o înlănțuire logică a faptelor și a regulilor de drept pe baza cărora s-a pronunțat soluția.

Potrivit pârâtei nu se pot reține criticile recurenților – reclamanți cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca anumite clauze contractuale să poată fi calificate ca abuzive, susținându-se ideea că respectivele condiții, de la art. 4 din Legea nr. 193/2000, au caracter cumulativ, iar îndeplinirea doar a unei sau unora dintre aceste condiții nu poate conduce la concluzia că acea clauză poate fi calificată drept abuzivă.

În ceea ce privește clauzele ce vizează mecanismul dobânzii contractuale, pârâta a arătat că instanța de apel a reținut, în mod corect, că evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în scris, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil.

Ca atare, a apreciat pârâta nici nu ar mai trebui verificată îndeplinirea celorlalte condiții pentru ca o clauză contractuală să poată fi declarată abuzivă, rațiunea legii fiind aceea că tot ceea ce exprimă costul, prețul creditului încât se prezumă că împrumutatul va fi foarte atent la ceea ce urmează să plătească.

În altă ordine de idei, pârâta a subliniat faptul că, oricum, din probele administrate în cauză rezultă că mecanismul de stabilire a DRV-ului este transparent și ușor de înțeles, iar faptul că se schimbă dobânda de referință, în funcție și de piața financiară, aceasta nu reprezintă decât modul în care funcționează toate băncile din lume.

Instanța de apel, în opinia pârâtei, chiar a încercat să identifice dezechilibrul acuzat a se fi produs în patrimoniul reclamanților, analizând la nivelul fiecărui contract de credit prin ce s-ar fi materializat respectivul dezechilibru semnificativ, reținând, totodată, în mod corect, că reclamanții nu au indicat, în concret, prin raportare la fiecare contract și reclamant, dezechilibrul semnificativ între drepturile și obligațiile părților, raportat la starea părților din momentul încheierii contractului.

În mod just a constatat instanța de apel că reclamanții au putut înțelege încă de la semnarea contractului care sunt drepturile și obligațiile lor rezultate din contract.

Cu privire la obligația reglementată în clauza de la art. 2.10.a s-au 4.2 din Condițiile generale, s-a subliniat faptul că aceasta nu este afectată de o condiție pur potestativă, ci de o condiție, modificarea cuantumului dobânzii depinzând atât de voința unei părți la contract cât și de un element exterior acesteia, acest element exterior fiind de fapt un mix de factori între care este indicat și indicele euribor.

Pârâta a reiterat în întâmpinare faptul că nu pot fi prezumate, în mod absolut, ca fiind abuzive clauzele indicate în anexa I la Legea nr. 193/2000, acestea preluând conținutul anexei la Directiva 93/13/CEE, pârâta exemplificând cu diverse hotărâri ale CJUE din care rezultă că lista anexă poate avea doar o valoare orientativă, iar din simpla împrejurare că o clauză figurează pe listă nu se poate deduse, în mod necesar, că aceasta are și caracter abuziv.

În ce privește critica cu privire la motivarea contradictorie, de către instanța de apel, a soluției date în ce privește clauzele referitoare la dobândă, pârâta a susținut că aceasta trebuie înlăturată, instanța de apel reținând, în mod corect, că diversitatea atât de mare a valorilor marjei fixe face să se desprindă ideea că între părți a avut loc o negociere cu privire la respectivele clauze.

În ce privește pretinsul motivul prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., pârâta a învederat faptul că instanța de apel a înțeles corect că reclamanți și-au întemeiat acțiunea lor pe răspunderea civilă delictuală, neinvocând o răspundere contractuală, arătând, în mod clar temeiurile de drept invocate de către reclamanți, analizând, în detaliu, susținerile acestora, în raport de normele legale invocate.

În ce privește critica cu privire la greșita aplicare a unor dispoziții legale pârâta a susținut că instanța de apel a reținut, în mod corect, că nu sunt întrunite cele patru condiții legale ce trebuie întrunite cumulativ pentru ca prezumția relativă de valabilitate și de liceitate a unei clauze contractuale să fie răsturnată, pentru a putea fi constatat caracterul abuziv al acesteia.

S-a scos în evidență faptul că atât dobânda cât și comisioanele fac parte din prețul creditului, or, din cuprinsul Directivei 93/13/CEE prin raportare la dispozițiile Directivei 2008/48/CEE rezultă că sunt exceptate de la controlul caracterului abuziv clauzele care fac parte din obiectul principal al contractului, cu nuanța că este principal doar ceea ce au avut părțile în vedere la formare consimțământului lor și la exprimarea acordului de voință și/sau ceea ce exprimă o prestație esențială pentru respectivul contract.

În ce privește condiția de negociere, s-a relevat faptul că și în cazul contractelor de credit, chiar dacă sunt contracte de adeziune, manifestarea de voință a cocontractanților trebuie raportată la dispozițiile privind viciile de consimțământ, or, în cauză s-a dovedit faptul că acordul de voință al reclamanților nu a fost viciat, ținând cont de faptul că atât Condițiile generale cât și Condițiile speciale ale contractelor au fost puse de către bancă la dispoziția clienților lor, aceștia semnând contractele în deplină cunoștință de cauză.

În acest sens, pârâta a prezentat jurisprudența CJUE.

În ce privește clauzele referitoare la comisionul de administrare s-a arătat că acestea nu sunt abuzive, deoarece acestea au fost negociate, au fost introduse în contract cu bună credință și nici nu creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Pârâta a subliniat faptul că prezumția de caracter abuziv a clauzelor ce sunt redactata în prealabil este doar o prezumție simplă, instituită de art. 3 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE și nu una absolută, însă Legea nr. 193/2000 nu a reluat dispozițiile acestui articol, astfel încât, afirmația corectă este aceea că se prezumă relativ că o clauză dintr-un contract de adeziune nu este negociată, nu că ea este una abuzivă, prin urmare, o clauză, chiar dacă nu este negociată nu este neapărat abuzivă.

Prin urmare, și aceste clauze, chiar dacă nu au fost negociate, ele au fost acceptate de reclamanții care au semnat contractele, astfel încât, nu por fi considerate abuzive.

În ce privește clauzele referitoare la comisionul de urmărire riscuri calculat la valoarea creditului s-a subliniat faptul că urmărirea riscurilor presupune un alt set de operațiuni care pun serviciul de plată al împrumutatului cu unele evenimente din piața bancară ce pot avea impact asupra capacității acestuia de a rambursa creditul, aceste operațiuni fiind mai complexe decât simpla administrare și impun analiza evoluției creditului în contextul mai larg al activității băncii pe piața inter – bancară.

Cât timp nicio altă garanție, înscrisă în contract nu acoperă aceste riscuri este justificată perceperea acestui comision, banca percepând componente diferite de cost, cu atât mai mult cu cât urmărirea riscurilor este chiar în favoarea împrumutaților care, nefiind profesioniști nu ar ști cum să se pună la adăpost de anumite riscuri intervenite pe piața bancară.

Recurenta – pârâtă a depus la dosarul cauzei, în urma celor stabilite la termenul din 13 martie 2014, o serie de documente cu privire la situația actuală a fiecăruia dintre recurenții – reclamanți, în ce privește relațiile cu banca pârâtă.

Analizând decizia recurată, prin raportare la criticile formulate, Înalta Curte a constatat următoarele:

I. În ce privește recursul declarat de pârâta – recurentă Banca C.R. SA București împotriva deciziei nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

Recurenta – pârâtă, deși i s-a pus în vedere să plătească taxa judiciară de timbru, nu a înțeles să achite suma datorată, astfel că în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, recursul pârâtei urmând a fi anulat ca netimbrat.

II. În ce privește recursul declarat de recurenții – reclamanți împotriva deciziei nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

1. Critica referitoare la nelegala alcătuire a completului de judecată nu poate fi reținută.

De altfel, împotriva doamnei judecător D. reclamanții au formulat cererea de recuzare, care a fost respinsă prin încheierea din 12 februarie 2013, pe care reclamanții nu au mai atacat-o cu recurs.

Faptul că doamna judecător D. a făcut parte dintr-un alt complet de judecată, în care a soluționat o cauză similară, nu a făcut-o pe aceasta incompatibilă în ce privește soluționarea cauzei de față, cazurile de incompatibilitate fiind strict prevăzute de legislația în vigoare.

Nici faptul că doamna judecător D. ar fi contractat împrumuturi de la banca pârâtă nu o face incompatibilă, nefăcându-se dovada faptului că aceasta ar avea interese comune cu ale băncii.

2. Nici critica referitoare la încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancțiunea nulității de art. 105 alin. (2) C. proc. civ., nu poate fi reținută.

În primul rând, nu toate nulitățile ce privesc procesul civil pot fi încadrate în prevederile art. 105 alin. (2) C. proc. civ., ci numai cele ce privesc actele de procedură, or, criticile aduse de către recurenții – reclamanți și pretins încadrate în acest articol de lege, vizează alte cazuri de nelegalitate.

În schimb, critica cu privire la faptul că evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu s-ar asociat cu definirea obiectului principal nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, nici cu produsele și serviciile oferite la schimb, este fondată, însă nu pe faptul încălcării liberului acces la justiție, ci pe greșita interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, precum și pe nerespectarea practicii CJUE, care este obligatorie pentru instanțele din România.

Într-adevăr, această problemă a fost tranșată nu numai în cauza C-472/10 a CJUE ci și în cauza C-484/08, CJUE statuând faptul că instanțele se pot pronunța și asupra clauzelor ce privesc obiectul principal al contractului, respectiv prețul contractului, mai ales dacă aceste clauze nu sunt redactate într-un mod clar și inteligibil.

Sintagma clar și inteligibil trebuie să aibă în vedere faptul că profesionistul nu se află la același nivel cu consumatorul, atât în ce privește posibilitatea de a negocia clauzele unui contract de împrumut bancar, care de obicei sunt predefinite de către bancă, dar și în ce privește cunoștințele de specialitate, pentru a înțelege exact conținutul concret al respectivelor clauze.

Mai mult, în speța de față nu s-a contestat prețul contractului în sine, ci mecanismul de modificare a costului contractului în ce privește evoluția în timp a dobânzii pe care o datorează fiecare dintre reclamanți, cât și a diverselor comisioane percepute de către bancă.

Sub acest aspect, practic, instanța de apel nu a lămurit, pe deplin, situația de fapt, cât timp aceasta nu a analizat, pe fond, cererea reclamanților, astfel încât, este necesară casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru ca instanța de apel să analizeze, pe fond, caracterul abuziv sau neabuziv al clauzelor care privesc mecanismul de modificare a costului contractului.

Pentru aceasta este necesar ca instanța de apel, chiar dacă reclamanții nu au făcut-o prin cererea introductivă, să analizeze fiecare contract în parte sau măcar să grupeze reclamanții pe categorii comune în ce privește clauzele invocate a fi abuzive și să analizeze cererile lor, astfel cum s-a arătat mai sus.

3. Instanța de apel a făcut, într-adevăr, o motivare cu caracter general în ce privește atât criticile formulate de către reclamanți în cererea de apel, cât și în ce privește examinarea, cu caracter devolutiv, pe fond, a stării de fapt deduse judecății, pentru fiecare reclamant în parte sau măcar pe grupuri de reclamanți care au ridicat probleme de aceeași natură.

Acesta s-a mărginit să tragă concluzii generale, scoțând în relief faptul că s-ar fi dovedit caracterul negociat al contractelor de împrumut bancar tocmai prin varietatea foarte mare a clauzelor contractuale în ce privește cuantumul dobânzilor și al comisioanelor, scăpând din vedere faptul că analiza trebuia făcută, pe de o parte, individual sau măcar pe grupuri de reclamanți cu probleme identice, iar pe de altă parte, că trebuia să examineze caracterul abuziv al clauzelor nu atât în ce privește cuantumul inițial al costurilor, cu referire specială la dobândă și comisioanele percepute, cât mai ales caracterul abuziv al clauzelor care reglementează mecanismul de evoluție în timp al acestor costuri.

Nu poate fi reținută apărarea pârâtei cu privire la faptul că evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu s-ar asocia nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată și nici cu produsele și serviciile oferite în scris, deoarece cerința, atât din textul legii naționale (Legea nr. 193/2000), cât și din legislația UE (Directiva nr. 93/13/CEE), este aceea că aceste clauze trebuia să fie exprimate într-un limbaj clar și inteligibil or, tocmai cu privire la acest aspect intervine problema principală, în sensul că respectivele clauze, cele care vizează mecanismul de modificare a costurilor, adică dobânzi și comisioane, în timp, nu sunt exprimate într-un limbaj clar și inteligibil, or, tocmai acest lucru trebuia analizat de către instanța de apel, dar din perspectiva legislației specifice protecției consumatorilor, în care se pleacă de la premisa inegalității de poziție dintre profesionist și consumator, nu din perspectiva legislației de drept comun, care reglementează fie raporturile dintre simplii particulari, fie raporturile dintre profesioniști.

Mai mult, potrivit practicii CJUE, judecătorul național este dator să analizeze caracterul abuziv al clauzelor din contractele încheiate între profesioniști și consumator, chiar dacă acestea par a fi exprimate într-un limbaj clar și inteligibil.

Faptul că, prin acțiunea introductivă, reclamanții nu au arătat, în mod detaliat, în ce constă‚ pentru fiecare contract în parte, dezechilibrul semnificativ între drepturile și obligațiilor părților, raportat la starea părților din momentul încheierii contractului, nu îndreptățea instanța de apel să facă tot o analiză generală, sumară, a celor contestate de către reclamanți, ci trebuia, așa după cum s-a mai arătat, să analizeze fiecare contract în parte sau să grupeze cererile reclamanților pe grupuri cu probleme identice și să analizeze aceste cereri din perspectiva legislației și jurisprudenței privind problema consumatorilor.

Apărarea pârâtei cu privire la faptul că nu toate clauzele indicate în anexa I la Legea nr. 193/2000 au, în mod necesar, caracter abuziv, precum și cea cu privire la faptul că nu toate clauzele care vizează modificarea cuantumului dobânzii, sunt afectate de o condiție pur potestativă, deoarece modificarea cuantumului dobânzii depinde atât de voința unei părți la contract ca și de un element exterior acesteia, acesta din urmă fiind, de fapt, o mixtură de factori, nu pot fi reținute ca atare, deoarece tocmai aceste elemente trebuiau analizate de către instanța de apel, adică în ce măsură clauza este prezumată a fi abuzivă, dar mai departe, în ce măsură mecanismul de modificare a dobânzii, chiar în funcție de un element exterior, cum ar fi evoluția unui indice financiar, este explicitat în mod clar, astfel încât el să poată fi, relativ ușor, determinat de către consumator, dar să și poată fi cenzurat de instanța de judecată.

4. Instanța de apel nu a interpretat greșit actul juridic dedus judecății și nu a reținut că acțiunea formulată este una în răspundere contractuală, însă a concluzionat, greșit, că atâta timp cât fiecare dintre reclamanți a semnat contractul de împrumut înseamnă că l-a negociat și că, prin urmare, era dator să-l execute așa cum l-a semnat, greșeala constând, în principal, în faptul că a analizat contractele din perspectiva dreptului comun și nu din perspectiva legislației privind protecția consumatorilor, când de fapt trebuia să analizeze în ce măsură clauzele privind mecanismul de modificare a dobânzii și comisioanelor sunt exprimate într-un limbaj clar și inteligibil, dacă lipsa unei asemenea exprimări nu înseamnă, de fapt, lipsa negocierii și existența unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților precum și încălcarea exigențelor bunei credințe, prin introducerea acestor clauze, această stare de lucruri echivalând cu o nedeplină lămurire a situației de fapt.

Cu privire la acest aspect, nu poate fi reținută apărarea pârâtei în sensul că fiecare dintre reclamanți a avut timp să studieze atât Condițiile generale cât și Condițiile speciale ale contractelor și că aceștia au semnat contractele în deplină cunoștință de cauză și că, prin urmare, manifestarea lor de voință trebuie raportată la dispozițiile privind viciile de consimțământ, deoarece apărarea pârâtei vizează o raportare, strict, la dispozițiile dreptului comun, ce vizează raporturile sau dintre simplii particulari, sau dintre profesioniști, or, în cauza de față trebuie să ne raportăm la legislația ce vizează protecția consumatorilor, care are în vedere faptul că un consumator se găsește într-o situație de inferioritate față de profesionist, atât în ceea ce privește puterea de negociere cât și nivelul de informare, situație ce-l conduce la o adeziune la condițiile redactate în prealabil de către profesionist, fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora, prin urmare tocmai acest lucru trebuia verificat de către instanța de apel, respectiv dacă aceste clauze, invocate de reclamanți, erau exprimate într-un limbaj clar și inteligibil și, prin urmare, dacă pot fi considerate negociate, dacă nu creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților și dacă nu s-au încălcat exigențele bunei credințe prin introducerea lor.

5. În fața primei instanțe a fost ridicată, de către pârâtă, excepția inadmisibilității acțiuni formulate de reclamanți, dat fiind caracterul său general, pârâta susținând că fiecare reclamant trebuia să formuleze o acțiune separată.

Această excepție a fost respinsă, hotărârea primei instanțe nefiind atacată, sub acest aspect, de către pârâtă.

Cu toate acestea instanța de apel a tratat cauza la modul general, folosind argumente de la un contract pentru a trage concluzii la un alt contract, când de fapt ar fi trebuit să analizeze, așa cum după cum s-a arătat mai sus, fiecare contract în parte, sau să grupeze reclamanții pe categorii de contracte cu probleme identice și să le trateze în mod unitar.

Faptul că marja fixă, în ce privește dobânda și comisioanele, diferă de la un contract la altul, nu poate conduce la concluzia că aceste contracte au fost negociate, când de fapt, așa după cum am arătat mai sus, trebuia analizat, pe fiecare contract sau pe categorii de contracte, dacă anumite clauze, anume cele care reglementează mecanismele de evoluție în timp a modului de calcul a acestor componente ale costului contractului, sunt formulate într-un limbaj clar și inteligibil, pentru a putea fi considerate sau nu abuzive.

Sub acest aspect, instanța de apel trebuia să aibă în vedere dacă elementele externe, indicate ca și factor modificator al cuantumului dobânzilor și comisioanelor, erau reglementate în mod clar, astfel încât, fiecare dintre reclamanți să poată determina, în calitate de consumator (adică ținând cont de faptul că el nu este un specialist), evoluția acestui element de cost, dar și dacă nu cumva, prin modul de formulare, evoluția acestui component al costului era lăsată la liberul arbitru al specialistului, adică al băncii.

În dezvoltarea motivelor lor de recurs reclamanții au criticat, pe larg, decizia recurată cu privire la înlăturarea prezumției relative a caracterului nenegociat al clauzelor în cazul contractelor preformulate, cu privire la caracterul nevalid al clauzelor referitoare la dobândă, precum și cu privire la greșita aplicare a legii în privința clauzelor referitoare la dobândă, la comisionul de acordare a creditelor, la comisionul de administrare precum și cu privire la comisionul de urmărire a riscurilor.

În apărare, prin întâmpinarea depusă, pârâta a adus argumente cu privire la înlăturarea criticilor formulate de către reclamanți în cererea de recurs, cu referire la aspectele arătate mai sus, însă toate aceste critici și apărări vor fi avute în vedere de către instanța de apel la soluționarea apelului.

III. În ce privește recursul declarat de recurenții – reclamanți împotriva deciziei nr. 150/2013 din 16 aprilie 2013 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Având în vedere că aspectele criticate de către reclamanții – recurenți cu privire la această decizie au fost tratate la analiza recursului formulat împotriva deciziei nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, se impune, pentru aceleași considerente, admiterea recursului, casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare, criticile formulate împotriva acestei decizii, care, de altfel, constituie, în bună măsură, o reiterare a criticilor formulate împotriva deciziei nr. 45/2013, urmând a fi avute în vedere de către instanța de ape, la rejudecarea cauzei.

Având în vedere cele de mai sus, în baza art. 312 alin. (1), (3) și (5) C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de reclamanții – recurenți A.M.S., A.M., A.V., A.(S.)J., A.N., A.I., A.A.T., B.D.G., B.N.L., B.V.R., B.I., B.A.N., B.D.L., B.V.V., B.T.M., B.G., B.M.F., B.D., B.D.L., B.C., B.C., C.C.M., C.D., C.D.F., C.P.J.V., C.M., C.M.M., C.V., C.F.C., C.O.I., D.V., D.I., D.I.F., E.A., F.C.A., F.I., G.M., G.D.E., H.A.V., H.M., H.P.R., I.O.L., I.A., I.Ș., I.L.C., I.V.M., J.F.A., J.G., J.L., J.O., K.M.G., L.V., L.D., L.I.V., M.T.M., M.L., M.V., M.D.D., M.I., M.A., M.M., M.D., M.V., M.M., M.C.I., N.M., N.A.M., N.Ș.N., N.M., N.Ș., N.P., O.A.D., O.V., O.C.I.V., O.M.L., P.C.I., P.P.D., P.E.I., P.V., P.M.D., P.G., P.(R.)G., P.C., P.M., P.M.T., P.O.A., P.L.R., P.S.C.D., R.J., R.A.C., R.N., R.L., R.A.G., S.D., S.F., S.R., S.C.A., S.C.R., S.Ș., S.A.T., S.A.M., S.C.V., S.N., S.A.M., S.N., Ș.C., Ș.M., T.(P.)M.M., T.M., T.R.N., T.I., T.A.P., T.M.C., T.C.G., T.G., T.Z., T.L., T.I., U.C., V.E., V.A., V.I. și Z.S. împotriva deciziilor nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 și nr. 150/2013 din 16 aprilie 2013 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, va casa deciziile recurate și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

În baza art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, va anula, ca netimbrat, recursul declarat de pârâta Banca C.R. SA București împotriva deciziei nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanții A.M.S., A.M., A.V., A.(S.)J., A.N., A.I., A.A.T., B.D.G., B.N.L., B.V.R., B.I., B.A.N., B.D.L., B.V.V., B.T.M., B.G., B.M.F., B.D., B.D.L., B.C., B.C., C.C.M., C.D., C.D.F., C.P.J.V., C.M., C.M.M., C.V., C.F.C., C.O.I., D.V., D.I., D.I.F., E.A., F.C.A., F.I., G.M., G.D.E., H.A.V., H.M., H.P.R., I.O.L., I.A., I.Ș., I.L.C., I.V.M., J.F.A., J.G., J.L., J.O., K.M.G., L.V., L.D., L.I.V., M.T.M., M.L., M.V., M.D.D., M.I., M.A., M.M., M.D., M.V., M.M., M.C.I., N.M., N.A.M., N.Ș.N., N.M., N.Ș., N.P., O.A.D., O.V., O.C.I.V., O.M.L., P.C.I., P.P.D., P.E.I., P.V., P.M.D., P.G., P.(R.)G., P.C., P.M., P.M.T., P.O.A., P.L.R., P.S.C.D., R.J., R.A.C., R.N., R.L., R.A.G., S.D., S.F., S.R., S.C.A., S.C.R., S.Ș., S.A.T., S.A.M., S.C.V., S.N., S.A.M., S.N., Ș.C., Ș.M., T.(P.)M.M., T.M., T.R.N., T.I., T.A.P., T.M.C., T.C.G., T.G., T.Z., T.L., T.I., U.C., V.E., V.A., V.I. și Z.S. împotriva deciziilor nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 și nr. 150/2013 din 16 aprilie 2013 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, casează deciziile recurate și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

Anulează ca netimbrat recursul declarat de pârâta Banca C.R. SA București împotriva deciziei nr. 45/2013 din 5 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 12 iunie 2014.

 

 

 

Decizia nr. 2875/2013 a Înaltei Cuți de Casație și Justiție, Ședința publică din 26 septembrie 2013

 

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 2875/2013

Ședința publică din 26 septembrie 2013

Asupra recursului de față;

Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Tribunalul lași, secția a ll-a civilă, contencios administrativ și fiscal, prin sentința civilă nr. 745 din 24 aprilie 2012 a respins excepția prescripției dreptului la acțiune al reclamanților și excepția lipsei de obiect a acțiunii.

A respins acțiunea formulată de reclamanții L.Ș.C. și L.L.C., în contradictoriu cu SC V.R. SA-Sucursala lași.

A admis acțiunea formulată de reclamanții L.Ș.C. și L.L.C. în contradictoriu cu pârâta SC V.R. SA București și a constatat nulitatea clauzelor menționate la pct. 3 lit. d) și pct. 5 lit. a) din Condițiile speciale ale convenției de credit din 27 martie 2008, privind data ajustării dobânzii și comisionul de risc.

A obligat pârâta la eliminarea acestor clauze din convenția de credit din 27 martie 2008 și la restituirea către reclamanți a sumei de 3716,79 chf reprezentând contravaloarea comisionului de risc achitat în perioada 27 martie 2008 - 22 noiembrie 2010, sumă actualizată în raport cu indicele de inflație de la data restituirii.

A obligat pârâta să plătească reclamanților suma de 3.000 lei cheltuieli de judecată.

În soluționarea excepțiilor prima instanță a constatat că cererea reclamanților are ca obiect constatarea nulității absolute a unor clauze din convenția de credit având ca temei de drept Legea nr. 193/2000. Constatarea caracterului abuziv are drept consecință juridică constatarea nulității absolute a acestora, acțiunea fiind imprescriptibilă extinctiv, iar capătul de cerere având ca obiect restituirea sumelor încasate cu titlu de comision de risc este prescriptibilă, însă dreptul la acțiune conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958 ce se coroborează cu art. 2 din Legea nr. 193/2000 se naște de la data constatării caracterului abuziv al clauzelor și nu de la un moment anterior.

Acțiunea are obiect întrucât prin actele adiționale s-au modificat clauzele referitoare la garanții și nu clauzele contestate ce nu au fost eliminate din convenție, instanța având competența de a analiza caracterul abuziv al acestora.

Instanța a reținut că sucursala lași a SC V.R. SA nu este parte în contract și în consecință nu are calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cauzei, tribunalul a analizat clauzele contestate prin prisma art. 4 alin. (6) și art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/ CEE și a constatat că raporturile contractuale dintre părți intră sub incidența legii

privind clauzele abuzive din contractele între comercianți și consumatori, categorii ce sunt definite prin legea specială.

Apărarea pârâtei ce a invocat ca fiind componente ale prețului clauzele contestate a fost înlăturată, motivată pe faptul că Directiva și nici art. 4 alin. (6) Legea nr. 193/2000 nu exclud automat și nediferențiat de la controlul caracterului abuziv, clauzele referitoare la preț, ci fac referire la adecvarea dintre preț și serviciile sau produsele oferite în schimb, ci trebuie să existe o contraprestație corespunzătoare prețului perceput. Totodată, pentru a fi excluse de la controlul privind caracterul abuziv, clauza referitoare la preț să fie exprimată în mod clar și inteligibil, condiții pe care clauzele contestate nu le îndeplinesc.

Tribunalul a reținut în ce privește comisionul de risc, definit în Secț. 3 Costuri că este identic cu aceea din art. 3 alin. (1) dobânda curentă, iar destinația, justificarea acestuia, nu se regăsește în altă prevedere contractuală, ce impune concluzia a două costuri pentru același serviciu și nu exceptează clauza din pct. 5 a de la analiza caracterului abuziv.

Tribunalul a analizat punctual art. 4 din Legea nr. 193/2000, constatând că nu s-a probat negocierea, sarcină ce îi revenea pârâtei. Comisionul este inclus într-un contract standard, preformulat, incluse în Condițiile generale ale convenției, fiind un drept stabilit, fiind fixat doar modul de calcul și scadența prin Convenția de credit încheiată de părți. Destinația comisionului de risc nu a fost clarificată în contract, având același rol cu dobânda, explicată doar în cursul judecății, fiind imposibil pentru un consumator diligent, dar fără cunoștințe de specialitate în domeniu să-l poată negocia, comision al cărui mod de funcționare nu-i era cunoscut. Constatarea caracterului abuziv al clauzei pct. 5 lit. a) impune, se arată în considerentele sentinței, repunerea părților în situația anterioară, respectiv a obligării pârâtei la restituirea sumelor încasate necuvenit cu titlu de comision de risc.

În ceea ce privește caracterul abuziv al clauzei art. 3 lit. d), data ajustării dobânzii, cu aceeași motivare tribunalul reține ca fiind admisibilă cererea de a se constata caracterul abuziv.

Astfel, nu s-a dovedit că pârâta a procedat la particularizarea clauzei în raport de art. 4 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 193/2000, iar schimbările semnificative pe piața monetară nu sunt transparente, fiind indicate generic fără o fundamentare obiectivă și rezonabilă, lăsând loc arbitrariului băncii.

Tribunalul nu a primit apărarea pârâtei ce a invocat posibilitatea rezilierii contractului, restituirea anticipată a creditului, motivată pe comportamentul potențial abuziv al acesteia ce nu poate genera o cauză de reziliere, cât și a faptului că cele două părți au încheiat convenția pentru a produce efecte și nu în scopul rezilierii anticipate, prin fraudarea drepturilor consumatorului.

Constatând caracterul abuziv al clauzelor, instanța a dispus eliminarea din convenție, derularea în continuare a acesteia cu restituirea sumelor încasate necuvenit.

Prin Decizia nr. 149 din 26 septembrie 2012, Curtea de Apel lași, secția civilă a respins apelul formulat de pârâta SC V.R. SA împotriva sentinței nr. 745 din 24 aprilie 2012 pronunțată de Tribunalul lași, secția a II-a civilă contencios administrativ și fiscal, și a obligat apelanta să plătească intimatului L.Ș.C. suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această decizie instanța de apel a reținut următoarele:

Excepțiile privind prescripția dreptului la acțiunea în constatarea caracterului abuziv al clauzelor și restituirea sumelor încasate cu titlul de comision de risc au fost corect analizate prin prisma Decretului nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă și Legea nr. 193/2000, a momentului nașterii dreptului la acțiune.

Nulitatea ca sancțiunea a unui act juridic este definită ca mijlocul prevăzut de lege pentru a nu permite ca voința individuală să treacă peste îngrădirile ce-i sunt impuse prin normele dreptului pozitiv. Constatarea nulității unei clauze contractuale are ca efect repunerea părților în situația anterioară care implică restituirea reciprocă a prestațiilor ce s-au făcut în temeiul acesteia.

Întrucât obligația are ca obiect o sumă de bani, repunerea în situația anterioară este posibilă și constă în restituirea a ceea ce s-a încasat necuvenit de pârâtă urmare constatării caracterului abuziv și al nulității clauzei înscrise în art. 5 lit. a) din Condițiile speciale ale convenției de credit. Faptul că reclamanții și-au asumat obligația de a restitui creditul în rate, conform planului de rambursare nu înlătură obligația de restituire a sumelor încasate în baza clauzei abuzive pentru care s-a constatat nulitatea, fiind incident art. 6 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori care prevăd: „Clauzele abuzive cuprinse în contract și contestate fie personal fie prin intermediul organelor abilitate de lege nu vor produce efecte asupra consumatorului".

În speță sintagma, „a nu produce efecte" constă în repunerea părților în situația anterioară, a obligării pârâtei să restituie ceea ce a încasat necuvenit, nefiind supusă unui termen pentru exercitarea dreptului.

Sub acest aspect soluția tribunalului se reține ca fiind legală.

În art. 1 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 în Cap. Dispoziții Generale prevede că: „Orice contract încheiat între comercianți și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau pretarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

În consecință, faptul că reclamanții sunt consumatori de credite cât și pretinsa transparență nu poate constitui un motiv pentru înlăturarea caracterului abuziv a clauzei contestate în măsura în care sunt îndeplinite celelalte condiții cerute de lege.

Motivarea în drept a tribunalului cuprinde aplicarea și interpretarea la situația de fapt probată a Legii nr. 193/2000 republicată - conform art. 5 lit. m) Titlu III din Legea nr. 367/2007, a textului în vigoare la data încheierii convenției de credit și nu a actului normativ adoptat ulterior O.U.G.nr. 50/2010.

Reclamanții, ca motiv de nulitate, nu au invocat vicii de consimțământ ca o condiție de validitate a actului juridic conform dreptului comun, a C. civ. de la art. 1864 (art. 948), ci încălcarea dispozițiilor legii speciale ce definește clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, calitate pe care o au părțile în proces, așa cum este definită prin art. 2 din Legea nr. 193/2000 și Lista anexă cuprinzând clauzele considerate a fi abuzive.

În consecință, reclamanții aveau numai obligația de a dovedi îndeplinirea condițiilor impuse de legea specială, pentru constatarea caracterului abuziv al clauzei ceea ce au probat, în speță.

În condițiile generale ale Convenției în Secțiunea Definiții 3) Costuri la pct. 3.5 pârâta a inclus comisionul de risc pe care împrumutatul îl datorează băncii pe toată perioada creditului, a cărui mod de calcul și scadența /scadențele plății acestuia se stabilesc în Condițiile speciale.

În art. 5 Comisioane; 5.1. Comisioane în legătură cu acordarea și utilizarea creditului (a) comision de risc se prevede „0,22%, aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadență, pe toată durata de derulare a convenției". Constatarea tribunalului că nu s-a negociat direct cu reclamanții clauza este corectă, întrucât este inclusă în convenția standard ce cuprinde Condiții generale și Condiții speciale, forma convenției fiind impusă de bancă.

Alăturat celorlalte clauze, între care alte comisioane, garanții, penalități, dobânda curentă (pct. 3) a creat un dezechilibru între prestațiile părților, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000.

Curtea a avut în vedere și faptul că acest comision a fost impus fără să se arate în funcție de ce a fost stabilit și concret, când se produce, în ce constă, de ce s-a impus aplicarea lui deși existau garanții imobiliare, de ce este nerambursabil la finalul creditului în situația neproducerii riscului sau dacă se poate restitui și în ce situații.

Curtea de apel a reținut că prin modul în care a fost formulat și perceput comisionul de risc, fără nici o posibilitate de negociere s-a urmărit perceperea sub altă formă a unui nou comision, cu același efect ca și dobânda

Susținerile apelantei potrivit cărora contractul este legea părților, că reclamanții l-au acceptat și că nu trebuiau să-l încheie nu au fost primite.

Reclamanții ca și celelalte persoane ce apelează la împrumuturi bancare nu au avut altă posibilitate pentru a beneficia de serviciile băncii decât să accepte aplicarea în bloc a condițiilor prestabilite de aceasta.

Împrejurarea că în condițiile generale ale convenției în secțiunea costuri sunt redate toate costurile pe care împrumutatul trebuie să le plătească pentru credit inclusiv dobânda (curentă, penalizatoare, pentru debit neautorizat) și celelalte cheltuieli (diferite cheltuieli) nu exclude în temeiul Legii nr. 193/2000 controlul judiciar asupra caracterului abuziv al clauzei contestate, pentru fiecare în parte.

Tribunalul a aplicat corect dispozițiile legale în materie când a constatat caracterul abuziv al clauzei înscrisă în art. 3 lit. d) din Legea nr. 193/2000.

Curtea a constatat că prin clauza contestată (art. 3 lit. d) s-a acordat pârâtei dreptul discreționar de a revizui în mod unilateral rata dobânzii curente, fără o negociere prealabilă cu clientul-reclamant, ce urmează a fi doar înștiințat.

Pretinsul motiv întemeiat "nu reprezintă o" situație clară, precisă, caracterizată prin previzibilitate ci este doar „generică", astfel încât consumatorul este pus în situația de a nu le cunoaște sau putea aprecia și anticipa consecințele ce se pot produce. Textul impune pentru apelantă numai obligația de înștiințare, data modificării fiind aceea a comunicării, consumatorul nu are nici un drept, părțile nu negociază dobânda și nu este motiv de reziliere.

În consecință, clauzele referitoare la dobândă pot constitui obiect al cercetări judecătorești și intră sub incidența Legii nr. 193/2000, fiind incluse în lista anexă a legii ce cuprind clauzele considerate ca fiind abuzive alin. (1) lit. a).

Curtea a reținut că în contract nu s-au precizat (lit. a) anexă) motivele întemeiate în concret. Faptul că furnizorul de servicii financiare își rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii (teza a ll-a, alin. (2) plătite de consumator este condiționată alăturat notificării prealabile, cumulativ și cu dreptul celeilalte părți contractante de a avea „libertatea de a rezilia imediat contractul", condiție neîndeplinită în cauză.

Caracterul abuziv al clauzei contestate este dat de modalitatea unilaterală fără negociere a neindicării în concret în contract a motivelor la data încheierii, cu efect imediat de la comunicare și fără drept de a solicita rezilierea de consumatori, neavând relevantă costul total al creditului.

În consecință, clauza prin care împrumutătorul are dreptul de a modifica unilateral dobânda fără a fi raportată la un indicator precis individualizat face ca respectiva clauză - așa cum a reținut și tribunalul - să fie interpretată doar în favoarea împrumutătorului, aceasta servind doar intereselor comerciantului fără a da posibilitatea consumatorului de a verifica dacă majorarea este judicios dispusă și dacă era necesară sau proporțională scopului urmărit.

Omisiunea înserării, motivelor temeinice în contract impune concluzia că nu s-au negociat, ceea ce este contrar și bunei-credințe creând totodată și dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. întrucât nu sunt cunoscute motivele de consumator iar apelanta prin rezervarea dreptului de a modifica oricând art. 3, fără nici o opțiune a intimatului în a o influența ori a cere rezilierea, face incident art. 4 din Legea nr. 193/2000, clauza fiind abuzivă.

Curtea de apel a reținut că numai înștiințarea consumatorului căruia nu i se poate imputa că nu a fost diligent, în speță, fără a fi îndeplinite cumulativ și, celelalte condiții - obligatorii impuse comerciantului nu înlătură caracterul abuziv.

De altfel, contractul fiind pe durată determinată și tipul de dobândă negociat și, acceptat prin semnarea contractului, cât și legislația privind clauzele abuzive din contractele între comercianți și consumatori, stabilesc și momentul la care dobânda poate fi modificată și anume atunci când apar motive temeinice. Părțile pot recurge la procedura stabilită de lege, la o dată ulterioară încheierii contractului, în cursul derulării. Astfel nu are nici o justificare rezervarea dreptului la data negocierii și, semnării contractului, când potrivit bunei-credințe prezumate, toate elementele și costurile pot fi determinate.

Sub aspect probator, reclamanta a dovedit că dreptul rezervat de apelantă parte în contract a avut loc prin încălcarea art. 4 din Legea nr. 193/2000 ce impune și sancțiunea nulității.

În concluziile orale, ca motiv de ordine publică s-a invocat inadmisibilitatea acțiunii și a calității procesuale active a reclamanților, Legea nr. 193/2000 fiind un instrument de lucru pentru A.N.P.C.

Excepțiile nu sunt întemeiate.

În conformitate cu art. 14 din Legea nr. 193/2000 „Consumatorii prejudiciați prin contracte încheiate cu încălcarea prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătorești în conformitate cu prevederile C. civ. și ale C. proc. civ. Fiind părți în Convenție, reclamanții sunt titularii drepturilor și obligațiilor deduse judecății ce le conferă calitate procesuală.

Reclamanții au optat pentru sesizarea organelor judecătorești, potrivit C. civ. ceea ce legea specială permite și nu a sesizării organelor de control în procedura și competențele instituite prin art. 8 și 12 din Legea nr. 193/2000.

O altă interpretare, a condiționării investirii instanței de judecată de o cercetare prealabilă, pe care legea nu o prevede duce la încălcarea principiului legalității ce guvernează procesul civil și liberului acces la justiție, reclamanții având exercițiul dreptului la acțiune.

Cererea de cheltuieli de judecată formulată de intimat s-a apreciat ca întemeiată și dovedită conform art. 274 C. proc. civ.

Împotriva Deciziei nr. 149 din 26 septembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel lași, secția civilă a declarat recurs pârâta SC V.R. SA București întemeiat pe art. 304 pct. 9 C. proc. civ., criticând-o pentru nelegalitate, solicitând în concluzie admiterea recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului, schimbarea sentinței în sensul respingerii cererii de chemare în judecată a reclamanților.

În criticile formulate recurenta pârâtă a susținut în esență următoarele:

1. Instanța de apel a interpretat și aplicat greșit dispozițiile legale, în sensul că în mod nelegal a respins excepția prescripției dreptului reclamanților de a solicita restituirea sumelor încasate de societatea sa cu titlu de comision de risc.

Că potrivit art. 3 alin. (1) teza I din Decret nr. 167/1958, termenul prescripției este de 3 ani, că art. 7 alin. (1) din același act normativ dispune că prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită, iar conform art. 8 alin. (1) prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba cât și pe cel care răspunde de ea, iar alin. (2) prevede că dispozițiile alineatului precedent se aplică prin asemănare și în cazul îmbogățirii fără just temei. Că în speță este aplicabil art. 9 alin. (2) din Decret nr. 167/1958, fiind esențială identificarea momentului de la care prescripția dreptului subiectiv personal dedus judecății (privind restituirea sumelor încasate cu titlu de comision de risc/administrare) începe să curgă, fiind de notorietate aspectul că acțiunea in restituire arc caracterul unei acțiuni patrimoniale și personale (și prescriptibile extinctiv) care se încadrează în acțiunile bazate pe îmbogățirea fără justă cauză sau uneori, în acțiunile întemeiate pe plata nedatorată.

Recurenta susține că regula instituită de art. 8 alin. (1) din Decret nr. 167/1958 stabilește în ceea ce privește acțiunea în răspundere civilă pentru paguba cauzată prin fapta ilicită și cazurile asimilate, că prescripția extinctivă începe să curgă, în principiu, de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia ori putea să cunoască paguba și pe cel care răspunde de ea.

Or, în speța de față este de necontestat că reclamanții aveau posibilitatea și trebuiau să cunoască pretinsul prejudiciu și, implicit, „micșorarea patrimoniului" acestora, precum și beneficiarul acestei măriri, respectiv Volksbank, încă de la momentul perceperii comisionului de risc.

În acest sens a susținut că, având în vedere că acțiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului lași la data de 26 iulie 2011, rezultă fără echivoc faptul că dreptul de a cere restituirea sumelor încasate de societatea sa cu titlu de comision de risc în perioada 20 martie 2008 - 21 iulie 2008 este prescris (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.).

2. Instanța de apel a interpretat și aplicat în mod greșit prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, în sensul că în mod nelegal a reținut faptul că, clauzele înscrise la art. 3 lit. d) și 5 lit. a) din Condițiile Speciale ale convenției de credit, referitoare la variația dobânzii și comisionului de risc, nu se încadrează în categoria clauzelor care pot face obiectul cererii sub aspectul caracterului abuziv(art. 304 pct. 9 C. proc. civ.).

Recurenta susține că dobânda și comisionul de risc fac parte din prețul contractului, prețul contractului fiind o componentă a obiectului contractului, astfel că, clauzele cuprinse în convenția de credit din 27 martie 2008 încheiată între societatea sa și reclamanți, art. 3 lit. d) și art. 5 lit. a), sunt exprimate clar și inteligibil astfel că nu pot face obiectul controlului instanței de judecată cu privire la caracterul abuziv, neîndeplinind niciuna dintre cele trei condiții cumulative, după cum urmează:

Clauzele reglementate la art. 3 lit. d) și 5 lit. a) din Condițiile speciale ale convenției de credit au fost negociate, susținând în acest sens, că la încheierea convenției de credit, clienților băncii li se comunică Condițiile generale și se discută și negociază Condițiile speciale, care conțin și obligațiile cele mai importante ale acestora, fapt confirmat prin semnătura lor, clauze ce sunt obligatorii pentru părți. Recurenta a susținut că, contractele încheiate de instituțiile de credit sunt formate din mai multe documente, printre care Condițiile speciale, care se negociază și se discută cu fiecare client în parte și Condițiile generale, standardizate, și că în toate cazurile numai condițiile generale bancare au natura juridică a unor contracte de adeziune, nu și condițiile speciale, care se discută și se negociază cu fiecare client în parte, situație ce este explicată în special prin rațiuni de eficiență economică, cu consecința standardizării cadrului contractual care le guvernează.

Conținutul acestor condiții standard este elaborat de bancă, clientul putând să le accepte și să intre într-un raport juridic contractual cu instituția de credit sau să le refuze și să nu încheie contractul.

Rațiunea elaborării de către bancă a condițiilor generale contractuale rezidă în guvernarea ansamblului contractelor bancare aparținând unei anumite specii contractuale, pe care banca urmează să le încheie eu potențialii clienți. în considerarea calității sale de profesionist, banca are sarcina de a informa clientul în scopul de a face serviciul respectiv util clientului, însă obligația unei informări corecte incumbă și clientului față de bancă.

Banca are, însă, obligația de a oferi clienților acces la condițiile generale de contractare, iar clienții au dreptul de a primi, la cerere, din partea băncii toate informațiile relevante pentru operațiunile bancare întreprinse. Or, această obligație a fost îndeplinită cu ocazia negocierii condițiilor speciale cu reclamanții intimați, moment în care aceștia au avut acces la condițiile generale.

Recurenta a susținut, că numai condițiile generale din convenție ridică din perspectiva dreptului consumatorului, problema clauzelor abuzive, justificat de caracterul nenegociabil al acestora, legată practic de imposibilitatea obiectivă a clientului de a influența conținutul acestora. Prin urmare, legislația reține prezumția inexistenței negocierii clauzelor numai în ceea ce privește condițiile standard preformulate, nu și în cazul condițiilor speciale, față de care eventuala probă a inexistenței negocierii cade în sarcina consumatorului.

3. Clauza contractuală prin care s-a reglementat modalitatea de calcul/de percepere a ratei dobânzii și condițiile modificării unilaterale a acesteia, respectiv art. 3 lit. d), nu este o clauză abuzivă în înțelesul art. 4 din Legea nr. 193/2000.

În ceea ce privește solicitarea reclamanților de constatare a caracterului abuziv al clauzei 3 lit. d) din Condițiile Speciale ale convenției de credit, arată că, aceștia din urmă au semnal convenția de credit din 15 februarie 2008, iar, părțile, prin semnarea acesteia, au declarat în mod expres că (i) sunt de acord cu costurile contractului și (ii) cunosc și acceptă drepturile și obligațiile ce le revin conform clauzelor contractuale.

Clauza reglementată la art. 3 lit. d) din convenția de credit nu creează un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților.

În acest sens, recurenta a arătat faptul că însuși scopul inserării în convenția de credit a posibilității băncii de a revizui rata dobânzii a fost tocmai acela de a nu se ajunge la un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților, având în vedere perioada îndelungată de timp (30 de ani) pentru care s-a încheiat contractul.

Convenția în cauză fiind un contract de credit, are ca obiect punerea la dispoziție a unor sume de bani, pentru o anumită perioadă de timp, în schimbul unui anumit preț. Prețul este format din dobândă și din comisioane, iar dobânda cuprinde costurile pe care banca le are pentru a putea pune la dispoziție suma împrumutată pentru o perioadă îndelungată de timp, costuri care sunt într-o continuă evoluție fiind imposibil de prevăzut, pentru toate băncile, uneori chiar pe o perioadă foarte scurtă de timp.

Astfel, având în vedere perioada foarte îndelungată în care un contract de credit își produce efectele precum și evoluția continuă a costurilor pe care o banca le poate avea, rezultă că este mai mult decât vital pentru bancă prevederea în contract a unei dispoziții care să îi confere acesteia posibilitatea de a revizui rata dobânzii.

O astfel de posibilitate este prevăzută inclusiv de legislația în vigoare, respectiv de dispozițiile pct. 1, lit. a) parag. 2 din Anexa Legii nr. 193/2000.

Este adevărat că, potrivit pct. 1, lit. a), primul parag., din Anexa Legii nr. 193/2000 conform căruia „sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract", motivul întemeiat care dă dreptul comerciantului să modifice unilateral clauzele contractului trebuie prevăzut în contract, însă această prevedere este una generală de la care se poate deroga dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la următorul paragraf de la pct. 1, lit. a) din Anexa Legii nr. 93/2000.

În acest sens, dispozițiile pct. 1, lit. a), al doilea parag., din Anexa Legii nr. 193/2000 prevăd expres faptul că „prevederile acestei litere (respectiv ale pct. 1 lit. a), primul parag., din Anexa Legii nr. 193/2000, nu se opun (respectiv, nu se aplică) clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare își rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivație întemeiată, în condițiile în care comerciantul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părți contractante și acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul".

Astfel, rezultă fără echivoc faptul că prevederile pct. 1 lit. a), al doilea parag., din Anexa Legii nr. 193/2000 nu mai impun ca „motivație întemeiată" să fie prevăzută în contract, ci doar ca aceasta să existe la data modificării ratei dobânzii, cu obligația furnizorului de servicii financiare de a informa în acest sens consumatorul.

În consecință, având în vedere faptul că obligația sa de a informa consumatorul în cazul revizuirii ratei dobânzii curente este prevăzută expres în convenția de credit, la art. 7 alin. (2). lit. d) din Condițiile generale, nu se va putea reține existența vreunui abuz caracterizat de însăși existența acestei clauze, întrucât motivul pentru care rata dobânzii poate fi modificată unilateral este verificabil.

De asemenea, arătă și faptul că prin art. 3 lit. a) din Condițiile speciale ale convenției de credit părțile au prevăzut o anumită rată a dobânzii, însă la art. 3 lit. d) tot din Condițiile speciale, s-a prevăzut perioada limită până la care este aplicabil procentul inițial.

Prin urmare rata fixă stabilita inițial este supusă unui termen, eveniment viitor și sigur ca realizare, dar a cărei dată nu este cunoscută, astfel încât nu se poate reține de către instanță că părțile au avut în vedere o dobândă fixă decât pe o durată limitată de timp.

Astfel, rezultă fără echivoc faptul că reclamanții au cunoscut de la bun început că dobânda poate fi modificată de către bancă în temeiul 3 lit. d) din Condițiile speciale ale convenției de credit, încât nu se poate afirma că există un dubiu în acest sens.

S-a invocat ca și practică judiciară Decizia nr. 77 din data de 13 februarie 2008 pronunțată de Curtea de Apel București, într-o cauză similară.

De asemenea, nu se poate reține nici că o asemenea clauză este contrară bunei-credințe având în vedere ca ea nu intervine în mod speculativ și în detrimentul clientului ci în situații excepționale atunci când, în mod obiectiv, piața monetară suferă o transformare care impune luarea unor măsuri pentru restabilirea echilibrului contractual.

În aceste condiții, nu se poale considera că inserarea unei astfel de clauze în contract ar fi de natură să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților astfel încât, din această perspectivă, această condiție, prevăzută de dispozițiile art. 4 din Legea nr. 193/2000 nu este îndeplinită.

Totodată, având în vedere cele mai sus menționate, art. 3 lit. d) din Condițiile speciale ale convenției, ce conferă băncii posibilitatea de a modifica rata dobânzii numai în cazul apariției unor situații semnificative pe piața monetară sub nicio formă nu poate fi considerat ab initio o clauză abuzivă întrucât este esențial pentru bancă stipularea unor astfel de clauze care să combată riscul apariției unor situații imprevizibile, în așa fel încât banca să poată revizui efectele contractului în astfel de situații care conduc la ruperea echilibrului contractual, respectiv în momentul în care efectele contractului ajung să fie altele decât cele avute în vedere de părți la data încheierii actului, când părțile și-au asumat obligații în anumite condiții economice date.

Pe de altă parte, rezultă cu claritate faptul că, un eventual caracter abuziv al unor astfel de clauze se va putea analiza numai prin raportare la situația concretă, respectiv dacă banca în funcție de situația dată a interpretat cu bună - credință sau abuziv clauza contractuală și dacă a avut o conduită coerentă în desfășurarea raporturilor contractuale. Or, în prezenta cauza reclamanții nu au pretins și nu au dovedit că banca ar fi majorat dobânda în mod abuziv.

În consecință, pentru a se reține un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților se impunea producerea unui prejudiciu reclamanților, or, în mod evident intimații nu au dovedit producerea unui prejudiciu în patrimoniul acestora atâta timp cât dobânda nu a fost majorată.

Recurenta a susținut și faptul că dispozițiile convenției de credit nu îngrădesc în nici un mod posibilitatea reclamanților de a solicita rezilierea contractului, conform art. 7 din Legea nr. 193/2000, cu toate consecințele ce decurg din exercitarea acestei opțiuni, iar, dreptul acestora de a rezilia contractul rezultă din lege, nefiind necesară prevederea acestuia și în convenția de credit.

Clauza referitoare la rata dobânzii se asociază cu obiectul principal al convenției de credit.

În opinia recurentei, o clauză abuzivă este aceea care modifică echilibrul contractual, de cele mai multe ori în mod imperceptibil, sau greu perceptibil pentru consumator. Or. în cazul prevăzut la art. 3 lit. d) nu se regăsește o astfel de situație, deoarece clauza face parte din chiar obiectul convenției de credit încheiate.

Prin aceste dispoziții s-a urmărit impunerea cel puțin a unui nivel minim de conștientizare în sarcina consumatorului, care nu poate profita de calitatea de consumator pentru a obține beneficii referitoare la preț, care este principalul element pe care un consumator trebuie să îl ia în calcul atunci când încheie un contract.

Rata dobânzii este elementul cheie despre care banca își informează clienții de la primul contact referitor la încheierea unui contract de credit, fiind principalul criteriu al reglării concurenței între bănci.

În consecință, modalitatea de stabilire a acesteia nu poate fi analizată din perspectiva clauzelor abuzive, în acest sens convergand atât dispozițiile din legislația națională, cât mai ales prevederile comunitare.

4. Clauza contractuală ce reglementează dreptul băncii de a percepe comisionul de risc, respectiv art. 5 lit. a) din Condițiile speciale, nu este o clauză abuzivă în înțelesul art. 4 din Legea nr. 193/2000.

În acest sens recurenta a arătat faptul că perceperea comisionului de risc de către bancă este perfect legală, cu atât mai mult cu cât la data încheierii convenției de credit perceperea unui astfel de comision nu era interzisă de nicio dispoziție legală în vigoare la acel moment.

În acest sens a arătat că, prevederile O.U.G. nr. 50/2010, nu se aplică contractelor de credit în curs de derulare la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe, astfel încât, prevederea și totodată, perceperea comisionului de risc, de către bancă au fost și sunt perfect legale.

În continuare a susținut că dispozițiile contractuale, care reglementează comisionul de risc nu intră în categoria clauzelor considerate abuzive prevăzute la pct. 1, lit. b) din Anexa Legii nr. 193/2000, întrucât comisionul de risc a fost cunoscut de către părți la momentul încheierii contractului, fiind prevăzut în mod expres atât cuantumul procentual - art. 5. lit. a) din convenția de credit - cât și suma pe care reclamanții urmau să o achite pe parcursul perioadei contractuale, fiind evidențiat distinct și clar în graficul de rambursare care, de asemenea, a fost semnal de către clienți la momentul contractării creditului.

Din analiza graficului de rambursare, care reprezintă o parte integrantă a convenției de credit rezultă că acest comision de risc este prevăzut ca o parte importantă a prețului creditului alături de dobânda, prestație cuvenită băncii în schimbul acordării creditului și care a fost avută în vedere de ambele părți la momentul încheierii contractului iar, pentru instituția sa, această prestație are semnificația a însuși prețului creditului acordat.

Astfel, având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2008, precum și considerentele de mai sus, rezultă fără echivoc faptul că, în acest caz, nu s-a creat, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, ci situația reprezintă un caz tipic în care cumpărătorul acceptă prețul contractului propus de către vânzător, element căruia instanța nu îi poate aduce atingere prin invocarea legii clauzelor abuzive, indiferent de denumirea sau structura prețului contractului -dobândă, comision de risc, de administrare, etc, cât timp acesta a fost cunoscut și acceptat de către cumpărător la momentul încheierii contractului.

Clauza ce reglementează comisionul de risc nu creează un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților.

Instanța de apel în mod nelegal a reținut că natura abuzivă a clauzei prevăzute la art. 5. lit. a) este dată de faptul că în convenția de credit nu este descris motivul perceperii comisionul de risc, iar, prin aceasta s-ar crea un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților, întrucât deși în convenția de credit nu s-a prevăzut în mod concret care este riscul pe care urmează să îl acopere comisionul de risc această împrejurare, privită și din perspectiva faptului ca simpla acordare a unui credit presupune o serie de riscuri inerente acestei activități comerciale, nu este suficientă pentru a transforma clauza având ca obiect stipularea unui comision de risc într-una abuzivă.

De asemenea, scopul comisionului de risc rezultă chiar din denumirea sa de "comision de risc", respectiv de acoperire a riscului de nerambursare a creditului, astfel încât în convenția de credit nu era necesară explicarea detaliată a sa, pentru reclamanți esențial era să cunoască cuantumul comisionului de risc și dacă acesta este convenabil pentru ei.

În acest sens, sunt și dispozițiile art. 117 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, care permit instituțiilor de credit să perceapă dobânzi, penalități, comisioane, alte costuri și speze bancare numai dacă plata acestora este prevăzută în contractul încheiat între părți, or, plata comisionului de risc a fost stipulată în convenția de credit încheiată între părți.

Totodată, art. 5. lit. a) din Condițiile speciale, ce reglementează comisionul de risc nu poate fi calificat ca fiind o clauză abuzivă, întrucât articolul în cauză este clar, cuantumul comisionului este determinat și nu depinde de voința unilaterală a băncii deoarece a fost stabilit de ambele părți la data încheierii convenției de credit și nu sunt prevăzute în contract clauze de modificare unilaterală a acestui comision.

De asemenea, nu se poate susține că între cuantumul comisionului de risc și prestația suportată de către bancă s-a creat un dezechilibru având în vedere riscul ridicat pe care banca ar fi nevoită să îl suporte în cazul în care nu ar fi rambursat creditul. Nu se poate susține nici faptul că pentru comisionul de risc nu există o contraprestație a băncii, atâta timp cât banca preia riscurile rezultate din nerambursarea creditului. Cu privire la acest aspect, a susținut că art. 1 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 interzice comercianților să stipuleze clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Art. 4 califică drept abuzivă acea clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul și care prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului, prin înfrângerea cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Potrivit Legii nr. 193/2000, în aprecierea caracterului abuziv al unei clauze contractuale, se ține scama de natura bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului, de toate circumstanțele care privesc încheierea sa și, de asemenea, de toate celelalte clauze ale contractului sau ale altui contract de care acesta depinde.

Pe de altă parte, o clauză poate fi declarată abuzivă în caz de disproporție considerabilă și nejustificată între drepturile și obligațiile părților.

Atât Directiva nr. 93/13/ CEE, cât și Legea nr. 193/2000 au exclus din spațiul lor de incidență clauzele care privesc adecvarea între preț și

remunerație, pe de o parte și serviciile sau bunurile de furnizat în contraprestație.

Potrivit acestor acte normative sancțiunile legale intervin numai dacă dezechilibrul este semnificativ, la nivelul întregului contract, capabil să afecteze însăși utilitatea acestuia.

în speță, însă, nu s-a probat că articolul care reglementează comisionul de risc ar fi fost inserat cu rea credință, de către bancă și cu atât mai puțin că determină caracterul nevalabil al cauzei actului juridic și implicit că ar compromite echilibrul acestuia și că potrivit art. 967 C. civ. valabilitatea cauzei se prezumă, până la dovada contrarie, iar reclamanții nu au răsturnat prezumția legală în condițiile în care au beneficiat de credit și au cunoscut de la încheierea contractului cuantumul acestui comision.

Ca și alte comisioane și comisionul de risc este un clement al prețului băncii, o componentă a costurilor aferente punerii la dispoziție a creditului și că nu trebuie uitat că, în momentul în care se acordă un credit, banca, ca orice agent economic urmărește obținerea unui profit.

Cu privire la comisionul de risc, a arătat faptul că acesta nu este un echivalent al garanției reale imobiliare, că în ceea ce privește soliditatea garanției, aceasta nu este în măsură să asigure recuperarea sumelor acordate de către bancă, garanțiile reprezentând ultima sursă de rambursare a unui credit, băncile neavând ca obiectiv acumularea unor proprietăți imobiliare în contul creanțelor. Garanția, de cele mai multe ori, este menită să acopere exclusiv valoarea sumei împrumutate, din aceasta scăzându-se costurile pe care banca le înregistrează cu executarea acesteia.

Mai mult decât atât, este de notorietate faptul că, în prezent, criza pieței imobiliare a determinat o scădere a valorii imobilelor, inclusiv a celor aduse în garanții cu până la 50% în unele zone ale țării, astfel încât este evident faptul că și în cazul de față garanțiile oferite nu mai sunt în măsură să acopere în acest moment creditul acordat, astfel încât în mod nelegal atât prima instanță cât și instanța de apel au reținut faptul că banca nu suportă niciun risc având în vedere că este beneficiara unei garanții reale imobiliare.

De asemenea, nu există nicio reglementare legală care să prevadă faptul că se poate percepe comision de risc doar în situația creditelor acordate fără garanție.

Perceperea comisionului de risc nu poate fi considerată abuzivă chiar dacă în favoarea sa reclamanții au constituit garanții, întrucât atât perioada de timp destul de mare, de 30 de ani pentru care s-a acordat creditul, cuantumul ridicat al sumei împrumutate, cât și toate aspectele care pot concura la expunerea băncii riscurilor devalorizării sau diminuării garanțiilor ce au fost constituite în favoarea sa, sau a riscului de a nu i se restitui integral suma acordată și de a nu încasa profitul preconizat, trebuie luate în considerare de către bancă.

Riscul de credit este asumat în urma analizei economico-financiare a solicitantului de credit și a solidității garanțiilor reale sau personale pe care acesta le propune ca accesoriu al creanței principale. Riscul de credit se află totodată în strânsă corelație cu riscul de diminuarea a valorii creanțelor, riscul contrapartidei, riscul de poziție, riscul de decontare/livrare, riscul valutar, riscul de marfa, riscul reputațional și riscul operațional, astfel cum sunt acestea reglementate de dispozițiile art. 126 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Astfel, perceperea comisionului de risc este justificată având în vedere costurile pe care administrarea riscurilor le presupune, respectiv costuri ce privesc înființarea și organizarea de departamente ce se vor ocupa de gestionarea acestor riscuri, costuri cu salariații din cadrul acestor departamente, costuri legate de sistemul tehnologic (hardware și software) precum și de dezvoltarea acestuia, etc, astfel încât este firesc ca aceste costuri să se regăsească și în costul total al creditului.

Comisionul de risc este parte a prețului contractului, astfel că potrivit legislației în vigoare, debitorul băncii, suportând costul creditului este dator în realitate să suporte cele două componente principale ale acestuia, respectiv dobânda, și comisionul la care se poate adăuga penalizarea pentru întârzierea rambursării creditului și a plăților dobânzii. Costurile aferente gestionarii riscului vor fi suportate de beneficiarul final, respectiv de client. Prin acest mecanism, costul ce cuprinde riscul, denumit comision de risc, devine parte importantă a prețului contractului.

Tocmai de aceea, preluându-se într-un mod simplist dispozițiile art. 4 alin. (1) al Directivei nr. 93/13/ CEE, legiuitorul român a reglementat la rândul său excluderea clauzelor privind prețul contractului de la controlul de excesivitate prin art. 4 alin. (6).

Excluderea se explică prin faptul că pe de o parte controlul prețului este o chestiune ce ține de dreptul concurenței și de aceea nu ar trebui să-și găsească locul într-o reglementare privind protecția consumatorului, iar, pe de altă parte, prețul este elementul cel mai bine înțeles de către consumator.

Clauza contractuală privind dreptul său de a percepe comisionul de risc reprezentând parte integrantă a prețului contractului de credit nu poate fi, prin urmare, anulată de către instanța de judecată ca fiind clauză abuzivă în lipsa unui temei legal care să-i confere instanței de judecată autoritatea de a interveni în această sferă.

De asemenea, nu se poate reține nici faptul că în prezenta cauză, consimțământul reclamanților intimați a fost viciat la data încheierii contractului având în vedere că dispozițiile contractuale referitoare la comisionul de risc au fost clar exprimate în cuprinsul contractului, în ceea ce privește cuantumul său, obligația consumatorului de a plăti contravaloarea acestuia corelativă dreptului băncii de a-l percepe, iar, toate aceste clauze au fost asumate de părți prin semnarea convenției de credit.

Concluzionând, (i) perceperea acestui comision de risc a fost reglementată și consimțită contractual de către ambele părți, fără existența vreunei constrângeri și (ii) se realizează potrivit principiului consfințit de art. 969 C. civ. conform căruia „convențiile legal făcute au putere de lege intre părțile contractante". De asemenea, banca a acordat creditul în baza unei structuri de costuri predefinite, astfel încât să poată fi asigurat atât profitul cât și solvabilitatea acesteia. Comisionul de risc a fost inclus încă de la momentul acordării creditului în calculul dobânzii anuale efective (D.A.E.).

De asemenea, în cazul în care s-ar eliminarea comisionul de risc din convenția de credit s-ar produce un dezechilibru contractual în defavoarea societății sale, consecința fiind diminuarea semnificativă a D.A.E., cu care împrumutații au fost de acord la momentul semnării contractului.

Intimații reclamanți L.L.C. și L.Ș.C. prin întâmpinarea depusă la data de 9 august 2013 au cerut respingerea recursului ca nefondat pentru motivele expuse în scris.

Analizând recursul declarat de pârâta SC V.R. SA împotriva Deciziei nr. 149 din 26 septembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel lași, secția civilă, din perspectiva criticilor formulate și temeiurilor de drept arătate, ținând cont de limitele controlului de legalitate, înalta Curte a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

1. Motivul de recurs prin care recurenta a susținut nelegalitatea deciziei din perspectiva interpretării și aplicării greșite a dispozițiilor art. 3 din Dec. nr. 167/1958 privind excepția prescripției dreptului reclamanților de a solicita restituirea sumelor încasate de societatea sa cu titlu de comision de risc, este nefondată.

Astfel se constată că decizia instanței de apel este corectă, fiind dată cu aplicarea dispozițiilor legale ce reglementează prescripția extinctivă, reclamanții invocând nulitatea absolută, nu nulitatea relativă, a clauzelor contractuale, interesul ocrotit de normele juridice respective fiind unul general, de ordine publică.

Este știut că Legea nr. 193/2000, care reprezintă transpunerea în legislația românească a Directivei nr. 93/13/ CEE, nu prevede ca sancțiune anularea clauzelor cu caracter abuziv, ci inopozabilitatea (sau ineficacitatea) acestora în raport cu consumatorul, dar dispozițiile acestei directive sunt de ordine publică, iar regimul juridic al acestei sancțiuni este practic identic cu al nulității absolute, acest lucru decurgând din practica Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, în ce privește natura interesului protejat, norma respectivă ocrotește un interes general, nu unul individual., în considerentul nr. 50 s-a precizat că „dată fiind natura și importanța interesului public pe care se întemeiază protecția pe care Directiva nr. 93/13/ CEE o asigură consumatorilor, art. 6 din acesta trebuie să fie considerat ca o normă echivalentă cu normele naționale care ocupă, în cadrul ordinii interne, rangul de ordine publică.

În același sens, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat că recunoaște judecătorului puterea de a declara din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract" arătând totodată că această putere „se încadrează pe deplin în contextul general al protecției speciale pe care directiva tinde să o recunoască interesului colectivității, care, făcând parte din ordinea publică economică, depășește interesele specifice ale unor părți. Există, cu alte cuvinte un interes public ca aceste clauze prejudiciabile pentru consumator să nu-și producă efectele".

În speță, din examinarea cererii introductive formulată de către reclamanți, se poate constata că s-a cerut constatarea caracterului abuziv al unor clauze în contractul de credit, or, după cum s-a arătat mai sus, consecința constatării caracterului abuziv al unor clauze este echivalentă cu constatarea nulității absolute a acestora, nefiind aplicabilă sancțiunea existentă în cazul nulității relative.

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, dispozițiilor constituționale și ale Tratatului de aderare a României la U.E., este obligatorie pentru instanțele românești, întrucât există un interes public ca aceste clauze, constatate ca fiind abuzive pentru consumator, să nu-și producă efectele, recunoscând judecătorului național puterea de a le declara nule, chiar din oficiu.

Este adevărat că art. 3 din Dec. nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă prevede durata termenului de prescripție de 3 ani, iar art. 7 din același act normativ arată că momentul de la care curge prescripția, ca regulă, este data nașterii dreptului la acțiune sau a dreptului de a cere executarea silită, dar în soluționarea acestei excepții instanța de apel a avut în vedere faptul că nulitatea unui act juridic, în speță a unei clauze este definită ca mijlocul prevăzut de lege pentru a nu permite ca voința individuală să treacă peste îngrădirile ce-i sunt impuse prin normele dreptului pozitiv și că efectele constau în desființarea actului prin repunerea părților în situația anterioară, care implică restituirea reciprocă a prestațiilor ce s-au făcut în temeiul lui.

Susținerea recurentei că interesul protejat în cauză este un interes particular, că nulitatea relativă ce ar putea exista în cazul protecției unui interes particular, se prescrie într-un termen de 3 ani de zile, în conformitate cu art. 3 din Dec. nr. 167/1958, având ca justificare faptul că în speță contractul de credit supus analizei a fost încheiat la data de 27 martie 2008, în timp ce acțiunea a fost introdusă la 18 iulie 2011, cu depășirea acestui termen, nu poate fi primită în raport de toate reglementările în materia protecției consumatorilor, naționale și internaționale, ce reprezintă norme care ocrotesc un interes general și că încălcarea unei norme imperative, care ocrotește un interes general, este sancționată cu nulitatea absolută, iar acțiunea în constatarea nulității absolute este imprescriptibilă extinctiv, astfel că în cauză nu sunt aplicabile prevederile art. 9 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958, ce vizează acțiunea în declararea nulității relative.

De altfel, instanța de apel în soluționarea acestei excepții a argumentat corect că dreptul la acțiune al reclamanților având ca obiect restituirea prestațiilor, în situația constatării nulității unui act juridic curge de la data constatării de instanță a caracterului abuziv al clauzei și anulării ei și că dreptul la restituirea prestațiilor, ca aplicație a repunerii părților în situația anterioară, nu poate curge înainte de a se fi constatat nulitatea clauzei, astfel că momentul încheierii contractului, data de 27 martie 2008, nu are nici o relevanță, reținând că pe acest capăt de cerere nu a operat prescripția.

Prin urmare, neputând fi vorba de o nulitate relativă, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 3 alin. (1) din Dec. nr. 167/1958, nulitatea absolută putând fi invocată oricând, ca atare, dreptul la acțiune al reclamanților neputând fi apreciat ca prescris.

2. Critica recurentei-pârâte prin care a susținut că instanța de apel a interpretat și aplicat în mod greșit prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, în sensul că în mod nelegal a reținut faptul că, clauzele înscrise la art. 3 lit. d) și art. 5 lit. a) din Condițiile Speciale ale convenției de credit, referitoare la variația dobânzii și comisionului de risc, nu se încadrează în categoria clauzelor care pot face obiectul cererii sub aspectul caracterului abuziv este nefondată.

Art. 4 alin. (6) din lege reprezintă transpunerea fidelă a art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/ CEE și are următorul conținut: "evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil".

În ce privește aspectul, supus analizei, acela al prețului ca și componentă a obiectului contractului, ce constă în contravaloarea achiziționării unui bun sau prestării unui serviciu, se constată că, atât în legea națională cât și în cea comunitară expresia „preț" este utilizată prin raportare la sintagma „raport calitate preț", precum și la produsele și serviciile oferite în schimb.

Față de modul de reglementare, sensul normelor în discuție este acela că sunt excluse de la evaluarea caracterului abuziv acele clauze ce vizează proporționalitatea dintre calitatea bunului livrat sau serviciului prestat de comerciant și prețul plătit de consumator, situație ce nu s-ar putea pune în cazul unui contract de credit, întrucât consumatorul nu plătește o anumită calitate a mărfii ori a serviciului de care a beneficiat, ci primește o sumă de bani pe care se obligă să o restituie în condițiile convenite prin contract.

Prin convenția părților, în Condițiile generale, la secțiunea „Definiții", rezultă că, costul total al creditului este format din toate costurile pe care împrumutatul trebuie să le plătească pentru creditul acordat, inclusiv dobânda și celelalte cheltuieli, costurile fiind enumerate în Secț. 3 „Costuri", printre ele regăsindu-se atât dobânda cât și comisionul de risc.

De aici rezultă în mod evident că noțiunea de „cost total al creditului" are o accepție mai largă decât aceea a „prețului", comisionul de risc și dobânda curentă fiind parte din costul total, respectiv o componentă a acestuia.

În același sens, Directiva 2008/48/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008, privind contractele de credit pentru consumatori (prin care s-a abrogat Directiva 87/102/ CEE), la art. 3 lit. g) definește „costul total al creditului" ca fiind format din „toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri ce trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu creditul și care sunt cunoscute de către creditor."

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin O.U.G. nr. 50/2010, act normativ ce nu se aplică contractelor în curs de derulare la data adoptării sale, cum este și cazul convenției în litigiu, conform art. 95 din ordonanță, situație în care, în condițiile art. 148 din Constituție, capătă aplicabilitate directiva.

Raportat la același articol 4 alin. (6) este de reținut că acesta nu exclude controlului un eventual caracter abuziv al clauzelor referitoare la obiectul principal al contractelor prin raportare la preț ca parte a obiectului contractului, în condițiile în care acea clauză care le determină este clară, neechivocă și exprimată într-un limbaj inteligibil.

De altfel, același text prevede posibilitatea exercitării unui asemenea control, cu titlu de excepție, numai în situația în care clauzele respective nu sunt exprimate în mod clar și inteligibil.

Sub acest aspect, atât instanța de fond cât și cea de apel au făcut o delimitare clară între clauzele ce nu pot forma obiect al contractului, apreciind în mod corect că, în condițiile în care clauza nu este exprimată în mod clar, lăsând loc la echivoc, ori când este folosit un limbaj neinteligibil poate fi supusă analizării din perspectiva unui eventual caracter abuziv.

În acest sens, deși dobânda și comisionul de risc fac parte din costul total al contractului, contrar susținerilor recurentei, astfel că, clauzele ce reglementează perceperea acestora pot fi analizate pentru argumentele anterior expuse, în condițiile în care ele nu sunt exprimate în mod clar și inteligibil, lăsând loc la echivoc.

Astfel, în clauza a cărui nulitate s-a solicitat, art. 5 lit. a), comisionul de risc se stabilește la valoarea de 0,22% aplicabil la soldul creditului, lunar, pe toată perioada de derulare a convenției, după ce la art. 3 alin. (5) este prevăzut dreptul băncii de a percepe un comision de risc pentru punerea la dispoziție a creditului.

Situația este aceeași și în cazul clauzei reglementate la art. 3 alin. (1) din convenția de credit unde se prevede că pentru acordarea (punerea la dispoziție) a creditului se percepe dobânda curentă, ceea ce induce ideea perceperii a două costuri pentru același serviciu al băncii, fără ca distincția dintre acestea să fie exprimată în mod clar.

Or, scindarea prețului în aceste componente poate duce la ideea că, pentru aceeași prestație s-au avut în vedere rațiuni diferite de percepere a acestora, fundamentul perceperii acestora nefiind cunoscut consumatorului la momentul perfectării convenției de credit, în lipsa unei exprimări clare și neechivoce.

Or, tocmai aceasta este probleme cu clauzele respective, că ele nu sunt clare și precise, dând posibilitatea doar băncii de a interpreta, strict în interes propriu, aceste clauze, creând, astfel, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Mai mult, potrivit jurisprudenței C.J.U.E. „dispozițiile art. 4 alin. (2) și art. 8 din Directiva nr. 93/13/ CEE trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementăricare autorizează un control jurisdicțional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar și inteligibil".

Prin urmare, instanțele au dreptul să examineze caracterul abuziv al clauzelor privind prețul, chiar dacă acestea sunt redactate în mod clar și inteligibil, cu atât mai mult având acest drept, atunci când aceste clauze nu sunt redactate într-un limbaj clar și precis, cum este cazul în cauza de fată.

3. Nici critica recurentei prin care a susținut că instanța de apel a apreciat, în mod nelegal, ca fiind abuzivă, clauza înscrisă în art. 3 lit. d) din contract ce prevede modificarea ratei dobânzii nu poate fi primită.

Clauza în discuție are următorul conținut: „banca își rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua rată a dobânzii; Rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării".

În ceea ce privește condițiile impuse de lege a fi îndeplinite pentru ca o cauză să poată fi apreciată ca fiind abuzivă, acestea se desprind din reglementarea art. 4 din lege.

Potrivit textului de lege o clauză poate fi calificată ca abuzivă dacă nu a fost negociată direct cu consumatorul, dacă prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Susținerea recurentei cu privire la faptul că părțile ar fi negociat clauza art. 3 lit. d) din contract, motivat de faptul că aceasta ar fi înscrisă în Condițiile speciale ale contractului și nu în Condițiile generale, nu poate fi primită, știut fiind că contractul de împrumut bancar încheiat, ce face obiectul cauzei, este un contract de adeziune cu clauze standardizate, reclamanții neavând posibilitatea de a negocia, în mod real, cu banca, clauzele contractuale, indiferent de gradul de pregătire.

Or, tocmai această situație, de abuz de putere dominantă și de necesitate pentru consumator de a accepta condițiile impuse de profesionistul instituție de credit, este cea care a impus adoptarea legislației în materia protecției consumatorului, cu scopul declarat comunitar și național, de a proteja categoria consumatorilor de practicile profesioniștilor.

Art. 3 pct. 2 din Directiva nr. 93/13, prevede că se consideră întotdeauna că o clauză nu s-a negociat individual atunci când a fost redactată în prealabil, iar consumatorul nu a putut să influențeze conținutul clauzei în special în cazul contractelor de adeziune, cum este și contractul de credit din cauză.

în speță, nu poate fi neglijat nici faptul că sistemul de protecție pus în aplicare prin Legea nr. 193/2000 prin care s-a transpus Directiva nr. 93/13 se bazează pe aceea că un consumator se găsește într-o situație de inferioritate față de un vânzător sau furnizor în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare, situație care îl conduce la adeziunea la condițiile redactate în prealabil de vânzător sau furnizor.

Mai mult, potrivit art. 4 alin. (3) dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens, ceea ce în cauză nu s-a probat, astfel că instanța nu poate primi argumentele recurentei prin care se încearcă, ca de altfel pe tot parcursul derulării procedurii judiciare, să se lămurească considerentele ce au stat la baza perceperii dobânzii, câtă vreme aceste elemente nu sunt evidențiate în convenția de credit.

De altfel, adoptarea unei legislații speciale privind protecția consumatorului, cum este Directiva nr. 93/13/ CEE, la nivel european, precum și Legea nr. 193/2000, la nivel național, a fost făcută tocmai în scopul de a proteja pe consumatori în situații ca cea care face obiectul cauzei de față, neputându-se nega faptul că reclamantul are dreptul de a-i fi examinată cererea formulată, chiar dacă a semnat contractul cu banca.

Nici critica recurentei cu privire la faptul că nu s-ar fi creat un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului, prin existența clauzei referitoare la posibilitatea băncii de a revizui rata dobânzii, nu poate fi reținută, pe motiv că, potrivit pct. 1 lit. a) din anexa la Legea nr. 193/2000, este permisă cuprinderea în contracte a unor clauze în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare poate modifica rata dobânzii plătibile de către consumator, fără o notificare prealabilă, cât timp același text de lege prevede necesitatea existenței unei motivații întemeiate, or, tocmai această motivație întemeiată lipsește clauzei respective, ceea ce duce la crearea unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Or, prin motiv întemeiat trebuie, într-adevăr, să se înțeleagă o situație clar descrisă, previzibilă, care să ofere posibilitatea împrumutatului să știe, încă de la semnarea contractului, că dacă respectiva situație va interveni, el va trebui să suporte o dobândă mărită și să aibă libertatea de a rezilia imediat contractul, situația respectivă putând fi analizată de către instanță, în cazul unui litigiu.

Cum în speța de față motivul invocat de pârâtă pentru revizuirea ratei dobânzii a fost acela al evoluției pieței financiare sau politicii de creditarea a băncii, dar fără prezentarea unor elemente de identificare, această clauză nefiind clară, deci necorespunzător descrisă, neoferind clientului posibilitatea de a cunoaște, de la început, că dacă acea situație se va produce, dobânda va fi mărită, se reține că opțiunea reclamanților de a contracta în aceste condiții, nu a fost liberă, motivul nefiind clar nici din punct de vedere al posibilității de a realiza un control judiciar asupra lui, pentru a se determina dacă acesta poate constitui temei pentru majorarea dobânzii.

Astfel se constată că în mod corect a reținut instanța de apel că, prin neindividualizarea în vreun mod a elementelor care să permită băncii modificarea unilaterală a ratei dobânzii curente stabilită prin contract, în lipsa unui criteriu obiectiv clar și previzibil, modificarea dobânzii fiind lăsată la libera apreciere a băncii, în mod discreționar, creând un dezechilibru semnificativ între prestațiile reciproce ale părților, contrar bunei-credințe, de natură a-i prejudicia pe intimați, această omisiune atrage caracterul abuziv al clauzei.

Celelalte susțineri ale recurentei, cu privire la perioada de acordare a împrumuturilor și la modul de procurare a resurselor lor financiare, nu fac decât să justifice interesele economice ale băncii, scoțând în evidență doar faptul că banca intenționează să transfere toate costurile suplimentare, ulterioare semnării contractului, în sarcina împrumutaților, dar fără să negocieze, în mod clar și precis, cu aceștia o astfel de clauză.

4. Înalta Curte, constată că este nefondată și critica prin care recurenta consideră că, clauza contractului ce reglementează dreptul băncii de a percepe comisionul de risc nu este abuzivă.

Pct. 3.5 din Secț. 3 Costuri, din Condițiile generale ale Convenției de credit prevede că, pentru punerea la dispoziție a creditului, împrumutatul datorează băncii un comision de risc, aplicat la soldul creditului, pe toată perioada creditării și că modul de calcul și scadența acestuia se stabilesc în Condițiile speciale.

În ceea ce privește criticile recurentei cu privire la art. 5 lit. a) din Condițiile speciale ale convenției de credit încheiate între părți, clauza ce prevede obligația reclamanților de a achita comisionul de risc stabilit aplicabil la soldul creditului, plătibil lunar în ziua de scadență, pe toată perioada de derulare a convenției de credit, acestea nu pot fi primite.

Pentru a se vedea dacă clauza înscrisă în art. 5 lit. a) din convenția părților este sau nu abuzivă, analiza va fi făcută tot în raport de prevederile art. 4 din aceeași lege.

Potrivit recurentei, comisionul de risc prevăzut de art. 5 lit. a) din condițiile speciale ale convenției de credit din 27 martie 2008 reprezintă costul perceput de bancă și datorat de client în legătură cu administrarea riscurilor asumate de bancă prin punerea la dispoziție a creditului, întrucât pe parcursul derulării convenției exista posibilitatea ca banca să sufere o pierdere ca urmare a producerii unui eveniment nesigur și viitor, constând în materializarea riscului de credit sau a riscului de piață.

Susținerile recurentei prin care se încearcă o lămurirea considerentelor perceperii comisionului de risc, în sensul că prin instituirea acestui comision s-a avut în vedere riscul bancar pe care este obligată să-l suporte și că de fapt, clauza nu se referă la rațiunea acoperirii unui cost, ci la modalitatea de percepere, fiind negociată nu pot fi primite câtă vreme aceste elemente se vor a fi clarificate, în cadrul procesului, fără să fi fost evidențiate în convenția de credit.

Atâta timp cât funcția și destinația comisionului de risc nu au fost evidențiate în contract, se constată că orice consumator ar fi fost într-o poziție dezavantajată față de bancă și într-o imposibilitate reală de a negocia acest comision, cu atât mai mult cu cât recurenta nu a făcut dovada unei negocieri a clauzei analizate, obligație ce-i revenea în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) teza II din Legea nr. 193/2000, nereușind să răstoarne prezumția relativă instituită în favoarea consumatorului prin acest text de lege.

Totodată se reține că potrivit Rezoluției Parlamentului European din 18 noiembrie 2008, profesionistul are obligația de a-l informa pe consumator în mod corect și echidistant, iar faptul că nu s-au solicitat lămuriri suplimentare de consumator cu privire la acest comision nu este de natură a complini această obligație a băncii și nici de a imprima clauzei un caracter clar și inteligibil.

În cauză, se constată că nici critica ce privește greșita reținere a existenței unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, contrar bunei credințe, nu poate fi reținută.

Interpretarea legală a textului actului normativ este aceea că trebuie să existe dezechilibru semnificativ, în situația dovedirii acestuia, lipsa bunei credințe fiind prezumată și că în spiritul legii, un dezechilibru semnificativ este interpretat ca fiind contrar bunei credințe, tocmai pentru a evita folosirea acestui criteriu ca o cale de scăpare pentru profesioniști, reducându-se astfel nivelul de protecție al consumatorilor.

Contrar susținerilor din cererea de recurs, instanța de apel a înțeles perfect explicațiile prin care recurenta a încercat să argumenteze rațiunea perceperii comisionului de risc, iar faptul că nu a îmbrățișat raționamentul acesteia, în sensul că perceperea comisionului ar fi de natură a asigura echilibrul contractual, pentru a-și acoperi riscurile de a nu mai primi sumele acordate, costurile sau profitul preconizat de această prestație, înseamnă că argumentele nu au fost convingătoare.

Înalta Curte constată că, comisionul de risc este perceput pentru punerea la dispoziție a creditului și ca o garanție a îndeplinirii unei obligații de restituire a împrumutului, fără a exista precizări în cuprinsul contractului cu privire la fundamentul perceperii acestui comision ori destinației acestuia, însă nici o clauză a convenției nu prevede condițiile în care sumele depuse cu acest titlu pot fi reținute și nici ce se întâmplă cu aceste sume în cazul în care riscul nu se produce până la ajungerea contractului la termen ori în cazul rambursării anticipate a creditului, ceea ce înseamnă că nu s-a prevăzut în contract o obligație corelativă a băncii.

Or, câtă vreme riscul contractului este acoperit prin constituirea unei garanții reale ce poate fi suplimentată în anumite condiții reglementate prin contract, cât și prin încheierea unei polițe de asigurare cesionată în favoarea băncii este evident că prin introducerea comisionului de risc, fără reglementarea unei obligații corelative, se creează un dezechilibru între contraprestațiile părților, contrar bunei credințe, situație ce contravine caracterului sinalagmatic al convenției de credit.

Cum clauza referitoare la comisionul de risc nu este exprimată în mod clar și inteligibil, în mod corect instanța de apel a procedat la analizarea caracterului abuziv al acestei clauze prin prisma dispozițiilor Legii nr. 193/2000.

Nici susținerile ce țin de aplicarea principiului libertății contractuale nu pot fi primite, în condițiile în care dispozițiile art. 969 C. civ. invocate de recurentă, prevăd că au putere de lege doar convențiile legal făcute și în care Legea nr. 193/2000 reglementează chiar acele situații în care clauzele contractuale sunt considerate ca fiind abuzive.

În plus, în materia protecției consumatorilor, s-a avut în vedere că, prin adoptarea Directivei Consiliului nr. 93/13/ CEE din 5 aprilie 1993, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 193/2000, legiuitorul european și cel național au urmărit în anumite ipoteze atenuarea principiului pacta sunt servanda, dând instanței de judecată posibilitatea de a anula acele clauze, în măsura în care se reține că acestea sunt abuzive și că o asemenea intervenție nu încalcă principiul forței obligatorii a contractelor consacrat de art. 969 alin. (1) C. civ., libertatea contractuală nefiind identică cu una absolută sau discreționară de ai contracta.

În consecință, pentru considerentele reținute, cum instanța de apel a pronunțat o decizie conformă cu textele legale incidente în cauză, aplicate corect la situația de fapt stabilită, înalta Curte, va respinge recursul ca nefondat, conform dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

În temeiul art. 274 C. proc. civ., urmează a fi obligată recurenta-pârâtă SC V.R. SA București la plata sumei de 3.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimatii-reclamanți L.Ș.C. și L.L.C.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta SC V.R. SA București împotriva Deciziei nr. 149 din 26 septembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel lași, secția civilă.

Obligă recurenta-pârâtă SC V.R. SA București la plata sumei de 3.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimatii-reclamanti L.Ș.C. și L.L.C.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 26 septembrie 2013.

 

 

 

Decizia nr. 4094/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ședința publică de la 21 noiembrie 2013

 

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 4094/2013

Ședința publică de la 21 noiembrie 2013

Asupra recursului de față;

Din examinarea lucrărilor dosarului constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată la data de 14 aprilie 2012 reclamanții V.M.I., M.C.C., B.E.C. au chemat în judecată pe pârâtele SC O.B.R. SA București și SC O.B.R. SA - Sucursala Pitești, solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

1. Constatarea faptului că marja fixă a băncii în dobânda aplicabilă pentru reclamantul V.M.I., în contractul de credit ipotecar AA din 24 martie 2008, este de 2,94%; pentru reclamanta M.C.C., în contractul de credit ipotecar BB din 8 noiembrie 2007, este de 2,68%; iar pentru B.E.C., în contractul de credit ipotecar CC este de 3,49%.

2. Obligarea pârâtei să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamanților în temeiul contractelor de credit după formula marja băncii fixă la care se adaugă valoarea indicelui de referință Libor la trei luni;

3. Completarea contractelor de credit în sensul de a fi inclusă marja fixă în dobânda aferentă sumei acordate în baza contractului;

4. Restituirea sumei de 3.140,26 CHF pentru reclamantul V.M.I., a sumei de 4.099,52 CHF pentru reclamanta M.C.C. și a sumei de 2.262,90 CHF pentru reclamanta B.E.C. în echivalentul lei, reprezentând dobânda nedatorată și plătită în plus față de dobânda care trebuia plătită în raport cu prevederile contractuale cu obligarea în continuare la restituirea dobânzilor nedatorate până la modificarea contractelor, și restituirea comisionului de acordare credit.

5. Și obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii, s-a arătat că reclamanții au încheiat cu pârâta contract de credit ipotecar, în sensul că:

Reclamantul V.M.I. a încheiat cu pârâta contractul de credit AA din 24 martie 2008 pentru suma de 48.800 CHF, credit cu destinație nevoi personale, că la data semnării contractului rata dobânzii a fost stabilită la 5,7% pe an, cu precizarea că rata dobânzii din contract este revizuibilă în funcție de evoluția indicilor de referință Libor pentru CHF, că indicele de referință Libor pentru CHF era de 2,76%, rezultând că marja fixă aplicabilă în contract era de 2,94%.

Reclamantul M.C.C. a încheiat cu pârâta contractul de credit ipotecar BB din 8 noiembrie 2007, pentru un împrumut de 83.070 CHF, cu destinație cumpărare imobil, că la data semnării contractului rata dobânzii a fost stabilită la 5,5% pe an, cu precizarea că rata dobânzii din contract este revizuibilă în funcție de evoluția indicilor de referință Libor pentru CHF, că indicele de referință Libor pentru CHF era de 2,76%, rezultând că marja fixă aplicabilă în contract era de 2,68%.

Reclamanta B.E.C. a încheiat cu pârâta contract de credit ipotecar CC, pentru un împrumut de 59.369 CHF pentru cumpărarea unui imobil, că la data semnării contractului rata dobânzii a fost stabilită la 6,49% pe an, cu precizarea că rata dobânzii din contract este revizuibilă în funcție de evoluția indicilor de referință Libor pentru CHF, că indicele de referință Libor pentru CHF era de 3%, rezultând că marja fixă aplicabilă în contract era de 3,49%.

Tribunalul Comercial Argeș, prin Sentința nr. 915 din 16 mai 2012, a admis acțiunea reclamanților V.M.I., M.C.C. și B.E.C., a constatat că marja fixă (componenta fixă) cuprinsă în rata de dobândă aplicabilă în contractele de credit cu reclamanții V.M.I. este de 2,87; cu M.C.C. este 2,74; cu reclamanta B.E.C. este de 3,74, de la data încheierii contractelor și până la finalizarea acestora (pentru toată perioada de valabilitate a contractelor de credit); a obligat pe pârâte la completarea contractelor de credit în sensul de a fi inclusă marja fixă precizată de 2,87 pentru reclamantul V.M.I.; de 2,74 pentru reclamantul M.C.C.; de 3,74 pentru reclamanta B.E.C., în dobânda aferentă sumei acordate în baza contractului, prin precizarea concludentă a elementelor componente ale dobânzii; a obligat pe pârâte să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamanților în temeiul contractelor de credit după formula marja băncii fixă la care se adaugă valoarea indicelui de referință Libor, precum și să restituie sumele de bani plătite de reclamanți de la data semnării contractelor de credit până la data efectuării expertizei tehnice și în continuare până la efectuarea modificărilor dispuse în contractele de credit ce sunt în sumă de 5.901,15 CHF pentru reclamantul M.C.C.; 3.324,71 CHF pentru reclamanta B.E.C.; 4.398,43 CHF pentru reclamantul V.M.I.

Au mai fost obligate pârâtele să restituie comisionul de acordare credit perceput la data încheierii contractelor de credit cu reclamanții B.E.C. și M.C.C.; să modifice contractele de credit în sensul de a preciza că rata de dobândă poate fi modificată exclusiv prin fluctuațiile indicelui Libor, precum și la plata cheltuielilor de judecată de 670 RON onorariu expertiză; 3.720 RON onorariu avocat și taxă de timbru în sumă de 588 RON, pentru reclamanta B.E.C.; 745 RON pentru reclamantul V.M.I.; 929 RON, pentru reclamanta M.C.C.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut următoarele:

Expertiza tehnică de specialitate a utilizat indice Libor pentru francul elvețian (CHF) cu maturitate la 3 luni ca fiind indicele de referință cel mai uzitat de instituțiile bancare așa încât la data încheierii contractelor de împrumut bancar indicele mediu de referință Libor și marja fixă din luna de acordare a creditelor erau pentru reclamantul M.C.C. dobândă conform contract 5,5%, indice Libor 2,751 rezultând o diferență de 2,749; pentru reclamantul V.M.I. rezultă o dobândă conform contractului de 5,7%, indice Libor 2,829 cu o diferență de 2,871 și pentru reclamanta B.E.C. dobândă conform contract 6,49% cu indice Libor 2,748 și o diferență de 3,742.

Legat de evoluția indicelui Libor de la data încheierii contractelor și până la data efectuării raportului de expertiză, respectiv 2 aprilie 2012, și prezentată în tabel de către expert, s-a arătat că evoluția indicelor Libor nu se reflectă în modificarea ratei dobânzii la creditele acordate reclamanților.

Cât privește suma de bani achitată de reclamanți potrivit graficelor de rambursare și extraselor de cont bancar menționate în anexa 1, 2 și 3 la raportul de expertiză, pentru M.C.C. este de 31.803,36 până la data de 12 martie 2012 data expertizei, pentru V.M.I. este de 15.152,76 și pentru B.E.C. este de 16.118,98 tot până la data de 12 martie 2012, data expertizei.

În ce privește suma de bani ce trebuia plătită de reclamanți de la data încheierii contractelor până la data promovării acțiunii, respectiv efectuării expertizei și cuprinse în anexele 4, 5, 6 la raport sunt de: pentru M.C.C. - 25.902,25; pentru reclamantul V.M.I. - 10.754,26 și pentru B.E.C. - 12.794,27, până la data de 12 martie 2012, data expertizei.

S-a reținut de către expert că reclamanții au plătit în plus până la data efectuării expertizei 12 martie 2012, 5.901,15 CHF pentru reclamanta M.C.C.; 4.398,43 CHF pentru V.M.I. și pentru B.E.C. 3.324,71 CHF.

În ce privește dobânda pentru luna februarie 2012 ca ultimă lună luată în calcul la efectuarea expertizei pentru creditul contractat de reclamanta M.C.C. este de 2,801%, pentru creditul contractat de V.M.I. este de 2,918% și pentru creditul contractat de reclamanta B.E.C. este de 3,794%.

S-a reținut, de asemenea, de expertiză că, comisionul de acordare credit achitat de reclamanți este pentru reclamanta M.C.C. de 1.661,40 CHF, pentru B.E.C. este de 1.187 CHF.

La raportul de expertiză menționat pârâta a formulat obiecțiuni arătând că din calculele pe care le-a făcut, expertul nu a ținut cont de prevederile clauzelor contractuale, iar instanța a analizat obiecțiunile și a apreciat că expertiza a răspuns obiectivelor stabilite în cadrul ședințelor de judecată.

Instanța a reținut că la data semnării contractelor de credit de către părțile contractante erau în vigoare Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit.

Ca o consecință a actelor normative menționate mai sus, contractele de credit propuse de pârâtă către reclamanți trebuiau să cuprindă întru totul dispozițiile actelor normative menționate și în acest sens, art. 1 din Legea nr. 193/2000 a impus obligativitatea comercianților de a include în contractele de credit clauze clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora să nu fie nevoie de cunoștințe de specialitate cu pregătire înaltă.

Alin. (2) din actul normativ precizat mai sus interzice stipularea în contracte a unor clauze abuzive, iar sancțiunea prevăzută de lege în cazul menționării în conținutul contractelor a unor astfel de clauze este aceea că acestea nu vor produce efecte față de consumator fiind considerate nule de drept, sancțiune prevăzută de art. 6 din Legea nr. 193/2000.

Definiția clauzei abuzive este prevăzută și în art. 2 pct. 16 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorului care prevede că, clauza abuzivă este o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul și care prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Prin Decizia civilă nr. 92/2012 din 12 noiembrie 2012, Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâta O.B.R. SA București, împotriva Sentinței civile nr. 915 din 16 mai 2012, pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș, intimați fiind reclamanții V.M.I., M.C.C. și B.E.C. și pârâta O.B.R. SA Sucursala Pitești.

A obligat pârâta la câte 1.240 RON, cheltuieli de judecată către fiecare intimat persoană fizică.

Pentru a pronunța această decizie instanța de apel a reținut următoarele:

Că necomunicarea către apelantă a încheierii de amânare a pronunțării nu atrage nulitatea hotărârii, întrucât dispozițiile art. 266 alin. (3) C. proc. civ. dispun că hotărârea se comunică părților numai atunci când aceasta este necesară pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului, situație ce nu se regăsește în cauză.

Curtea de Apel Pitești a respins excepția inadmisibilității invocată de pârâtă prin întâmpinare, prin care a susținut că în cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 47 C. proc. civ., întrucât reclamanții nu puteau sta împreună în această calitate, dat fiind că obiectul pricinii nu este un drept comun, câtă vreme fiecare este parte în câte un contract de credit distinct, reținând că aceasta nu poate fi apreciată ca fiind o cauză de inadmisibilitate a acțiunii, fiindcă nu se referă la lipsa condițiilor de exercitare a acțiunii civile, ci numai la lipsa condițiilor privind conexarea cauzelor ca o măsură de administrare a justiției, astfel că, instanța a apreciat că pentru o mai bună administrare a justiției se impune judecarea unitară a cererilor reclamanților.

Faptul că instanța de fond nu s-a pronunțat în mod expres asupra acestei apărări invocată în întâmpinare face ca instanța de apel să poată suplini motivarea, în sensul celor de mai sus.

A fost respinsă și critica pârâtei prin care a susținut că a fost interpretat greșit actul dedus judecății, reținând că în materia contractelor de consum, legiuitorul a urmărit atenuarea principiului potrivit cu care contractul este legea părților, dând instanței de judecată posibilitatea să dispună modificarea clauzelor contractuale sau anularea acestora în măsura în care acestea se apreciază ca fiind abuzive.

Astfel, apelanta a interpretat clauza contractuală privitoare la dreptul băncii de a modifica dobânda în funcție de indicii Libor, exclusiv în favoarea sa, în sensul modificării ratei doar atunci când acest indice crește, dar nu și când acesta scade și că într-adevăr la semnarea contractului reclamanții-intimați au recunoscut băncii dreptul de a modifica unilateral dobânda numai în raport de modificarea indicilor de referință, însă banca nu a diminuat dobânda atunci când indicele Libor a scăzut, ci doar atunci când au fost înregistrate creșteri ale acestuia, în acest fel dobânda menținându-se constantă prin majorarea componentei fixe a dobânzii și că o astfel de majorare a componentei fixe nu a fost adusă la cunoștința reclamanților la momentul încheierii contractului, astfel că nu îi poate obliga pe consumatori la acceptarea ei.

Invocarea de către apelantă a dispozițiilor O.U.G. nr. 174/2008 nu poate conduce la o altă concluzie, deoarece aceasta avea obligația să propună reclamanților încheierea actelor adiționale care să prevadă că dobânda este variabilă, exclusiv în raport de indicele Libor la 3 luni, atât în sensul creșterii, cât și al descreșterii acestuia.

Așa cum s-a stabilit și prin raportul de expertiză, pârâta a continuat să aplice și după apariția O.U.G. nr. 174/2008 o dobândă majorată, chiar dacă indicele Libor scădea constant, modificând astfel o dată la 3 luni dobânda reală ce trebuia aplicată.

Componenta fixă marja avută în vedere la data încheierii contractului reprezintă diferența dintre dobândă și valoarea indicelui Libor, aceasta din urmă fiind o valoare variabilă.

A fost respinsă susținerea că hotărârea nu ar cuprinde motivele pe care se sprijină, câtă vreme instanța de fond și-a motivat convingător și pertinent hotărârea, înfățișând considerentele de fapt și de drept care au condus la respectiva soluție, precum și faptul că expertul contabil nu a utilizat un calcul temeinic, întrucât expertul și-a asumat veridicitatea calculelor din raportul de expertiză sub sancțiunea prevăzută pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă.

Cu privire la restituirea comisionului de acordare perceput la data încheierii contractului de credit cu reclamanții, a reținut că acest comision nu face parte din cheltuielile permise de lege, astfel că această clauză este abuzivă și deci nulă de drept, potrivit dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 193/2000.

A fost respinsă și critica referitoare la acordarea cheltuielilor de judecată, câtă vreme pârâta nu a susținut în fața instanței de fond că cheltuielile de judecată reprezentând onorariu de avocat sunt disproporționat de mari în raport de volumul de muncă depus de acesta, și câtă vreme instanța de fond a obligat-o pe pârâtă la cheltuielile de judecată dovedite cu înscrisurile depuse la dosar, sentința fiind dată cu aplicarea corectă a dispozițiilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ.

Împotriva Deciziei civile nr. 92/2012 din 12 noiembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, a declarat recurs pârâta SC O.B.R. SA București, întemeiat pe art. 304 pct. 7 și pct. 9 C. proc. civ., criticând-o pentru nelegalitate, solicitând în concluzie admiterea recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului și respingerea acțiunii reclamanților.

În criticile formulate, recurenta-pârâtă a susținut în esență următoarele:

- Că decizia pronunțată de instanța de apel este nelegală avându-se în vederea soluția dată excepției inadmisibilității acțiunii reclamanților, asupra căreia instanța de apel nu s-a pronunțat, în sensul că, în raport de dispozițiile art. 47 C. proc. civ., legea impune o singură condiție pentru realizarea unei coparticipări procesuale active, respectiv ca obiectul pricinii să fie un drept sau o obligație comună a părților, ori ca drepturile sau obligațiile acestora să aibă aceeași cauză.

Recurenta a susținut că raportând prevederile art. 47 C. proc. civ. la obiectul prezentei cereri de chemare în judecată, în speță nu suntem în prezența unui litisconsorțiu procesual activ facultativ, întrucât obiectul pricinii se sprijină pe contracte de credit distincte, deci pe raporturi juridice diferite, derivând din cauze individuale distincte, art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

- Că decizia instanței de apel nu cuprinde motivele pe care se sprijină, întrucât atât instanța de fond, cât și instanța de apel în mod greșit au luat ca punct de reper noțiunea de marjă a băncii, ca și element de cost în calculul dobânzii care într-adevăr era raportat la indicele de referință, însă nu era alcătuită dintr-o marjă și indicele de referință, în condițiile în care în contractul de credit inițial nu era definită această noțiune de marjă a băncii, aceasta fiind introdusă abia prin O.U.G. nr. 50/2010, modificată și completată prin Legea nr. 288/2010.

Recurenta a arătat că dobânda are caracteristicile unui element negociat al contractului, fiind asumat de către părțile contractante prin semnare, că se impunea o eventuală formulă de calcul a dobânzii agreată de ambele părți, pentru respectarea principiului echității.

Mai mult decât atât, algoritmul utilizat de instanța de fond, de scădere din cuantumul dobânzii inițiale a valorii indicelui de referință de la data încheierii contractului și însușit de instanța de apel și care se regăsește în raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, nu are nicio bază legală pentru a opera o modificare a dobânzii curente.

- S-a mai susținut că decizia recurată a fost dată cu aplicarea greșită a legii, în sensul că odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 174/2008, nu mai era posibilă modificarea clauzelor contractuale, deci nici a celor legate de dobândă, decât numai prin semnarea unui act adițional privind actualizarea nivelului dobânzii, cu atât mai mult cu cât acest act normativ nu a obligat creditorii să ia măsuri pentru implementarea prevederilor acesteia.

- Recurenta a cerut și respingerea capătului de cerere privind cheltuielile de judecată acordate în fond și apel, care în opina sa sunt prea mari în raport de complexitatea muncii avocatului și că societății sale nu i-au fost comunicate înscrisurile justificative cu privire la onorariile avocațiale.

Analizând recursul declarat de pârâta SC O.B.R. SA București împotriva Deciziei civile nr. 92/2012 din 12 noiembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, din perspectiva criticilor formulate și temeiurilor de drept arătate, ținând cont de limitele controlului de legalitate, Înalta Curte a constatat că acesta este nefondat, pentru următoarele considerente:

Motivul de recurs întemeiat pe art. 304 pct. 9 C. proc. civ., prin care recurenta-pârâtă a susținut că instanța de apel a soluționat greșit excepția inadmisibilității acțiunii reclamanților și că au fost aplicate greșit dispozițiile art. 47 C. proc. civ., în sensul că nu suntem în prezența unui litisconsorțiu procesual facultativ activ, este nefondat.

În cauză, Curtea de Apel Pitești în mod corect a respins excepția inadmisibilității acțiunii reclamanților, reținând că aplicarea dispozițiilor art. 47 C. proc. civ. nu se referă la lipsa condițiilor de exercitare a acțiunii civile, ci numai la lipsa condițiilor privind conexarea cauzelor ca o măsură de administrare a justiției, astfel că, pentru o mai bună administrare a justiției se impunea judecarea unitară a cererilor reclamanților, după cum de altfel s-a și întâmplat.

Practic, instanța a avut în vedere coparticiparea procesuală activă a reclamanților nu ca un litisconsorțiu activ, ci ca soluționare a prezentului litigiu de mai mulți subiecți de drept într-o cauză în care cele trei persoane reclamante au toate aceeași calitate procesuală de clienți ai băncii, ce derivă, este adevărat, din titluri distincte, contractele de credit încheiate, dar care au la bază fapte identice, ele acționând în comun pentru exercitarea abuzivă a clauzelor contractuale de către pârâtă.

Nici critica recurentei prin care a susținut că în mod greșit instanța de fond și instanța de apel au interpretat greșit actul juridic dedus judecății, în sensul că s-au raportat la marja băncii ca și element de cost în calculul dobânzii, nu poate fi primită.

Astfel, se constată că, contractele de credit încheiate de pârâtă cu reclamanții trebuiau să cuprindă ca o consecință a dispozițiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorului și ale Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit, în vigoare la data încheierii acestora, clauze clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora să nu fie nevoie de cunoștințe de specialitate cu pregătire înaltă, sancțiunea constituind-o nulitatea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 193/2000.

Este cunoscut faptul că pentru toate tipurile de contract, dobânda este prețul plătit în schimbul punerii la dispoziție a unui subiect economic a capitalului necesar, rata dobânzii reprezentând prețul pentru o anumită unitate de capital și o anumită unitate de timp.

În contextul inflaționist existent, în toate țările se iau în considerare două ipoteze ale dobânzii: nominală, exprimată ca atare prin rata curentă de piață, și reală, ca diferență între dobânda nominală și gradul de eroziune a capitalului, determinat de evoluția procesului inflaționist.

Este adevărat că, la semnarea contractului, reclamanții au recunoscut băncii dreptul de a modifica unilateral dobânda numai în raport de modificarea indicilor de referință, dar în cauză se constată că banca a interpretat această clauză contractuală numai în favoarea sa, în sensul că a modificat dobânda în funcție de indicele Libor, în sensul că nu a diminuat dobânda atunci când indicele Libor a scăzut, ci doar atunci când au fost înregistrate creșteri ale acestuia, în acest fel dobânda menținându-se constantă prin majorarea componentei fixe a dobânzii. Cum această majorare a componentei fixe nu a fost adusă la cunoștința reclamanților la momentul încheierii contractului, consumatorii nu pot fi obligați la acceptarea ei, cum corect a reținut și instanța de apel.

.

Nici invocarea de către recurentă a aplicării greșite a dispozițiilor O.U.G. nr. 174/2008 nu poate fi reținută, întrucât aceasta avea obligația să propună reclamanților încheierea actelor adiționale la contractele de credit în care să prevadă că dobânda este variabilă, exclusiv în raport de indicele Libor la 3 luni, atât în sensul creșterii, cât și al descreșterii.

Mai mult decât atât, banca avea obligația ca în temeiul art. 969 C. civ., să respecte clauzele contractuale convenite la încheierea contractului, or în cauză, pârâta a continuat să aplice și după apariția O.U.G. nr. 174/2008 o dobândă majorată, chiar dacă indicele Libor a scăzut constant.

În atare situație, cum criticile invocate de recurentă au făcut obiectul examinării instanței de apel, iar decizia este pronunțată cu respectarea dispozițiilor art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., întrucât cuprinde motivele de fapt și de drept pe care se sprijină și care au format convingerea instanței, cât și cele pentru care au fost înlăturate cererile recurentei, se constată că și motivul de recurs întemeiat pe art. 304 pct. 7 C. proc. civ. este fondat.

Legat de algoritmul utilizat de instanță pentru determinarea valorii componentei fixe, a marjei, în raport cu care recurenta a susținut că acesta este eronat, întrucât în contractul de credit inițial nu era definită această noțiune de marjă a băncii, se constată că această critică vizează un aspect de netemeinicie, ce nu poate forma obiectul examenului de nelegalitate în recurs.

Nefondată este și critica prin care recurenta a susținut disproporționalitatea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul de avocat, care în opinia sa au fost prea mari, în raport de volumul de muncă depus de acesta.

Este știut că, potrivit art. 274 alin. (3) C. proc. civ., judecătorii au dreptul să mărească sau să micșoreze onorariile avocaților potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari față de valoarea pricinii sau a muncii îndeplinite de avocat.

În raport de acest aspect, este de remarcat că instanța de apel a avut în vedere criteriile prevăzute de precitatul text legal, așa încât nu justifică critica de nelegalitate invocată de recurenta-pârâtă, iar aspectele de netemeinicie referitoare la aprecierea proporționalității onorariului cu valoarea pretențiilor deduse judecății sau a complexității cauzei nu se pot reverifica în această cale de atac.

Față de considerentele expuse, cum decizia instanței de apel este legală, Înalta Curte, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., urmează să respingă, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC O.B.R. SA București împotriva Deciziei civile nr. 92/2012 din 12 noiembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă.

În temeiul art. 274 alin. (1) C. proc. civ., urmează a fi obligată recurenta-pârâtă SC O.B.R. SA București la plata a câte 2.500 RON cheltuieli de judecată, către fiecare dintre intimații-reclamanți V.M.I., M.C.C. și B.E.C.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta SC O.B.R. SA București împotriva Deciziei civile nr. 92/2012 din 12 noiembrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă.

Obligă recurenta-pârâtă SC O.B.R. SA București la plata a câte 2.500 RON cheltuieli de judecată către fiecare dintre intimații-reclamanți V.M.I., M.C.C. și B.E.C.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 21 noiembrie 2013.

Procesat de GGC - AZ

 

 

Decizia nr. 3913/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Şedinţa publică de la 13 noiembrie 2013

 

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 3913/2013

Şedinţa publică de la 13 noiembrie 2013

Decizia nr. 3913/2013

Prin Decizia civilă nr. 495 din 26 noiembrie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de apelanta - pârâtă SC A. SA împotriva sentinței civile nr. 3137 din 09 martie 2012, pronunțată de Tribunalul București, secția a VI-a civilă; a fost admis apelul declarat de reclamantul B., schimbându-se în parte sentința atacată în sensul că au fost admise și capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor cuprinse în art. 5 din contractul de credit încheiat de părți și respectiv în art. 8.4. din „Condițiile generale de creditare” - anexă la Contractul de credit bancar, în sensul că s-a dispus înlocuirea clauzei cuprinse în art. 5 din contractul de credit stabilindu-se că dobânda contractuală este formată din marja fixă de 1,5% stabilită inițial în contract plus EURIBOR, constatându-se caracterul abuziv al clauzei cuprinse în art. 8.4. din „Condițiile generale de creditare” - anexă la contractul de credit bancar care permite băncii declararea scadenței anticipate a creditului dacă valoarea garanțiilor constituite de reclamant scade sub valoarea creditului rămas de plată. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a pronunța această decizie, instanța de apel a reținut următoarele:

Referitor la apelul principal formulat de către apelanta-pârâtă SC A. SA se reține că prima instanță a analizat probele administrate în cauză, atât contractul încheiat de părți, cât și corespondența dintre acestea, de asemenea această instanță a aplicat în mod direct și echitabil Directiva nr. 93/13/CEE, ținând seama și de jurisprudența Curții Europene în sensul necesității restabilirii echilibrului real între clauzele contractuale chiar de către instanțele naționale.

Curtea a apreciat că acele clauze referitoare la comisionul de administrare, la dobânda de referință variabilă și la garanțiile suplimentare nu constituie nicidecum elemente care conturează „obiectul principal al contractului de credit”. Se reține și că soluția primei instanțe nu afectează acest obiect, ci restabilește echilibrul prestațiilor reciproce, în urma constatării dezechilibrului contractual decurgând din clauzele abuzive.

Se reține că este nefondată și critica în sensul că au fost reținute greșit ca fiind aplicabile și unele dispoziții din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar deoarece creditul acordat reclamantului a fost garantat cu ipotecă de gr. I instituită asupra imobilului situat în orașul Onești.

Curtea de apel reține că așa-numitele prestații ale băncii nu derivă dintr-un contract încheiat, fiind anterioare întrunirii acordului de voință al părților contractante, ba mai mult, acesta fiind stabilit unilateral de către bancă, de vreme ce consimțământul consumatorului intervine după efectuarea acestor prestații. Ca atare, costurile acestor demersuri anterioare acordării creditului trebuie suportate de cel care le impune, respectiv banca, deoarece asupra acestora Consumatorul nu și-a exprimat consimțământul, ceea ce creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

Referitor la apelul declarat de reclamantul B., Curtea de apel a reținut:

Așa cum rezultă din art. 5 din contractul de credit : „La data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de 7,4% pe an și este fixă în primele 12 luni și variabilă ulterior. Dobânda fixă se menține constantă pe o perioadă de 12 luni, începând cu data primei trageri, cu excepțiile prevăzute la pct. 7 și 8. După această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referință variabilă, care se afișează la sediile SC A. SA, la care se adaugă 1,50” (- s.n. - fila 20 din dosarul Tribunalului-vol. I). Ceea ce interesează în cadrul criticii formulate în apel este ultima teză a acestei clauze, care consfințește caracterul abuziv al clauzei, de vreme ce dobânda variabilă este raportată la o dobândă stabilită discreționar de bancă și nu la indici de referință obiectivi, verificabili, exteriori voinței băncii.

Din acest punct de vedere, o atare clauză apare într-adevăr ca fiind izvorul unei obligații pur potestative din partea celui care se obligă, deoarece „dobânda afișată la sediile SC A. SA” nu se cunoaște în funcție de ce criterii va fi stabilită de către furnizorul de servicii bancare, astfel că în temeiul art. 4 din Legea nr. 193/2000 raportat la art. 1010 din V.C.C. - 1864 ( în vigoare la data încheierii contractului) va constata caracterul abuziv și al acestei clauze.

Chiar dacă ulterior, banca a procedat la o modificare a clauzei cuprinse în art. 5, sub pretextul adaptării contractului la noile dispoziții ale O.U.G. nr. 50/2010, favorabile consumatorului, în realitate printr-o atare modificare s-a produs efectul invers decât cel consacrat prin ordonanță, respectiv posibilitatea băncii ca, indiferent de creșterea sau diminuarea indicelui EURIBOR, dobânda datorată de consumator să nu scadă, deoarece aceasta urma a fi adaptată prin creșterea marjei fixe, astfel încât cuantumul dobânzii datorate să nu fie micșorat niciodată.

Or, în atare condițiuni, clauza cuprinsă în art. 5 denotă un dezechilibru semnificativ între prestațiile băncii și prestațiile consumatorului, deoarece acesta, deși ar putea beneficia de o diminuare a dobânzii, în condițiile scăderii EURIBOR, indice de referință obiectiv, verificabil și care nu depinde de voința băncii contractante ( ceea ce s-a și întâmplat în perioada octombrie 2008 - aprilie 2009 - a se vedea evoluția EURIBOR exprimată în graficul de la fila 75 din dosarul Tribunalului - vol. II), nu beneficiază de aceasta deoarece banca intervine și majorează marja fixă ce se adaugă la indicele EURIBOR astfel încât efectul final este același cu cel ce decurgea anterior din clauza ce cuprinde o condiție pur potestativă.

În ce privește critica apelantului referitoare la soluția dată capătului de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzei cuprinse în art. 8.4 din contract privind posibilitatea pentru bancă a declarării scadenței anticipate a creditului în cazul scăderii valorii bunurilor asupra cărora s-au constituit garanții de către reclamant, aceasta este fondată pentru următoarele motive:

Prima instanță a apreciat în mod exagerat că fluctuația valorii bunurilor aduse drept garanție pentru restituirea sumei împrumutate justifică pe de o parte completarea garanțiilor, iar pe de altă parte, în caz contrar, declararea scadenței anticipate a creditului, deoarece și printr-o astfel de clauză, se constată crearea unui dezechilibru nejustificat între prestațiile reciproce și interdependente ale părților, din perspectiva aceluiași art. 4 din Legea nr. 193/2000.

Astfel, obligația de garantare a restituirii sumei împrumutate este una accesorie obligației principale de restituire a sumei împrumutate, iar nu una principală. De asemenea, scăderea valorii bunurilor constituite drept garanție pentru restituirea sumei împrumutate, poate fi influențată de factori obiectivi, independenți de atitudinea sau de vreun comportament a reclamantului, consumator în relația cu banca, altfel spus, independent de vreo culpă a reclamantului în executarea obligațiilor contractuale. Din acest punct de vedere, sancțiunea declarării scadenței anticipate a creditului apare mult prea drastică, astfel încât obligația de garantare a restituirii creditului devenind mult prea oneroasă pentru debitor, este necesară restabilirea echilibrului contractual.

Transferarea totală a oricăror riscuri ce țin mai degrabă de piața imobiliară (în speță garanția fiind ipotecară) asupra debitorului creează indiscutabil un dezechilibru major între prestațiile reciproce, deoarece, așa cum banca și-a îndeplinit obligația de remitere a sumei de bani împrumutate reclamantului, și acesta și-a îndeplinit obligația accesorie de a constitui garanții pentru asigurarea îndeplinirii obligației de restituire, intervenirea ulterior a oricărei împrejurări externe („din diferite motive”) ce nu poate fi imputabilă reclamantului neputând conduce prin ea însăși la declararea scadenței anticipate și la sancționarea în acest fel a acestuia. De altfel, printr-o astfel de clauză se apreciază culpabilă reclamantului orice împrejurare ulterioară încheierii contractului care ar crea un risc pentru bancă, ceea ce nu poate fi acceptat din perspectiva unui echilibru real al prestațiilor decurgând din contractul de credit.

De aceea, Curtea a apreciat că și această clauză îndeplinește condițiile pentru a fi considerată abuzivă, astfel că, urmare a admiterii apelului și a schimbării hotărârii, a constatat caracterul său abuziv.

III. Referitor la apelul incident formulat de pârâtă, cu caracter subsidiar, pentru situația admiterii apelului principal al reclamantului, raportat la prevederile art. 293 din C. proc. civ., Curtea a apreciat că acesta este nefondat, pentru următoarele motive:

Așa cum rezultă din conținutul cererii de apel incident, solicitarea apelantei-pârâte privește necesitatea ca, în cazul aprecierii de către instanța de apel a posibilității de a interveni asupra dobânzii variabile, contrar celor susținute de pârâtă, să se dispună reformularea redactării clauzei cuprinse în art. 5 astfel încât sarcina de plată a reclamantului să rămână aceeași, iar algoritmul de calcul restabilit să fie luat în considerare doar pentru viitor.

Aceste solicitări sunt însă neîntemeiate din două motive:

În primul rând, caracterul abuziv al clauzei presupune necesitatea restabilirii echilibrului contractual, cu efect retroactiv, de vreme ce unul din principiile ce guvernează efectele nulității este retroactivitatea, decurgând din necesitatea restabilirii legalității ca urmare a constatării nulității (quod nullum est, nullum producit efectum), iar în al doilea rând, repunerea părților în situația anterioară presupune obligația băncii de a reface calculele privind dobânda conform algoritmului de calcul stabilit de instanța de judecată, ca urmare a înlocuirii clauzei din art. 5 și de a restabili cuantumul obligațiilor reciproce în raport de clauzele reformulate ca urmare a prezentei judecăți.

Ulterior pronunțării Deciziei 495 din 26 noiembrie 2012, reclamantul B. a formulat cerere de completare și lămurire a dispozitivului acestei decizii în sensul de a obliga pârâta la restituirea către reclamant a sumelor plătite nedatorat în baza clauzelor cuprinse în art. 5 din contractul de credit încheiat între părți, precum și de a indica în concret cotația indicelui de referință EURIBOR în funcție de care urmează a fi calculată rata dobânzii contractuale.

Prin Decizia civilă nr. 69 din 18 februarie 2013 a fost admisă, în parte, cererea formulată de către reclamant, dispunându-se completarea deciziei în sensul că, urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor cuprinse în art. 5 din contractul de credit și art. 8.4 din condițiile generale de creditare-anexă la contractul de credit, constată nulitatea absolută a acestora și pe cale de consecință a fost obligată pârâta la restituirea către reclamant a sumelor plătite nedatorat în temeiul clauzelor nule absolut și la emiterea unui nou grafic de rambursare a creditului conform cu noua formulă a contractului de credit, sub sancțiunea de daune cominatorii de 50 lei/zi de întârziere. Cu privire la clauza privind dobânda contractuală s-a dispus lămurirea deciziei în sensul că dobânda va avea în vedere indicele de referință EURIBOR pe lună (EURIBOR 1 M); au fost respinse celelalte solicitări de completare, lămurire, ca neîntemeiate.

Pentru a pronunța această decizie, Curtea a reținut că în condițiile în care s-a constatat caracterul abuziv al clauzelor mai sus evocate, era necesară și constatarea nulității absolute a acestora și, ca efect al repunerii părților în situația anterioară, pentru restabilirea legalității, se impune obligarea pârâtei la restituirea către reclamant a sumelor plătite nedatorat în temeiul clauzelor astfel anulate, la emiterea unui nou grafic de rambursare a creditului conform cu noua configurație a contractului de credit, sub sancțiunea de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, așa cum s-a solicitat prin cererea introductivă, ce a fost admisă, ca urmare a admiterii apelului.

În ce privește lămurirea deciziei, sub aspectul dobânzii contractuale, în raport cu criticile ce au fost admise pentru apelantul - reclamant și cu capetele de cerere formulate prin cererea introductivă, de asemenea, Curtea constată că se impune lămurirea acelei părți din dispozitivul deciziei din apel, în sensul că dobânda ce va fi stabilită după declararea nulității clauzei inițiale sub aspectul stabilirii cuantumului acesteia, va avea în vedere indicele de referință EURIBOR pe lună.

În ce privește solicitarea de completare a dispozitivului deciziei privind „ eliminarea clauzei privind garanțiile suplimentare", aceasta va fi respinsă deoarece o atare precizare este superfluă în condițiile în care pe de o parte clauza a fost declarată nulă prin dispozitivul completat și lămurit conform celor reținute mai sus, iar pe de altă parte, ceea ce interesează reclamantul este că această clauză nulă, nu va produce efecte, conform principiului quod nullum este, nullum producit effectum. Altfel spus, prin hotărâre, instanța de judecată dispune asupra clauzelor așa cum rezultă din motivarea deciziei, ceea ce nu înseamnă însă că prin hotărâre, instanța „reface întreg contractul” sub aspectul conținutului clauzelor.

Împotriva ambelor decizii formulează recurs apelanta pârâtă SC A. SA, solicitând admiterea recursurilor, modificarea în tot atât a Deciziei nr. 495 din 26 noiembrie 2012, cât și a deciziei nr. 69/18 februarie 2013, în sensul admiterii apelului SC A. SA și respingerii apelului B., iar pe fond, respingerea cererii de chemare în judecată, respectiv în sensul respingerii cererii de completare a dispozitivului Deciziei nr. 495 din 26 noiembrie 2012.

Motivele de recurs privitoare la Decizia nr. 495 din 26 noiembrie 2012 sunt, în esență, următoarele:

Sentința recurată este nelegală, fiind dată cu încălcarea:

(a) prevederilor art. 1 și 4, din Legea nr. 193/2000 respectiv, art. 126 din O.G. nr. 99/2006 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. g) din Normele SC A. SA nr. 17 din 18 decembrie 2003 și cu art. 175 din Regulamentul nr. 18 din 17 septembrie 2009, art. 3 și art. 4 parag. 1 din Directiva nr. 93/13/CEE, art. 2 lit. m) din Legea nr. 363/2007, motiv de recurs în sensul art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

(b) prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, respectiv, a art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, motiv de recurs în sensul art. 304 pct. 9 C. proc. civ. ceea ce conduce la:

- interpretarea greșită a actului juridic dedus judecății - contractul de credit bancar pentru persoane fizice din 09 mai 2008 (în continuare „contractul de credit bancar” sau „contractul inițial”) și la schimbarea înțelesului lămurit și vădit neîndoielnic al clauzelor de la art. 5 și art. 9 lit. a) și b), dintr-unele înțelese și acceptate ca stabilind componente distincte ale costului, „prețului” creditului luat de la subscrisă, respectiv, din clauze ce formează obiectul principal al contractului, în clauze abuzive reglementând extra-costuri, neînțelese și neacceptate de împrumutat:

- fie ca o dobândă „prea oneroasă”;

- fie - în privința comisioanelor - ca o „dobândă mascată” și la;

- concluzii cu totul străine de înțelesul real al clauzelor analizate, motiv de modificare reglementat la art. 304 pct. 8 C. proc. civ. Greșind în interpretare, instanța de apel ajunge la concluzii cu totul străine de înțelesul real al clauzelor analizate.

(c) prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, coroborate cu denunțările Actului adițional propus de bancă, în contextul alinierii contractului de credit din 09 mai 2008, la prima redactare a O.U.G. nr. 50/2010, motiv de recurs în sensul art. 304 pct. 9 C. proc. civ., împrejurare ce conduce la:

- schimbarea înțelesului lămurit și vădit neîndoielnic al clauzei de la art. 5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice din 09 mai 2008, cum că nu ar mai fi în vigoare între părți (atunci când, la pagina 25, reține: „chiar dacă ulterior, banca a procedat la o modificare a clauzei cuprinse la art. 5, sub pretextul adaptării contractului la noile dispoziții ale O.U.G. nr. 50/2010, favorabile consumatorului, în realitate, printr-o atare modificare s-a produs efectul invers decât cel consacrat de ordonanță .”) și la;

- schimbarea înțelesului lămurit și vădit neîndoielnic al Actului adițional propus spre semnare împrumutatului (în luna septembrie 2010), cum că ar fi intrat în vigoare între părțile semnatare și la

- concluzii cu totul străine de înțelesul real al clauzei analizate / actului adițional propus, motiv de modificare reglementat la art. 304 pct. 8 C. proc. civ. Greșind în interpretare, instanța de apel ajunge la concluzii cu totul străine de înțelesul real al clauzelor analizate.

(d) Prevederilor art. 2 lit. c) pct. 2 raportat la art. 15 din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, motiv de recurs în sensul art. 304 pct. 9 C. proc. civ., împrejurare ce conduce la:

- interpretarea greșită a actului juridic dedus judecății, contractului inițial, și la schimbarea naturii acestuia, dintr-unul imobiliar, într-unui ipotecar. Greșeala de interpretare a naturii contractului de credit constă în aceea că instanța de apel a judecat efectele clauzei de la art. 8.4. din Condițiile Generale prin prisma exigențelor impuse în activul legislativ, de art. 15 teza a II-a din Legea nr. 190/1999, în sensul că banca, creditorul ipotecar are și în acest contract obligația de a insera în conținutul contractului de credit propriu-zis, clauze prin care să aducă la cunoștința împrumutatului toate garanțiile pe care înțelege să le încheie în numele și pe seama împrumutatului, precum și condițiile de angajare a acestora.

Or, voința comună a părților la contractul inițial, a fost aceea de a încheia un contract imobiliar, distinct de un alt contract, numit „de ipotecă", purtând din 26 mai 2008, și care a fost încheiat la mai mult de două săptămâni, ca accesoriu al contractului principal.

Sentința recurată este nelegală, fiind dată cu încălcarea:

(a) prevederilor art. 1 și art. 4 din Legea nr. 193/2000 și art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/CEE, respectiv, art. 126 din O.G. nr. 99/2006, coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. g) din Normele SC A. SA nr. 17 din 18 decembrie 2003 și cu art. 175 din Regulamentul nr. 18 din 17 septembrie 2009, art. 3 și art. 4 par. 1 din Directiva nr. 93/13/CEE, art. 2 lit. m) din Legea nr. 363/2007, și a art. 969 C. civ. - cu privire la toate capetele de cerere prin aceea că restrâng libertatea de inițiativă economică a recurentei, ca instituție financiar - bancară.

(b) prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, care este încălcat și din perspectiva faptului că acțiunea promovată tinde să implice judecătorul în stabilirea prețului contractului, fapt nepermis de dispozițiile incidente - dreptul comun și dreptul special național și de dreptul comunitar - a se vedea Hotărârea pronunțată la data de 14 iunie 2012, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauza C-618/10 Banco Espanol de Credito S.A. împotriva Joaquin Calderon Camino - în ceea ce privește capetele 1.1. - 1.4, 3.1 și 3.2 ce vizează constatarea caracterului abuziv și modificarea contractului inițial.

(c) prevederilor art. 6 alin. (1) coroborat cu art. 7 alin. (2) din Directiva Consiliului nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, așa cum a fost modificată prin Directiva nr. 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 25 octombrie 2011, privind drepturile consumatorilor, interpretate în lumina considerentelor 20 și 23 - în ceea ce privește capătul 5, ce vizează restituirea sumelor plătite nedatorat în baza clauzelor indicate la capetele 1.1. -1.4.

Sentința recurată este nelegală din perspectiva art. 304 pct. 8 C. proc. civ.

Interpretând greșit contractul inițial, instanța de apel a schimbat înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al clauzelor de Ia art. 5 și art. 9 lit. a) și b).

Greșeala de interpretare a actului juridic dedus judecății - contractul inițial, făcută de Curtea de Apel București, în cuprinsul deciziei recurate, iese la iveală, în primul rând, atunci când se raportează motivele decizorii ale hotărârii, la conținutul propriu-zis al clauzelor contractuale, în lumina:

- prevederilor art. 1 și 4, din Legea nr. 193/2000 respectiv, art. 126 din O.G. nr. 99/2006 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. g) din Normele SC A. SA nr. 17 din 18 decembrie 2003 și cu art. 175 din Regulamentul nr. 18 din 17 septembrie 2009, art. 3 și art. 4 parag. 1 din Directiva nr. 93/13/CEE, art. 2 lit. m) din Legea nr. 363/2007, respectiv, a;

- prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, respectiv, a art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Contractul de credit bancar pentru persoane fizice din 09 mai 2008, încheiat de recurentă, cu dl. B., are natura unui contract real cu prestații succesive pentru împrumutat, numit: „de credit bancar”, având caracteristicile cerute de lege, subclasei contractelor imobiliare.

Părțile la acest contract și-au asumat reciproc, obligații, a căror cauză juridică o reprezintă o contraprestație a cocontractantului. Obligațiile definitorii/esențiale ce se nasc dintr-un astfel de contract de credit imobiliar, (deci, cu regim juridic reglementat), sunt:

(a) pentru banca împrumutătoare: să pună la dispoziția împrumutatului/clientului, dintr-o dată (uno ictu), o sumă de bani, iar

(b) pentru împrumutat:

- să restituite suma împrumutată (principalul) + fructele civile ale acestei sume (dobânda),

- să plătească contravaloarea serviciilor prestate de bancă (care permit acordarea/derularea creditului în perioada contractuală agreată)

- să constituie garanții reale pe imobile existente.

Prețul creditului, este, așadar, format, atât din dobândă, cât și din comisioane.

Întinderea acestor obligații principale este cea convenită de comun acord la momentul încheierii negotium-ului/semnării instrumentum-ului. Prețul creditului luat de la bancă, este din perspectiva împrumutatului, un cost.

Acest „preț”/cost este determinat (în cazul componentelor exprimate în valoare nominală), respectiv, el este determinabil, când părțile la contract stabilesc împreună un mecanism de determinare a valorilor viitoare, în funcție de care se va stabili sarcina de plată a împrumutatului.

Obligațiile de plată asumate de împrumutat reprezintă drepturi de creanță, pentru împrumutător. Fixarea prețului de către creditor, în funcție de elemente exterioare voinței sale, duce la stabilirea întinderii obligației de plată a împrumutatului.

Interpretarea actului juridic dedus judecății/contractul de credit bancar este „greșită”, pentru că transformă clauzele de la art. 5 și de Ia art. 9 lit. a) și b), dintr-unele înțelese și acceptate ca stabilind componente distincte ale costului/„prețului” creditului luat de la subscrisă, respectiv, din clauze ce formează obiectul principal al contractului, în clauze abuzive reglementând extra-costuri, neînțelese și neacceptate de împrumutat:

- fie ca o dobândă „prea oneroasă”,

- fie - în privința comisioanelor - ca o „dobândă mascată”.

Curtea de Apel București pierde din vedere că cele 3 clauze de la art. 5 și art. 9 lit. a) și b) definesc toate, împreună, obiectul principal al contractului de credit și nu doar dobânda care să fie alta decât cea stabilită prin contractul însuși.

Din perspectiva art. 4 din Legea nr. 193/2000, o clauză contractuală este abuzivă dacă și numai dacă, sunt îndeplinite în mod cumulativ, următoarele condiții. Pentru a putea fi considerată „abuzivă”, o clauză trebuie:

- să nu consacre o componentă ce face parte din obiectul principal al respectivului contract / o componentă ce face parte din „prețul” contractului (atât timp cât redactarea clauzei analizate este clară și neechivocă);

- să nu fi fost negociată direct cu profesionistul;

- să fi fost introdusă în contract, contrar cerințelor bunei-credințe și;

- să creeze un dezechilibru contractual semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului.

Curtea de Apel București prezumă, fără temei faptic, fără suportul legii și fără a studia temeinic, înscrisurile pe care le-a avut la dispoziție, că, simpla plată a unei dobânzi, în paralel cu achitarea unor sume de bani cu titlu de comisioane, reprezintă o încălcare a dispozițiilor din domeniul protecției consumatorilor.

Instanța de apel nu a cercetat îndeajuns de metodic, rațiunile pentru care, părțile, de comun acord, au inclus în contractul de credit și cele două comisioane, și dobânda. Aceasta a dezlegat cauza, ca și cum cauzele juridice pentru care sumele de bani au fost percepute ar fi fost identice. Curtea de Apel București nu a inclus în motivarea hotărârii sale cum anume se suprapun componentele de cost, făcând simple trimiteri, incoerente juridic, la prevederi disparate ale Legii nr. 193/2000.

Instanța de apel trebuia să rețină că împrumutatul a avut reprezentarea corectă a tuturor componentelor de cost ale creditului și că, prin comun acord, a fost stabilită legea părților: contractul în forma în care a fost agreat/semnat inițial.

Art. 969 din V.C.C. consacră această „putere de lege” a învoielii părților făcând aplicația principiului „pacta sunt servanda”. Rațiunea obligativității cuvântului dat de părțile la contract, este aceea de a se evita încheierea de contracte jocandi causa, precum și aceea de a garanta securitatea raporturilor juridice, în sensul de nu permite modificarea raporturilor obligaționale fără obținerea acordului celeilalte părți.

Dintre condițiile/criteriile cuprinse în art. 4 din Legea nr. 193/2000, una trebuie analizată cu prioritate logico - juridică, și anume cea de la alin. (6). Interpretând contractul și analizând voința comună, valabil exprimată, a părților la contract, Curtea de Apel București trebuia să observe că există un preț al creditului luat și că acesta este compus din:

- dobândă (definitorie pentru orice contract de credit, și cu atât mai mult, pentru unul bancar), dar și din

- comisioane (cum sunt cel de administrare și de acordare a creditului) plătite de împrumutat către împrumutător pentru serviciile pe care acesta din urmă, Ie prestează pe parcursul derulării contractului / în vederea obținerii creditului).

Instanța de apel, a pierdut, cu totul, din vedere această realitate contractuală, necercetând nici măcar, pentru a avea un punct de plecare în raționamentul său, care a fost, cu adevărat, voința comună a părților, la încheierea contractului de credit.

În lipsa unei asemenea analize, ea a realizat o interpretare greșită a negorium-ului părților, schimbând:

- Natura clauzelor de la art. 5 și art. 9 lit. a) și b) - din clauze exprimând componente distincte de preț, în dobândă prea oneroasă, respectiv în simple deghizări ale dobânzii contractuale, dar și;

- Înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestor clauze contractuale - ca reprezentând, o dublă percepere din partea băncii, pentru unul și același serviciu.

Interpretând greșit contractul inițial, instanța de apel a schimbat înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al clauzei de la art. 5 din Condițiile Speciale.

Instanța de apel a făcut abstracție de:

- incidența prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, și de;

- notificările de denunțare a Actului adițional propus de bancă, în contextul alinierii contractului de credit din 09 mai 2008, la prima redactare a O.U.G. nr. 50/2010.

Curtea de Apel București a schimbat înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al clauzei de la art. 5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice din 09 mai 2008, cum că nu ar mai fi în vigoare între părți, atunci când, la pag. 25, reține: „chiar dacă ulterior, banca a procedat la o modificare a clauzei cuprinse la art. 5, sub pretextul adaptării contractului la noile dispoziții ale O.U.G. nr. 50/2010, favorabile consumatorului, în realitate, printr-o atare modificare s-a produs efectul invers decât cel consacrat de ordonanță.”

Raționamentul instanței de apel nu a avut la bază niciun probatoriu care să susțină pretinsa posibilitate a băncii de a împiedica dobânda să scadă. Dimpotrivă, astfel cum rezultă și din Adresa din 14 februarie 2013 (Anexa 1), de la momentul încheierii contractului de credit cu intimatul-reclamant și până în prezent, dobânda a cunoscut nu doar evoluții ci și involuții, dovadă în acest sens fiind chiar perioada martie 2012-prezent, când dobânda a scăzut de la 11,012% la 9,8%.

Interpretând greșit contractul inițial, instanța de apel a schimbat înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al clauzei de la art. 8.4. din Condițiile Generale.

Greșeala de interpretare este scoasă în evidență prin raportarea contractului de credit la prevederile art. 2 lit. c) pct. 2 și art. 15 din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare.

În mod greșit, Curtea de Apel București a schimbat natura contractului inițial, dintr-unul imobiliar, într-unui ipotecar. Greșeala de interpretare a naturii contractului de credit constă în aceea că instanța de apel a judecat efectele clauzei de la art. 8.4. din Condițiile Generale, prin prisma exigențelor impuse în activul legislativ, de art. 15 teza a II-a din Legea nr. 190/1999, în sensul că banca/creditorul ipotecar are și în acest contract obligația de a insera în conținutul contractului de credit propriu-zis, clauze prin care să aducă la cunoștința împrumutatului toate garanțiile pe care înțelege să le încheie în numele și pe seama împrumutatului, precum și condițiile de angajare a acestora.

Or, este în afara oricărui dubiu că voința comună a părților la contractul inițial, a fost aceea de a încheia un contract imobiliar, distinct de un alt contract, numit „de ipotecă”, din 26 mai 2008, și care a fost încheiat la mai mult de două săptămâni, ca accesoriu al contractului principal.

Obligația de garantare a sumei împrumutate inițial nu este un preț al creditului, ci o garanție. Dreptul de ipotecă are ca rațiune tocmai garantarea rambursării integrale a sumei împrumutate, și nu doar a ceea ce se mai poate recupera prin valorificarea bunurilor aduse drept garanție la semnarea contractului de credit.

În drept sunt invocate dispozițiile art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ.

Motivele de recurs privitoare la Decizia nr. 60 din 18 februarie 2013 sunt, în esență, următoarele:

Principiul disponibilității care guvernează procesul civil nu a fost exercitat într-o modalitate care să valoreze învestirea instanței de judecată cu un petit clar.

Nicăieri în cuprinsul cererii de apel, apelantul-reclamant nu a indicat care dintre cotațiile posibile ale indicelui EURIBOR dorește să îi fie incluse în contract.

Judecata la fond și judecata în apel, au avut loc, fără ca reclamantul-apelant să indice în concret care dintre cotațiile EURIBOR-ului le dorește în contractul său.

Or, față de limitele în care pot fi promovate cererile de completare a dispozitivului / lămurire a dispozitivului din art. 2812 C. proc. civ., respectiv, art. 2811 C. proc. civ., nu poate fi adăugată la soluția inițială reținută de instanța de apel, o soluție care nu a fost cerută prin cererea de apel, în sens contrar încălcându-se principiul fundamental al efectului devolutiv al căii de atac a apelului: „Tantum devolutum, quantum apellatum".

Pe calea completării dispozitivului deciziei din apel, putea fi rezolvat doar acel petit/acea critică din cererea de apel, pe care în mod neechivoc îl/o formulase apelantul. Nu se poate adaugă un petit diferit / distinct decât cel din cererea introductivă/cererea de apel propriu zisă.

Nici pe calea „lămuririi” dispozitivului deciziei din apel, nu poate fi adăugată mențiunea inserării unui nou algoritm în contract care să opereze cu o cotație anume a indicelui EURIBOR.

Recurenta critică soluția dată de Curtea de Apel București și din perspectiva nerespectării legii procedurale aplicabile, respectiv a art. 129 alin. (6) din C. proc. civ.

Art. 129 alin. (6): „în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecății.”

În sensul acestei norme procedurale, „cererea” vizată poate fi cererea introductivă de instanță și/sau cererea de completare/de lămurire a dispozitivului.

În cererea inițială, înregistrată pe rolul Tribunalului București, nici măcar nu se enumeră cotațiile posibile ale indicelui bancar EURIBOR. În cererea de completare/de lămurire a dispozitivului, se cere instanței să aleagă dintre toate cotațiile posibile, pe aceea pe care o vrea ea.

Prin ipoteză, nu se dispune, deci, de către partea reclamantă, nu se face o solicitare expresă în sensul calculării dobânzii variabile folosind cotația la 1 lună a EURIBOR-ului.

Completarea cerută de apelant excede și cadrul cererii de apel, iar pronunțarea Curții de Apel București, pe acest capăt nou - formulat după încheierea judecății în apel, echivalează cu o flagrantă încălcare a normelor procedurale imperative, care impun judecătorilor să „hotărască" numai asupra obiectului cererii deduse judecății.

În drept sunt invocate dispozițiile art. 299, art. 304 pct. 6 și 9 C. proc. civ.

Prin întâmpinarea depusă intimatul B. solicită respingerea recursului ca nefondat.

Recursul este nefondat doar în parte, în ceea ce privește Decizia civilă nr. 495 din 26 noiembrie 2012 și în totalitate în ceea ce privește Decizia civilă nr. 69 din 18 februarie 2013, pentru considerentele ce urmează care vor avea în vedere toate motivele de recurs invocate.

Recurenta susține faptul că instanța de apel a interpretat greșit și a schimbat înțelesul lămurit și neîndoielnic al clauzelor de la art. 5 și art. 9 lit. a) și b) din contractul de credit încheiat de către părți ajungând la concluzii cu totul străine de înțelesul real al dobânzilor analizate.

Potrivit art. 5 din contractul de credit se stabilea o dobândă curentă de 7,4% pe an, fixă în primele 12 luni și variabilă ulterior. După această dată dobânda curentă este formată din dobânda de referință variabilă, care se afișează la sediile SC A. SA, la care se adaugă 1,50.

În discuție este ultima teză a acestei clauze care consfințește caracterul său abuziv, de vreme ce dobânda variabilă este raportată la o dobândă stabilită discreționar de către bancă și nu la indici de referință obiectivi verificabili și care să ofere părții posibilitatea de a înțelege mecanismul de formare al acestei dobânzi.

Clauza prevăzută de art. 9 lit. a) se referă la comisionul de acordare a creditului în cuantum de 2,5%, iar la art. 9 lit. b) din contractul de credit se reglementează plata comisionului de administrare în cuantum de 0,05%.

Instanța de apel a dat o corectă și legală interpretare a dispozițiilor contractuale raportate atât la dispozițiile Legii nr. 193/2000, ale O.U.G. nr. 50/2010, cât și ale Directivei nr. 93/13/CEE, reținând, în esență, faptul că aceste clauze denotă un dezechilibru semnificativ între prestațiile băncii și prestațiile consumatorului, acordând băncii un drept discreționar de a modifica acordul de voință format la momentul semnării contractului de credit.

Interpretarea dată de către instanța de apel este în concordanță cu Legea nr. 193/2000, cât și cu Directiva nr. 93/13/CEE care conțin o listă a clauzelor care sunt considerate de drept abuzive, printre altele, fiind considerată abuzivă clauza prin care se dă posibilitatea unui furnizor de servicii să crească prețul, modificarea prețului în funcție de modificarea unei rate de pe piața financiară pe care furnizorul nu o poate controla nefiind o clauză abuzivă.

În speță, banca a exclus din mecanismul de formare al dobânzii criteriul obiectiv al pieței financiare, stabilind un element subiectiv, favorabil propriei sale politici financiare dând posibilitatea băncii ca, indiferent de creșterea sau diminuarea indicelui EURIBOR, dobânda să nu scadă niciodată, aceasta urmând a fi adoptată prin creșterea marjei fixe, operând astfel o ajustare automată care să mențină dobânda la nivelul dorit.

Astfel, deși indicele EURIBOR a scăzut de la momentul încheierii contractului fiind de 5% în anul 2008 și ajungând la 0,6% în 2010, ratele calculate de către bancă nu au fost modificate în sensul diminuării lor astfel cum era firesc.

Sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 193/2000, clauza nefiind negociată direct cu intimatul consumator, au fost încălcate principiile bunei credințe, creându-se astfel în detrimentul acestuia un semnificativ dezechilibru.

Argumentele recurentei în sensul că respectivele clauze au fost negociate prin faptul că intimatului i-au fost puse la dispoziție mai multe tipuri de contracte financiare, alegerea aparținând acestuia în final, nu pot fi reținute în sprijinul acestei teorii, nefiind suficiente pentru a face această dovadă.

Alegerea tipului de contract financiar nu echivalează cu negocierea care se poartă asupra clauzelor contractuale, contractele de credit fiind contracte preformulate impuse de bancă clienților în baza unui model validat în prealabil de SC A. SA, „libertatea de voință” a clientului rezumându-se la a semna sau nu contractul pe care l-a ales în prealabil, alegere care este și ea controlată de bancă, aceasta fiind cea care stabilește scoringul/ratingul clientului, elemente în funcție de care banca indică clientului tipul de credit în care se încadrează conform ratingului.

Este evident că s-a produs un dezechilibru contractual atâta vreme cât banca poate modifica în mod unilateral cuantumul dobânzilor sau al comisioanelor, creștere justificată prin apariția unor creșteri suplimentare pe parcursul derulării contractului, costuri care nu sunt prevăzute în contract.

Nu pot fi reținute nici susținerile referitoare la greșeala de interpretare a naturii contractului inițial și la schimbarea acestuia dintr-unul imobiliar, într-unul ipotecar.

Astfel, contractul de credit imobiliar nu are o reglementare distinctă de cea din Legea nr. 190/1999, prevederile art. 15 stabilind clar că „în sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii documentației de credit și constituirii ipotecii și garanțiilor aferente. Creditorul ipotecar are obligația de a insera în conținutul contractului de credit clauze prin care să aducă la cunoștința împrumutatului toate garanțiile pe care înțelege să le încheie în numele și pe seama împrumutatului, precum și condițiile de angajare a acestora”. Nu există o dispoziție legală care să facă o diferențiere, în ceea ce privește condițiile de încheiere, între contractul imobiliar și contractul ipotecar. Faptul că, ulterior încheierii contractului inițial, părțile au încheiat un contract imobiliar numit „de ipotecă” în care nu a fost cuprinsă mențiunea că ipoteca este constituită în baza Legii nr. 193/2000, este lipsit de relevanță atâta vreme cât prin contractul de credit intimatul a garantat cu ipotecă, împrejurare care califică acest contract într-unul ipotecar.

Deși susține că în cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 5 din Legea nr. 190/1999, recurenta nu indică care anume dispoziții legale sunt aplicabile în această ipoteză, opinând că obligația de garantare a sumei împrumutate inițial nu este un preț al creditului, ci o garanție, dreptul de ipotecă având ca rațiune tocmai garantarea rambursării integrale a sumei și nu doar a ceea ce se mai poate recupera prin valorificarea bunurilor aduse drept garanție.

Indiferent de contextul legal aplicabil, dezechilibrul contractual generat de art. 8.4 din condițiile generale este evident întrucât operează un transfer inechitabil al riscurilor din sarcina băncii creditoare (care a impus și a acceptat o garanție de o anumită valoare) în sarcina consumatorului (care nu a făcut altceva decât să se conformeze cerințelor impuse de către bancă).

Inserarea în contract a tuturor acestor clauze denotă intenția evidentă a băncii de a se ține la adăpost de apariția oricărui risc care îi poate diminua câștigul prin transferarea integrală a acestuia către consumator.

În toate apărările făcute recurenta invocă drept justificare pentru comisioanele percepute (de administrare și de acordare a creditului) rațiuni legate de „monitorizarea” și „acoperirea riscurilor” făcând permanent referire la diligențele depuse de către bancă pentru rambursarea creditului, pentru calcularea corectă a ratelor pentru respectarea scadențelor, pentru emiterea la timp a notificărilor etc.

Cu alte cuvinte, fiecare client al băncii urmare a încheierii unui contract de credit are obligația, pe lângă obligațiile individuale prevăzute în contract, să asigure resursele financiare de care banca are nevoie în activitatea sa curentă, sumele încasate cu titlu de dobândă neacoperind aceste cheltuieli ale băncii, costuri necunoscute consumatorului la momentul încheierii contractului.

În acest sens este relevantă Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 26 aprilie 2012 în cauza C-472/10 (INVITEL-Ungaria) potrivit căreia se poate aprecia ca fiind abuzivă clauza care figurează în condițiile generale ale contractelor încheiate cu consumatorii prin care un vânzător sau un furnizor prevede o modificare unilaterală a costurilor aferente serviciului care trebuie furnizat, fără a descrie însă în mod explicit modalitatea în care sunt stabilite respectivele costuri și fără a indica un motiv întemeiat pentru această modificare.

Justificările recurentei pe tot parcursul desfășurării litigiului cu privire la elementele componente ale dobânzii, la scopul pentru care au fost percepute comisioanele, destinația acestora trebuiau să se regăsească în cuprinsul contractului de credit la momentul încheierii acestuia astfel încât să ofere consumatorului toate informațiile necesare în raport de care să încheie sau nu contractul respectiv.

Ca atare, criticile referitoare încălcarea de către instanța de apel a dispozițiilor art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ. în privința interpretării ca fiind abuzive a clauzelor contractuale ce au făcut obiectul cererii de chemare în judecată, precum și a dispozițiilor legale invocate nu sunt fondate, motiv pentru care decizia va fi menținută în privința acestor dispoziții.

Este întemeiată însă critica referitoare la măsura dispusă de către instanța de apel prin care s-a dispus înlocuirea clauzei cuprinse în art. 5 din contractul de credit în sensul că dobânda contractuală este formată din marja fixă de 1,5% stabilită inițial în contract plus EURIBOR.

Astfel, instanța judecătorească nu poate interveni, în sensul modificării, unei clauze contractuale, substituindu-se astfel acordului de voință al părții.

Stabilirea modului de calcul al dobânzii, urmare a declarării nulității clauzei inițiale care prevedea acest calcul, nu este în atribuția instanței judecătorești, neputând fi decât rezultatul exclusiv al negocierii dintre părți.

Instanța de judecată poate elimina o clauză contractuală, ca efect al constatării/declarării nulității acesteia, însă nu o poate înlocui, chiar și în situația din speța în care există norme legale imperative cu privire la dobânda din contractele de credit.

Înlocuirea ori modificarea unei clauze contractuale nu poate fi decât rezultatul acordului de voință al părților contractante, instanța putând dispune înlocuirea doar în situația în care între părți nu ar fi fost divergente în acest sens, ar fi tranzacționat, ceea ce implicit reprezintă tot voința concordantă a acestora.

În consecință, în temeiul art. 312 alin. (1) raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Înalta Curte urmează să admită recursul, modificând decizia atacată doar în sensul înlăturării dispoziției de înlocuire a clauzei cuprinse în art. 5 din contractul de credit.

Urmare înlăturării acestei dispoziții, va fi admis și recursul declarat împotriva Deciziei civile nr. 69 din 18 februarie 2013 prin care s-a admis, în parte, cererea privind completarea și lămurirea dispozitivului Deciziei civile nr. 495 din 26 noiembrie 2012, în ceea ce privește clauza privind dobânda contractuală, dobândă care s-a stabilit că va avea în vedere indicele de referință EURIBOR pe lună (EURIBOR 1 M), astfel încât motivele de recurs referitoare la acest capăt de cerere nu vor mai fi analizate.

Referitor la dispoziția privind obligarea pârâtei la restituirea către reclamant a sumelor plătite nedatorat în temeiul clauzelor sale nule absolut și la emiterea unui nou grafic de rambursare a creditului conform cu noua formă a contractului de credit, sub sancțiunea de daune cominatorii de 50 lei/zi întârziere, Înalta Curte o va înlătura apreciind-o ca fiind neîntemeiată.

Astfel, atâta vreme cât nu mai există o clauză în contract cu privire la modul de calcul al dobânzii, clauză asupra căreia instanța nu poate dispune, urmând a fi negociată de către părți, cererea de restituire integrală a sumelor plătite nedatorat nu poate fi primită.

Faptul că a fost înlăturată din contract clauza care stabilește dobânda nu presupune faptul că intimatul nu mai datorează nici un fel de dobândă, inclusiv pentru perioada aferentă părții din credit datorate până la data introducerii prezentei acțiuni, chiar în condițiile în care s-a constatat că respectiva clauză era abuzivă.

Obligația băncii de restituire a dobânzii subzistă însă nu poate fi vorba despre o restituire integrală astfel cum a solicitat intimatul reclamant.

În consecință, în temeiul art. 312 alin. (2) C. proc. civ. raportat la art. 304 pct. 8 C. proc. civ. Înalta Curte urmează să admită recursul declarat împotriva Deciziei nr. 69 din 18 februarie 2013, decizie pe care urmează să omodifice în sensul respingerii cererii de completare și lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 495 din 26 noiembrie 2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă SC A. SA împotriva Deciziei civile nr. 495 din 26 noiembrie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Modifică în parte decizia atacată în sensul că admite apelurile SC A. SA și înlătură dispoziția privind înlocuirea clauzei cuprinse în art. 5 din contractul de credit în sensul că dobânda contractuală este formată din marja fixă de 1,5 % stabilită inițial în contract plus EURIBOR.

Menține restul deciziei recurate.

Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă SC A. SA împotriva deciziei civile nr. 69 din 18 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Modifică decizia recurată în sensul că respinge cererea de completare și lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 495 din 26 noiembrie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 13 noiembrie 2013.

 

 

 

Decizia nr. 1724/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Şedinţa publică de la 19 octombrie 2016

 

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 1724/2012*

Asupra recursului, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 216/CA, a Tribunalului Brașov, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a fost respinsă excepția prescripției invocată de pârâtă, a fost admisă în parte cererea reclamanților A. și B, formulată în contradictoriu cu pârâta SC C. SA, prin Sucursala Brașov și au fost constatate abuzive clauzele din convenția de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008 - condiții generale, de la punctele 3.2 și 5.1 referitoare la dobânda penalizatoare, cele de la punctele 8.1, lit. c) și d) și de la punctul 13.1, referitoare la obligația împrumutatului de a achita comisionul aferent modificării clauzelor convenției prin acordul părților stabilit de către bancă, fiind dispusă înlăturarea acestora. Au fost obligați reclamanții la plata către pârâtă a sumei de 1240 lei cheltuieli de judecată. Au fost respinse restul pretențiilor reclamanților.

Prin încheierea din Cameră de Consiliu de la 29 iulie 2013, s-a dispus îndreptarea din oficiu a erorilor materiale strecurate în Sentința civilă nr. 216/CA de la 26 iunie 2013, în sensul că, în minuta și în dispozitivul hotărârii, în loc de "convenția de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008", cum din eroare s-a menționat, se va trece "convențiile de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008 și nr. 0158238 din 13 august 2008".

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanții A. și B. și pârâta SC C. SA București.

Prin Decizia civilă nr. 148/Ap din 10 decembrie 2013, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale, a fost respins apelul declarat de reclamanții A. și B. împotriva Sentinței civile nr. 216/CA/2013, a fost admis în parte apelul declarat de pârâta SC C. SA împotriva aceleiași sentințe, care a fost schimbată în parte, în sensul că au fost respinse și cererile formulate de reclamanții de constatare ca fiind abuzive și în consecință nule, a clauzelor de la pct. 3.2 și 5.1, referitoare la dobânda penalizatoare și pct. 13.1, referitoare la obligația împrumutatului de a achita comisionul aferent modificării clauzelor convenției prin acordul părților stabilit de bancă. Au fost păstrate dispozițiile de respingere a excepției prescripției, de constatare ca fiind abuzive clauzele de la pct. 8.1, lit. c) și d), de respingere a restului pretențiilor reclamanților și de obligare a acestora la plata cheltuielilor de judecată. A fost respins motivul din apelul pârâtei privitor la clauzele de la pct. 8.1, lit. c) și d) din convenția de credit.

Împotriva Deciziei nr. 148/Ap din 10 decembrie 2013 au declarat recurs reclamanții, iar prin Decizia nr. 2453 de la 26 iunie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, recursul a fost admis, decizia a fost casată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la aceeași instanță de apel, pentru a fi cercetată în fond.

Prin Decizia civilă nr. 384/Ap de la 16 martie 2015, pronunțată în Dosarul nr. x/62/2012*, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, au fost admise în parte apelul formulat de către apelanta pârâtă C. SA București și apelul declarant de apelanții-reclamanți A. și B. împotriva Sentinței civile nr. 216/CA din 26 iunie 2013 a Tribunalului Brașov. A fost anulată în parte sentința apelată, în sensul că: s-au constatat ca abuzive următoarele clauze și s-a dispus înlăturarea acestora din convențiile de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008 și nr. 0158238 din 13 august 2008 și actele adiționale nr. 2 din 24 noiembrie 2010 încheiate între părți:

1. pct. 3, lit. d) din convenții "data ajustării dobânzii", respectiv clauza prin care "banca își rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua rată a dobânzii" (din cele 2 contracte de credit), precum și clauza de la pct. 7.2, lit. c) din convenția de credit 0141549/2008 și pct. 7. 2, lit. d) din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, din condițiile generale, secțiunea 7 "Obligațiile părților"-"Obligațiile băncii", respectiv a clauzei care permite băncii de a comunica împrumutatului noua rată a dobânzii stabilită ca urmare a exercitării de către bancă a dreptului de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară;

2. pct. 3, lit. c) din convenții care prevede că "perioada de calcul a dobânzii", se face raportat la un nr. de 360 de zile, precum și a clauzei pct. 3.2 din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri", - respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească o dobândă penalizatoare care să fie calculată după o formulă în care anul calendaristic este de 360 zile:

3. pct. 5, lit. a) din convenții, referitoare la "comisionul de risc" de 0.22% aplicat la soldul creditului, precum și clauza de la pct. 3.5. din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri" "Comisionul de risc" (din ambele convenții);

4. art. 2 pct. 5.1 lit. b) din cele două acte adiționale nr. 2 încheiate la data de 24 noiembrie 2010 -"Comision de administrare credit";

5. pct. 8.1, litera a) liniuța a doua și a treia și lit. c) și d), privind scadența anticipată în cazul neîndeplinirii unor obligații din alte convenții încheiate de împrumutat cu banca sau cu alte societăți financiare/de credit; și în cazul apariției unei situații neprevăzute(din cele două convenții);

6. pct. 10.1 și 10.2 din secțiunea 10, din condițiile generale, "Costuri suplimentare"(din ambele convenții);

7. pct. 4.2 din condițiile generale, din secțiunea 4 "Plăți" din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, care permite băncii în mod unilateral să convertească în RON creditul acordat, precum și clauza de la pct. 7.2, lit. c) din aceeași convenție, condițiile generale, prin care se prevede că banca va înștiința în scris pe împrumutat despre realizarea conversiei;

8. pct. 7.1, lit. d) din condițiile generale, din secțiunea 7 "Obligațiile părților", "Obligațiile împrumutaților", privind obligația împrumutaților de a asigura bunurile aduse în garanție la o societate de asigurări agreată de bancă (din ambele convenții);

9. pct. 13.1 din secțiunea 13 din condițiile generale, care permite băncii stabilirea unui comision pentru modificarea clauzelor contractuale (din ambele convenții). A fost respins restul pretențiilor din acțiune, precum și din cererile de apel. Au fost păstrate dispozițiile privind soluționarea excepției prescripției, admiterea în parte a acțiunii astfel cum a fost precizată și obligația de plată a cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunța această decizie, instanța a reținut, în esență, următoarele:

Prima instanță nu a analizat motivele invocate de reclamanți pentru fiecare clauză în parte, iar acest lucru echivalează cu necercetarea cauzei în fond, motiv pentru care, în baza art. 297, alin. (1), teza a II-a, curtea a procedat la judecarea procesului cu evocarea fondului, întrucât nici una dintre părți nu a solicitat în mod expres trimiterea cauzei spre rejudecare prin cererea de apel sau prin întâmpinare.

Curtea a reținut că, în fapt, între reclamanți, în calitate de împrumutați, și pârâtă, împrumutător, au fost încheiate contractele de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008 (pentru suma de 200.000 CHF) și nr. 158238 din 13 august 2008 (pentru suma de 350.000 CHF) pentru o perioadă de 300 de luni.

La data de 23 noiembrie 2010 convenția de credit nr. 158238 din 13 august 2008 a fost modificată prin actul adițional nr. 2, iar la data de 24 noiembrie 2010, contractul de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008, a fost modificat prin actul adițional nr. 2.

Reclamanții și-au întemeiat solicitările de constatare a caracterului abuziv al clauzelor contractuale inserate în cele două convenții de credit, invocând, în principal, dispozițiile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori.

În raport de dispozițiile prevederile art. 4, alin. (1) din această lege, instanța a reținut că pentru a se constata existenta unei clauze abuzive, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

- clauza contractuală analizată să nu fi fost negociată;

- prin ea însăși o astfel de clauză să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților;

- dezechilibrul creat să fie în detrimentul consumatorului, nefiind respectată cerința bunei-credințe.

Potrivit alin. (2) al aceluiași text de lege, "o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul, dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv", iar "faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens".

Verificând cele două contracte de credit, în raport de dispozițiile legale arătate mai sus curtea a reținut că acestea sunt contracte standard preformulate, întrucât banca nu a făcut dovada negocierii directe cu consumatorul a niciunei clauze contractuale, cu atât mai puțin a celor din condițiile generale din cele două contracte, astfel încât prima condiție în analiza caracterului abuziv este îndeplinită pentru toate clauzele invocate prin acțiune, drept care această condiție nu va mai fi analizată distinct cu ocazia cercetării fiecărei clauze în parte.

Alegerea tipului de contract financiar nu echivalează cu negocierea care se poartă asupra clauzelor contractuale, contractele de credit analizate fiind contracte preformulate impuse de bancă clienților, libertatea de voință a acestora rezumându-se la a semna sau nu contractul oferit de bancă, alegere care este și ea controlată de bancă, aceasta fiind cea care stabilește profilul clientului, elementele în funcție de care banca indică clientului tipul de credit în care se încadrează conform ratingului.

Lista cuprinsă în anexa, care face parte integrantă din lege, redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca abuzive.

Instanța de apel a considerat ca fiind clauze abuzive:

1. pct. 3, lit. d) din convenții "data ajustării dobânzii", respectiv clauza prin care "banca își rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua rată a dobânzii" (din cele 2 contracte de credit).

Instanța de apel a reținut că ceasta clauză a fost modificată prin cele 2 acte adiționale încheiate ca urmare a implementării O.U.G. nr. 50/2010, astfel încât caracterul abuziv al acesteia a fost analizat doar pentru perioada în care a produs efecte, adică de la data încheierii convențiilor și până la modificare, ținând cont, în acest sens, de faptul că regimul juridic al sancțiunii inopozabilității unei clauze abuzive, prevăzut de art. 6 din Legea nr. 193/2000, este identic cu cel al nulității absolute, fapt ce decurge și din practica Curții de Justiție a Uniunii Europene, astfel încât poate fi invocat oricând.

În acest sens, curtea de apel a avut în vedere că natura interesului protejat prin normele Legii nr. 193/2000, este unul general, iar nu unul individual, protecția legii referindu-se la o categorie generică, aceea a consumatorilor, legea reprezentând transpunerea în legislația românească a Directivei nr. 93/13/CEE, iar potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, dispozițiile acestei directive sunt de ordine publică.

Instanța de apel a reținut că dispoziția instanței de fond, de respingere a excepției prescripției, nu a fost atacată cu apel și recurs de către pârâtă, astfel încât a intrat sub puterea lucrului judecat.

Curtea a reținut caracterul abuziv al acestei clauze, pe perioada în care a produs efecte juridice, întrucât creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. Este posibilă modificarea unilaterală, de către bancă, a ratei dobânzii, cu condiția existenței unui motiv întemeiat, prevăzut în contract, respectiv o situație clar descrisă, predictibilă, care să ofere posibilitatea împrumutatului să știe, încă de la semnarea contractului, că dacă respectiva situație va interveni, el va trebui să suporte o dobânda mărită, situația respectivă trebuind să poată fi analizată de către instanță, în cazul unui litigiu. Sintagma "schimbări semnificative pe piața monetară" nu este clară și precisă, dând posibilitatea băncii să modifice clauzele contractului de împrumut bancar, doar în funcție de interesele sale, fără să negocieze cu împrumutații, aceștia din urmă neavând posibilitatea de a cunoaște, încă de la încheierea contractului, faptul că, dacă va interveni o anumită schimbare pe piața financiară, (care nu este clar descrisă) vor fi nevoiți să plătească o dobândă mai mare.

Instanța de apel a înlăturat apărarea pârâtei, potrivit căreia părțile ar fi negociat direct această clauză, motivat de faptul că aceasta ar fi înscrisă în condițiile speciale ale contractului și nu în condițiile generale, știut fiind faptul că orice contract de împrumut bancar este un contract de adeziune, reclamanții neavând posibilitatea de a negocia, în mod real, cu banca, clauzele contractuale.

Curtea nu a reținut nici apărarea pârâtei, potrivit căreia nu ar fi fost posibilă examinarea caracterului abuziv al clauzei conținute la art. 3, lit. d) din contract, pe motiv că această examinare este exclusă, potrivit art. 4, parag. 1 din Directiva nr. 93/13/CEE și respectiv, art. 4, alin. (6) din Legea nr. 193/2000, deoarece aceste texte au în vedere caracterul neevaluabil al naturii abuzive al clauzelor ce se referă la obiectul principal al contractului, precum și la prețul contractului, arătând că în ultima parte a acestor texte de lege, se prevede că această evaluare nu este posibilă doar în măsura în care respectivele clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor, inteligibil, or, tocmai această condiție nu este îndeplinită de clauzele respective, întrucât acestea nu sunt clare și precise, dând posibilitatea doar băncii de a interpreta, strict în interes propriu, aceste clauze, creând, astfel, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Mai mult, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (cauza C-484/08-Caja de Ahorros y Monte'-de Piedad de Madrid) "dispozițiile art. 4, alin. (2) și art. 8 din Directiva nr. 93/13/CEE trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări care autorizează un control jurisdicțional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar și inteligibil".

Ca o consecință, curtea a constatat caracterul abuziv și al clauzei de la pct. 7.2, lit. c) din convenția de credit 0141549/2008 și lit. d) din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008 din condițiile generale din secțiunea 7 "Obligațiile părților"-"Obligațiile Băncii", respectiv a clauzei care permite băncii de a comunica împrumutatului noua rată a dobânzii stabilite ca urmare a exercitării de către bancă a dreptului de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară.

2. Clauza de la pct. 3, lit. c) din convenții prevede că "perioada de calcul a dobânzii", se face raportat la un nr. de 360 de zile.

Această clauză a fost considerata abuzivă având în vedere modul în care este detaliată în condițiile generale ale celor două convenții, secțiunea 3.1.2, prin care se prevede că dobânda lunară se calculează utilizând formula: soldul creditului x rata dobânzii curente x nr. efectiv de zile între scadențe/360. Această formulă de calcul a fost menținută și prin actele adiționale încheiate pentru implementarea cerințelor impuse de O.U.G. nr. 50/2010, deși contravenea în mod vădit prevederilor imperative ale art. 38, alin. (1) din această ordonanță prin care se prevăd două modalități de calcul a ratei lunare: a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fracției formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadențe, iar la numitorul aceleiași fracții, 365 sau 366 de zile, după caz; b) fie luând în calcul la numărătorul fracției numărul 30 zile, iar la numitorul fracției numărul 360.

Instanța de apel a constatat că prin formula de calcul utilizată de bancă nu se respectă niciuna dintre cele două formule de calcul legale, ci se face un mixt în sensul că la numitorul fracției se utilizează nr. 360 iar la numărător, în loc de 30 de zile este trecut nr. de zile efectiv al fiecărei luni, această formulă de calcul încălcând prevederile imperative ale art. 38, alin. (1), lit. a) și b) din O.U.G. nr. 50/2010 fapt care se prezumă a fi în detrimentul reclamanților.

3. Clauza de la art. 5, lit. a), referitoare la "comisionul de risc" de 0.22% aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadență, pe toată perioada de derulare a celor două convenții de credit, este una abuzivă, prin raportare la dispozițiile art. 1 și 4 din Legea nr. 193/2000.

Instanța de apel a reținut că nu au fost evidențiate condițiile de funcționare și nici destinația comisionului de risc, iar în condițiile generale ale celor două convenții terminologia folosită nu este folosită pentru ca împrumutatul să fie în deplină cunoștință de cauză cu privire la motivele pentru care sunt percepute aceste sume cu titlu de comision de risc.

De asemenea, curtea a reținut că, într-o astfel de situație, orice consumator se află într-o poziție dezavantajată față de bancă, fiind în imposibilitate reală de a negocia acest comision. Atâta timp cât riscul contractului este acoperit prin constituirea unei garanții reale ce poate fi suplimentată, în anumite condiții stabilite prin contract, cât și prin încheierea unei polițe de asigurare cesionate în favoarea băncii, este evident că prin introducerea comisionului de risc, fără reglementarea unei obligații corelative, se creează un dezechilibru între contraprestațiile părților, contrar bunei-credințe, situație ce contravine caracterului sinalagmatic al convenției de credit.

Pentru aceleași considerente curtea a apreciat că este întemeiată și cererea de constatare ca abuzivă a clauzei de la pct. 3.5. din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri" "Comisionul de risc", respectiv a clauzei care permite băncii sa stabilească un comision de risc aplicat la soldul creditului, plătibil lunar pe toata perioada creditului și a modului de calcul al acestuia conform celor stabilite prin clauza 5, lit. a) din Condițiile speciale ale convenției.

4. Clauza art. 2, pct. 5.1, lit. b) din cele două acte adiționale -"Comision de administrare credit", este una abuzivă, prin raportare la dispozițiile art. 1 și 4 din Legea nr. 193/2000.

Curtea de apel a reținut că din interpretarea acestei clauze, astfel cum este cuprinsă în cele două acte adiționale rezultă că, după implementarea prevederilor O.U.G. nr. 50/2010, banca a redenumit comisionul de risc ca fiind comision de administrare de 0.07%, aplicat la soldul creditului, datorat și plătibil lunar pe toată durata creditului, pentru "administrarea de către bancă a creditului din perspectiva riscurilor asumate de către aceasta prin punerea sumei principale la dispoziția împrumutatului" și "vizează administrarea riscului de credit".

Prin O.U.G. nr. 50/2010 legiuitorul a venit în sprijinul consumatorului, în sensul că a limitat comisioanele pe care băncile puteau să le perceapă. Printre aceste comisioane permise de art. 36 din O.U.G. nr. 50/2010 nu se numără și comisionul de risc, redenumit de administrare, pe care părțile l-au inserat în actele adiționale, întrucât încheierea acestora avea drept scop tocmai asigurarea conformității convențiilor de credit cu acest act normativ.

Instanța a reținut că, pentru a opera modificarea clauzelor contractuale, în cazul de față pentru ca un comision de risc să se transforme în comision de administrare, era necesar ca banca să facă dovada că a depus diligențe pentru a informa consumatorul despre schimbarea denumirii acestui comision și, de asemenea, să facă dovada negocierii directe a acestuia, ori o astfel de dovadă nu a fost făcută, iar negocierea nu se poate nici prezuma, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 193/2000. Pentru a opera modificarea comisionului din risc în cel de administrare trebuia să se realizeze voința juridică de a contracta. Nefiind realizată această voință juridică comună a părților, modificarea contractuală nu poate opera. Din interpretarea art. 35 din O.U.G. nr. 50/2010, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 288/2010, rezultă că modificarea unilaterală a contractului de credit dintre părți, operată de intimată, cu privire la comisionul de risc și de administrare reprezintă o încălcare gravă a principiului consensualismului prevăzută în legea civilă română și consacrată expres în art. 969 C. civ. și în special în materia contractelor de credit, cu privire la comisioanele bancare.

5. clauza de la pct. 8.1, lit. a), b), c), d), e) din condițiile generale din secțiunea 8 "Scadența anticipată".

Din cuprinsul acestei clauze curtea a reținut că sunt abuzive cele înscrise la art. 8.1, a) liniuța a doua și a treia și lit. c) și d), potrivit cărora: "în cazul în care se ivește vreuna dintre situațiile următoare, atunci, în orice moment, banca va avea dreptul, pe baza unei notificări transmise împrumutatului, codebitorului și garantului, să declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat, rambursabil imediat împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte costuri datorate băncii conform convenției: a) împrumutatul nu își îndeplinește obligația de plată a sumei principale, a dobânzilor sau a altor costuri datorate -conform altor convenții încheiate de împrumutat cu banca sau cu alte societăți financiare/de credit; c) în cazul apariției unei situații neprevăzute care, în opinia băncii, face să devină improbabil ca împrumutatul să-și poată îndeplini obligațiile asumate conform convenției și d) în cazul apariției unei situații neprevăzute conform căreia, în opinia băncii, creditul acordat nu mai este garantat corespunzător". Aceste clauze au fost menținute și după încheierea celor două acte adiționale încheiate de părți în scopul asigurării conformității convențiilor cu prevederile O.U.G. nr. 50/2010, deși încalcă în mod vădit dispozițiile art. 40, alin. (4), lit. c) din această ordonanță prin care "se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care c) creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu și-a îndeplinit obligațiile conform altor contracte de credit încheiate cu alți creditori".

Curtea a constatat că banca și-a rezervat dreptul declarării scadenței anticipate în situația neîndeplinirii obligațiilor din alte convenții, care nu privesc raporturile dintre părți, precum și la apariția unei situații neprevăzute și apreciate ca atare de pârâtă, fără însă a fi particularizată această situație în vreun mod, astfel încât, la momentul încheierii convenției de credit reclamanții să aibă reprezentarea clară și neechivocă asupra situațiilor în care ar fi supuși scadenței anticipate.

Nu există o enumerare a situațiilor în care banca ar putea să declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat și nici o raportare a stabilirii acestora prin prisma unor elemente obiective, la momentul încheierii convenției, această clauză creând un avantaj în favoarea pârâtei, fără a exista un remediu în sprijinul reclamanților, care s-ar putea găsi în situația activării clauzei în discuție fără ca, în prealabil, să cunoască, în concret, situațiile care determină scadența anticipată și să-și poată adapta conduita în raport de natura acestor situații, permițând, totodată, băncii să declare anticipat scadența, în baza conduitei presupus culpabile a reclamanților, în cadrul altor convenții încheiate de aceștia.

Raportat la aceste considerente, instanța de apel a apreciat că și clauza inserată la art. 8.1, lit. a), liniuța a doua și a treia și lit. c) și d) este abuzivă, având în vedere că potrivit art. 4, alin. (1) din Legea nr. 193/2000 este calificată ca atare o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul și care, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, este aptă să creeze, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, constatându-se nulitatea absolută parțială a convenției de credit în ceea ce privește această clauză.

Pentru a nu fi abuzivă, scadența anticipată trebuie să vizeze exclusiv raporturile contractuale dintre părți, iar nu cele încheiate de client cu alte unități de creditare sau chiar cu aceeași bancă, în caz contrar creându-se un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților întrucât consumatorul se poate vedea în situația de a rambursa imediat creditul cu toate că plătește ratele constant și la termen, pentru că nu a achitat ratele scadente ale unui alt credit. O astfel de situație nu poate fi acceptată pentru că expune consumatorul într-o poziție defavorabilă față de bancă pentru situații ce exced culpei debitorului în contractul analizat.

Instanța a reținut că celelalte clauze ale secțiunii 8 din condițiile generale ale convențiilor părților, criticate prin acțiunea dedusă judecății, astfel cum a fost modificată, nu constituie clauze abuzive în sensul legii, ele încadrându-se între situațiile normale, care îndreptățesc banca să declare scadența anticipată, precum neîndeplinirea obligațiilor de plată asumate conform convențiilor analizate ori inițierea de către împrumutat a unor acțiuni sau proceduri prin care veniturile acestuia să fie distribuite către creditori [8.1, lit. a) prima liniuța, lit. b) și e)]. La fel este și situația cauzelor de la pct. 8.2. și 8.3 din condițiile generale din aceeași secțiune, respectiv a clauzei care permite băncii ca, la data scadenței anticipate a creditului, să debiteze orice cont de disponibilități sau de depozit (chiar neajuns la termen) al împrumutatului, pentru stingerea sumelor datorate în baza convenției, precum și a clauzei care exonerează de orice răspundere a băncii pentru consecințele declarării scadentei anticipate a creditului și a celei subsecvente de executare silită. Instanța a constatat că, în speță în ambele credite s-a declarat scadența anticipată la data de 06 august 2012, întrucât ultima plată făcută de reclamanți a fost în ianuarie 2011.

6. Secțiunea 10 din condițiile generale "Costuri suplimentare", respectiv pct. 10.1 și 10.2 constituie clauze abuzive, întrucât prin acestea se permite băncii să oblige împrumutatul la plata unor sume suplimentare, astfel încât să compenseze Banca pentru creșterile costurilor sau a altor rambursări (din cele 2 contracte de credit). Prin clauza din această secțiune se prevede că "referitor la Convenție pot apărea, la data semnării sau ulterior, modificări (inclusiv de interpretare) ale oricăror acte normative care: lit. a) supun Banca la orice impozit, taxă cu privire la creditele acordate sau la obligațiile sale de a acorda credite sau care schimbă baza de impozitare pentru suma principala și dobânzi la creditele acordate sau care se referă la orice alte sume datorate, rezultând din Convenție cu privire la creditele acordate sau la obligația sa de a acorda credite în conformitate cu prevederile legale în baza cărora funcționează și este organizată banca, lit. b) impun, modifică sau consideră aplicabile orice rezervă, depozit special sau orice cerință similară (de ex., în corelație sau în legătură cu propunerea noului Acord de la Basel privind capitalul propus de către Comitetul de Supraveghere a Băncilor de la Basel) afectează activele Băncii, depozitele constituite cu sau pentru conturile Băncii sau care impun băncii orice altă condiție care afectează creditele acordate sau obligația de a acorda credite, lit. c) al căror rezultat este i) creșterea costurilor Băncii legate de acordarea sau de punerea la dispoziție a oricărui credit; ii) reducerea cuantumului oricărei sume primite sau a oricărei creanțe a Băncii în baza Convenției". Art. 10.2 din Condiții Generale ale Convenției prevăd că "în oricare din cazurile mai sus menționate, în termen de 15 zilele lucrătoare bancare de la data la care a fost notificat în scris de către Bancă, împrumutatul va plăti acesteia sumele suplimentare, astfel încât să compenseze Banca pentru creșterile costurilor sau altor rambursări."

Curtea de apel a reținut că aceste costuri suplimentare, prin prisma rațiunii pentru care sunt prevăzute și a scadenței, în cadrul prestațiilor reciproce generate de convenția încheiată, nu au legătură cu conduita reclamanților, în calitate de împrumutați, ci cu activitatea de creditare desfășurată de pârâtă, instituind costuri suplimentare nedeterminate la momentul încheierii convenției de credit în ce privește cuantumul sau termenul de plată și care nu implică o anume prestație din partea pârâtei, context în care impunerea acestor costuri este de natură a crea un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, având în vedere că este inadmisibil ca riscurile de administrare ale activității bancare să fie suportate de clienți.

În consecință, clauza respectivă a fost constatată ca abuzivă, din perspectiva art. 4, alin. (1) din Legea nr. 193/2000, urmând a se constata nulitatea acestei clauze. Clauzele în discuție, sub aspectul conținutului și efectelor, servesc doar intereselor pârâtei, încălcând principiile previzibilității, bunei-credințe și corectei informări ce guvernează raporturile contractuale.

7. clauza pct. 4.2 din condițiile generale - din secțiunea 4 "Plăți" din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, care permite băncii în mod unilateral să convertească în RON creditul acordat a fost considerată, de asemenea, o cauză abuzivă.

Prin art. 4.2. din convenția de credit, se prevede că este dreptul, nu și obligația băncii de a realiza o convertire a creditului din CHF în RON în situația în care cursul valutar al leului se majora cu mai mult de 10% față de cursul valutar existent la momentul acordării creditului.

Potrivit art. 970 C. civ. vechi (aplicabil în cauză având în vedere momentul semnării convenției) convențiile trebuie executate de părți cu bună credință. O astfel de clauză a fost introdusă pentru protecția drepturilor băncii de supunere a acesteia la riscul valutar.

Instanța a apreciat că în anul 2008 și anterior momentului semnării contractului, cursul valutar al francului elvețian era de mult timp unul stabil, acest aspect determinând de altfel împrumutătorul să încheie un contract de împrumut în această monedă. Stabilitatea cursului de schimb se reflecta și în valoarea relativ mică a dobânzii pentru acest tip de împrumut, ceea ce făcea și mai atractiv împrumutul. Reclamanții, ca și un consumator mediu și normal informat, nu aveau cum să prevadă o modificare dramatică a cursului de schimb valutar pentru francul elvețian. Banca, având informații mult mai multe de pe piața interbancară, a inserat ca și mod de protecție a sa, clauza în litigiu de la art. 4.2 din contract privind conversia creditului din CHF în RON. Astfel, acordând numai băncii dreptul de a opera o astfel de modificare, fără a permite și împrumutatului să beneficieze de o astfel de protecție și fără a stabili criterii transparente care să fie cunoscute de ambele părți și pe baza cărora banca să ia hotărârea de a converti creditul din CHF în RON, în contract s-a inserat o clauză abuzivă

Instanța de apel a constatat că în contractul de împrumut nu se indică în mod transparent motivul și particularitățile mecanismului de schimb al monedei străine, precum și relația dintre acest mecanism și cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea împrumutului, astfel încât consumatorul să poată să prevadă, pe baza unor criterii clare și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește, neputând să prevadă, prin urmare, costul total al împrumutului său. În schimb, părțile au prevăzut un prag minim de la care se activează o astfel de clauză, respectiv atunci când cursul de schimb valutar crește cu peste 10% față de cel avut în vedere la momentul semnării contractului.

Pentru aceleași considerente curtea a reținut că este abuzivă și clauza de la pct. 7.2, lit. c) din aceeași convenție nr. 0158238 din 13 august 2008, respectiv a clauzei corespunzătoare din condițiile generale, prin care se prevede că banca va înștiința în scris pe împrumutat despre realizarea conversiei.

8. clauza de la pct. 7.1, lit. d) din condițiile generale din secțiunea 7 "Obligațiile părților", obligațiile împrumutaților, respectiv clauza care permite băncii să oblige împrumutații să asigure bunurile aduse în garanție la o societate de asigurări agreată de bancă (din cele 2 contracte de credit) este una abuzivă întrucât încalcă dispozițiile imperative ale art. 18 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar, în forma în vigoare la data contractării, care prevăd: "contractele de asigurare se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurător".

În consecință, a fost lipsită de efecte juridice și clauza de la pct. 9.3, lit. c) din secțiunea 9 "Garanții" din condițiile generale ale convențiilor, referitoare la garanția reală imobiliară (ipoteca) asupra bunurilor imobile menționate în condițiile speciale, respectiv a clauzei care permit băncii sa asigure bunurile ce fac obiectul garanțiilor conform clauzelor menționate în condițiile speciale, precum și ale secțiunii 7.1, lit. d) și e) din condițiile generale (din cele 2 contracte de credit).

9. Pct. 13.1 din secțiunea 13 din condițiile generale, respectiv clauza care permite băncii stabilirea unui comision pentru modificarea clauzelor contractuale este una abuzivă, întrucât prin această clauză nu se face trimitere la condițiile speciale ale convențiilor, ci lasă să se înțeleagă că orice modificare a clauzelor contractuale dă dreptul băncii să perceapă un comision. Această clauză nu are un conținut clar și inteligibil formulat, în sensul art. 4 din Legea nr. 193/2000.

Curtea de apel a reținut că nu sunt clauze abuzive:

1. clauza de la pct. 3, lit. e) din convenții - "DAE (dobânda anuală efectivă)" din cele 2 contracte de credit și cele 2 acte adiționale, prin motivele invocate prin acțiune nefiind aduse critici concrete cu privire la această clauză, iar faptul că prin constatarea caracterului abuziv al unor clauze se vor produce consecințe asupra cuantumului DAE, acest lucru nu constituie un motiv de desființare a acestei clauze, dimpotrivă, un contract de credit trebuie în mod obligatoriu să cuprindă informații cu privire la acest element [art. 46, alin. (1), lit. h) din O.U.G. nr. 50/2010].

2. Pentru aceleași considerente, instanța a reținut că este neîntemeiată și cererea de constatare ca abuzivă a clauzei de la art. l, pct. 3, lit. e) din cele două acte adiționale -"Dobânda anuală efectivă - DAE", respectiv a clauzei care permite băncii modificarea DAE a tuturor stipulațiilor menționate la lit. e) în ceea ce privește modul în care DAE poate varia, precum și cererea de constatare ca abuzivă a clauzei de la pct. 3. 11 din condițiile generale - speciale din secțiunea 3 "Costuri " - "DAE - dobânda anuală efectivă", respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească în mod unilateral o dobânda anuală efectivă peste rata dobânzii curente, care poate fi modificată în condițiile modificării ratei dobânzii, precum și în condițiile prevăzute de secțiunea 10 "Costuri suplimentare".

3. Pentru aceleași argumente, instanța de apel a apreciat că este neîntemeiată și cererea de la pct. 1.12 și 1.13 din precizarea de acțiune, prin care s-a solicitat constatarea ca abuzivă a clauzelor care permit Băncii modificarea valorii anuităților ca urmare a ajustării dobânzii în condițiile pct. 3, lit. d) în cazul rambursării în avans sau modificării scadenței finale de la pct. 6 din convenții (din cele 2 contracte de credit și cele 2 acte adiționale) și respectiv a clauzelor care permit Băncii modificarea graficului de rambursare periodic automat, ca urmare a ajustării ratei dobânzii, tragerii succesive, rambursării în avans sau modificării scadenței finale de la pct. 6 din convenții - "Rambursare" (din cele 2 contracte de credit).

4. Cu privire la clauza prevăzută la art. 4, pct. 4, lit. a) și litera b), referitoare la "comisionul de penalizare" și la "rata dobânzii penalizatoare" din cele 2 contracte de credit și cele 2 acte adiționale sunt criticate prin motivarea acțiunii ca fiind în realitate o dobândă majorată mascată, curtea a reținut că prin acțiune nu se arată în concret în ce constă caracterul abuziv al acestora, însă instanța de fond a decis că dobânda penalizatoare este abuzivă prin raportare la decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în cadrul recursului în interesul Legii nr. 11/2005. Or, această decizie a fost dată în aplicarea și interpretarea art. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 9/2000, ordonanță ce a fost abrogată prin art. 11 din O.U.G. 13/2011. De asemenea, raporturile obligaționale stabilite între părți în baza convențiilor de credit bancar au natură comercială, conform art. 3, pct. 11 C. com. în vigoare la data contractării celor două credite, și nicidecum una civilă, iar în materie comercială primează principiul libertății de voință a părților, astfel că se aplică dobânda pieței, și nicidecum criteriile de determinare a dobânzii legale stabilite prin O.G. nr. 2/2000. Decizia 11/2005 a instanței supreme, precum și dispozițiile Legii nr. 313/1879, vizează exclusiv sfera raporturilor civile. Mai mult decât atât, reclamanții au semnat acte adiționale la contractele de credit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 50/2010 iar potrivit art. 36, alin. (1) din acest act normativ, dobânda penalizatoare face parte dintre comisioanele ce pot fi percepute la acordarea unui credit. La data încheierii celor două convenții era în vigoare O.G. nr. 9/2000 (abrogată prin O.G. nr. 13/2011, art. 11) care, prin art. 1 prevede că "părțile sunt libere să stabilească, în convenții, rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligații bănești". Ca o consecință, aceeași soluție a vizat și cererea de constatare ca abuzive a clauzelor ce detaliază acest comision din secțiunea 5 "Plăți efectuate cu întârziere" din Condițiile generale din cele două convenții, respectiv pct. 5.1, 5.2 și 5.3.

5. Cu privire la clauza de la pct. 5, lit. c) privind comision de rambursare în avans din cele 2 contracte de credit, curtea de apel a reținut că prin motivele invocate prin acțiune nu sunt aduse critici concrete cu privire la această clauză, arătându-se doar că prin ea se tinde la plata unei dobânzi mascate. Până la încheierea actelor adiționale de conformitate a celor două contracte cu dispozițiile O.U.G. nr. 50/2010, reclamanții nu au făcut nici o plată în avans, astfel încât clauza analizată nu a produs nici un efect. După încheierea actelor adiționale, prin clauzele 5.1, lit. a), cuantumul acestui comision a fost prevăzut în limitele dispuse prin dispozițiile art. 66 și art. 67 din această ordonanță iar reclamanții au semnat cele două acte adiționale, astfel încât și această cerere este neîntemeiată.

Pentru aceleași considerente, instanța de apel a apreciat că este neîntemeiată și cererea de constatare ca abuzivă a clauzei de la pct. 3.7. din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri" - "Comisionul de rambursare în avans" precum și a secțiunii 6 din condițiile generale "Rambursări anticipate", respectiv a clauzei care permite băncii ca rambursarea sa se facă doar în zilele de scadență și numai după plata comisionului aferent calculat conform secțiunii 3 pct. 3.7. din condițiile generale, precum și a dobânzilor acumulate de la scadențele precedente până la data rambursării anticipate și cererea de constatare ca abuzivă a art. 2, pct. 5, 5.1, lit. a) din cele doua acte adiționale - "Comision de rambursare anticipată".

6. Instanța de apel a considerat că dispozițiile de la pct. 5, lit. e) - "comision de rezervă minimă obligatorie", de la pct. 5, lit. f) - "comision monitorizare polițe de asigurare" din condițiile speciale ale celor 2 contracte de credit, precum și pct. 3 decembrie din condițiile generale din secțiunea 3 nu sunt abuzive, întrucât prevăd că aceste comisioane sunt 0% și, prin urmare, nu creează un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților în detrimentul consumatorului, în sensul art. 4 din Legea nr. 193/2000, ci dimpotrivă, sunt în favoarea acestuia din urmă. Ca o consecință, nu a fost primită nici cererea privind anularea clauzelor care permit Băncii modificarea valorii sau perioadei de aplicare a comisionului de rezervă minimă obligatorie, neprecizându-se despre ce clauze concrete este vorba și nici a clauzei de la pct. 11 din convenții - "alte mențiuni", care permit băncii modificarea unilaterală a comisionului de monitorizare polița de asigurare (din cele 2 contracte de credit). Ca o consecință, curtea a apreciat că nu poate fi primită nici cererea referitoare la constatarea caracterului abuziv al prevederilor corespunzătoare, prin care se detaliază aceste comisioane în cuprinsul Condițiilor generale din cele două contracte, respectiv pct. 3.9, secțiunea 3 Costuri.

7. Clauza de la pct. 5, lit. d) referitoare la "comisionul de administrare garanții" din Condițiile speciale ale celor 2 contracte de credit nu este una abuzivă, reclamanții neindicând motivele pentru care apreciază ca abuzivă această clauză, curtea reținând că valoarea de 200 euro a acestui comision de administrare este clară și inteligibil precizată și nici nu s-a invocat sau justificat crearea în detrimentul reclamanților, și contrar cerințelor bunei credințe, a unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, astfel încât să fie abuzivă în înțelesul art. 4, alin. (1) din Legea nr. 193/2000. În consecință, a fost respinsă și cererea de constatare ca abuzivă a clauzei corespunzătoare din condițiile generale ce detaliază acest comision, respectiv pct. 3.10, secțiunea 3 "Costuri", pentru aceleași considerente fiind apreciată ca neîntemeiată și cererea de constatare ca abuzivă a clauzei de la pct. 3.6 din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri"-"Comisionul de administrare", întrucât cu privire la modul de stabilire al acestui comision se face trimitere la cele stabilite prin pct. 5, pct. d) din Condițiile speciale ale convențiilor, iar plata a avut loc la data încheierii convenției.

8. Clauza de la pct. 3.3. din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri " - "Dobânda pentru debitul neautorizat" nu constituie o cauză abuzivă, întrucât prin aceasta nu se permite băncii să stabilească ulterior în mod unilateral o dobândă pentru debitul neautorizat, astfel cum se susține prin acțiune, ci se stabilește modul de calcul al unui astfel de comision pentru creditele ce îl conțin în partea specială a contractului, ceea ce nu este cazul în speța dedusă judecății.

9. În ceea ce privește cererea de constatare ca abuzivă a clauzelor care permit băncii să stabilească ulterior în mod unilateral a unui procent cu titlu de rată dobânda pentru debitul neautorizat menționate în secțiunea 1 "Definiții", (din cele 2 contracte) precum și a clauzelor care ar permite băncii să stabilească ulterior, în mod unilateral, a unor sume sau a unui procent cu titlu de risc de dobândă și risc valutar menționate în secțiunea 1 "definiții", din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, curtea a reținut că definirea unor termeni contractuali din secțiunea "Definiții" din cele două contracte nu aduce atingere intereselor debitorilor, întrucât în cadrul acestei secțiuni nu sunt prevăzute drepturi și obligații ale părților, ci doar sunt date definițiile celor mai importanți termeni contractuali.

10. Clauza de la pct. 3.4. din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri" din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008. - "comisionul de aranjament" nu este o clauză abuzivă întrucât prin aceasta nu "se permite băncii să stabilească ulterior, în mod unilateral, un comision pentru punerea la dispoziție a creditului", astfel cum se susține prin cererea de chemare în judecată, ci se prevede că modul de calcul al unui astfel de comision este cel stabilit în Condițiile speciale ale convenției, ori în această parte a contractului nu este prevăzută plata acestui comision.

11. clauzele de la pct. 4.3 și 4.5 (respectiv 4.7 din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008) din condițiile generale din secțiunea 4 "Plăți", care permit băncii să debiteze cu sumele corespunzătoare orice cont al împrumutatului de disponibilitate sau de depozit (chiar neajuns la termen), suportarea diferențelor de curs valutar și stingerea debitelor împrumutatului din sumele plătite în ordinea: comisioane restante, dobânda penalizatoare, dobânda restanta, parte din suma principala restantă, comisioane și alte costuri cu excepția celor datorate cu titlu de dobândă, dobânda curentă, parte din suma principală nu sunt abuzive. Curtea a reținut că reclamanții nu au adus critici concrete cu privire la caracterul abuziv al acestor clauze și nici nu s-a făcut dovada că aceștia au deschise la banca pârâtă mai multe conturi ori alte depozite, în afara celui necesar pentru achitarea ratelor. Pentru aceleași considerente a fost respinsă și cererea de constatare ca abuzivă a clauzei de la pct. 7.1. lit. e) din condițiile generale din secțiunea 7 "Obligațiile părților" "obligațiile împrumutaților", respectiv a clauzei care permite băncii de a debita orice cont de disponibilitatea sau de depozit (chiar neajuns la termen) al împrumutaților cu sumele reprezentând primele de asigurare;

12. Nici cu privire la clauza de la pct. 7.1, lit. a) din condițiile generale - din secțiunea 7 "Obligațiile părților", obligațiile împrumutaților, nu sunt aduse critici concrete referitor la caracterul abuziv al acesteia, respectiv a clauzei din cele două convenții de obligare a împrumutaților să aibă în contul curent, la data fiecărei scadente, sumele necesare stingerii obligațiilor de rambursare/plată asumate, în caz contrar banca fiind îndreptățită să aplice prevederile secțiunii 4.3 respectiv secțiunii 8 privind scadența anticipată.

13. Clauza de la pct. 7.1, lit. j) din convenția de credit 0141549/2008 și lit. k) din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008 din condițiile generale, secțiunea 7 "Obligațiile părților" - "Obligațiile împrumutaților" nu este abuzivă. Prin această clauză se interzice împrumutaților să dezmembreze, să închirieze, să cedeze posesia, uzufructul bunurilor aduse în garanție fără acordul prealabil în scris al băncii până la rambursarea integrală a creditului și plata dobânzilor comisioanelor și a oricăror altor costuri rezultate din convenție. Fiind vorba despre bunurile aduse în garanție, banca are interesul de a stipula astfel de interdicții, care ar putea diminua valoarea bunului adus în garanție, cu atât mai mult cu cât, în contextul constatării caracterului abuziv al comisioanelor privind riscul și administrarea creditelor, imobilele indicate în cuprinsul convențiilor constituie singurele garanții pentru situația intervenirii riscului neachitării creditului.

14. Clauzele de la pct. 9.1, lit. a), b), c), d), e), f) din condițiile generale din secțiunea 9 "Garanții" se referă la garanția persoanelor menționate în calitate de codebitori/garanți în condițiile speciale. În speță, în contractul de credit nr. 0158238 din 13 august 2009 nu sunt părți decât banca și reclamanții, în calitate de împrumutați, nefiind menționate ca părți alți codebitori ori garanți ipotecari, astfel încât această cauză este lipsită de efecte juridice. În contractul de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008, alături de reclamanți sunt părți și doi garanți ipotecari (D. și E.), dar care nu sunt părți și în litigiul dedus judecății, astfel încât clauzele referitoare la aceștia nu pot fi analizate fără ca hotărârea să le fie opozabilă.

15. Clauzele de la pct. 9.2, lit. a), b), c), din condițiile generale din secțiunea 9 "Garanții" se referă la garanția reală mobiliară asupra bunurilor menționate în condițiile speciale, or din cele două contracte de credit rezultă că împrumutații au garantat împrumuturile doar cu bunurile imobile descrise la pct. 7.a. din condițiile speciale, nu și cu bunuri mobile, astfel încât aceste clauze nu produc nici un efect față de reclamanți, nefiind justificată cererea acestora de constatare ca abuzivă.

16. Clauza de la pct. 13.2 din secțiunea 13 din condițiile generale "Alte cauze", respectiv clauza care stabilește că "în cazul în care o clauză a convenției ar fi declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească, acest fapt nu va afecta celelalte clauze care vor rămâne valabile, ca și cum clauza nulă nu ar fi existat", nu constituie o clauză abuzivă deoarece reprezintă o aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 193/2000 potrivit cărora "Clauzele abuzive cuprinse în contract și constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua".

17. Clauza de la pct. 3.1.2, lit. c) din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri" - "dobânda curentă", nu are caracter abuziv deoarece prin această clauză se prevede că "rata dobânzii curente este fixă sau variabilă, exprimată în forma procentuală (x%), valoarea sa fiind menționată în condițiile speciale".

18. Clauza de la art. l pct. 3 lit. a) și d) din cele doua acte adiționale - "Rata dobânzii curente", respectiv clauza prin care părțile au negociat o dobândă variabilă timp de 181 luni, respectiv 186 luni, (după expirarea unei perioade de 85 de luni de la încheierea celor două adiționale), ce se ajustează periodic în conformitate cu pct. 3 d calculată după formula LIBOR CHF la 3M + marja de 3,89 puncte procentuale pe an nu are un caracter abuziv, întrucât a fost negociată cu reclamanții, care au semnat cele două acte adiționale, și a fost exprimată în mod clar cu respectarea prevederilor art. 37 din O.G. nr. 50/2010 potrivit căruia "dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință EURIBOR/ROBOR/LIBOR la o anumită perioadă, sau din rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului".

De asemenea, în cauză nu se poate ignora faptul că reclamanții au semnat cele două acte adiționale, astfel că devin aplicabile prevederile art. II din Legea nr. 288/2010, potrivit cărora "actele adiționale încheiate și semnate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în vederea asigurării conformității contractelor cu prevederile O.U.G. nr. 50/2010 își produc efectele în conformitate cu termenii contractuali agreați între părți."

19. Clauza de la art. l, pct. 3, lit. f) din cele două acte adiționale nr. 2 din 24 noiembrie 2010 - "Valoarea totală plătibilă de către împrumutat", prin care se precizează acest termen contractual ca fiind "suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului la consumator și poate varia în funcție de costuri" nu constituie clauze abuzive în sensul legii, dimpotrivă inserarea acestei informații este obligatorie potrivit art. 46, alin. (1), lit. d) din O.U.G. nr. 50/2010.

În ceea ce privește cererea reclamanților de desființare a scadențarelor cu privire la clauzele menționate la punctul 1 din contractul de credit, astfel cum a fost adiționat, curtea a reținut că dispoziția de constatare a caracterului abuziv a clauzelor pentru care acțiunea a fost admisă va produce consecințele prevăzute de art. 6 din Legea nr. 193/2000, această dispoziție fiind suficientă pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.

Referitor la cererea de constatarea dobânzii curente a creditelor ca fiind fixă, de 3,99%/an, pentru cele două convenții de credit, pe toata perioada de derulare a acestora, astfel cum această cerere a fost precizată, curtea a reținut că cererea este neîntemeiată, părțile negociind în termeni preciși clauzele referitoare la dobânda curentă, după semnarea actelor adiționale încheiate pentru asigurarea conformității contractelor cu O.U.G. nr. 50/2010.

Cererea privind obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri în cuantum de 5.000 euro, în echivalent în lei la cursul Banca Națională a României din ziua plății, pentru fiecare dintre reclamanți cu titlu de despăgubiri morale, curtea a reținut că această cerere nu poate fi primită, întrucât nu s-a invocat și nu s-a făcut dovada unor suferințe morale determinate de aplicarea clauzelor a căror caracter abuziv s-a constatat prin prezenta hotărâre.

Prin Decizia civilă nr. 683/Ap din 25 mai 2015, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, în Dosarul nr. x/62/2012*, a fost admisă cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de apelanții-reclamanți A. și B. și, în consecință, s-a dispus îndreptarea erorii strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015 a Curții de Apel Brașov, paragraful 3 în sensul că data încheierii actului adițional la contractul de credit nr. 0158238 din 13 august 2008 este 13 august 2008, iar nu 24 noiembrie 2010. A fost admisă în parte cererea de completare a dispozitivului aceleiași decizii și, în consecință, s-a dispus completarea dispozitivului deciziei astfel:

- pct. 2, al parag. 3 din dispozitiv se completează în sensul adăugării și a clauzei de la pct. 3.1.2 din condițiile generale, secțiunea costuri din ambele convenții de credit, ca fiind abuzivă.

- pct. 8 al parag. 3 din dispozitiv se completează în sensul că se constată caracterul abuziv al clauzei de la pct. 7.1, lit. d) și e) precum și a clauzei de pct. 9, lit. c) din condițiile generale ale ambelor contracte de credit.

A fost respins restul pretențiilor din cererea de completare a dispozitivului Deciziei civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015 a Curții de Apel Brașov.

Prin încheierea din Cameră de Consiliu din data de 16 iunie 2015, pronunțată de aceeași instanță, în același dosar, a fost admisă cererea formulată de apelanții-reclamanți A. și B. și, în consecință: s-a dispus îndreptarea erorilor materiale strecurate în dispozitivul Deciziilor civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015 și nr. 684 din 25 mai 2015 ale Curții de Apel Brașov în sensul că data încheierii actului adițional nr. 2 la contractul de credit nr. 0158238 din 13 august 2008 este 23 noiembrie 2010, iar nu 24 noiembrie 2010 sau 13 august 2008; s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 684 din 25 mai 2015 a Curții de Apel Brașov, parag. 2, liniuța 2, în sensul că este vorba despre caracterul abuziv al clauzei de pct. 9.3, lit. c) din condițiile generale ale ambelor contracte de credit, și nu despre pct. 9, lit. c) din aceste contracte.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs atât recurenții - reclamanți A. și B, cât și recurenta - pârâtă F. SA (fostă SC C. SA).

Motivele recursului declarat de recurenții-reclamanți A. și B:

Recurenții consideră că hotărârea pronunțată este lipsită de temei legal, ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii - art. 304, pct. 9 din vechiul C. proc. civ.

În ceea ce privește obligarea recurenților-reclamanți la plata cheltuielilor de judecată, aceștia apreciază hotărârea netemeinică și nelegală, față de admiterea în parte a acțiunii formulate, aceste cheltuieli urmând a fi analizate de către instanța prin prisma admiterii acțiunii în parte.

Arată că au solicitat constatarea clauzelor abuzive și din actul adițional nr. 2 din 23 noiembrie 2010, instanța în mod greșit neindicând și acest act adițional, deși a admis acțiunea cu privire la anumite clauze abuzive din cele 2 convenții și din actele adiționale, sens în care solicită admiterii acțiunii și cu privire la actul adițional nr. 2 semnat în data de 23 noiembrie 2010 la convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008.

De asemenea, susțin recurenții-reclamanți că au solicitat constatarea clauzelor abuzive din ambele contracte de credit și deși clauza prevăzută la pct. 3, lit. c) se regăsește în ambele convenții, instanța nu a indicat la care convenții face referire, sens în care solicită constatarea caracterului abuziv al pct. 3 lit. c) - perioada de calcul a dobânzii - din ambele convenții de credit și din actele adiționale.

Un alt aspect invocat vizează faptul ca recurenții au solicitat constatarea clauzelor abuzive din ambele contracte de credit și că, deși clauza prevăzută la pct. 3.1.2 din secțiunea costuri a fost constatată nulă în ambele contracte, în considerentele hotărârii, această clauză nu se regăsește ca fiind nulă în dispozitivul hotărârii, motiv pentru care solicită constatarea caracterului abuziv al pct. 3.1.2. din ambele convenții de credit și din actele adiționale.

De asemenea, recurenții susțin că au solicitat constatarea clauzelor abuzive din ambele contracte de credit și din actele adiționale, cu privire la comisionul de administrare, instanța neindicând cuantumul comisionului de administrare anulat din cele două acte adiționale și deși a indicat ambele acte adiționale cu nr. 2 nu a arătat că face referire și cu privire la actul adițional nr. 2, semnat la data de 23 noiembrie 2010 la convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, motiv pentru care solicită admiterea constatării caracterului abuziv al art. 2, pct. 5.1, lit. b) - comisionul de administrare de 0,07% - din ambele convenții de credit și din actele adiționale semnate la data de 23 și 24 noiembrie 2010.

Învederează instanței de recurs faptul că au solicitat constatarea clauzelor abuzive din ambele contracte de credit și că, deși clauza prevăzuta la pct. 9.3, lit. c) din secțiunea 9 "Garanții" și ale secțiunii 7.1, lit. d) și e) din condițiile generale au fost constatate nule în ambele contracte, în considerentele hotărârii, această clauză nu se regăsește ca fiind nulă în dispozitivul hotărârii, sens în care solicită constatarea caracterului abuziv al pct. 9.3, lit. c) și ale secțiunii 7.1, lit. d) și e) din condițiile generale din ambele convenții de credit.

Cu privire la aceste aspecte, solicită modificarea hotărârii instanței de apel, în condițiile în care arată că au formulat și cerere de îndreptare a erorilor și de completare a hotărârii judecătorești.

În ceea ce privește pct. 3, lit. e) din convenții - "DAE (dobânda anuală efectivă)" din cele 2 contracte de credit și din cele 2 acte adiționale, arată că se poate observa că dobânda contractelor de credit este diferită față de DAE, în contracte nespecificându-se din cumulul căror costuri s-a ajuns la determinarea sa.

Arată astfel că, în prima convenție de credit dobânda este de 3,99%, în timp ce DAE este de 6,94%, iar în a doua convenție dobânda este de 3,99%, în timp ce DAE este de 6,9%, acestea modificându-se în actele adiționale, în condițiile generale nefiind specificată componența acestei dobânzi, astfel că prin stabilirea pe lângă dobânda creditului a unei dobânzi anuale efective diferite care aduce costuri suplimentare creditului fără a fi justificate și explicate și fără a oferi alte informații cu privire la destinația DAE, justificarea acestuia, precum și toate clauzele în subsidiar de modificare a DAE au caracter abuziv și trebuie înlăturate din contracte și actele adiționale, precum cele de la art. 1, pct. 3, lit. e) din cele două acte adiționale, pct. 3.11, condițiile de la secțiunea 10 din cele două contracte de credit și acte adiționale, consecința potrivit principiului accesorium sequitur principalem fiind și constatarea caracterului abuziv a clauzelor de la pct. 1.12 , 1.13.

Arată recurenții-reclamanți că DAE este doar un indicator, care se exprimă în formă procentuală și nu ar trebui folosit în calculul dobânzii plătite de client, ori în convențiile ce fac obiectul litigiului nu se specifică din ce este format acest indicator, astfel că față de costul suplimentar pe care îl aduce fără a percepe semnificația, necesitatea și destinația sa, apare efectiv ca având un caracter abuziv în ambele convenții.

Recurenții-reclamanți arată că dispozițiile din cele două contracte de credit și din actele adiționale la acestea referitoare la comisioanele inserate în acestea, respectiv pct. 4, lit. a) - "comision de penalizare, pct. 4, lit. b) - "rata dobânzii penalizatoare" pct. 5, lit. c) - "comision de rambursare în avans", pct. 5, lit. d) - "comision de administrare garanții, pct. 5, lit. e) - "comision de rezervă minimă obligatorie" clauzele care permit băncii de a modifica valoarea sau perioada de aplicare a comisionului de rezervă minimă obligatorie, pct. 5, lit. f) - "comision monitorizare polițe de asigurare" sunt abuziv aplicate și urmează să fie înlăturate.

Întrucât în secțiunea a 3-a, intitulată "Costuri" din condițiile generale ale convenției de credit, la art. 3.5, comisionul de risc este definit ca fiind acel comision perceput pentru punerea la dispoziție a creditului, definiție care este identică în substanță cu cea oferită de art. 3.1 cu privire la dobânda curentă, motiv pentru care instanța putea constata că pentru același serviciu (acordarea creditului) se percep mai multe costuri, fără ca distincția dintre aceste costuri să fie exprimată în mod clar și inteligibil, așa cum cer art. 4, alin. (2) din Directiva 93/13/CEE și art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000.

Recurenții-reclamanți apreciază că argumentul potrivit căruia simpla determinare a prețului, sub forma unui procent din soldul creditului, ar reprezenta o exprimare clară și inteligibilă a clauzei referitoare la preț nu poate fi primită, întrucât scindarea costului contractului induce ideea unor rațiuni diferite de percepere a componentelor prețului, ce trebuie cunoscute de cocontractant, trebuie să fie transparente, condiție ce nu e îndeplinită în speță.

În preambulul Directivei 93/13/CEE se menționează că, deși aprecierea caracterului abuziv nu se efectuează asupra raportului calitate/preț al bunurilor sau serviciilor furnizate, totuși acest raport poate fi luat în considerare la aprecierea corectitudinii altor clauze, instanța, raportat la situația din prezenta cauză, putând să aprecieze în sensul că, întrucât, cel puțin aparent, pentru același serviciu sunt percepute mai multe costuri, poate fi analizat caracterul eventual abuziv al unuia dintre ele, prin prisma perceperii, deja, a celuilalt cost.

Arată, de asemenea recurenții-reclamanți că în condițiile în care însăși destinația comisioanelor nu a fost clarificată în contract, nefiind vorba de o funcție evidentă și uzuală, precum cea a dobânzii, era aproape imposibil pentru un consumator diligent, dar fără cunoștințe de specialitate în domeniu, să poată negocia aceste comisioane, al cărui rol și mod de funcționare nu-i erau cunoscute.

Un alt aspect de nelegalitate vizează faptul că instanța de apel a reținut că nu s-a arătat prin acțiunea formulată în ce costă în concret caracterul abuziv al acestor comisioane, deși recurenții-reclamanți au arătat că acestea sunt dobânzi mascate, că destinația comisioanelor nu a fost clarificată în contract, rezultând că ele ar avea același rol ca și dobânda, că aceste comisioane nu sunt determinate sau măcar determinabile, costurile nu au legătură cu conduita reclamanților, ci cu activitatea de creditare a băncii, așa cum în mod corect a reținut la un moment dat instanța de apel, dar cum în mod netemeinic a respins acțiunea în ceea ce privește natura abuzivă a acestor comisioane.

Aceste costuri suplimentare nedeterminate, dar care ar putea fi aplicate recurenților-reclamanți sunt de natură a crea un dezechilibru semnificativ între drepturi și obligații, aceștia depinzând de hotărârea discreționară a băncii sens în care apreciază că se impun a fi eliminate, fiind abuzive din perspectiva reglementărilor impuse prin art. 1 și 4 din Legea nr. 193/2000 și a art. 3, lit. a) și b) din O.G. nr. 21/1992.

Formula de calcul, chiar dacă stabilește elementele de reper în funcție de care încasarea comisionului va fi sau nu făcută, nu stabilește și modalitatea/relația cauzală dintre acestea și decizie, astfel că are forma unei condiții pur potestative, care este nulă ope legis.

Menționarea unui număr excesiv de comisioane încalcă dreptul consumatorilor la o informare precisă și corectă, drept reglementat de art. 45 din Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, fiind, totodată, și o practică comercială incorectă, care are ca efect deformarea substanțială a comportamentului economic al consumatorilor.

Potrivit definiției reglementate la art. 2, lit. e) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii, deformarea substanțială a comportamentului economic al consumatorilor reprezintă folosirea unei practici comerciale ce afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoștință de cauză, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o.

Art. 6, lit. d) din același act normativ prevede că o practică comercială este incorectă și este considerată o acțiune înșelătoare dacă ea conține informații false (precum calculul dobânzii anuale efective fără să țină seama de toate costurile creditului) sau, în orice situație, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât îl determină să ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o, cu privire la preț sau la modul de calcul al acestuia.

Recurenții-reclamanți apreciază că prin împiedicarea consumatorului să aprecieze costurile creditului, clauzele sus-menționate se încadrează în dispozițiile legale enunțate, trebuind sancționate ca atare cu nulitatea, plata mai multor comisioane fiind nejustificată.

Arată, de asemenea, că în mod greșit instanța de apel în mod netemeinic și nelegal nu s-a pronunțat cu privire la aceste aspecte, motivele invocate fiind străine de natura pricinii.

În ceea ce privește motivarea instanței de apel potrivit căreia se susține dispozițiile trasate de către instanța supremă prin Decizia nr. 11/2005 nu se aplică, întrucât aceasta se referă la dobânda în convențiile de natură civilă și nu comercială, așa cum este în speța dedusă judecății, fapt ce a condus la admiterea apelului pârâtei cu privire clauzele 3.2 și 5.1 - referitoare la dobânzile penalizatoare - în sensul menținerii lor în contract, este greșită, întrucât în această decizie nu se face nicio distincție de maniera reținută de instanță.

Indiferent de natura cauzei deduse judecății potrivit art. 1 C. com. dispozițiile sale se completează cu prevederile C. civ, și mai mult recurenții-reclamanți arată că au invocat dispozițiile Legii nr. 313/1879.

Recurenții-reclamanți arată că în ceea ce privește clauza penală, respectiv dreptul băncii de a percepe penalități pe zi de întârziere, aceasta contravine dispozițiilor Legii nr. 313/1879, potrivit căreia clauza penală aflată în contracte de împrumuturi sau de prestații în natură, este și va rămâne anulată, oricare va fi data actului a cărui executare se cere, însă numai dacă termenul exigibilității creanței va cădea în urma promulgării acestei legi, devenind astfel aplicabile dispozițiile art. 1589 C. civ, sau, în caz de alte obligațiuni, cele referitoare la daune-interese, conform art. 1084 din C. civ.

De altfel, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor a apreciat drept abuzivă această modalitate de stabilire a cuantumului penalităților cu referire la comisionul FLAT de 2%, așa cum reiese din procesul-verbal seria ANPC nr. 0610017/2013.

Din modul de redactare al pct. 4, lit. b), rata dobânzii penalizatoare din convenție și dobânda penalizatoare de la pct. 3.2 din condițiile generale speciale de credit rezultă că banca se află plasată într-o poziție de superioritate în raport cu clientul, respectiv condițiile și clauzele sunt impuse fără nici o posibilitate de negociere din partea acestuia. Pentru întârzieri la plată se percepe o majorare de dobândă cu 8,99 puncte procentuale față de rata dobânzii curente (3,99% pe an în primul an), fie o penalitate, pe întreaga perioadă a derulării contractului, de 2% la valoarea sumelor datorate și neplătite la scadență.

Recurenții-reclamanți apreciază, în ceea ce privește comisionul de penalizare de 2% FLAT și rata dobânzii penalizatoare menționate la pct. 4, lit. a) și b) f) și pct. 3.2 din condițiile generale speciale la convenție, că sunt lovite de nulitate absolută, acestea reprezentând în realitate o dobândă majorată mascată, și sub acest aspect instanța de apel făcând o aplicare greșită a legii, raportat la dispozițiile art. 38 din O.U.G. nr. 50/2010, în orice caz acestea neputând depăși debitul restant.

Motivarea instanței de apel că nu s-au arătat în concret critici cu privire la caracterul abuziv al unor clauze din cele două convenții și din actele adiționale este nelegală, întrucât recurenții-reclamanți au arătat care sunt clauzele abuzive, instanța având posibilitatea din oficiu de a aprecia asupra caracterului abuziv, în drept fiind invocate dispozițiile O.U.G. nr. 50/2010, care interzice furnizorului de servicii bancare de a modifica în mod unilateral clauzele contractului.

Cu referire la clauza de la pct. 4.3. și 4.5. din prima convenție, respectiv 4.7 din a doua convenție, recurenții-reclamanți arată că dreptul băncii de a debita conturile împrumutaților chiar și pentru diferențele de curs valutar este una abuzivă, prin prisma anulării clauzei prin care banca ar avea dreptul a converti creditul în altă monedă, respectiv în lei.

Cu referire la clauza de la pct. 7.1, lit. j) apreciază că motivarea instanței este, cel puțin în parte netemeinică și nelegală, în condițiile în care prin interdicția instituită de către bancă de a nu închiria imobilele aduse în garanție, încălcându-se flagrant dreptul de proprietate al acestora și posibilitățile de a le valorifica și în beneficiul creditului.

Arată, de asemenea, că au depus la dosarul cauzei solicitările constante către bancă pentru a-și da acordul cu privire la vânzarea sau închirierea imobilelor aduse în garanție dar aceasta a refuzat, atitudinea sa fiind una abuzivă astfel ca în opinia recurenților-reclamanți aceasta reprezintă o clauză abuzivă.

Cu referire la clauza de la pct. 9.1, litera a), b), c), d), e), f) din condițiile generale-speciale din secțiunea 9 "Garanții" - "Garanția personală" respectiv a clauzei care permite băncii:

1) să stabilească clauze vizând garanții personale în condițiile absenței unui contract de fidejusiune distinct, respectiv să oblige codebitorul să se angajeze valabil în calitate de garant fidejusor în absența unui astfel de contract de fidejusiune,

2) să stabilească în sarcina împrumutaților/garanților solidar și indivizibil cu împrumutatul să efectueze toate plățile,

3) să debiteze orice cont al garanților de disponibilități sau de depozit (chiar neajuns la termen) până la concurența sumelor datorate cu aplicarea clauzelor secțiunii 4,

4) de a alege modalitatea de urmărire și executare silită a garanțiilor precum și ordinea valorificării lor,

5) respectiv a clauzei de renunțare expresă la beneficiul de diviziune și de discuțiune din partea codebitorului/garantului (din cele 2 contracte de credit și cele 2 acte adiționale) consideră că în mod netemeinic și nelegal (prin prisma Legii nr. 193/2000) instanța de apel a apreciat că numai garanții pot solicita anularea unor clauze care îi privesc și că aceștia nu sunt parte în proces, în condițiile în care legea nu face distincție între persoana semnatară care poate solicita constatarea caracterului abuziv în condițiile în care subsemnații sunt beneficiarii contractelor de împrumut cu calitățile determinate în contract, în acest sens putând aprecia și instanța din oficiu, sens în care solicită respingerea acestei motivări cu consecința constatării caracterului abuziv al clauzei anterior menționate și față de calitatea garanților respectiv garanți ipotecari și nu de garanți fidejusori, care să atragă plata indivizibilă, a plăților mai înainte de valorificarea bunurilor aduse în garanție.

Cu referire la clauza de la pct. 13.2 din secțiunea 13 din condițiile generale-speciale "alte cauze" respectiv a clauzei care stabilește că "în cazul în care o clauză a convenției ar fi declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească, acest fapt nu va afecta celelalte clauze care vor rămâne valabile ca și cum clauza nulă nu ar fi existat", recurenții-reclamanți apreciază că este abuzivă.

Arată în acest sens că instanța de apel face referire numai la efectele clauzelor nule asupra consumatorului în lumina dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 193/2000, însă clauza nu a fost inserata în contractele analizate astfel cum prevede textul de lege arătat de instanța, fapt pentru care modul de redactare al clauzei are un conținut abuziv și nu respectă dispozițiile legale anterior enunțate.

Cu referire la art. 1, pct. 3, lit. a) și d) din cele două acte adiționale, cu privire la care instanța de apel a apreciat că această clauză nu are caracter abuziv, recurenții-reclamanți arată că atât Legea nr. 193/2000, cât și în Directiva nr. 93/13/CEB a Consiliului Comunității Europene conțin o listă a clauzelor care sunt considerate de iure abuzive, în această listă, la alin. (1) lit. p), respectiv lit. l) se menționează că este abuzivă clauza prin care se dă posibilitatea unui furnizor de servicii să crească prețul, or prin impunerea semnării celor două acte adiționale, banca a crescut prețul creditului, dobânda crescând de la 3,99% la LIBOR CHF 3M + 3,89% (contractul 2) și de la 3,99% la LIBOR CHF 3M + 3,89% (contractul 1).

În ceea ce privește alinierea contractului de credit la dispozițiile imperative ale O.U.G. nr. 50/2010, recurenții-reclamanți arată că stabilirea nivelului dobânzii în actul adițional art. 1 este contrară contractului de credit, în care se spune că dobânda se poate modifica unilateral de către bancă fără consimțământul clientului numai atunci când se modifică valoarea indicelui de referință LIBOR. În speță, banca a procedat la majorarea marjei și a stabilit nivelul dobânzii fără a exista acordul ambelor părți, acesta fiind impus sub presiunea scadenței anticipate. Banca a încălcat termenii contractuali, majorând fără rezerve marja de profit, în contextul în care valoarea de referință LIBOR 3M a scăzut de la 2,6400 (la data semnării contractului) la 0,0640 cât este în prezent, fără ca aceasta să procedeze la diminuarea dobânzii curente.

Prin actul adițional, banca a modificat componentele dobânzii (marja), încălcând art. 35, pct. a) din O.U.G. nr. 50/2010, potrivit căruia se interzice majorarea taxelor, spezelor, comisioanelor aferente creditului și dispozițiile art. 969 și art. 983 C. civ.

În ceea ce privește anularea clauzelor abuzive din actele adiționale nr. 2 încheiate în data de 23 și 24 noiembrie 2010, arată că, în ceea ce privește modul de stabilire al dobânzii, au fost inserate clauze și indici de stabilire a ratei dobânzii contrar dispozițiilor Legii nr. 193/2000.

La data încheierii contractului de credit, indicele cel mai favorabil recurenților-reclamanți nu era LIBOR 3M, astfel cum în mod greșit încearcă să stabilească banca, ci LIBOR 6M chiar 12M.

Arată că banca, în mod incorect, a stabilit marja băncii ce se aplică la formula de calcul a dobânzii.

Astfel pentru contractul nr. 0141549 din 18 februarie 2008:

LIBOR 3M la data de 23 ianuarie 2008 - data semnării contractului - era de 2,6400, drept pentru care: 3,99 - 2,6400 = 1,35% p.p - marja la LIBOR 3M

LIBOR 6M la data de 23 ianuarie 2008 - data încheierii contractului - era de 2,6700, rezultând că marja băncii este de 3,99 - 2,6700 = 1,32% p.p marja la LIBOR 6M.

Astfel, recurenții-reclamanți consideră că dobânda ar fi trebuit să fie la data încheierii actului adițional din 24 noiembrie 2010 pentru primul contract nr. 0141549: în funcție de LIBOR 3M - 0,1700 (la 29 octombrie 2010): 0,1700 + 1,35% = 1,52% și nicidecum 3,99%, cât scrie în actul adițional.

În funcție de LIBOR 6M = 0,2400 (la 29 octombrie 2010): 0,2400 + 1,32% = 1,56% și nicidecum 3,99%, cât scrie în actul adițional.

Pentru contractul nr. 0158238 din 13 august 2008:

LIBOR 3M la data de 31 iulie 2008 - data semnării contractului - era de 2,7600, rezultând că marja băncii la data încheierii contractului în funcție de indicele monetar LIBOR 3M este de 3,99 - 2,7600 = 1,23% p.p - marja la LIBOR 3M.

LIBOR 6M la data de 31 iulie 2008 - data încheierii contractului - era de 2,9100, așadar marja băncii la data încheierii contractului în funcție de indicele monetar LIBOR 6M este de 3,99 - 2,9100 = 1,08% p.p marja la LIBOR 6M.

Astfel, apreciază că dobânda aplicabilă ar fi trebuit să fie la data încheierii actului adițional încheiat la data de 23 noiembrie 2010 pentru al doilea contract: în funcție de LIBOR 3M = 0,1700 (la 29 octombrie 2010) 0,1700 + 1,23% = 1,40% și nu 3,99%, iar în funcție de LIBOR 6M = 0,2400 (la 29 octombrie 2010) 0,2400 + 1,08% = 1,32% și nu 3,99%.

Potrivit Legii nr. 193/2000 rezultă că indicele monetar cel mai favorabil consumatorului era LIBOR 6M, astfel banca a stabilit ca și punct de plecare, în mod greșit, atâta marja cât și indicele monetar în funcție de care urma să se stabilească o eventuala variație a dobânzii.

Potrivit calculului băncii, la data încheierii actelor adiționale dobânda contractelor în cuantum de 4,06% este mai mare decât la data încheierii contractului de credit, costul creditului fiind ascendent, majorându-se contrar dispozițiilor legale.

Astfel, deși indicele LIBOR a scăzut de la momentul încheierii contractului în anul 2008 și ajungând la un minim în 2010, ratele calculate de către bancă nu au fost modificate în sensul diminuării lor astfel cum era firesc, recurenții-reclamanți apreciind că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 193/2000, clauza nefiind negociată direct, au fost încălcate principiile bunei-credințe, creându-se astfel în detrimentul acestora un semnificativ dezechilibru, prin stabilirea unor indici nefavorabili și nelegali în raport cu momentul încheierii contractului. În acest sens solicită ca instanța de recurs să aprecieze asupra modului abuziv de stabilire a dobânzii prin încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr. 174/2008, prin care au fost modificate dispozițiile O.G. nr. 21/1992.

Arată recurenții-reclamanți că modul de stabilire aleatoriu și abuziv al cuantumului dobânzii face ca după o perioadă de plată de aproximativ 4 ani a ratelor să figureze cu o obligație de plată aproape dublată, respectiv de 349.821,04 CHF și respectiv de 608.952 CHF, fără să existe vreo justificare sau vreun mod de calcul rațional al sumelor solicitate după toate plățile făcute.

Cu privire la obligația de comunicare a graficelor de rambursare solicită să se constate că în contractele de credit și în condițiile generale de creditare nu se prevede nicio clauză cu privire la comunicarea graficului de rambursare.

Textul art. 91 din O.G. nr. 21/1992 prevede în acest sens că modificarea costului creditelor va fi notificată împrumutatului, în plus, potrivit dispozițiilor pct. 18, respectiv pct. 19 din contractele de credit bancar "condițiile generale (...) și graficul de rambursare fac parte integrantă din contract (...)".

Potrivit textelor de lege arătate mai sus, împrumutatul are dreptul de a cunoaște exact suma lunară pe care o are de plătit și modul de formare a acesteia, iar aceste informații nu pot rezulta decât din comunicarea graficului de rambursare.

Față de interdicția impusă de dispozițiile art. 91 și art. 93 din O.U.G. nr. 174/2008 prin care au fost modificate dispozițiile O.G. nr. 21/1992, în cazul serviciilor financiare, consumatorul are dreptul de a fi informat în mod corect, încă din faza precontractuală, asupra tuturor condițiilor contractuale.

Recurenții-reclamanți arată, de asemenea, că și următoarele clauze din contractele de credit și din actele adiționale au caracter abuziv:

- clauzele care permit Băncii modificarea valorii anuităților ca urmare a ajustării dobânzii în condițiile pct. 3, lit. d) în cazul rambursării în avans sau modificării scadenței finale de la pct. 6 din convenții;

- clauzele care permit Băncii modificarea graficului de rambursare periodic în mod automat, ca urmare a ajustării ratei dobânzii, tragerii succesive, rambursării în avans sau modificării scadenței finale de la pct. 6 din convenții;

- pct. 11 din convenții, care permit băncii modificarea unilaterală a comisionului de monitorizare polița de asigurare;

- pct. 3.1.2, lit. a) și b) din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să considere un an format din 360 de zile în scopul calculării dobânzii;

- pct. 3.1.2, lit. c) din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească că rata dobânzii să fie variabilă;

- pct. 3.3. din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească ulterior, în mod unilateral, o dobândă pentru debitul neautorizat și care să fie calculată după o formulă în care anul calendaristic este de 360 de zile, la care se aplică o rată a dobânzii pentru debitul neautorizat;

- clauzele care permit băncii să stabilească ulterior, în mod unilateral, a unui procent cu titlu de rată dobândă pentru debitul neautorizat menționate în secțiunea X;

- clauzele care permit băncii să stabilească ulterior, în mod unilateral, a unor sume sau a unui procent cu titlu de risc de dobândă și risc valutar, menționate în secțiunea l din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008;

- pct. 3.4. din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească ulterior în mod unilateral un comision pentru punerea la dispoziție a creditului și a modului de calcul și a scadenței/scadențelor plății acestuia din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008;

- pct. 3.6. din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească ulterior în mod unilateral un comision de administrare și a modului de calcul și a scadenței/scadențelor plății acestuia;

- pct. 3.7. din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească un comision de rambursare anticipată, calculat la valoarea sumei rambursate în avans, datorat integral la data efectuării rambursării;

- pct. 3.9. din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească și să poată percepe alte comisioane și a modului de calcul și a scadenței/scadențelor plății acestuia, precum și a comisionului pentru monitorizare polițe;

- pct. 3.10 din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească în mod unilateral un comision de administrare garanții ale cărui scadențe și valoare pot fi stabilite de către bancă prin condiții speciale;

- a clauzei care permite băncii de a percepe un nou comision de administrare garanții după expirarea primilor trei ani din durata creditului și ulterior la expirarea fiecărei noi perioade de trei ani din durata creditului (...) care va deveni scadent la data indicată de către bancă;

- pct. 3. 11. din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească în mod unilateral o dobândă anuală efectivă peste rata dobânzii curente, care poate fi modificata în condițiile schimbării ratei dobânzii, precum și în condițiile prevăzute de secțiunea 10;

- pct. 3. 12. din condițiile generale-speciale din secțiunea 3, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească în mod unilateral un comision de rezervă minimă obligatorie stabilit în funcție de valoarea obligației băncii și dreptul băncii de a modifica în mod corespunzător valoarea sau perioada de aplicare a acestui comision, în condițiile în care obligația băncii față de Banca Națională a României crește/se diminuează/se elimină, comisionul de rezerva minimă obligatorie se acumulează zilnic și se calculează la soldul creditului începând cu data primei trageri, a modului de calcul a comisionului de rezervă minimă obligatorie, respectiv în perioada de calcul a comisionului se include prima zi și se exclude ziua până la care se face calculul. Comisionul de rezervă minimă obligatorie datorat lunar se calculează după formula (soldul creditului x rata comision x număr efectiv de zile între scadențe)/360;

- pct. 4.2 din condițiile generale-speciale din secțiunea 4, respectiv a clauzei care permite băncii, în mod unilateral, să convertească în RON creditul acordat, să aplice începând cu data aplicării conversiei rata dobânzii curente practicată de bancă, să calculeze dobânda curentă în condițiile pct. 3.1, precum oricare și toate costurile (...) din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008;

- pct. 4.3 din condițiile generale-speciale din secțiunea 4, respectiv a clauzei care permite băncii în mod unilateral să debiteze cu sumele corespunzătoare orice cont de disponibilități sau de depozit al împrumutatului (chiar neajuns la termen) și suportarea diferențelor de curs valutar;

- pct. 4.5 din condițiile generale-speciale din secțiunea 4 din convenția de credit nr. 0141549/2008 și pct. 4.7 din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, respectiv a clauzei care permite băncii să stingă debitele împrumutatului din sumele plătite în ordinea: comisioane restante, dobânda penalizatoare, dobânda restantă, parte din suma principală restantă, comisioane și alte costuri, cu excepția celor datorate cu titlu de dobândă, dobânda curentă, parte din suma principală curentă (chiar neajuns la termen);

- pct. 5.1 din condițiile generale-speciale din secțiunea 5, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească o dobândă penalizatoare calculată conform secțiunii 3, pct. 3.2 din condițiile generale pentru sumele datorate (rata creditului/parte din acesta/anuitate/dobânda curentă, parte din aceasta stabilite în condițiile speciale;

- pct. 5.2 din condițiile generale-speciale din secțiunea 5, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească în mod unilateral o dobândă pentru sumele datorate calculată conform secțiunii 3 pct. 3.2 din condițiile generale; pentru comisioanele datorate și neplătite la scadență, stabilite în condițiile speciale calculate conform secțiunii 3 pct. 3.3 și care să fie calculată după o formulă în care anul calendaristic este de 360 de zile;

- pct. 5.3 din condițiile generale-speciale din secțiunea 5, respectiv a clauzei care permite băncii să aplice prevederile secțiunii 8 din condițiile generale, ca urmare a neîndeplinirii de către împrumutat/codebitor a obligațiilor de plată a sumelor restante, a comisioanelor datorate, precum și a altor costuri aferente convenției;

- secțiunea 6 din condițiile generale-speciale, respectiv a clauzei care permite băncii ca rambursarea să se facă doar în zilele de scadență și numai după plata comisionului aferent calculat conform secțiunii 3 pct. 3.7. din condițiile generale, precum și a dobânzilor acumulate de la scadențele precedente până la data rambursării anticipate;

- pct. 7.1. din condițiile generale-speciale din secțiunea 7, respectiv a clauzei prin care împrumutații își asumă toate obligațiile exprese, cât și toate obligațiile care rezultă implicit din convenție;

- pct. 7.1, lit. a) din condițiile generale-speciale, respectiv a clauzei care permite băncii în mod unilateral să oblige împrumutații să aibă în contul curent la data fiecărei scadențe sumele necesare stingerii obligațiilor de rambursare/plată asumate, în caz contrar îndreptățește banca să aplice prevederile secțiunii 4.3, respectiv secțiunii 8 din condițiile generale a stingerii obligațiilor de plată față de bancă numai prin rambursarea creditului în condițiile prevăzute în convenție;

- pct. 7.1, lit. e) din condițiile generale-speciale, respectiv a clauzei care permite băncii de a debita orice cont de disponibilități sau de depozit (chiar neajuns la termen) al împrumutaților cu sumele reprezentând primele de asigurare, efectuând plata - solicitând reînnoirea poliței de asigurare în numele și pentru împrumutat către societatea de asigurare, să aleagă noua societate de asigurare care reînnoiește polița;

- pct. 7.1. lit. j) din convenția de credit nr. 0141549/2008 și lit. k) din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, respectiv a clauzei care dă dreptul băncii de a interzice împrumutaților să dezmembreze, să închirieze, să cedeze posesia, uzufructul bunurilor aduse în garanție fără acordul prealabil în scris al băncii până la rambursarea integrală a creditului și plata dobânzilor comisioanelor și a oricăror alte costuri rezultate din convenție:

- pct. 7.2, lit. c) din convenția de credit nr. 0141549/2008 și lit. c) și d) din convenția de credit nr. 0158238/2008, respectiv a clauzei care permite băncii de a comunica împrumutatului noua rată a dobânzii stabilită ca urmare a exercitării de către bancă a dreptului de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară aplicabilă ca urmare exercitării de către bancă a dreptului de a converti moneda creditului în noua monedă stabilită în mod unilateral;

- pct. 8.1, lit. a), b), c), d), e) din condițiile generale-speciale din secțiunea 8, respectiv a clauzei care permite băncii să declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat rambursabil imediat împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte costuri datorate băncii;

- pct. 8.2. din condițiile generale-speciale din secțiunea 8, respectiv a clauzei care permite băncii la data scadenței anticipate a creditului să debiteze orice cont de disponibilități sau de depozit (chiar neajuns la termen) al împrumutatului pentru stingerea sumelor datorate în baza convenției;

- pct. 8.3. din condițiile generale-speciale din secțiunea 8, respectiv a clauzei care exonerează de orice răspundere banca pentru consecințele declarării scadentei anticipate a creditului și a celei subsecvente de executare silită;

- pct. 9.1, lit. a), b), c), d), e), f) din condițiile generale-speciale din secțiunea 9, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească clauze vizând garanții personale în condițiile absenței unui contract de fidejusiune distinct, respectiv să oblige codebitorul să se angajeze valabil în calitate de garant fidejusor în absența unui astfel de contract de fidejusiune, să stabilească în sarcina împrumutaților/garanților solidar și indivizibil cu împrumutatul să efectueze toate plățile, să debiteze orice cont al garanților de disponibilități sau de depozit (chiar neajuns la termen) până la concurența sumelor datorate cu aplicarea clauzelor secțiunii 4; de a alege modalitatea de urmărire și executare silită a garanțiilor precum și ordinea valorificării lor, respectiv a clauzei de renunțare expresă la beneficiul de diviziune și de discuțiune din partea codebitorului/garantului;

- pct. 9.2, lit. a), b), c) din condițiile generale-speciale din secțiunea 9, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească clauze vizând garanții reale mobiliare în condițiile absenței unui contract de garanție reală mobiliară distinct;

- pct. 9.3, lit. c) din condițiile generale-speciale din secțiunea 9, respectiv a clauzei care permite băncii să asigure bunurile ce fac obiectul garanției conform clauzelor menționate în condițiile speciale, precum și ale secțiunii 7.1, lit. d) și e) din condițiile generale;

- pct. 13.2 din secțiunea 13 din condițiile generale-speciale, respectiv a clauzei care stabilește că în cazul în care o clauză a convenției ar fi declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească, acest fapt nu va afecta celelalte clauze care vor rămâne valabile ca și cum clauza nulă nu ar fi existat;

- art. 1, pct. 3, lit. a) din cele două acte adiționale, respectiv a clauzei care permite băncii să stabilească o dobândă variabilă timp de 181 luni, respectiv 186 luni, care se ajustează (modifică) periodic în conformitate cu pct. 3d, calculată după formula LIBOR CHF la 3M + marja de 3,89 puncte procentuale pe an, cu încălcarea dispozițiilor art. 983 C. civ, art. 1, lit. a) rămânând valabil doar în ceea ce privește rata dobânzii fixe de 3,99% pe an;

- art. 1, pct. 3, lit. d) din cele 2 acte adiționale, respectiv a clauzei care permite băncii să ajusteze rata dobânzii curente la o anumită dată automat, unilateral pentru perioada când aceasta este variabilă în funcție de LIBOR CHF la 3 luni;

- art. 1, pct. 3, lit. e) din cele două acte adiționale, respectiv a clauzei care permite băncii modificarea DAE; a tuturor stipulațiilor menționate la lit. e) în ceea ce privește modul în care DAE poate varia;

- art. 1, pct. 3, lit. f) din actul adițional nr. 2 din 24 noiembrie 2010, respectiv a clauzei care permite băncii să majoreze costul total al creditului de la 200.000 CHF la 349.821,04 CHF și a tuturor stipulațiilor menționate la lit. f), în ceea ce privește modul în care valoarea totală plătibilă de către împrumutat poate varia;

- art. 1, pct. 3, lit. f) din actul adițional nr. 2 din 23 noiembrie 2010, respectiv a clauzei care permite băncii să crească costul total al creditului de la 350.000 CHF la 608.952 CHF și a tuturor stipulațiilor menționate la lit. f) în ceea ce privește modul în care valoarea totală plătibilă de către împrumutat poate varia;

- art. 2, pct. 5, 5.1, lit. a) din cele doua acte adiționale, respectiv a clauzei care permite băncii stabilirea unui comision în baza unor costuri inexistente nedeterminate sau determinabile și a modului condiționat de o scadență de rambursare anticipată;

- art. 2, pct. 5, 5.1, lit. b) din cele două acte adiționale, respectiv a clauzei care permite băncii stabilirea unui comision pentru administrarea riscului de credit și a tuturor stipulațiilor menționate la lit. b) în ceea ce privește modul în care comisionul de administrare poate varia, inclusiv modul de calcul;

- art. 3, pct. 2, 3, 4, respectiv a clauzei care permite băncii modificarea unilaterală a anuităților și a tuturor stipulațiilor menționate la pct. 2 în ceea ce privește modul în care valoarea anuităților se poate modifica inclusiv modul de calcul, modificarea automată a graficului de rambursare, ajustarea ratei dobânzii în mod unilateral în condițiile punctului 3d, fără încheierea unui act adițional.

În ceea ce privește solicitarea privind obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri în cuantum de 5.000 euro, în echivalent în lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății, pentru fiecare dintre recurenții-reclamanți cu titlu de despăgubiri moral, apreciază că motivarea instanței este netemeinică, prin raportare la faptul ca viața familială și socială a fost alterată ca urmare a faptelor săvârșite de bancă.

Compensațiile materiale sunt destinate să îmbunătățească viața victimelor și să aline trauma produsă de anumite evenimente sau incidente, ori faptul că intimata-pârâtă, în mod repetat, în baza unor practici necinstite a refuzat posibilitatea închirierii sau vânzării bunurilor pentru plata creditului, i-a amenințat cu scadența anticipată în cazul în care nu achită creditul, a majorat costul creditului unilateral, a declanșat scadența anticipată pentru niște sume la care recurenții nu s-au obligat, îi hărțuiește cu executarea silită și cesiunea contractelor către recuperatori, apreciază că reprezintă suficiente criterii de încadrare a daunelor pentru suferințele morale, psihice ale recurenților de-a lungul anilor, de natură a aprecia instanța dacă li se cuvin într-o anumită măsură compensațiile morale solicitate, motiv pentru care solicită instanței de recurs să admită cererea în parte în mod echitabil.

Prin cererea de completare a motivelor de recurs, recurenții au arătat că înțeleg să critice hotărârea instanței de apel și cu privire la respingerea apelului și a acțiunii în ceea ce privește constatarea caracterului abuziv al pct. 8.1, lit. a) prima liniuță și lit. d), e) din condițiile generale-speciale din secțiunea 8. respectiv a clauzei care permite băncii să declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat, rambursabil imediat împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte costuri datorate băncii, din ambele contracte de credit și din actele adiționale.

Recurenții-reclamanți apreciază motivarea instanței de apel ca fiind netemeinică și nelegală, întrucât o astfel de clauză încalcă scopul și cauza pentru care au fost încheiate contractele de împrumut, afectând condițiile de validitate ale actului juridic, o astfel de clauză fraudând legea și bunele moravuri.

Cu privire la aceste clauze preformulate impuse, recurenții-reclamanți arată că li s-a viciat consimțământul, fapta constând în inducerea lor în eroare cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive ori prin omisiunea, în mod fraudulos, de informare a asupra unor împrejurări care se cuvenea să fie dezvăluite (art. 953 din vechiul C. civ./1214 noul C. civ.), în lipsa acestor mașinațiuni evident nu ar fi contractat.

Arată că formulările cuprinse în clauzele contractului nu oferă posibilitatea reală a unui observator independent să aprecieze asupra temeiniciei unei astfel de prevederi și asupra consecințelor sale, cu atât mai mult cu cât aceste clauze oferă băncii dreptul discreționar de a declara soldul scadent anticipat, fără ca instanța să aibă la îndemână un criteriu pentru verificare legalității unei astfel de măsuri.

Referitor la dreptul băncii de a declara scadența anticipată a creditului la apariția oricărui caz de culpă și pentru încălcarea oricăror altor obligații contractuale, consideră că este o clauză abuzivă, dat fiind modul diferit în care acestea sau neexecutarea lor afectează derularea contractului. Arată că nu pot exista două sancțiuni pentru aceeași situație de culpă, respectiv pentru neplata la scadență a ratei putând fi penalizați și cu o dobândă majorată cu 5% p.a, și cu declararea anticipată a întregului credit.

Recurenții-reclamanți apreciază că acele clauze care permit băncii declararea scadenței anticipate a creditului dacă valoarea garanțiilor aduse de consumator scade sub valoarea creditului rămas de plată, precum și celelalte clauze care permit băncii declararea scadenței anticipate pentru acest motiv sunt abuzive.

Ca și celelalte clauze abuzive semnalate, aceste clauze sunt cuprinse într-un contract preformulat, lipsindu-le caracterul negociat, creând un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, contrar cerințelor bunei-credințe.

Recurenții-reclamanți consideră că dezechilibrul contractual generat de această clauză este evident, deoarece operează un transfer anormal al riscurilor din sarcina creditorului în sarcina consumatorului.

Astfel, fără a oferi împrumutatului sau instanței de judecată chemată să verifice caracterul abuziv al acesteia indicii în legătură cu situațiile concrete și modul de calcul a valorii garanțiilor în funcție de care se poate declara scadent anticipat creditul, aceste clauze sunt considerate ab initio abuzive, deoarece exclud, prin modul în care sunt formulate, posibilitatea verificării îndeplinirii condițiilor pe care le cuprind.

Recurenții-reclamanți arată că solicitarea oricăror costuri suplimentare din partea semnatarilor convențiilor de credit este, de asemenea, o măsură abuzivă.

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304, pct. 9 din vechiul C. proc. civ.

Motivele de recurs aparținând recurentei-pârâte SC F. SA (fostă SC C. SA):

Sub un prin aspect, recurenta-pârâtă arată că decizia instanței de apel a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor de casare ale instanței superioare.

Astfel, conform Deciziei nr. 2453, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, motivul pentru care a fost casată Decizia nr. 148/Ap a Curții de Apel Brașov a fost faptul că instanța de apel ar fi trebuit să administreze un probatoriu adecvat, însă în cauză se observă că instanța de apel nu a administrat probatorii pertinente, concludente și utile pentru a se dovedi caracterul negociat al clauzelor.

Cu ocazia rejudecării, instanța de apel nu a administrat nicio probă nouă în cauză, și mai mult decât atât, așa cum reiese din încheierea de la termenul din 09 februarie 2015 a respins solicitarea recurentei-pârâte de completare a probatoriului prin depunerea la dosar a unei expertize de specialitate financiar bancară, cu privire la analiza condițiilor de creditare practicate de aceasta în perioada 2007 - 2008.

În conformitate cu prevederile art. 315, alin. (1) din vechiul C. proc. civ, "în caz de casare, hotărârile instanței de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum și asupra necesității administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului", motiv pentru care consideră că se impune casarea deciziei recurate.

Arată, de asemenea recurenta-reclamantă că decizia a fost pronunțată cu încălcarea prevederilor art. 2, alin. (1) din Legea nr. 193/2000, convenția de credit fiind contractată de către intimații A, B, cu scopul finanțării unei activități de producție, acest aspect reieșind fără putință de tăgadă din interogatoriul administrat la termenul 13 mai 2013.

Astfel, în condițiile în care destinația reală și finală a creditului obținut de la recurenta-pârâta a fost desfășurarea unei activități de producție, având evident scopul producerii de venituri, în cauză nu pot fi aplicabile prevederile Legii nr. 193/2000, în condițiile în care această lege nu își are aplicabilitate în cazul în care consumatorul obține creditul pentru a-și dezvolta o activitate de producție.

Cu privire la clauzele considerate ca fiind abuzive de către instanța de apel, arată că:

Referitor la pct. 3, lit. d) din condițiile speciale, respectiv 7.2, lit. c) din condițiile generale ale celor două convenții de credit, de la data încheierii convenției de credit și până în prezent costul/prețul total al împrumutului a scăzut, DAE stabilită inițial la 6,94% pe an a fost redusă la 4,95% pe an, iar prin eliminarea comisionului de risc, al cărui cuantum era de 0,22% și înlocuirea cu comisionul de administrare, de 0,07% au fost considerabil scăzute obligațiile de plata ale împrumutaților.

Banca a acordat un împrumut în condițiile contractuale pe care părțile le-au agreat și acceptat la acel moment și pe care recurenții-reclamanți nu înțeleg să îl restituie, înregistrând întârzieri totale la plata datoriilor scadente de 740 de zile și apelând la tot felul de subterfugii pentru a împiedica banca să își recupereze creanța.

Ultima plată efectuată de recurenții-reclamanți în contul datoriilor față de bancă a fost înregistrată la data de 12 decembrie 2011, prin care s-a achitat o rată restantă din 25 octombrie 2010.

Conform dispozițiilor art. 3, lit. e) din Condițiile Speciale, împrumutul a fost acordat "cu o dobândă anuală efectivă de 6.88%", nivelul dobânzii nefiind modificat unilateral de la data acordării creditului și până la data semnării actului adițional, astfel cum rezultă din graficul de rambursare. Odată cu implementarea actului adițional, DAE a scăzut la 4,95% pe an, așa cum reiese din prevederile art. 1, lit. e) din actul adițional. Prin urmare, orice referire la aplicarea unui alt nivel de dobândă, la obligarea împrumutatului la plata unei dobânzi majorate este lipsita de interes în prezenta cauză.

Recurenta-pârâtă arată că instanța de apel a pronunțat o hotărâre nelegală, raportat la prevederile art. 4, alin. (3) din Legea nr. 193/200, prin interogatoriul administrat în cauză făcându-se dovada negocierii clauzelor în discuție.

După cum rezultă din formularea art. 3, lit. d) din Condițiile generale, în anumite situații, clar și limitativ enunțate, cu indicarea exactă a factorilor generatori ai "situațiilor excepționale" și nu aleatoriu, așa cum susțin reclamanții, banca poate proceda la modificarea procentului de dobândă. în aceste situații, limitativ prevăzute de reglementarea contractuală, banca nu acționează într-un mod discreționar, după cum susțin reclamanții, ci se obligă să înștiințeze împrumutații cu privire la situațiile intervenite și să le aducă la cunoștință opțiunile pe care le au, acordându-le un termen de 30 de zile în care să decidă cu privire la varianta pe care o consideră acceptabilă.

Raportat la aceste considerente, recurenta-pârâtă apreciază că aspectele pe instanța de apel le-a constat cu privire la clauzele 3.5 și 7.2 nu pot fi reținute, din moment ce dobânda contractuală corespunde întru totul dispozițiilor legale, a fost negociată și acceptată de părți, prin semnarea contractului. Costul creditului a fost stipulat în deplină concordanță cu prevederile legale și de la data angajării creditului și până în prezent nivelul dobânzii a scăzut, iar interesele recurenților-reclamanți nu au fost afectare, nu li s-au creat obligații de plată în plus, raportat la cele despre care aveau cunoștință la momentul contractării.

Cu privire la modalitatea de calcul a dobânzii, raportat la perioada de 360 de zile, respectiv clauza 3 lit. c) din condițiile speciale și clauzele 3.1.2 și 3.2 din condițiile generale ale celor 2 convenții, în expunerea teoriei reclamanții au pornit de la un exemplu ipotetic, fără a fi în măsură să demonstreze că în cazul creditului angajat au fost înregistrate încasări ale unor sume mai mari decât cele datorate conform clauzelor contractuale și fără a indica în concret ce sume au fost calculate în mod eronat sau abuziv.

Recurenta-pârâtă apreciază că dobânda bancară este calculată în mod corect și transparent, în conformitate cu prevederile legale și contractuale, este de comun acord stabilită conform graficelor de rambursare (programelor de plați), anexe la convenția de credit, semnate și însușite de împrumutați și, de asemenea, după remiterea notificării de implementare a O.U.G. nr. 50/2010 din 06 septembrie 2010 se respectă cu strictețe calculul impus de legislație.

Instanța de apel nu a avut în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (5) din O.U.G. nr. 50/2010, prevederile acestui act normativ nu se aplică contractelor în derulare, așa cum este în speța dedusă judecății.

Arată, de asemenea, că odată anulată această clauză, convenția de credit va rămâne fără una dintre cele mai importante informații, și anume modul de calculare al dobânzii.

Cu privire la art. 5, lit. a) din convenția de credit referitoare la comisionul de risc, cât și clauza prevăzută la art. 2, pct. 5.1, lit. b) din cele două acte adiționale, recurenta-pârâtă arată că nu mai percepe decât un sigur comision, respectiv comisionul de administrare, un comision pe deplin legal, prevăzut de O.G. nr. 50/2010.

Arată că susținerile reclamanților sunt eronate, deoarece comisioanele enumerate de aceștia nu au existat, nu sunt cuprinse în condițiile speciale, nu este indicat cuantumul acestora, cu excepția comisionului de analiză, care se achita o singura dată, cu ocazia analizării și întocmirii documentației de credit și comisionul de risc, care ulterior a fost eliminat și înlocuit cu un alt comision, de administrare, având un procent mult diminuat (de la 0,22% la 0,07%), fără a afecta costul creditului sau cuantumul sumei lunare și totale de plată.

Comisioanele de analiză și de administrare sunt pe deplin legale și în concordanță cu dispozițiile art. 36 din O.U.G. nr. 50/2010.

În ceea ce privește comisionul de risc (care a fost eliminat), rațiunea economică ce justifica solicitarea acestui comision este existența riscului de credit de care banca este obligată să țină cont și să încerce să îl acopere. Prin dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. g) din Normele Băncii Naționale Române (Banca Națională a României) nr. 17 din 18 decembrie 2003, riscul de credit este definit ca fiind "risc de credit - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligațiilor contractuale".

Riscul de credit este asumat în urma analizei economico-financiare a solicitantului de credit și a solidității garanțiilor reale sau personale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 17/2003, recurenta-pârâtă arată că este obligată să administreze de-a lungul derulării contractului de credit toate elementele de risc care au fost luate în calcul la momentul acordării creditului, inclusiv scăderea semnificativă a valorii garanțiilor, care pot conduce la diminuarea semnificativă a posibilității de recuperare a creditului acordat și de obținere a profitului scontat.

Rațiunea economică a comisionului de risc nu este una care reflectă un dezechilibru între obligațiile părților, ci, mai degrabă, o modalitate de asigurare a echilibrului contractual la evoluția stării financiare a împrumutaților.

În ceea ce privește comisionul de administrare, arată că și acesta este pe deplin justificat de obligația băncii de a acoperi toate costurile privind administrarea operațiunilor bancare, atât la creditele cu o derulare normală, conform clauzelor contractuale, cât și în cazul unor credite, pentru care banca efectuează mai multe operațiuni, întocmește mai multe situații și raportări, iar costurile nu sunt acoperite din dobândă, pentru simplul motiv că împrumutații nu plătesc nici principalul și nici dobânzile.

Toate comisioanele sunt evidențiate în mod distinct, atât în cuprinsul actelor adiționale, cât și în programele de plăți, astfel încât nu pot fi calificate drept "dobândă mascată", iar elementul cel mai relevant, care însumează și reflectă toate costurile unui credit este DAE (dobânda anuală efectivă), care este de asemenea menționată în mod distinct în contract și în funcție de care orice persoană poate aprecia în mod direct prețul pe care îl plătește pentru împrumutul contractat.

În ceea ce privește clauza de la pct. 8.1, litera a), b), c), d), e), recurenta-pârâtă arată că este normal ca în cazul în care una din părțile contractante nu își îndeplinește obligațiile contractuale, cealaltă parte să ia măsuri pentru reducerea prejudiciului pe care îl poate cauza un comportament contractual incorect.

În condițiile în care la data declarării scadentei anticipate totalul întârzierilor la plata aferente convenției de credit nr. 0141549/2008 era de 620 de zile, iar în cazul convenției de credit nr. 158238/1308.2008 de 647 de zile, neluarea niciunei măsuri care să conducă la posibilitatea recuperării creanței băncii ar fi constituit o majorare a pierderilor, o încălcare a propriilor norme, a normelor și regulamentelor Băncii Naționale a României, care obligă băncile la luarea de măsuri urgente atât pentru reducerea pierderilor, cât și pentru recuperarea creanțelor.

Arată că nu poate fi vorba despre un transfer al riscului băncii asupra consumatorului, după cum afirmă recurenții-reclamanți, în condițiile în care recuperarea creanțelor pe calea executării silite implică un risc considerabil, dacă este avută în vedere scăderea dramatică a pieței imobiliare și, implicit, a posibilităților de valorificare, adjudecarea bunului la prețul maxim oferit, etc.

Aceste clauze sunt impuse atât de Normele Băncii Naționale a României, cât și de normele bancare internaționale.

Cu privire la secțiunea 10 din condițiile generale, recurenta-pârâtă arată că instanța de apel a apreciat ca fiind abuzive aceste clauze întrucât creează "un dezechilibru ce constă în creșterea ratei împrumutului de rambursat ca urmare a modificării ratei dobânzii acordată reclamaților în mod unilateral și discreționar", în condițiile în care nicio prevedere din acest capitol 10 nu face referire la o eventuală majorare a dobânzii, ci doar la situații de modificări legislative sau modificări ale acordurilor internaționale cum ar fi cele propuse de Comitetul de Supraveghere a Băncilor de la Basel, situații care ar modifica politica de creditare la nivel european, astfel încât prezenta clauză nu poate crea un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților.

Referitor la clauza de la pct. 7.1, lit. d) din condițiile speciale, recurenta-pârâtă apreciază că hotărârea instanței de apel a fost dată cu încălcarea prevederilor Legii nr. 193/2000, în condițiile în care această clauza nu creează un dezechilibru, în sensul ca la art. 7, lit. b) se arată că polița de asigurare pentru imobilul adus în garanție "se va încheia cu o societate agreată de bancă".

Înțelesul corect nu este acela că societatea de asigurări va fi stabilită sau impusă de către bancă, ci acela că asigurătorul ales de împrumutat va trebui să fie agreat de către bancă.

Arată că rațiunea acestei reglementari este una deosebit de logică și anume că societate la care este asigurat bunul luat în garanție trebuie să prezinte siguranță, seriozitate și să confere atât asiguratului cât și băncii garanția ca în caz de producere a evenimentului va fi în măsură să acorde despăgubirea conform poliței și contractului încheiat.

În cazul în care se optează pentru o societate de asigurări nesigură, dezavantajul este atât al împrumutatului cât și al băncii. În caz de producere a evenimentului împrumutatul asigurat va rămâne și fără bun și cu datoria în sold, neacoperită de polița de asigurare, iar banca va trebui să recupereze debitul din alte surse sau bunuri ale împrumutaților.

Această măsură de precauție și de protecție luată de bancă pentru a se asigura ca împrumutații contractează cu cele mai viabile și sigure societăți de asigurare este considerată cu rea-credința de către reclamanți drept o clauză abuzivă.

Cu privire la clauza de la pct. 13.1 referitoare la obligația împrumutatului de a achita comisionul aferent modificării clauzelor convenției din punctul de vedere al recurentei-pârâte, nici această clauză nu poate avea un caracter abuziv atât timp cât această face referire strictă la situația în care împrumutații solicită băncii modificarea unor clauze din convenție.

Aceste modificări pot reprezenta reeșalonări ale creditului, modificarea scadenței sau perioadei de derulare a convenției, modificarea dobânzii contractuale etc.

Aceste modificări ale convenției pot fi aprobate de către recurenta-pârâtă doar în urma unei reevaluări a situației debitorilor, reevaluare care presupune în unele cazuri existența unor costuri suplimentare (noi rapoarte de expertiză etc), costuri care în mod normal trebuie suportate de către împrumutat, atât timp cât aceste modificări contractuale vor fi făcute la solicitarea acestuia, cât și a faptului că aceste modificări îi profită în exclusivitate.

În drept recursul a fost întemeiat pe dispozițiile art. 299 și următoarele din vechiul C. proc. civ.

Recursul declarat de recurenții-reclamanți A. și B. este nefondat pentru următoarele considerente:

Un aspect sesizat de către recurenții-reclamanți vizează faptul că instanța de apel, în mod greșit nu a indicat, ca urmare a admiterii apelului, actul adițional nr. 2, semnat la data de 23 noiembrie 2010, la convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008.

Instanța de recurs va înlătura acest aspect, reținând că prin încheierea din Cameră de Consiliu din data de 16 iunie 2015, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, a fost admisă cererea formulată de apelanții-reclamanți A. și B. și, în consecință: s-a dispus îndreptarea erorilor materiale strecurate în dispozitivul Deciziilor civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015 și nr. 684 din 25 mai 2015 ale Curții de Apel Brașov în sensul că data încheierii actului adițional nr. 2 la contractul de credit nr. 0158238 din 13 august 2008 este 23 noiembrie 2010, iar nu 24 noiembrie 2010 sau 13 august 2008, așadar instanța de apel făcând referire expresă la actul adițional indicat de către recurenții-reclamanți.

Afirmația recurenților-reclamanți, în sensul că au solicitat constatarea clauzelor abuzive din ambele contracte de credit și că, deși clauza prevăzută la pct. 3, lit. c) se regăsește în ambele convenții, instanța nu a indicat la care convenții face referire, motiv pentru care au solicitat constatarea caracterului abuziv al pct. 3, lit. c) - perioada de calcul a dobânzii - din ambele convenții de credit și din actele adiționale, va fi înlăturată.

Înalta Curte observă că în dispozitivul Deciziei civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015 se menționează "pct. 3, lit. c) din convenții care prevede că "perioada de calcul a dobânzii", se face raportat la un nr. de 360 de zile, precum și a clauzei pct. 3.2 din condițiile generale din secțiunea 3 "Costuri", respectiv a clauzei care permite băncii sa stabilească o dobânda penalizatoare care sa fie calculată după o formulă în care anul calendaristic este de 360 zile", reieșind că instanța de apel a lacul referire la ambele convenții de credit.

Un alt aspect invocat vizează faptul ca recurenții-reclamanți au solicitat constatarea clauzelor abuzive din ambele contracte de credit și că, deși clauza prevăzută la pct. 3.1.2 din secțiunea costuri a fost constatată nulă în ambele contracte, în considerentele hotărârii, această clauză nu se regăsește ca fiind nulă în dispozitivul hotărârii, motiv pentru care au solicitat constatarea caracterului abuziv al pct. 3.1.2. din ambele convenții de credit și din actele adiționale.

Acest aspect, va fi de asemenea înlăturat, motivat de faptul că prin Decizia civilă nr. 683/Ap din 25 mai 2015, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, în Dosarul nr. x/62/2012*, a fost admisă în parte cererea de completare a dispozitivului aceleiași decizii și, în consecință, s-a dispus completarea dispozitivului deciziei astfel: punctul 2 al paragrafului 3 din dispozitiv se completează în sensul adăugării și a clauzei de la pct. 3.1.2 din condițiile generale, secțiunea costuri din ambele convenții de credit, ca fiind abuzivă.

Susținerea recurenților-reclamanți în sensul că instanța de apel a omis să dispună cu privire la constatarea caracterului abuziv al art. 2, pct. 5.1, lit. b) - nu poate fi reținută, în dispozitivul Deciziei civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015 arătându-se expres că sunt abuzive prevederile art. 2, pct. 5.1, lit. b) din cele două acte adiționale nr. 2 încheiate la data de 24 noiembrie 2010 - "Comision de administrare credit".

Au afirmat, de asemenea, recurenții că au solicitat constatarea clauzelor abuzive din ambele contracte de credit și că, deși clauza prevăzută la pct. 9.3, lit. c) din secțiunea 9 "Garanții" și ale secțiunii 7.1, lit. d) și e) din condițiile generale au fost constatate nule în ambele contracte, în considerentele hotărârii, această clauză nu se regăsește ca fiind nulă în dispozitivul hotărârii, sens în care au solicitat constatarea caracterului abuziv al pct. 9.3, lit. c) și ale secțiunii 7.1, lit. d) și e) din condițiile generale din ambele convenții de credit.

Înalta Curte va înlătura această afirmație, în condițiile în care prin Decizia civilă nr. 683/Ap din 25 mai 2015, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, în Dosarul nr. x/62/2012*, a fost admisă în parte cererea de completare a dispozitivului aceleiași decizii și, în consecință, s-a dispus completarea dispozitivului deciziei astfel: pct. 8 al parag. 3 din dispozitiv se completează în sensul că se constată caracterul abuziv al clauzei de la pct. 7.1, lit. d) și e) precum și a clauzei de pct. 9, lit. c) din condițiile generale ale ambelor contracte de credit. Prin încheierea din Cameră de Consiliu din data de 16 iunie 2015, pronunțată de aceeași instanță, în același dosar, a fost admisă cererea formulată de apelanții-reclamanți A. și B. și, în consecință: s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 683 din 25 mai 2015 a Curții de Apel Brașov, parag. 2, liniuța 2, în sensul că este vorba despre caracterul abuziv al clauzei de pct. 9.3, lit. c) din condițiile generale ale ambelor contracte de credit, și nu despre pct. 9, lit. c) din aceste contracte.

Motivul invocat de recurenții-reclamanți cu privire la DAE, potrivit cărora în contracte nu se specifică din cumulul căror costuri s-a ajuns la determinarea sa este nefondat.

Înalta Curte reține că potrivit dispozițiilor art. 46 (1) din O.U.G. nr. 50/2010, "Contractul de credit specifică în mod clar și concis următoarele: h) dobânda anuală efectivă și valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menționează toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate".

În anexa nr. 2 din același act normative, dobânda anuală efectivă este definită ca fiind "costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului".

Raportat la textele legale mai sus menționate, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o analiză judicioasă a motivelor invocate de către reclamanți în susținerea caracterului abuziv al acestor clauze.

Afirmația recurenților-reclamanți în sensul că DAE este doar un indicator, care se exprimă în formă procentuală, ce nu poate fi folosit în calculul dobânzii plătite de client și că în convențiile încheiate de aceștia nu se specifică din ce este format acest indicator, nu poate fi reținută.

Instanța de recurs constată că în Condițiile generale ale ambelor convenții de credit, dobânda anuală efectivă (DAE) este definită ca fiind "costul total al creditului la consumator (împrumutat), exprimat în procent anual din valoarea creditului total acordat și calculat conform legii. Pentru calculul dobânzii anuale efective (DAE), nu vor fi incluse în costul total al creditului: a) cheltuielile plătibile de împrumutat pentru nerespectarea unuia dintre angajamentele sale stipulate în contractual de credit; b) costurile, altele decât prețul de cumpărare, în cazul cumpărării de bunuri sau servicii, pe care împrumutatul este obligat să le plătească, indiferent dacă plata se face în numerar sau pe credit; c) costurile necesare pentru transferul fondurilor și costurile de menținere a contului în care se înregistrează plățile efectuate cu titlu de rambursare a creditului, plata dobânzilor și a altor costuri, în condițiile legii; d) costurile aferente asigurării bunurilor și constituirii garanțiilor."

Dobânda anuală efectivă se regăsește și în cele două acte adiționale la convențiile de credit, încheiate în baza O.U.G. nr. 50/2010, fiind detaliate elementele care sunt incluse în DAE, precum și cele excluse din calculul acesteia.

Recurenții-reclamanți au arătat, de asemenea, că în opinia lor, sunt abuziv aplicate și urmează a fi înlăturate și prevederile din cele două convenții de credit și din cele două acte adiționale la acestea, care se regăsesc la pct. 4, lit. a), pct. 4. lit. b), pct. 5. lit. c), pct. 5. lit. d), pct. 5. lit. e), clauzele care permit băncii să modifice valoarea sau perioada de aplicare a comisionului de rezervă minima obligatorie, pct. 5 lit. f).

Înalta Curte constată că recurenții-reclamanți nu au adus, în concret, critici de nelegalitate cu privire la hotărârea pronunțată de instanța de apel pe aceste clauze contractuale, motiv pentru care nu poate proceda la controlul de legalitate pe care îl presupune această cale de atac.

Cu privire la motivul de recurs ce vizează neconstatarea de către curtea de apel a caracterului abuziv al pct. 3.5 referitor la comisionul de risc, Înalta Curte observă că instanța de apel a făcut o analiză detaliată și legală a acestui comision, care se regăsește la pct. 5. lit. a) din Condițiile speciale ale convenției și la pct. 3.5 din Condițiile generale, constatând că aceste prevederi sunt abuzive, aspect care se regăsește la pct. 3 din dispozitivul deciziei recurate.

Raportat la aceste considerente, Înalta Curte nu va proceda la analiza motivelor invocate de către recurenții pe aceste aspecte.

Motivul de recurs ce vizează dobânzile penalizatoare și incorecta aplicare de către instanța de apel a Deciziei nr. 11/2005 din 24 octombrie 2005, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 1, 2 și ale art. 3 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, referitoare la clauza penală prin care se instituie obligația restituirii la scadență a sumei împrumutate sub sancțiunea penalităților de întârziere, este nefondat.

Înalta Curte constată că instanța de apel a constat corect că raporturile obligaționale stabilite între părți în baza convențiilor de credit bancar au natură comercială, raportat la dispozițiile art. 3. pct. 11 C. com, potrivit cărora sunt considerate fapte de comerț "Operațiunile de bancă și schimb" și că în materie comercială primează principiul libertății de voință al părților.

Aprecierea instanței de apel în sensul că Decizia nr. 11/2005 vizează sfera raporturilor civile este corectă, în soluționarea recursului în interesul legii, instanța reținând că: "Rezultă deci că nu există temei legal care să permită stabilirea, în cadrul raporturilor civile, a altor dobânzi decât a celor convenite prin contract, al căror cuantum nu poate depăși dobânda legală decât cu cel mult 50% pe an, sau de sancțiuni constând în penalități de întârziere".

De asemenea, Legea nr. 313/1879 invocată de către recurenții-reclamanți exclude din sfera sa de aplicare raporturile comerciale, așa cum se menționează în art. 3 din acest act normativ.

Argumentul adus de recurenții-reclamanți în sensul că hotărârea instanței de apel încalcă dispozițiile art. 38 din O.U.G. nr. 50/2010, întrucât dobânda penalizatoare depășește cu 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicate și că în orice caz aceasta nu poale depăși debitul restant, va fi înlăturat.

Înalta Curte constată că recurenții-reclamanți invocă în mod trunchiat dispozițiile art. 38 alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2010 (M. Of. nr. 389/11.06.2010), textul integral, care nu este aplicabil în speța dedusă judecății, fiind: " Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăși cu mai mult de 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanță, în cazul în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una dintre următoarele situații: șomaj, suferă o reducere drastică a salariului, concediu de boală prelungit, divorț, deces. Prin reducere drastică a salariului se înțelege o reducere de cel puțin 15% din valoarea acestuia".

Trebuie menționat de asemenea, că prevederea de la alin. (5) din același act normativ, potrivit căreia "în toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant" a fost introdusă prin O.U.G. nr. 52/2016 la 30 septembrie 2016, nefiind aplicabilă convențiilor de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008 și nr. 0158238 din 13 august 2008 și nici actelor adiționale la acestea, respectiv actul adițional nr. 2 din 23 noiembrie 2010 și nr. 2 din 24 noiembrie 2010.

Cu privire la pct. 4.3 și 4.5 din convenția de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008 și respectiv 4.7 din convenția de credit nr. 0158238 din 13 august 2008, recurenții-reclamanți arată că dreptul băncii de a debita conturile împrumutaților chiar și pentru diferențele de curs valutar este una abuzivă, prin prisma anulării clauzei prin care banca ar avea dreptul de a converti creditul în altă monedă, respectiv în lei. Înalta Curte constată că acest argument nu conține critici de nelegalitate cu privire la hotărârea pronunțată de curtea de apel, motiv pentru care nu îl poate analiza.

Cu referire la clauza de la pct. 7.1, lit. j), recurenții-reclamanți au apreciat ca fiind nelegală parțial motivarea instanței de apel, cu privire la interdicția instituită de bancă de a nu închiria imobilele aduse în garanție, încălcându-li-se dreptul de proprietate și posibilitatea de a le valorifica și în beneficiul creditului.

Aceste argumente vor fi respinse, Înalta Curte constatând că instanța de apel a apreciat că această limitare este justificată de caracterul de unice garanții ale acestor bunuri, cu atât mai mult cu cât s-a constatat caracterul abuziv al comisioanelor privind riscul și administrarea creditelor.

Referirea recurenților-reclamanți la înscrisurile depuse la dosarul cauzei, care conțin solicitările lor cu privire la închirierea sau vânzarea imobilelor, refuzate în mod abuziv de către bancă, reprezintă aspecte de netemeinicie și nu de nelegalitate, ce nu pot face obiectul analizei în calea extraordinară de atac a recursului.

În ceea ce privește clauza de la pct. 9.1, lit. a), b), c), d), e), f), Înalta Curte constată că instanța de apel în mod corect a considerat că aceste dispoziții contractuale nu sunt abuzive, în condițiile în care în convenția de credit nr. 0141549 din 18 februarie 2008 apar ca și garanți D. și E, aceștia fiind terți față de proces, iar în ceea ce privește convenția nr. 0158238 din 13 august 2008, nu există alți codebitori sau garanți imobiliari, motiv pentru care clauza este lipsită de efecte juridice.

Cu privire la caracterul abuziv al clauzei de la pct. 13.2 din secțiunea 13, potrivit căreia în cazul în care o clauză a convenției ar fi declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească, acest fapt nu va afecta celelalte clauze, care vor rămâne valabile ca și cum clauza nulă nu ar fi existat, Înalta Curte constată că aceasta nu contravine dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 193/2000, potrivit cărora "Clauzele abuzive cuprinse în contract și constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua." Această clauză nu încalcă nici dispozițiile art. 7 din același act normativ, conform căruia "în măsura în care contractul nu își mai poale produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptățit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, și daune-interese."

Recurenții-reclamanți au criticat hotărârea instanței de apel și cu privire la neconstatarea caracterului abuziv al clauzei cuprinse în art. 1, pct. 3, lit. a) și d) în cele două acte adiționale la convențiile de credit, semnate în baza O.U.G. nr. 50/2010, nici această critică neputând fi reținută, prin raportare la dispozițiile art. II, alin. (1) din Legea nr. 288/2010, potrivit cărora: "Actele adiționale încheiate și semnate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în vederea asigurării conformității contractelor cu prevederile O.U.G. nr. 50/2010 își produc efectele în conformitate cu termenii contractuali agreați între părți."

Înalta Curte apreciază că nu pot fi avute în vedere argumentele invocate de recurenți-reclamanți cu privire la indicele cel mai favorabil acestora, respectiv LIBOR CHF 6M/12M și nu LIBOR CHF 3M, acestea nevizând aspecte de nelegalitate.

Alegația recurenților-reclamanți potrivit căreia în contractele de credit și în condițiile generale de creditare nu există nicio clauză cu privire la comunicarea graficului de rambursare, va fi înlăturată, în condițiile în care la pct. 7.2, lit. d) din convențiile de credit se menționează obligația băncii de a pune la dispoziția împrumutaților graficul de rambursare a creditului.

Înalta Curte constată că recurenții-reclamanți enumera o serie de dispoziții ale convențiilor de credit și ale actelor adiționale încheiate la acestea, pe care le consideră abuzive, invocând în mod formal că acestea contravin dispozițiilor Legii nr. 193/2000, O.U.G. nr. 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 296/2004, Legea nr. 161/2010, O.U.G. nr. 50/2010, art. 948,  alin. (3) și 4, coroborat cu art. 966, art. 983, art. 984, art. 998 din vechiul C. civ, fără a aduce concret, nicio critică de nelegalitate.

Acest fapt contravine dispozițiilor art. 3021, alin. (1), lit. c) din vechiul C. proc. civ, potrivit cărora cererea de recurs va cuprinde, sub sancțiunea nulității, motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor.

Înalta Curte apreciază ca nefondat și motivul de recurs ce vizează respingerea cererii recurenților-reclamanți privitoare la obligarea recurentei-pârâte la plata sumei de 5.000 euro, cu privire la fiecare dintre aceștia, cu titlu de daune morale.

Potrivit dispozițiilor art. 998 din vechiul C. civ.: "Orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara". Art. 999 din același dispune: "Omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a fost cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a cauzat prin neglijența sau imprudența sa".

Daunele morale se pot acorda în situația în care a fost afectată cinstea, onoarea, reputația, demnitatea și prestigiului persoanei.

În cauză, Înalta Curte apreciază că instanța de apel a analizat și aplicat corect dispozițiile legale mai sus menționate, constatând că recurenții-reclamanți nu au invocat și nu au făcut dovada că au suportat suferințe morale sau psihice de natură a atrage răspunderea delictuală a băncii și obligarea acesteia la repararea prejudiciului cauzat.

Argumentul recurenților-reclamanți în sensul că, în mod greșit, instanța de apel a reținut în sarcina acestora plata cheltuielilor de judecată, prin prisma admiterii acțiunii în parte este nefondat.

Potrivit dispozițiilor art. 274, alin. (1) din vechiul C. proc. civ, "Partea care cade în pretențiuni va fi obligată la cerere, să plătească cheltuielile de judecată".

Așadar, partea care pierde procesul va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, fundamentul acordării acestora constituindu-l culpa procesuală, care se prezumă chiar prin admiterea cererii formulate de partea adversă, în situația în care pretențiile părții au fost încuviințate numai în parte, instanța de judecată urmând să aprecieze în ce măsură fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, raportat la prevederile art. 276 din vechiul C. proc. civ..

În completarea motivelor de recurs, recurenții-reclamanți au criticat hotărârea instanței de apel și din perspectiva respingerii solicitărilor acestora de constatare a caracterului abuziv al dispozițiilor care se regăsesc la pct. 8.1, lit. a) prima liniuță și la pct. 8.1, lit d) și e) din Condițiile generale-speciale.

Cu privire la prevederile conținute la pct. 8.1, lit d), Înalta Curte constată că instanța de apel, a constatat că acestea sunt abuzive, făcând o analiză temeinică și legală în acest sens, așa cum reiese din pct. 5 din considerentele hotărârii, aspecte care se regăsesc și la pct. 5 din dispozitiv, fapt pentru care argumentele invocate de către recurenții-reclamanți nu vor mai fi analizate de către instanța de recurs.

Înalta Curte constată că potrivit dispozițiilor pct. 8.1, lit. a) prima liniuță din Condițiile generale, scadența anticipată a creditului poate interveni în situația în care împrumutații nu își îndeplinesc obligația de plată a sumei principale, a dobânzilor sau a oricăror alte costuri datorate conform convențiilor încheiate, lit. b) în situația în care împrumutatul nu își îndeplinește orice altă obligație asumată conform prezentei convenții și lit. e), în cazul în care împrumutatul sau terțe persoane au inițiat acțiuni sau proceduri prin care veniturile acestuia să fie distribuite între creditorii săi.

Aceste situații au fost apreciate, în mod corect, de către instanța de apel, ca fiind situații normale, de îndreptățesc creditorul să ia măsuri pentru protejarea intereselor sale, neputând fi reținut argumentul recurenților-reclamanți în sensul că nu există motive întemeiate, banca putând să acționeze în mod discreționar, instanța neavând la îndemână un criteriu pentru verificarea legalității unei astfel de măsuri.

Susținerile recurenților-reclamanți în sensul că aceste clauze fraudează legea, că încalcă bunele moravuri, că sunt clauze preformulate și că le-a fost viciat consimțământul, fapt ce a constat în inducerea acestora în eroare cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive sau prin omisiunea de informare asupra unor împrejurări ce trebuia să fie dezvăluite, constituie argumente pur teoretice, recurenții-reclamanți neaducând nici un argument concret în acest sens.

Recursul declarat de recurenta-pârâtă F. SA (fostă SC C. SA), este nefondat, motivat de următoarele argumente:

Un prim motiv de recurs vizează faptul că hotărârea recurată încalcă dispozițiile instanței de casare, cuprinse în Decizia nr. 2453 de la 26 iunie 2014, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr. x/62/2012, fapt ce contravine prevederilor art. 315 din vechiul C. proc. civ. și determină incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304, alin. (1) pct. 5 din același cod.

A arătat în acest sens recurenta-pârâtă că, în rejudecare, instanța de apel nu a administrat nicio probă nouă în cauză și că prin încheierea de la termenul de judecată din 09 februarie 2015 a respins solicitarea sa de efectuare a unei expertize în specialitatea financiar-bancară.

Potrivit dispozițiilor art. 315 alin. (1) din vechiul C. proc. civ. "în caz de casare, hotărârile instanței de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum și asupra necesității administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului."

Conform prevederilor art. 295, alin. (2) din același cod, "Instanța va putea încuviința refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanță, precum și administrarea probelor noi propuse în condițiile art. 292, dacă consideră că sunt necesare pentru soluționarea cauzei."

Înalta Curte reține că prin decizia de casare invocată s-a constatat că "instanța a apel nu a verificat în fapt și în drept criteriile legale de analiză ale caracterului abuziv al clauzelor deduse judecății, contrar dispozițiilor de ordine publică prevăzute în actul normativ pe care a fost întemeiată în drept acțiunea. Astfel, în mod greșit s-a reținut că nu pot face obiect al controlului abuziv clauzele care privesc obiectul contractului, respectiv produsul ori serviciul furnizat și prețul acestora."

Reiese, așadar, că instanța de apel s-a conformat dispozițiilor instanței de casare, în sensul de a administra întregul probatoriu pertinent, concludent și util cauzei, apreciere cu privire la care instanța este suverană, avându-se în vedere și dispozițiile art. 167, alin. (1) din vechiul C. proc. civ, potrivit căruia "Dovezile se pot încuviința numai dacă instanța socotește că ele pot să aducă dezlegarea pricinii, afară de cazul când ar fi primejdie ca ele să se piardă prin întârziere".

Un alt motiv de recurs privește încălcarea prevederilor art. 2, alin. (1) din Legea nr. 193/2000, recurenta-pârâtă invocând nelegalitatea deciziei din perspectiva aprecierii greșite a instanței de apel asupra calității de consumatori a reclamanților, în condițiile în care destinația reală și finală a creditului a fost desfășurarea unei activități de producție.

Referitor la noțiunea de "consumator" se constată că art. 2 din Legea nr. 193/2000, așa cum a fost modificată, a preluat definiția dată de art. 2, alin. (1), lit. b) din Directiva 93/13/CEE, atribuind această calitate oricărei persoane fizice sau grup de persoane fizice care, prin încheierea contractului de consum, acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

Legea este destinată a ocroti persoanele anterior menționate și care nu acționează în scopul obținerii unui profit, rațiunea constând în protejarea consumatorului care se află într-o situație de inferioritate față de profesionist, atât în ceea ce privește puterea de negociere, cât și nivelul de informare.

Înalta Curte constată că, așa cum reiese din ambele convenții de credit - art. 1 lit. a) destinația creditului a constat în acoperirea de cheltuieli personale curente, fiind refinanțări ale unor credite anterioare.

Susținerile recurentei în sensul cărora, împrumutul acordat ar fi fost folosit în alte scopuri și că din interogatoriul administrat reiese încheierea convenției în scopuri ce țin de activitatea profesională, nu pot fi luate în considerare față de conținutul clauzelor convențiilor de credit, din care rezultă în mod neechivoc că reclamanții au contractat un credit pentru nevoi personale.

În ceea ce privește mijlocul de probă la care a făcut trimitere recurenta, instanța constată că aceste argumente nu pot face obiectul analizei instanței de recurs, neconstituindu-se într-un veritabil motiv de nelegalitate, de natură a contracara reținerile instanței de apel cu privire la calitatea de consumatori a reclamanților.

Următoarea critică de nelegalitate vizează clauzele reținute de către instanța de apel ca fiind abuzive.

Astfel, referitor la pct. 3, lit. d) din Condițiile speciale, respectiv pct. 7.2, lit. c) din Condițiile generale ale celor două convenții de credit, recurenta a arătat că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 4, alin. (3) din Legea nr. 193/2000, în condițiile în care aceasta a demonstrat, prin interogatoriul administrat, negocierea clauzelor contractuale, dobânda contractuală fiind negociată și acceptată de părți prin semnarea contractului.

Această susținere a recurentei nu poate fi reținută, semnarea contractului de către reclamanți nesuplinind obligația legală a băncii de a dovedi că a informat concret și complet consumatorului.

Pct. 3, lit. d) din Condițiile speciale, respectiv pct. 7.2, lit. c) din Condițiile generale ale celor două convenții de credit prevede că banca își rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul apariției unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua rată a dobânzii, astfel că rata dobânzii modificată se va aplica de la data comunicării,

Este știut că, în principiu, furnizorul de servicii bancare are posibilitatea oferită de lege de a modifica rata dobânzii în mod unilateral fără ca prin aceasta să se atragă caracterul abuziv al unei astfel de clauze, dar art. 1, lit. a) din anexa la Legea nr. 193/2000 condiționează această operațiune de existența unui motiv întemeiat prevăzut în contract și de informarea imediată a clientului, care să aibă, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul.

Or, din modul în care a fost formulată această clauză, ce dă dreptul profesionistului de a modifica unilateral rata dobânzii curente, se poate constata că nu se dă ca reper vreun indicator concret la care părțile, sau instanța, în eventualitatea unui litigiu, să se poată raporta, ceea ce denotă că o astfel de reglementare poate fi interpretată doar în favoarea băncii, fără ca cealaltă parte să aibă posibilitatea de a aprecia asupra acesteia astfel încât să considere că schimbările intervenite pe piața financiară sunt semnificative și îndreptățesc activarea clauzei.

La momentul perfectării contractului, clauza trebuie să fie previzibilă, astfel încât consumatorul să fie în posesia tuturor informați lor și să știe că dacă acea situație se va produce, dobânda va fi modificată.

Astfel, se constată că instanța de apel a reținut în mod corect că, sintagma "schimbări semnificative pe piața monetară" nu este clară și precisă, dând posibilitatea băncii să modifice clauzele contractului de împrumut bancar, doar în funcție de interesele sale, fără să negocieze cu împrumutații, aceștia din urmă neavând posibilitatea de a cunoaște, încă de la încheierea contractului, faptul că, dacă va interveni o anumită schimbare pe piața financiara, (care nu este clar descrisă) vor fi nevoiți să plătească o dobândă mai mare.

Cu privire la modalitatea de calcul a dobânzii, raportat la perioada de 360 de zile, respectiv clauza de la pct. 3, lit. c) din Condițiile speciale și la pct. 3.1.2 și 3.2 din Condițiile generale ale celor două convenții de credit, recurenta a arătat că dobânda bancară este calculată în mod corect și transparent, în conformitate cu prevederile legale și contractuale, fiind stabilită de comun acord, conform graficelor de rambursare semnate și însușite de către împrumutați, după remiterea notificării de implementare a O.U.G. nr. 50/2010.

Înalta Curte constată că în mod corect curtea de apel a apreciat că dobânda lunară, potrivit dispozițiilor din cele două convenții de credit, menținute prin actele adiționale încheiate în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 50/2010 se calcula utilizând formula: soldul creditului x rata dobânzii curente x nr. efectiv de zile între scadențe/360, fapt ce contravenea dispozițiilor art. 38, alin. (1), lit a) și b) din O.U.G. nr. 50/2010, care prevedeau două modalități de calcul a ratei lunare: a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fracției formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadențe, iar la numitorul aceleiași fracții, 365 sau 366 de zile, după caz; b) fie luând în calcul la numărătorul fracției numărul 30 zile, iar la numitorul fracției numărul 360.

Susținerea recurentei în sensul că prin pct. 39 din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea O.U.G nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, a fost modificat art. 95 din ordonanță, în sensul că aceasta nu se aplică contractelor în curs de derulare la data intrării acesteia în vigoare, va fi înlăturată, în considerarea faptului că Legea nr. 288/2010 a intrat în vigoare la data de 02 ianuarie 2011, iar actele adiționale la convențiile de credit, ambele având nr. 2 au fost încheiate la data de 23 noiembrie 2010 și respectiv 24 noiembrie 2010, așadar anterior intrării în vigoare a acestei legi. Trebuie menționat, de asemenea, ca, potrivit dispozițiilor art. 95. alin. (1) din O.U.G. nr. 50/2010, forma în vigoare la data semnării celor două acte adiționale, "Pentru contractele aflate în curs de derulare, creditorii au obligația ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să asigure conformitatea contractului cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență."

Un alt aspect invocat de către recurenta-pârâtă vizează nelegala constatare de către instanța de apel a caracterului abuziv al clauzelor de la art. 5, lit. a) din convențiile de credit și de la art. 2, pct. 5.1, lit. b) din cele două acte adiționale și această critică fiind nefondată.

Susținerile recurentei prin care se încearcă lămurirea considerentelor perceperii comisionului de risc, în sensul că prin instituirea acestui comision s-a avut în vedere riscul de credit de care banca este obligată să țină cont și să încerce să îl acopere, nu pot fi primite câtă vreme aceste elemente nu au fost evidențiate în convențiile de credit.

Atâta timp cât funcția și destinația comisionului de risc nu au fost evidențiate în contract, se constată că orice consumator ar fi fost într-o poziție dezavantajată față de bancă și într-o imposibilitate reală de a negocia acest comision, cu atât mai mult cu cât recurenta nu a făcut dovada unei negocieri a clauzei analizate, obligație ce-i revenea în conformitate cu dispozițiile art. 4. alin. (3) teza II din Legea nr. 193/2000, nereușind să răstoarne prezumția relativă instituită în favoarea consumatorului prin acest text de lege.

Astfel, în clauza a cărei nulitate s-a solicitat, se stabilește valoarea de "0,22%" a comisionului de risc aplicat la soldul creditului, plătibil lunar, pe toată perioada de derulare a convenției pentru acordarea a creditului fiind percepută dobânda curentă, ceea ce induce ideea perceperii a două costuri pentru același serviciu al băncii, fără ca distincția dintre acestea să fie exprimată în mod clar.

Or, scindarea prețului în aceste componente poate duce la ideea că, pentru aceeași prestație s-au avut în vedere rațiuni diferite de percepere a acestora, fundamentul perceperii acestora nefiind cunoscut într-o manieră neechivocă consumatorului, la momentul perfectării convenției de credit, astfel că față de caracterul neclar și echivoc al clauzei în discuție, aceasta poate fi supusă analizei din perspectiva caracterului abuziv.

În cauză se constată că este îndeplinită și condiția dezechilibrului semnificativ între drepturile și obligațiile părților, neputând fi reținut argumentul recurentei în sensul că suntem în prezența unei modalități de asigurare a echilibrului contractual la evoluția stării financiare a împrumutaților

Câtă vreme riscul contractului este acoperit prin constituirea unei garanții reale ce poate fi suplimentată în anumite condiții reglementate prin contract, cât și prin încheierea unei polițe de asigurare cesionată în favoarea băncii este evident că prin introducerea comisionului de risc, fără reglementarea unei obligații corelative, se creează un dezechilibru între contraprestațiile părților, contrar bunei credințe, situație ce contravine caracterului sinalagmatic al convenției de credit.

Referitor la comisionul de administrare din cele două acte adiționale, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o analiză detaliată și legală, constatând că prevederile referitoare la acest comision sunt abuzive, pe de o parte motivat de faptul că banca nu a făcut dovada informării consumatorului despre schimbarea denumirii și nici a negocierii acestui comision.

Argumentele vizând nelegala constatare a caracterului abuziv al dispozițiilor pct. 8.1, lit. a), b), c), d), e), vor fi, de asemenea, înlăturate.

În ceea ce privește prevederile conținute la pct. 8.1, lit. a) prima liniuță, lit. b) și e), Înalta Curte constată că instanța de apel, a apreciat că acestea nu sunt abuzive, făcând o analiză temeinică și legală în acest sens, așa cum reiese din pct. 5 din considerentele hotărârii, aspecte care se regăsesc și la pct. 5 din dispozitiv, fapt pentru care argumentele invocate de către recurenta-pârâtă nu vor mai fi analizate de către instanța de recurs.

În ceea ce privește clauzele referitoare la "scadența anticipată" prevăzute la secțiunea 8 art. 8.1, lit. a) liniuța 2 și 3 și lit. c) și d) din contractele de credit "condiții generale", Înalta Curte constată că instanța de apel, în mod corect le-a considerat abuzive având în vedere că, în cazul neîndeplinirii unor obligații rezultând din alte contracte, încheiate fie cu banca, fie cu alte societăți financiare/de credit, în cazul unor situații neprevăzute care în opinia băncii face să devină improbabil ca reclamanții să-și poată îndeplini obligațiile asumate din prezentul contract, banca va avea dreptul să declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat, rambursabil imediat împreună cu dobânda acumulată și cu toate celelalte costuri datorate băncii conform convenției.

Curtea a constatat că aceste clauze au fost menținute și după încheierea celor două acte adiționale în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 50/2010, încălcând dispozițiile art. 40, alin. (4), lit. c) din această ordonanță prin care "se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care c) creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu și-a îndeplinit obligațiile conform altor contracte de credit încheiate cu alți creditori".

Având în vedere că prin aceste clauze banca avea dreptul de declara scadența anticipată în situația neîndeplinirii obligațiilor din alte convenții, care nu priveau raporturile dintre părți, precum și la apariția unei situații neprevăzute și apreciate ca atare de aceasta, fără însă a fi particularizată această situație în vreun mod și că nu se face referire la situațiile în care banca ar putea să declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat, prin raportare la elemente obiective, la momentul încheierii convenției, nefiind oferită reclamanților explicația acestor clauze, aprecierea lor ca abuzivă este corectă.

Caracterul abuziv al acestor clauze reiese și din dispozițiile art. 4, alin. (1) din Legea nr. 193/2000 fiind calificată ca atare o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul și care, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, este aptă să creeze, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, constatându-se nulitatea absolută parțială a convenției de credit în ceea ce privește această clauză.

Argumentul recurentei-pârâte în sensul că aceste clauze îi sunt impuse atât de normele Băncii Naționale a României, cât și de normele bancare internaționale nu poate fi reținut, prin raportare la argumentele mai sus arătate.

Un alt argument vizează constatarea caracterului abuziv al prevederilor din secțiunea 10 - Condiții generale, argument, de asemenea, nefondat.

În mod corect curtea de apel a reținut că aceste clauze sunt abuzive deoarece perceperea acestor costuri suplimentare este legată de activitatea de creditare desfășurată de bancă, toate aceste evenimente neavând legătură cu conduita reclamanților în calitate de consumatori și încălcând principiile previzibilității, bunei-credințe și corectei informări, care sunt obligatorii în relația dintre profesioniști și consumatori.

Recurenta-pârâtă a invocat, de asemenea, că hotărârea instanței de apel, cu privire la constatarea caracterului abuziv al pct. 7.1, lit. d) din Condițiile speciale încalcă prevederile Legii nr. 193/2000, în condițiile în care aceasta nu creează un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților.

Potrivit dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar, "Contractele de asigurare prevăzute la art. 16 și 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurător."

Dispoziția contractuală încalcă prevederile imperative mai sus enunțate, motiv pentru care acest argument al recurentei va fi înlăturat.

Un ultim aspect invocat de către recurenta-pârâtă privește clauza conținută la pct. 13.1 din Condițiile generale ale celor două convenții de creditare, referitoare la obligația împrumutatului de a achita comisionul aferent stabilit de bancă, în cazul în care va fi aprobată modificarea clauzelor contractelor, la cererea împrumutatului.

Și acest argument urmează a fi înlăturat, Înalta Curte constatând că potrivit prevederilor contractuale incriminate, acest comision putea fi stabilit în mod unilateral de către bancă, clauza neavând un înțeles clar și inteligibil, fapt ce contravine dispozițiilor art. 4, alin. (1) și (2) din Legea nr. 193/2000, potrivit cărora "O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv."

Având în vedere cele reținute mai sus, Înalta Curte, în temeiul art. 312, alin. (1) C. proc. civ. va respinge atât recursul declarat de recurenții-reclamanți A. și B, cât și de recurenta-pârâtă F. SA.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge recursul declarat de recurenții - reclamanți A. și B. împotriva Deciziei civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, ca nefondat.

Respinge recursul declarat de recurenta - pârâtă F. SA împotriva Deciziei civile nr. 384/Ap din 16 martie 2015, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 19 octombrie 2016.

Procesat de GGC - DE