STINGEREA CREDITELOR de la Bancpost, OTP, Credit Europe IFN cesionate către Eurobank Ergasias, ERB, OTP Bank Nyrt, OTP Factoring și alți cesionari și ALTE VEȘTI BUNE

VEȘTI BUNE pentru împrumutații de la Bancpost S.A., Eurobank S.A. ERB NEW EUROPE FUNDING II BV, Eurobank Ergasias S.A., OTP Bank S.A. și Credit Europe IFN S.A. cesionați către ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V., Eurobank Ergasias S.A., OTP Bank Nyrt, OTP Factoring S.R.L., OTP Faktoring ZRT, OTP Financing Solutions B.V.

ÎMPRUMUTAȚII LA BANCPOST ȘI OTP ALE CĂROR CREDITE PE ROL AU FOST CESIONATE POT ÎNCHIDE CREDITELE PRIN COMPENSAȚIE

Cesionarii de creanțe care au cumpărat creanțe aferente unor contracte de credit în derulare și care au încasat dobânzi și comisioane trebuie să restituie împrumutaților toate sumele încasate de cu titlu de dobândă și comisioane ulterior cesiunii creanței, respectiv aproximativ 80% din sumele încasate de cesionarii mai sus menționați, să suspende executarea silită, să anuleze actele de executare, să repare prejudiciile, să diminueze ratele lunare la mai puțin de jumătate din valoarea actuală a acestora și multe altele, cu condiția ca împrumutații să ceară aceste lucruri pe cale legală.


Contactați-ne acum la +4 0746812215 pentru a fi informați în mod CORECT, COMPLET ȘI PRECIS.  

Exemplu și argumente:

Credit încheiat cu Bancpost S.A. cesionat către ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. (fosta EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.) și ulterior, către Eurobank Ergasias S.A.

Așa cum reiese din notificarea privind cesiunea creanței din 28.03.2018, în 11.07.2008, la mai puțin de un an de la semnarea contractului, creditorul inițial S.C. Bancpost S.A. a cesionat creanța reclamanților aferentă contractului de credit calculată până la data cesiunii către ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. (fosta EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.), iar în 27.03.2018 creanța reclamanților de la acea dată a fost cesionată de ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. către S.C. Eurobank Ergasias S.A.

Prima cesiune a creanței aferentă contractului de credit încheiată între Bancpost S.A. și ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. nu a fost acceptată în mod expres de către debitori prin semnarea Actului adițional nr. 1, aceasta întrucât (a) semnarea actelor adiționale nu reprezintă o modalitate alternativă de acceptare în mod expres a cesiunii creanței, astfel cum acceptare cesiunii creanței este prevăzută de art. 1393 din vechiul Cod Civil („Cesionarul nu poate opune dreptul sau la o a treia persoana decât după ce a notificat debitorului cesiunea. Acelaşi efect va avea acceptarea cesiunii făcuta de debitor într-un act autentic.”). Reamintesc în acest sens  atât că (b) actele adiționale nu constituie acte de acceptare a cesiunii făcute de debitor, ci reprezintă acte adiționale la contractul de credit (c) care nu au fost făcute de debitor (d) și care au alte cauze și obiect decât acceptarea cesiunii de către debitori, dar și (e) că actele adiționale nu sunt autentice, nefiind astfel respectate prevederile art. 1393, teza a II-a din vechiul Cod Civil.

Din aceste motive nu există niciun dubiu că cesiunea creanței aferentă contractului de credit încheiată între Bancpost S.A. și ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. nu a fost acceptată în mod expres de către debitori prin semnarea Actului adițional nr. 1, motiv pentru care toate sumele încasate de ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. pe durata derulării contractului au fost încasate de aceasta în mod nelegal, respectiv fără să poată opune calitatea de creditor față de împrumutați în temeiul contractului de cesiune, perspectivă din care creanța executată silit nu este nici certă și nici exigibilă, iar actele de executare sunt nelegale.

Reamintesc în acest sens și că cesionarul ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. sau Bancpost S.A. nu au notificat debitorului cesiunea creanței din 11.07.2008, la dosar neexistând o dovadă a notificării cesiunii, astfel cum s-a întâmplat în cazul cesiunii creanței din 27.03.2018 dintre cesionarul ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. și cesionarul Eurobak Ergasias S.A. când ambii cesionari au notificat debitorului cesiunea dintre ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. și Eurobak Ergasias S.A. prin notificarea din 28.03.2018 existentă la dosar. În plus, cesionarul ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. sau Bancpost S.A. nici nu au susținut că ar fi notificat debitorului cesiunea creanței din 11.07.2008.

Prin urmare, în temeiul art. 1.579 din Codul civil, teza a II-a care stipulează că cesiunea nu este opozabilă debitorilor decât din momentul comunicării ei., cesionarul ERB BEW EUROPE FUNDING II B.V. nu poate opune dreptul ei debitorilor. În consecință, având în vedere că în 28.03.2018 prin notificarea din 28.03.2018 ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. și Eurobak Ergasias S.A. au notificat debitorilor pentru prima dată cele două cesiuni ale creanțelor, atunci până în 28.03.2018 față de debitorii cedați nu au fost îndeplinite formalitățile prevăzute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanță dintre cesionarul ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. și Bancpost S.A. și nu se justifică pretențiile cesionarului formulate în calitate de creditor față de aceștia, contractul de cesiune de creanță fiindu-le inopozabil până în 28.03.2018, astfel că și din acest motiv ERB BEW EUROPE FUNDING II B.V. nici nu avea dreptul și calitatea de creditor necesară încheierii actele adiționale la contractul de credit, nici nu avea dreptul și calitatea de creditor necesară să încaseze sume în temeiul contratului de credit coroborat cu contractul de cesiune a creanței, perspectivă din care se impune constatarea faptului că acea creanță executată silit și calculată în temeiul contractului de credit, a actelor adiționale și a contractelor de cesiune a creanței nu este nici certă, nici exigibilă, motiv pentru care executarea silită este nelegală în temeiul art. 663, alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Deoarece actele adiționale la contractul de credit au fost încheiate de ERB BEW EUROPE FUNDING II B.V. atât fără ca aceasta să aibe dreptul să opună împrumutatului calitatea de creditor ca urmare a faptului că nu i-a notificat cesiunea creanței, atunci acestea sunt nule în temeiul art. 1.246, alin. (1) din Codul civil („Nulitatea(1) Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune. ”) coroborat cu art. 1.247 alin. (1) și (2) din Codul civil („Nulitatea absolută(1) Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.(2) Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acțiune sau de excepție.”) deoarece lipsa calității de creditor a cesionarului ca urmare a faptului că împrumutatului nu i-a fost notificată cesiunea creanței implică faptul că actele adiționale au fost încheiate fără ca cesionarul să aibe capacitatea de a contracta, fiind astfel încălcate prevederile art. 1179, alin. (1) din Codul civil (”Condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului(1) Condiţiile esenţiale pentru validitatea unui contract sunt:1. capacitatea de a contracta;”), prevederi care ocrotesc un interes general, respectiv interesul persoanelor de a fi protejate de încheierea unor contracte cu alte persoane care nu au capacitatea de a contracta.

 

Invocăm excepția lipsei calității de creditor a Eurobank S.A. deoarece la dosar nu există probe din care să reiasă că societatea nou înființată Eurobank S.A. ca urmare a divizării ar avea calitatea de creditor în relația cu împrumutatul. Reamintesc în acest sens că, deși intimata a dovedit cu acte că Eurobank Ergasias S.A. s-a divizat prin desprinderea activității bancare în două societăți, respectiv în Eurobank Ergasias S.A. și Eurobank S.A., totuși aceasta nu a probat că recuperarea acelei creanțe cesionată de la ERB NEW EUROPE FUNDING II BV ar reprezenta o activitate bancară sau că în temeiul actelor privind divizarea drepturile și obligațiile părților ce rezultă din contractul de cesiune a creanței coroborat cu contractul de credit ar fi fost transferate din portofoliul Eurobank Ergasias S.A. în portofoliul Eurobank S.A., deși în temeiul art. 249 din Codul de procedură civilă („Sarcina probei Cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.”) avea obligația să depună la dosar înscrisuri probatorii (A) atât în sensul că recuperarea acelei creanțe cesionată de la ERB NEW EUROPE FUNDING II BV ar reprezenta o activitate bancară, dar și (B) în sensul că în temeiul actelor privind divizarea drepturile și obligațiile părților ce rezultă din contractul de cesiune a creanței coroborat cu contractul de credit ar fi fost transferate din portofoliul Eurobank Ergasias S.A. în portofoliul Eurobank S.A.

Din acest motiv se impune anularea actelor de executare ca urmare a lipsei calității de creditor a Eurobank S.A. ce pretinde că are calitatea de creditor.

 

ALTE ARGUMENTE UTILE

Cu titlu prealabil precizez că, ținând cont că în 11.07.2008 când a fost cesionată creanța reclamanții erau la zi cu plata ratelor lunare și creditul nu era scadent anticipat, atunci în 11.07.2008 valoarea creanței cesionate era egală cu suma datorată de reclamanți către Bancpost S.A. la acea dată în temeiul contractului de credit, respectiv era egală cu valoarea soldului creditului din 11.07.2008, iar conform clauzelor contractuale și graficului de rambursare aferent, soldul creditului trebuie achitat pe durata derulării contractului în rate lunare conform coloanei din graficul de rambursare privind plata principalului creditului.

Prin cesiunea creanței de Bancpost S.A. către ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V., datoria reclamanților față de Bancpost S.A. a fost stinsă, iar ținând cont că la data cesiunii împrumutul nu era exigibil, ci era în derulare, atunci creanța datorată de reclamanți cesionarului, egală cu soldul creditului de la data cesiunii, trebuia achitată conform prevederilor contractuale și graficului de rambursare aferent contractului, respectiv trebuie achitată în rate lunare potrivit coloanei din graficul de rambursare referitoare la plata principalului creditului.

Altfel spus, ținând cont că la data cesiunii creanței creditul era în derulare, că valoarea creanței cesionate este egală cu soldul creditului de la data cesiunii și că în temeiul contractului de credit soldul creditului pe durata derulării contractului trebuie plătit conform coloanei din graficul de rambursare referitoare la plata principalului creditului, atunci creanța cesionată către ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. și ulterior, către S.C. Eurobank Ergasias S.A., trebuie achitată de reclamanți în rate lunare potrivit coloanei din graficul de rambursare referitoare la plata principalul creditului, respectiv trebuie achitată în rate lunare egale cu principalul creditului, astfel cum valorile acestuia sunt arătate în graficul de rambursare.

Prin urmare, ulterior cesiunii creanței cesionarii nu au dreptul să perceapă dobânzile și comisionul de administrare stipulate de clauzele contractuale în acest sens deoarece sumele cu titlu de dobândă și comision de administrare erau achitate în temeiul clauzelor privind serviciile de creditare și de administrare prestate de Bancpost S.A. reclamanților, iar ca urmare a cesiunii creanței datoria reclamanților față de Bancpost S.A. în temeiul contractului de credit a fost stinsă, raporturile contractuale dintre reclamanți și S.C. Bancpost S.A. au încetat, creditul a fost închis în contabilitatea băncii, serviciul de creditare pentru care reclamanții datorau băncii plata dobânzii a fost achitat integral și banca a încetat să presteze reclamanților serviciile pentru care aceștia îi datorau plata comisionul de administrare, motiv pentru care costurile reclamanților în schimbul serviciilor de creditare și de administrare prestate de Bancpost S.A. au fost acoperite.
În plus, ulterior cesiunii creanței reclamanții nu datorează cesionarilor plata dobânzilor și comisioanelor prevăzute de clauzele contractuale în acest sens nu doar deoarece prin cesiunea creanței serviciul de creditare în schimbul căruia Bancpost S.A. avea dreptul să încaseze dobândă a fost achitat integral și deoarece ulterior cesiunii creanței Bancpost S.A. a încetat să presteze serviciile în schimbul cărora reclamanții îi datorau plata comisionului de administrare, ci și deoarece plata dobânzii și a comisioanelor nu a făcut obiectul contractelor de cesiune a creanței, aceasta întrucât în prezenta cauză obiectul contractelor de cesiune a creanței constă în cesiunea creanței de la data cesiunii, nu în cesiunea contractului de credit sau a serviciilor Bancpost S.A. în schimbul cărora aceasta avea dreptul să încaseze de la reclamanți dobânda și comisioanele.

Din aceste motive, cesionarii nu au dreptul de a încasa de la reclamanți sumele cu titlu de dobândă și comision de administrare ce au fost datorate de reclamanți către Bancpost S.A. în schimbul serviciilor de creditare și de administrare prestate de aceasta din urmă, servicii care au fost acoperite integral prin cesiunea creanței și care nu au mai fost prestate de S.C. Bancpost S.A. reclamanților ulterior cesiunii. 

Mai mult decât atât, chiar și în situația în care nu s-ar fi cesionar doar creanța aferentă contractului de credit, ci s-ar fi cesionat întreg contractul de credit, deși nu este cazul în cauza noastră, cesionarul ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V., nefiind o societate bancară sau IFN și nefiind autorizată să desfășoare activități de creditare în România, nici nu avea dreptul să presteze serviciile de creditare și de administrare pentru care reclamanții au plătit către Bancpost S.A. dobânda și comisioanele și nici nu avea dreptul să încaseze dobândă în temeiul contractului de credit.

De asemenea, nici cesionarul S.C. Eurobank Ergasias S.A. nu era autorizat la data cesiunii și nici ulterior să desfășoare activități de creditare în franci elvețieni pe teritoriul României.

Ținând cont că obiectul celor două cesiuni a fost creanța din data respectivelor cesiuni (11.07.2008 și 27.03.2018), nu contractul de credit, atunci doar clauzele contractuale referitoare la creanța cesionată produc efecte între reclamanți și cesionari.

Contractul de credit din speța noastră stipulează obligația reclamanților de a achita lunar principalul, dobânda și comisionul de administrare prevăzute în contract, dobânda și comisionul de administrare reprezentând contravaloarea serviciilor de creditare și de administrare prestate de Bancpost S.A. reclamanților. Prin cesiunea creanței obligațiile reclamanților față de Bancpost S.A. au fost stinse integral, creditul fiind închis în contabilitatea băncii, astfel că perceperea dobânzii și a comisionului de administrare ulterior cesiunii creanței este nelegală, nejustificându-se achitarea în continuare a acestora.

 

ALTE ARGUMENTE UTILE

Prin considerentele Curții de Justiție a Uniuni Europene la pct. 29 din cauza C-357/16 („29 Pentru același motiv, în sfârșit, împrejurarea că exigibilitatea datoriei a fost confirmată printr‑o hotărâre judecătorească și că societatea de recuperare a creanțelor angajează, în paralel cu această procedură de executare, alte măsuri, autonome, de recuperare nu are nicio consecință asupra răspunsului oferit.”) aceasta confirmă că, la fel ca în România, și în alte țări exigibilitatea creanței se constată prin hotărâre dată de instanța de judecată, nu în mod unilateral, în propriul său interes și în detrimentul împrumutatului de către creditor sau de către cesionarul unei creanțe care nici nu este autorizat de lege să efectueze calcule în vederea stabilirii valorii creanței și a caracterului cert al creanței.

Reamintesc în acest sens că în temeiul prevederilor art. 675, alin. (2) din Codul de procedură civilă („Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată (1) Debitorul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut, la cererea creditorului, din beneficiul acestui termen, dacă: 1. debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite; 2. debitorul risipeşte averea sa; 3. debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobşte cunoscută sau, dacă prin fapta sa, săvârşită cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, a micşorat garanţiile date creditorului său ori nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, încuviinţate; 4. alţi creditori fac executări asupra averii lui. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), instanţa de executare va hotărî de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, în termen scurt. În situaţia în care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut, va fi citat la ultimul său domiciliu ori sediu. (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică atunci când debitor este statul sau o unitate administrativ-teritorială.”) intimata care a cerut executarea silită trebuia să ceară instanței de judecată decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată, iar conform art. 675, alin. (2) din Codul de procedură civilă instanţa de executare va hotărî de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, în termen scurt.

Niciunul dintre aceste lucruri nu s-a întâmplat în prezenta cauză, respectiv intimata care a întocmit acte de executare nu a cerut decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată, astfel cum stipulează art. 675, alin. (2) din Codul de procedură civilă, și implicit, intimata nu avea dreptul să considere din proprie inițiativă creditul exigibil, să eludeze prevederile art. 675, alin. (2) din Codul de procedură civilă și să demareze proceduri de executare silită fără îndeplinirea formalităților legale imperatorii și fără să probeze caracterul cert al creanței prin calcule efectuate de persoane autorizate de lege în acest sens, cum nu este niciuna dintre intimate.

În concluzie, creditul din prezenta cauză nu este exigibil, astfel că actele de executare silită din prezenta cauză au fost întocmite cu încălcarea prevederilor art. 663, alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 

 

Cam așa arată capetele de cerere:

DOMNULE PREȘEDINTE,

Stimată/Stimate doamnă/domnule judecător, onorată instanță de judecată,


subsemnații ................,

în  contradictoriu cu
S.C. Eurobank Ergasias S.A., cu sediul în Atena, str. Othonos nr. 8, 10557, Grecia, reprezentantă de avocat Cozma Roxana din cadrul SCPA Mitucă și Asociații, cu sediul procesual ales la sediul reprezentantului convențional din București, str. Plantelor nr. 60, parter, ap. 2, sect. 2, în calitate de pârâtă

și în contradictoriu cu
S.C. Banca Transilvania S.A. (fosta S.C. Bancpost S.A.), înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J12/4155/1993, având C.U.I. 5022670, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Gheorghe Bariţiu nr.8, jud. Cluj, în calitate de pârâtă

și în  contradictoriu cu
ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. (fosta EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.), societate privată cu răspundere limitată constituită în mod legal și existând în conformitate cu legislația din Olanda, având sediul social la adresa Amsterdam, Olanda, Herengracht 500, 1017CB, înregistrată la Registrul Comerțului din Olanda sub. nr. 34300657 și cod fiscal L.V.N. 8193.45.969, reprezentantă de SCPA Mitucă și Asociații, cu sediul procesual ales la sediul reprezentantului convențional din București, str. Plantelor nr. 60, parter, ap. 2, sect. 2, în calitate de pârâtă,

în temeiul art. 712, alin. (1) din Codul de procedură civilă („Obiectul contestației (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.”) și următoarele din Codul de procedură civilă, a art. 666, alin. (5), pct. 4 și alin. (6) din Codul de procedură civilă („(5) Instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă:...4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă; (6) Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită, introdusă în condițiile prevăzute de lege. Dispozițiile art. 712 alin. (3) rămân aplicabile.”), a contractului de credit nr. ................ de la 12.06.2008 și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene invocate în motivarea capetelor de cerere, formulăm prezenta CONTESTAȚIE LA EXECUTARE împotriva tuturor actelor de executare și a executării silite din dosarul execuțional nr. .............aflat pe rolul BEJ ................ și

solicităm instanței de judecată să dispună următoarele:

1 Suspendarea provizorie și suspendarea executării silite până la soluționarea procesului din prezenta cauză privind anularea actelor de executare și a clauzelor abuzive din contractul de credit.

2 Anularea Încheierii nr. ................ de la ................a Judecătoriei Mangalia din dosarul nr. ................prin care a fost amisă cererea de încuviințare a executării silite formulată de BEJ ................, anularea actelor de executare și a executării silite din dosarul execuțional nr. ................aflat pe rolul BEJ .................

3 Constatarea caracterului abuziv al clauzelor din contractul de credit mai sus menționat referitoare la perceperea comisionului de acordare (art. 2.3 din contractul de credit nr. ................ de la ................, condiții speciale de creditare)

4 Constatarea nulității tuturor actelor adiționale la contractul de credit.

5 Constarea inexistenței fiecăreia și tuturor obligațiilor reclamanților prevăzute în actele adiționale.

6 Constatarea existenței dreptului reclamanților de a achita ratele lunare pe durata derulării contractului de credit nr. ................ la cursul de schimb din ziua semnării contractului.

7 Constatarea inexistenței dreptului băncii de a obliga reclamanții să suporte riscul valutar pe durata derulării contractului de credit nr. ................ și constatarea existenței obligației băncii de a suporta riscul valutar pe durata derulării respectivului contract de credit.

8 Constatarea faptului că cesionarii ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. și S.C. Eurobank Ergasias S.A. nu au dreptul să încaseze dobânzi în temeiul contractului de credit nr. ................ coroborat cu contractele de cesiune a creanței și constatarea faptului că reclamanții nu au obligația să achite respectivele dobânzi.

9 Restituirea sumelor plătite nedatorat de către reclamanți pe durata derulării contractului de credit nr. ................, plus dobânda legală și inflația aferente.

10 Întoarcerea executării prin restabilirea situației anterioare executării acesteia, respectiv prin restituirea sumelor încasate de executorul judecătoresc ca urmare a înființării popririi și, dacă va fi cazul, prin restituirea garanției imobiliare executată silit sau a valorii acesteia, plus dobânda legală și inflația aferente.